නවතම ප්‍රතිඵල: 1122

වාරය: 1122

දිනය: 2021 ජූලි මස, 21 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ජූලි මස, 21 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 16,146,018.10
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
20
රු. 200,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
190
රු. 190,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1970
රු. 197,000.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19679
රු. 393,580.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
16
රු. 16,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
192
රු. 38,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1875
රු. 187,500.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
16367
රු. 327,340.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
153
රු. 30,600.00
එකතුව
40467
1,900,420.00
 

විශේෂ

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo