නවතම ප්‍රතිඵල: 1111

වාරය: 1111

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 07 වන බදාදා

 1. වෘශ්චික
 2. 2
 3. 5
 4. 0
 5. 2
 6. 6
 7. 8
 8. තව
 1. ධනු
 2. 1
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. තව
<< සියල්ල බලන්න >>

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 07 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 15,540,712.34
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
33
රු. 330,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
361
රු. 361,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3654
රු. 365,400.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
36210
රු. 724,200.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
35
රු. 35,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
357
රු. 71,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3603
රු. 360,300.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
30143
රු. 602,860.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
151
රු. 30,200.00
එකතුව
74555
3,230,360.00
 

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ලග්නය සහ අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
2 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 5,000.00
18
රු. 90,000.00
එකතුව
22
130,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00