නවතම ප්‍රතිඵල: 1088

වාරය: 1088

දිනය: 2021 ජනවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ජනවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,727,140.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
26
රු. 260,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
250
රු. 250,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2466
රු. 123,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23479
රු. 469,580.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
22
රු. 22,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
255
රු. 25,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2459
රු. 122,950.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
10794
රු. 215,880.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
93
රු. 18,600.00
එකතුව
39850
3,737,810.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00