නවතම ප්‍රතිඵල: 1087

වාරය: 1087

දිනය: 2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,727,140.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
25
රු. 250,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
256
රු. 256,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2456
රු. 122,800.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23951
රු. 479,020.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
24
රු. 24,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
254
රු. 25,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2501
රු. 125,050.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
10997
රු. 219,940.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
107
රු. 21,400.00
එකතුව
40580
3,873,610.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00