නවතම ප්‍රතිඵල: 1086

වාරය: 1086

දිනය: 2021 ජනවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ජනවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,727,140.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
23
රු. 230,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
247
රු. 247,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2414
රු. 120,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23326
රු. 466,520.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
21
රු. 21,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
251
රු. 25,100.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2458
රු. 122,900.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
10672
රු. 213,440.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
102
රු. 20,400.00
එකතුව
39520
3,517,060.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00