නවතම ප්‍රතිඵල: 1064

වාරය: 1064

දිනය: 2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,166,089.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
25
රු. 250,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
252
රු. 252,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2524
රු. 126,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
24496
රු. 489,920.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
20
රු. 20,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
253
රු. 25,300.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2582
රු. 129,100.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
11202
රු. 224,040.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
57
රු. 11,400.00
එකතුව
41416
3,657,960.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00