• බදාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 11,621,968.50

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 1042

වාරය: 1042

දිනය: 2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,225,581.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
21
රු. 210,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
264
රු. 264,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2585
රු. 129,250.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
24753
රු. 495,060.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
25
රු. 25,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
258
රු. 25,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2599
රු. 129,950.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
11368
රු. 227,360.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
92
රු. 18,400.00
එකතුව
41970
1,844,820.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo