නවතම ප්‍රතිඵල: 1029

වාරය: 1029

දිනය: 2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 0.00
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
රු. 0.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
රු. 0.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
රු. 0.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
රු. 0.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
රු. 0.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
රු. 0.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
රු. 0.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
රු. 0.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
රු. 0.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
රු. 0.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
රු. 0.00
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo