නවතම ප්‍රතිඵල: 1012

වාරය: 1012

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 20,225,801.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
59
රු. 590,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
604
රු. 604,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5917
රු. 295,850.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
56997
රු. 1,139,940.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
60
රු. 60,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
595
රු. 59,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5979
රු. 298,950.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26113
රු. 522,260.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
118
රු. 23,600.00
එකතුව
96457
6,274,100.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo