ජාතික සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1099
2021 පෙබරවාරි මස, 24 වන බදාදා
 1. මකර
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 4
 7. 3
තව
1098
2021 පෙබරවාරි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. කටක
 2. 6
 3. 6
 4. 9
 5. 0
 6. 9
 7. 6
තව
1097
2021 පෙබරවාරි මස, 17 වන බදාදා
 1. කුම්භ
 2. 7
 3. 4
 4. 5
 5. 0
 6. 8
 7. 9
තව
1096
2021 පෙබරවාරි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 9
 3. 6
 4. 6
 5. 2
 6. 3
 7. 4
තව
1095
2021 පෙබරවාරි මස, 10 වන බදාදා
 1. K
 2. 7
 3. 7
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. 9
තව
1094
2021 පෙබරවාරි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 5
 3. 8
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 7. 1
තව
1093
2021 පෙබරවාරි මස, 03 වන බදාදා
 1. A
 2. 7
 3. 8
 4. 8
 5. 3
 6. 8
 7. 3
තව
1092
2021 ජනවාරි මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 3
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 6
 7. 5
තව
1091
2021 ජනවාරි මස, 27 වන බදාදා
 1. O
 2. 6
 3. 8
 4. 7
 5. 8
 6. 5
 7. 3
තව
1090
2021 ජනවාරි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 6
 3. 1
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 2
තව
1089
2021 ජනවාරි මස, 20 වන බදාදා
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 0
 5. 0
 6. 4
 7. 2
තව
1088
2021 ජනවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 8
 3. 5
 4. 7
 5. 6
 6. 7
 7. 4
තව
1087
2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා
 1. R
 2. 4
 3. 0
 4. 1
 5. 3
 6. 4
 7. 5
තව
1086
2021 ජනවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 1
 3. 7
 4. 0
 5. 2
 6. 9
 7. 9
තව
1085
2021 ජනවාරි මස, 06 වන බදාදා
 1. K
 2. 4
 3. 8
 4. 5
 5. 2
 6. 5
 7. 5
තව
1084
2021 ජනවාරි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 0
 3. 7
 4. 2
 5. 6
 6. 2
 7. 0
තව
1083
2020 දෙසැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. B
 2. 1
 3. 3
 4. 5
 5. 2
 6. 7
 7. 1
තව
1082
2020 දෙසැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 4
 3. 3
 4. 6
 5. 3
 6. 8
 7. 4
තව
1081
2020 දෙසැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. D
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 2
 6. 9
 7. 7
තව
1080
2020 දෙසැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 9
 3. 8
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 6
තව
1079
2020 දෙසැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. F
 2. 0
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 0
 7. 2
තව
1078
2020 දෙසැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 6
 6. 0
 7. 7
තව
1077
2020 දෙසැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. U
 2. 6
 3. 9
 4. 4
 5. 6
 6. 0
 7. 7
තව
1076
2020 දෙසැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 8
 6. 9
 7. 1
තව
1075
2020 දෙසැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. O
 2. 3
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 1
 7. 8
තව
1074
2020 නොවැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 6
 6. 3
 7. 2
තව
1073
2020 නොවැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. V
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 1
 7. 3
තව
1072
2020 නොවැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 1
තව
1071
2020 නොවැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. D
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 2
 6. 1
 7. 0
තව
1070
2020 නොවැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 6
 5. 3
 6. 9
 7. 8
තව
1069
2020 නොවැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. T
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 6
 7. 1
තව
1068
2020 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 1
 6. 0
 7. 4
තව
1067
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. P
 2. 3
 3. 9
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 5
තව
1066
2020 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 0
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 1
තව
1065
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. Y
 2. 3
 3. 3
 4. 4
 5. 4
 6. 1
 7. 4
තව
1064
2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 4
තව
1063
2020 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන බදාදා
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 5
තව
1062
2020 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 2
 3. 3
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 2
තව
1061
2020 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන බදාදා
 1. R
 2. 7
 3. 0
 4. 5
 5. 8
 6. 3
 7. 7
තව
1060
2020 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 2
 3. 2
 4. 5
 5. 9
 6. 4
 7. 1
තව
1059
2020 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. H
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 7
 6. 9
 7. 6
තව
1058
2020 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 9
 3. 3
 4. 4
 5. 8
 6. 6
 7. 6
තව
1057
2020 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. W
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 0
 6. 0
 7. 7
තව
1056
2020 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 4
 3. 3
 4. 7
 5. 4
 6. 2
 7. 9
තව
1055
2020 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. H
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 5
 7. 1
තව
1054
2020 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 0
 3. 9
 4. 7
 5. 0
 6. 7
 7. 8
තව
1053
2020 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. B
 2. 2
 3. 5
 4. 1
 5. 0
 6. 1
 7. 4
තව
1052
2020 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 6
 6. 9
 7. 5
තව
1051
2020 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. K
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 3
 6. 9
 7. 6
තව
1050
2020 අගෝස්තු මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 0
 3. 9
 4. 4
 5. 2
 6. 8
 7. 3
තව
1049
2020 අගෝස්තු මස, 26 වන බදාදා
 1. P
 2. 8
 3. 8
 4. 5
 5. 1
 6. 0
 7. 2
තව
1048
2020 අගෝස්තු මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 0
 3. 8
 4. 6
 5. 2
 6. 2
 7. 4
තව
1047
2020 අගෝස්තු මස, 19 වන බදාදා
 1. U
 2. 8
 3. 4
 4. 6
 5. 0
 6. 2
 7. 5
තව
1046
2020 අගෝස්තු මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 2
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 2
තව
1045
2020 අගෝස්තු මස, 12 වන බදාදා
 1. P
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 0
 6. 4
 7. 2
තව
1044
2020 අගෝස්තු මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 1
 3. 5
 4. 6
 5. 9
 6. 4
 7. 1
තව
1043
2020 අගෝස්තු මස, 05 වන බදාදා
 1. C
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 5
 6. 2
 7. 2
තව
1042
2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 1
 3. 4
 4. 8
 5. 1
 6. 9
 7. 6
තව
1041
2020 ජූලි මස, 29 වන බදාදා
 1. A
 2. 9
 3. 5
 4. 2
 5. 1
 6. 4
 7. 5
තව