ජාතික සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1035
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. H
 2. 8
 3. 6
 4. 1
 5. 9
 6. 9
 7. 3
තව
1034
2020 ජූලි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 2
 3. 7
 4. 6
 5. 1
 6. 8
 7. 1
තව
1033
2020 ජූලි මස, 01 වන බදාදා
 1. C
 2. 5
 3. 1
 4. 0
 5. 4
 6. 1
 7. 5
තව
1032
2020 ජූනි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 8
 6. 9
 7. 4
තව
1031
2020 ජූනි මස, 24 වන බදාදා
 1. B
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 4
 6. 2
 7. 2
තව
1030
2020 ජූනි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 2
 3. 3
 4. 8
 5. 9
 6. 4
 7. 9
තව
1029
2020 ජූනි මස, 17 වන බදාදා
 1. Z
 2. 3
 3. 9
 4. 1
 5. 0
 6. 6
 7. 3
තව
1028
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. E
 2. 0
 3. 0
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 2
තව
1027
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. W
 2. 4
 3. 7
 4. 4
 5. 0
 6. 9
 7. 1
තව
1026
2020 මාර්තු මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 6
 6. 5
 7. 3
තව
1025
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 6
 3. 7
 4. 6
 5. 9
 6. 3
 7. 4
තව
1024
2020 මාර්තු මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 9
 7. 1
තව
1023
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. K
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 4
 6. 7
 7. 3
තව
1022
2020 පෙබරවාරි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 0
 7. 1
තව
1021
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. W
 2. 9
 3. 5
 4. 8
 5. 0
 6. 0
 7. 3
තව
1020
2020 පෙබරවාරි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 7
 3. 7
 4. 9
 5. 7
 6. 7
 7. 0
තව
1019
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. X
 2. 3
 3. 9
 4. 4
 5. 3
 6. 6
 7. 8
තව
1018
2020 පෙබරවාරි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 5
 6. 9
 7. 0
තව
1017
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. Y
 2. 0
 3. 5
 4. 0
 5. 0
 6. 3
 7. 5
තව
1016
2020 පෙබරවාරි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 7
 6. 4
 7. 0
තව
1015
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. F
 2. 5
 3. 9
 4. 1
 5. 4
 6. 6
 7. 2
තව
1014
2020 පෙබරවාරි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 0
 3. 8
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 5
තව
1013
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. N
 2. 2
 3. 7
 4. 0
 5. 9
 6. 1
 7. 3
තව
1012
2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 9
 3. 6
 4. 6
 5. 7
 6. 5
 7. 7
තව
1011
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. C
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 0
 6. 9
 7. 9
තව
1010
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 3
තව
1009
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. N
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 9
 7. 2
තව
1008
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 3
 3. 1
 4. 0
 5. 6
 6. 3
 7. 7
තව
1007
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. N
 2. 5
 3. 3
 4. 8
 5. 5
 6. 2
 7. 1
තව
1006
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 2
 6. 7
 7. 5
තව
1005
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. A
 2. 6
 3. 4
 4. 6
 5. 6
 6. 3
 7. 0
තව
1004
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 6
 3. 3
 4. 8
 5. 4
 6. 3
 7. 5
තව
1003
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. D
 2. 9
 3. 9
 4. 8
 5. 0
 6. 5
 7. 7
තව
1002
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 5
 3. 6
 4. 8
 5. 7
 6. 0
 7. 6
තව
1001
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. J
 2. 3
 3. 3
 4. 9
 5. 7
 6. 7
 7. 8
තව
1000
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 9
 6. 3
 7. 8
තව
0999
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. U
 2. 7
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 5
තව