ජාතික සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0982
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 2
තව
0981
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. D
 2. 9
 3. 2
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 2
තව
0980
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 7
 3. 2
 4. 9
 5. 4
 6. 3
 7. 9
තව
0979
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 7
 7. 7
තව
0978
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 6
 6. 0
 7. 9
තව
0977
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. M
 2. 7
 3. 6
 4. 0
 5. 2
 6. 4
 7. 8
තව
0976
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 0
තව
0975
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. U
 2. 3
 3. 2
 4. 2
 5. 0
 6. 1
 7. 0
තව
0974
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 6
 3. 6
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 6
තව
0973
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. K
 2. 7
 3. 1
 4. 6
 5. 3
 6. 6
 7. 5
තව
0972
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 2
 7. 3
තව
0971
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. Q
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 2
 7. 9
තව
0970
2019 අගෝස්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 2
 3. 7
 4. 1
 5. 1
 6. 4
 7. 5
තව
0969
2019 අගෝස්තු මස, 28 වන බදාදා
 1. L
 2. 5
 3. 0
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 9
තව
0968
2019 අගෝස්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 6
 6. 6
 7. 1
තව
0967
2019 අගෝස්තු මස, 21 වන බදාදා
 1. Y
 2. 3
 3. 8
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 4
තව
0966
2019 අගෝස්තු මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 9
 3. 1
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 7. 3
තව
0965
2019 අගෝස්තු මස, 14 වන බදාදා
 1. D
 2. 4
 3. 5
 4. 7
 5. 5
 6. 0
 7. 7
තව
0964
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 8
 3. 4
 4. 1
 5. 8
 6. 9
 7. 0
තව
0963
2019 අගෝස්තු මස, 07 වන බදාදා
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 6
 5. 8
 6. 9
 7. 1
තව
0962
2019 අගෝස්තු මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 2
 3. 1
 4. 9
 5. 3
 6. 2
 7. 2
තව
0961
2019 ජූලි මස, 31 වන බදාදා
 1. D
 2. 8
 3. 2
 4. 1
 5. 3
 6. 0
 7. 8
තව
0960
2019 ජූලි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 9
 3. 1
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 2
තව
0959
2019 ජූලි මස, 24 වන බදාදා
 1. Q
 2. 9
 3. 2
 4. 9
 5. 2
 6. 7
 7. 9
තව
0958
2019 ජූලි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 4
 3. 6
 4. 1
 5. 5
 6. 7
 7. 7
තව
0957
2019 ජූලි මස, 17 වන බදාදා
 1. T
 2. 3
 3. 7
 4. 1
 5. 3
 6. 0
 7. 7
තව
0956
2019 ජූලි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 4
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 6
 7. 5
තව
0955
2019 ජූලි මස, 10 වන බදාදා
 1. E
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 4
 6. 1
 7. 3
තව
0954
2019 ජූලි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 3
 3. 7
 4. 8
 5. 8
 6. 8
 7. 0
තව
0953
2019 ජූලි මස, 03 වන බදාදා
 1. N
 2. 3
 3. 5
 4. 0
 5. 2
 6. 6
 7. 8
තව
0952
2019 ජූනි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 7
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 9
තව
0951
2019 ජූනි මස, 26 වන බදාදා
 1. B
 2. 4
 3. 1
 4. 9
 5. 6
 6. 5
 7. 7
තව
0950
2019 ජූනි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 2
 3. 3
 4. 5
 5. 2
 6. 8
 7. 6
තව
0949
2019 ජූනි මස, 19 වන බදාදා
 1. O
 2. 2
 3. 7
 4. 6
 5. 3
 6. 1
 7. 7
තව
0948
2019 ජූනි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 6
 4. 0
 5. 9
 6. 9
 7. 8
තව
0947
2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා
 1. C
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 8
 6. 0
 7. 6
තව
0946
2019 ජූනි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 5
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 0
 7. 1
තව
0945
2019 ජූනි මස, 05 වන බදාදා
 1. O
 2. 1
 3. 6
 4. 8
 5. 2
 6. 6
 7. 7
තව
0944
2019 ජූනි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 0
 3. 7
 4. 3
 5. 9
 6. 6
 7. 9
තව
0943
2019 මැයි මස, 29 වන බදාදා
 1. N
 2. 6
 3. 9
 4. 8
 5. 9
 6. 0
 7. 8
තව
0942
2019 මැයි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 4
 3. 0
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 2
තව
0941
2019 මැයි මස, 22 වන බදාදා
 1. A
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. 9
 7. 8
තව
0940
2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා
 1. L
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 6
 6. 8
 7. 4
තව
0939
2019 මැයි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 0
 3. 4
 4. 6
 5. 2
 6. 8
 7. 5
තව
0938
2019 මැයි මස, 08 වන බදාදා
 1. T
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 3
 6. 1
 7. 7
තව
0937
2019 මැයි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 2
 3. 6
 4. 5
 5. 3
 6. 5
 7. 8
තව
0936
2019 මැයි මස, 01 වන බදාදා
 1. R
 2. 4
 3. 8
 4. 8
 5. 2
 6. 4
 7. 6
තව
0935
2019 අප්‍රේල් මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 3
 3. 5
 4. 1
 5. 2
 6. 2
 7. 2
තව
0934
2019 අප්‍රේල් මස, 24 වන බදාදා
 1. M
 2. 5
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 7
 7. 0
තව
0933
2019 අප්‍රේල් මස, 10 වන බදාදා
 1. S
 2. 6
 3. 2
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 6
තව
0932
2019 අප්‍රේල් මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 6
 3. 2
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 3
තව
0931
2019 අප්‍රේල් මස, 03 වන බදාදා
 1. P
 2. 2
 3. 7
 4. 6
 5. 8
 6. 1
 7. 3
තව
0930
2019 මාර්තු මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 5
 3. 8
 4. 8
 5. 0
 6. 0
 7. 8
තව
0929
2019 මාර්තු මස, 27 වන බදාදා
 1. G
 2. 1
 3. 9
 4. 2
 5. 6
 6. 7
 7. 9
තව
0928
2019 මාර්තු මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 0
 3. 3
 4. 7
 5. 4
 6. 4
 7. 0
තව
0927
2019 මාර්තු මස, 20 වන බදාදා
 1. L
 2. 1
 3. 6
 4. 4
 5. 4
 6. 5
 7. 0
තව
0926
2019 මාර්තු මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 2
 3. 4
 4. 2
 5. 8
 6. 9
 7. 2
තව
Best Web 2019 Logo