ජාතික සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
1030
2020 මාර්තු මස, 28 වන සෙනසුරාදා
තව
1029
2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා
තව
1028
2020 මාර්තු මස, 21 වන සෙනසුරාදා
තව
1027
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. W
 2. 4
 3. 7
 4. 4
 5. 0
 6. 9
 7. 1
තව
1026
2020 මාර්තු මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 6
 6. 5
 7. 3
තව
1025
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 6
 3. 7
 4. 6
 5. 9
 6. 3
 7. 4
තව
1024
2020 මාර්තු මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 9
 7. 1
තව
1023
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. K
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 4
 6. 7
 7. 3
තව
1022
2020 පෙබරවාරි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 0
 7. 1
තව
1021
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. W
 2. 9
 3. 5
 4. 8
 5. 0
 6. 0
 7. 3
තව
1020
2020 පෙබරවාරි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 7
 3. 7
 4. 9
 5. 7
 6. 7
 7. 0
තව
1019
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. X
 2. 3
 3. 9
 4. 4
 5. 3
 6. 6
 7. 8
තව
1018
2020 පෙබරවාරි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 5
 6. 9
 7. 0
තව
1017
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. Y
 2. 0
 3. 5
 4. 0
 5. 0
 6. 3
 7. 5
තව
1016
2020 පෙබරවාරි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 7
 6. 4
 7. 0
තව
1015
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. F
 2. 5
 3. 9
 4. 1
 5. 4
 6. 6
 7. 2
තව
1014
2020 පෙබරවාරි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 0
 3. 8
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 5
තව
1013
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. N
 2. 2
 3. 7
 4. 0
 5. 9
 6. 1
 7. 3
තව
1012
2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 9
 3. 6
 4. 6
 5. 7
 6. 5
 7. 7
තව
1011
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. C
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 0
 6. 9
 7. 9
තව
1010
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 3
තව
1009
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. N
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 9
 7. 2
තව
1008
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 3
 3. 1
 4. 0
 5. 6
 6. 3
 7. 7
තව
1007
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. N
 2. 5
 3. 3
 4. 8
 5. 5
 6. 2
 7. 1
තව
1006
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 2
 6. 7
 7. 5
තව
1005
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. A
 2. 6
 3. 4
 4. 6
 5. 6
 6. 3
 7. 0
තව
1004
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 6
 3. 3
 4. 8
 5. 4
 6. 3
 7. 5
තව
1003
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. D
 2. 9
 3. 9
 4. 8
 5. 0
 6. 5
 7. 7
තව
1002
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 5
 3. 6
 4. 8
 5. 7
 6. 0
 7. 6
තව
1001
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. J
 2. 3
 3. 3
 4. 9
 5. 7
 6. 7
 7. 8
තව
1000
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 9
 6. 3
 7. 8
තව
0999
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. U
 2. 7
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 5
තව
0998
2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 5
 3. 5
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 7
තව
0997
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. A
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 4
 7. 6
තව
0996
2019 නොවැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 6
 3. 4
 4. 0
 5. 6
 6. 9
 7. 7
තව
0995
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. Y
 2. 8
 3. 0
 4. 6
 5. 6
 6. 8
 7. 2
තව
0994
2019 නොවැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 9
 3. 5
 4. 8
 5. 3
 6. 6
 7. 6
තව
0993
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. C
 2. 2
 3. 0
 4. 7
 5. 0
 6. 9
 7. 4
තව
0992
2019 නොවැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 7
 4. 2
 5. 4
 6. 5
 7. 5
තව
0991
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. P
 2. 2
 3. 3
 4. 0
 5. 0
 6. 2
 7. 4
තව
0990
2019 නොවැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 4
 3. 6
 4. 3
 5. 5
 6. 2
 7. 8
තව
0989
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. T
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 8
 6. 9
 7. 0
තව
0988
2019 නොවැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 0
 6. 8
 7. 4
තව
0987
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. J
 2. 9
 3. 8
 4. 4
 5. 3
 6. 2
 7. 8
තව
0986
2019 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 2
 6. 3
 7. 5
තව
0985
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. O
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 1
 6. 9
 7. 7
තව
0984
2019 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 9
 3. 9
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 8
තව
0983
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. O
 2. 3
 3. 0
 4. 1
 5. 6
 6. 9
 7. 4
තව
0982
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 2
තව
0981
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. D
 2. 9
 3. 2
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 2
තව
0980
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 7
 3. 2
 4. 9
 5. 4
 6. 3
 7. 9
තව
0979
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 7
 7. 7
තව
0978
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 6
 6. 0
 7. 9
තව
0977
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. M
 2. 7
 3. 6
 4. 0
 5. 2
 6. 4
 7. 8
තව
0976
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 0
තව
0975
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. U
 2. 3
 3. 2
 4. 2
 5. 0
 6. 1
 7. 0
තව
0974
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 6
 3. 6
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 6
තව
0973
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. K
 2. 7
 3. 1
 4. 6
 5. 3
 6. 6
 7. 5
තව
0972
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 2
 7. 3
තව
0971
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. Q
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 2
 7. 9
තව
0970
2019 අගෝස්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 2
 3. 7
 4. 1
 5. 1
 6. 4
 7. 5
තව
Best Web 2019 Logo