• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 68,493,913.76

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 3630

වාරය: 3630

දිනය: 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 65,839,377.12
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 250,000.00
1
රු. 250,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 5,000.00
69
රු. 345,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
196
රු. 392,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
4199
රු. 839,800.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2746
රු. 549,200.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
69461
රු. 2,778,440.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
12698
රු. 507,920.00
9 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
15783
රු. 631,320.00
එකතුව
105153
6,293,680.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
4
රු. 400,000.00
එකතුව
4
400,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo