• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 69,338,574.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 3546

වාරය: 3546

දිනය: 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 68,009,794.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 250,000.00
2
රු. 500,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 5,000.00
67
රු. 335,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
142
රු. 284,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
3692
රු. 738,400.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2491
රු. 498,200.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
60825
රු. 2,433,000.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
11030
රු. 441,200.00
9 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
13717
රු. 548,680.00
එකතුව
91966
5,778,480.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
4
රු. 400,000.00
එකතුව
4
400,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo