• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 61,908,705.60

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 3483

වාරය: 3483

දිනය: 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 60,929,159.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 250,000.00
2
රු. 500,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 5,000.00
78
රු. 390,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
139
රු. 278,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
3883
රු. 776,600.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2599
රු. 519,800.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
64696
රු. 2,587,840.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
11834
රු. 473,360.00
9 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
14553
රු. 582,120.00
එකතුව
97784
6,107,720.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
එකතුව
3
300,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00