නවතම ප්‍රතිඵල: 2942

වාරය: 2942

දිනය: 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජනවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 66,263,738.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
124
රු. 248,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
307
රු. 307,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7500
රු. 750,000.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
4919
රු. 196,760.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
122928
රු. 2,458,560.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22365
රු. 447,300.00
එකතුව
158146
4,707,620.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00