නවතම ප්‍රතිඵල: 2608

වාරය: 2608

දිනය: 2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 73,093,851.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
130
රු. 260,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
295
රු. 295,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7442
රු. 744,200.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
4914
රු. 196,560.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
122352
රු. 2,447,040.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22150
රු. 443,000.00
එකතුව
157290
5,985,800.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00