• සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 84,837,742.64

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 2396

වාරය: 2396

දිනය: 2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 69,903,536.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
10
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
215
රු. 430,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
518
රු. 518,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12563
රු. 1,256,300.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
8314
රු. 332,560.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
206796
රු. 4,135,920.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
37767
රු. 755,340.00
එකතුව
266183
8,428,120.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00