• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 71,350,786.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 2372

වාරය: 2372

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 77,748,297.92
1
රු. 77,748,297.92
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
226
රු. 452,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
464
රු. 464,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12231
රු. 1,223,100.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
7948
රු. 317,920.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
200172
රු. 4,003,440.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
36484
රු. 729,680.00
එකතුව
257531
85,438,437.92
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo