• සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 84,402,136.64

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 2295

වාරය: 2295

දිනය: 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 65,057,276.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
180
රු. 360,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
411
රු. 411,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10640
රු. 1,064,000.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
6973
රු. 278,920.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
173416
රු. 3,468,320.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
31734
රු. 634,680.00
එකතුව
223361
7,816,920.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00