• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 66,865,108.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 1965

වාරය: 1965

දිනය: 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

 

 

Gift Vouchers Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0353003 N020326 Mr.M.D.Sunil GAMPAHA Akkara 50 Negambo 
2 0993647 N040091 Mr.E.W.Sarath Jayathilake KANDY Katugasthota 
3 0512586 N030189 Mr.G.P.Anura KALUTARA Payagala 
4 0500245 N040282 Mr.R.D.U.K.Ranasingha KANDY Kandy 
5 0432981 N010508 Mr.M.K.L.Nishantha COLOMBO Malabe 

ත්‍යාග රටාව - 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 111,891,986.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
9
රු. 900,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
202
රු. 404,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
437
රු. 437,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11308
රු. 1,130,800.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
7506
රු. 300,240.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
186247
රු. 3,724,940.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
34029
රු. 680,580.00
එකතුව
239739
8,577,560.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
තෑගි වවුචරය
Special No. Matching
තෑගි වවුචරය
5
5 X තෑගි වවුචරය
එකතුව
5
0.00