ගොවි සෙත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
2371
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 4
 3. 27
 4. 31
 5. 35
තව
2370
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 12
 3. 17
 4. 49
 5. 56
තව
2369
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. Z
 2. 40
 3. 61
 4. 62
 5. 64
තව
2368
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 08
 3. 25
 4. 60
 5. 80
තව
2367
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. A
 2. 8
 3. 33
 4. 56
 5. 79
තව
2366
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 35
 3. 63
 4. 67
 5. 73
තව
2365
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 12
 3. 22
 4. 70
 5. 79
තව
2364
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 04
 3. 28
 4. 56
 5. 77
තව
2363
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 2
 3. 4
 4. 20
 5. 51
තව
2362
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. D
 2. 04
 3. 23
 4. 36
 5. 37
තව
2361
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 6
 3. 13
 4. 18
 5. 34
තව
2360
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. D
 2. 21
 3. 43
 4. 44
 5. 51
තව
2359
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 37
 3. 46
 4. 74
 5. 76
තව
2358
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 04
 3. 18
 4. 31
 5. 43
තව
2357
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 32
 4. 35
 5. 52
තව
2356
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 36
 3. 61
 4. 69
 5. 80
තව
2355
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. Y
 2. 31
 3. 56
 4. 61
 5. 73
තව
2354
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 01
 3. 23
 4. 71
 5. 72
තව
2353
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. C
 2. 25
 3. 30
 4. 56
 5. 69
තව
2352
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 02
 3. 72
 4. 77
 5. 79
තව
2351
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 1
 3. 44
 4. 69
 5. 76
තව
2350
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 10
 3. 37
 4. 67
 5. 74
තව
2349
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 36
 3. 40
 4. 61
 5. 79
තව
2348
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. C
 2. 12
 3. 32
 4. 61
 5. 76
තව
2347
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 49
 3. 52
 4. 63
 5. 76
තව
2346
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. C
 2. 03
 3. 22
 4. 61
 5. 64
තව
2345
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 21
 3. 44
 4. 62
 5. 65
තව
2344
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 18
 3. 26
 4. 30
 5. 49
තව
2343
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 10
 4. 40
 5. 41
තව
2342
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 10
 3. 19
 4. 43
 5. 64
තව
2341
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. T
 2. 16
 3. 47
 4. 48
 5. 49
තව
2340
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 5
 3. 13
 4. 36
 5. 65
තව
2339
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. D
 2. 36
 3. 49
 4. 53
 5. 67
තව
2338
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 61
 3. 66
 4. 68
 5. 78
තව
2337
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 11
 3. 46
 4. 56
 5. 66
තව
2336
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 13
 3. 23
 4. 46
 5. 52
තව
2335
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 21
 3. 44
 4. 59
 5. 60
තව
2334
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. K
 2. 16
 3. 25
 4. 67
 5. 77
තව
2333
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 20
 3. 47
 4. 48
 5. 52
තව
2332
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. J
 2. 40
 3. 48
 4. 59
 5. 66
තව
2331
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 08
 3. 09
 4. 58
 5. 69
තව
2330
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 26
 3. 61
 4. 64
 5. 68
තව
2329
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 45
 3. 48
 4. 62
 5. 76
තව
2328
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 37
 3. 62
 4. 65
 5. 67
තව
2327
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. E
 2. 05
 3. 27
 4. 77
 5. 79
තව
2326
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 4
 3. 12
 4. 63
 5. 70
තව
2325
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. J
 2. 53
 3. 60
 4. 68
 5. 75
තව
2324
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 40
 3. 42
 4. 66
 5. 71
තව
2323
2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 1
 3. 25
 4. 65
 5. 78
තව
2322
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 22
 3. 33
 4. 53
 5. 61
තව
2321
2019 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 14
 3. 34
 4. 38
 5. 56
තව
2320
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. S
 2. 34
 3. 59
 4. 66
 5. 67
තව
2319
2019 දෙසැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 26
 3. 33
 4. 34
 5. 69
තව
2318
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. U
 2. 38
 3. 47
 4. 48
 5. 74
තව
2317
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 08
 3. 18
 4. 71
 5. 73
තව
2316
2019 නොවැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 7
 3. 55
 4. 56
 5. 64
තව
2315
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 19
 3. 22
 4. 44
 5. 55
තව
2314
2019 නොවැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 1
 3. 27
 4. 50
 5. 52
තව
2313
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. H
 2. 03
 3. 66
 4. 69
 5. 78
තව
2312
2019 නොවැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 15
 3. 21
 4. 42
 5. 47
තව
2311
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. M
 2. 03
 3. 08
 4. 14
 5. 22
තව
2310
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 17
 3. 50
 4. 55
 5. 71
තව
2309
2019 නොවැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 31
 4. 36
 5. 53
තව
2308
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 4
 3. 12
 4. 57
 5. 67
තව
2307
2019 නොවැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 23
 3. 28
 4. 46
 5. 63
තව
2306
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. L
 2. 03
 3. 07
 4. 49
 5. 50
තව
2305
2019 නොවැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 16
 3. 17
 4. 43
 5. 75
තව
2304
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. F
 2. 23
 3. 63
 4. 68
 5. 71
තව
2303
2019 නොවැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 26
 3. 42
 4. 56
 5. 65
තව
2302
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 13
 3. 17
 4. 26
 5. 79
තව
2301
2019 නොවැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 5
 3. 24
 4. 49
 5. 69
තව
2300
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. G
 2. 05
 3. 11
 4. 46
 5. 48
තව
2299
2019 නොවැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 8
 3. 33
 4. 65
 5. 80
තව
2298
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. F
 2. 20
 3. 51
 4. 61
 5. 80
තව
2297
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 6
 3. 43
 4. 45
 5. 57
තව
2296
2019 නොවැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 10
 3. 11
 4. 73
 5. 79
තව
2295
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 8
 3. 14
 4. 15
 5. 39
තව
2294
2019 නොවැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 46
 3. 52
 4. 54
 5. 57
තව
2293
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. Q
 2. 21
 3. 42
 4. 51
 5. 74
තව
2292
2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 40
 3. 50
 4. 59
 5. 63
තව
2291
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. J
 2. 06
 3. 16
 4. 37
 5. 38
තව
2290
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 09
 3. 17
 4. 20
 5. 47
තව
2289
2019 නොවැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 11
 3. 28
 4. 63
 5. 65
තව
2288
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 26
 3. 41
 4. 46
 5. 80
තව
2287
2019 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 26
 3. 44
 4. 54
 5. 59
තව
2286
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. X
 2. 59
 3. 70
 4. 72
 5. 77
තව
2285
2019 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 09
 3. 29
 4. 30
 5. 43
තව
2284
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 59
 3. 69
 4. 79
 5. 80
තව
2283
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 18
 3. 20
 4. 48
 5. 61
තව
2282
2019 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 03
 3. 48
 4. 55
 5. 69
තව
2281
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 4
 3. 16
 4. 28
 5. 49
තව
2280
2019 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 9
 3. 35
 4. 39
 5. 48
තව
2279
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. M
 2. 15
 3. 36
 4. 37
 5. 66
තව
2278
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 14
 3. 22
 4. 31
 5. 68
තව
2277
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 01
 3. 32
 4. 40
 5. 59
තව
2276
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 02
 3. 06
 4. 10
 5. 20
තව
2275
2019 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 27
 3. 48
 4. 64
 5. 71
තව
2274
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 14
 3. 36
 4. 56
 5. 66
තව
2273
2019 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 34
 3. 61
 4. 67
 5. 72
තව
2272
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. H
 2. 05
 3. 10
 4. 24
 5. 65
තව
2271
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 30
 3. 35
 4. 55
 5. 74
තව
2270
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. C
 2. 04
 3. 07
 4. 14
 5. 26
තව
2269
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 21
 3. 28
 4. 40
 5. 50
තව
2268
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 1
 3. 21
 4. 67
 5. 72
තව
2267
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 9
 3. 48
 4. 53
 5. 55
තව
2266
2019 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 12
 3. 35
 4. 38
 5. 47
තව
2265
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. V
 2. 9
 3. 17
 4. 32
 5. 60
තව
2264
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 20
 3. 47
 4. 62
 5. 71
තව
2263
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. M
 2. 23
 3. 58
 4. 59
 5. 66
තව
2262
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 16
 3. 50
 4. 61
 5. 72
තව
2261
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 18
 3. 40
 4. 45
 5. 64
තව
2260
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 07
 3. 28
 4. 34
 5. 60
තව
2259
2019 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 14
 3. 17
 4. 57
 5. 65
තව
2258
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. T
 2. 11
 3. 14
 4. 27
 5. 46
තව
2257
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 19
 3. 29
 4. 38
 5. 79
තව
2256
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 14
 3. 48
 4. 69
 5. 78
තව
2255
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 17
 3. 21
 4. 23
 5. 79
තව
2254
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 1
 3. 5
 4. 52
 5. 77
තව
2253
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 17
 3. 35
 4. 43
 5. 60
තව
2252
2019 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 16
 3. 19
 4. 23
 5. 76
තව
2251
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. G
 2. 4
 3. 48
 4. 67
 5. 80
තව
2250
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 25
 3. 45
 4. 59
 5. 69
තව
2249
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 46
 3. 64
 4. 70
 5. 80
තව
2248
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 31
 3. 36
 4. 45
 5. 77
තව
2247
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 13
 3. 14
 4. 22
 5. 59
තව
2246
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 2
 3. 51
 4. 68
 5. 79
තව
2245
2019 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 41
 3. 55
 4. 59
 5. 64
තව
2244
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. P
 2. 11
 3. 17
 4. 18
 5. 29
තව
2243
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 18
 3. 46
 4. 58
 5. 70
තව
2242
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. S
 2. 20
 3. 41
 4. 57
 5. 73
තව
2241
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 15
 3. 20
 4. 38
 5. 45
තව
2240
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 27
 3. 36
 4. 54
 5. 63
තව
2239
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 27
 3. 29
 4. 39
 5. 70
තව
2238
2019 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 25
 3. 54
 4. 58
 5. 63
තව
2237
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 22
 3. 33
 4. 61
 5. 64
තව
2236
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 22
 3. 25
 4. 69
 5. 72
තව
2235
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. I
 2. 9
 3. 17
 4. 18
 5. 31
තව
2234
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 4
 3. 13
 4. 46
 5. 68
තව
2233
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 25
 3. 27
 4. 34
 5. 36
තව
2232
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 09
 3. 50
 4. 64
 5. 73
තව
2231
2019 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 14
 3. 24
 4. 53
 5. 80
තව
2230
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. W
 2. 27
 3. 48
 4. 51
 5. 72
තව
2229
2019 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 8
 3. 9
 4. 38
 5. 57
තව
2228
2019 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. M
 2. 53
 3. 67
 4. 77
 5. 78
තව
2227
2019 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 07
 3. 14
 4. 16
 5. 33
තව
2226
2019 අගෝස්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 13
 3. 22
 4. 49
 5. 64
තව
2225
2019 අගෝස්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 2
 3. 4
 4. 49
 5. 69
තව
2224
2019 අගෝස්තු මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 19
 3. 23
 4. 53
 5. 65
තව
2223
2019 අගෝස්තු මස, 28 වන බදාදා
 1. N
 2. 17
 3. 52
 4. 73
 5. 75
තව
2222
2019 අගෝස්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 30
 3. 39
 4. 70
 5. 72
තව
2221
2019 අගෝස්තු මස, 26 වන සඳුදා
 1. D
 2. 15
 3. 48
 4. 57
 5. 77
තව
2220
2019 අගෝස්තු මස, 25 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 15
 3. 23
 4. 28
 5. 35
තව
2219
2019 අගෝස්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 25
 3. 32
 4. 50
 5. 74
තව
2218
2019 අගෝස්තු මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 3
 3. 25
 4. 36
 5. 68
තව
2217
2019 අගෝස්තු මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 07
 3. 20
 4. 31
 5. 42
තව
2216
2019 අගෝස්තු මස, 21 වන බදාදා
 1. F
 2. 05
 3. 14
 4. 22
 5. 56
තව
2215
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 13
 3. 33
 4. 37
 5. 80
තව
2214
2019 අගෝස්තු මස, 19 වන සඳුදා
 1. K
 2. 04
 3. 20
 4. 36
 5. 49
තව
2213
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 31
 3. 35
 4. 75
 5. 76
තව
2212
2019 අගෝස්තු මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 4
 3. 13
 4. 55
 5. 73
තව
2211
2019 අගෝස්තු මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 22
 3. 44
 4. 46
 5. 67
තව
2210
2019 අගෝස්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 01
 3. 27
 4. 31
 5. 49
තව
2209
2019 අගෝස්තු මස, 14 වන බදාදා
 1. X
 2. 01
 3. 11
 4. 38
 5. 52
තව
2208
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 12
 3. 26
 4. 58
 5. 67
තව
2207
2019 අගෝස්තු මස, 12 වන සඳුදා
 1. P
 2. 25
 3. 27
 4. 32
 5. 58
තව
2206
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 24
 3. 28
 4. 31
 5. 45
තව
2205
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 12
 3. 42
 4. 45
 5. 75
තව
2204
2019 අගෝස්තු මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 28
 3. 36
 4. 70
 5. 79
තව
2203
2019 අගෝස්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 07
 3. 35
 4. 36
 5. 68
තව
2202
2019 අගෝස්තු මස, 07 වන බදාදා
 1. A
 2. 25
 3. 37
 4. 45
 5. 75
තව
2201
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 21
 3. 32
 4. 69
 5. 70
තව
2200
2019 අගෝස්තු මස, 05 වන සඳුදා
 1. J
 2. 10
 3. 47
 4. 54
 5. 60
තව
2199
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 09
 3. 29
 4. 52
 5. 57
තව
2198
2019 අගෝස්තු මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 5
 3. 34
 4. 52
 5. 70
තව
2197
2019 අගෝස්තු මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 15
 3. 26
 4. 49
 5. 67
තව
2196
2019 අගෝස්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 3
 3. 7
 4. 38
 5. 57
තව
2195
2019 ජූලි මස, 31 වන බදාදා
 1. K
 2. 5
 3. 28
 4. 50
 5. 63
තව
2194
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 33
 3. 65
 4. 75
 5. 76
තව
2193
2019 ජූලි මස, 29 වන සඳුදා
 1. X
 2. 33
 3. 45
 4. 53
 5. 70
තව
2192
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 23
 3. 41
 4. 51
 5. 72
තව
2191
2019 ජූලි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 18
 3. 41
 4. 63
 5. 77
තව
2190
2019 ජූලි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 4
 3. 21
 4. 23
 5. 45
තව
2189
2019 ජූලි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 34
 3. 35
 4. 54
 5. 61
තව
2188
2019 ජූලි මස, 24 වන බදාදා
 1. E
 2. 14
 3. 18
 4. 24
 5. 33
තව
2187
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 19
 3. 27
 4. 41
 5. 71
තව
2186
2019 ජූලි මස, 22 වන සඳුදා
 1. A
 2. 09
 3. 44
 4. 48
 5. 69
තව
2185
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 19
 3. 27
 4. 55
 5. 57
තව
2184
2019 ජූලි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 22
 3. 33
 4. 39
 5. 59
තව
2183
2019 ජූලි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 1
 3. 45
 4. 50
 5. 75
තව
2182
2019 ජූලි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 07
 3. 36
 4. 40
 5. 66
තව
2181
2019 ජූලි මස, 17 වන බදාදා
 1. K
 2. 13
 3. 33
 4. 46
 5. 76
තව
2180
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 9
 3. 10
 4. 25
 5. 62
තව
2179
2019 ජූලි මස, 15 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 16
 3. 27
 4. 32
 5. 56
තව
2178
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 17
 3. 19
 4. 60
 5. 78
තව
2177
2019 ජූලි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 5
 3. 12
 4. 36
 5. 53
තව
2176
2019 ජූලි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 06
 3. 22
 4. 41
 5. 74
තව
2175
2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 13
 3. 47
 4. 48
 5. 67
තව
2174
2019 ජූලි මස, 10 වන බදාදා
 1. M
 2. 24
 3. 41
 4. 57
 5. 68
තව
2173
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 21
 3. 26
 4. 34
 5. 55
තව
2172
2019 ජූලි මස, 08 වන සඳුදා
 1. A
 2. 15
 3. 28
 4. 51
 5. 69
තව
2171
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 48
 3. 63
 4. 68
 5. 77
තව
2170
2019 ජූලි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 17
 3. 26
 4. 29
 5. 80
තව
2169
2019 ජූලි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 60
 4. 76
 5. 78
තව
2168
2019 ජූලි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 13
 3. 31
 4. 57
 5. 73
තව
2167
2019 ජූලි මස, 03 වන බදාදා
 1. Z
 2. 18
 3. 24
 4. 45
 5. 55
තව
2166
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 38
 3. 41
 4. 58
 5. 69
තව
2165
2019 ජූලි මස, 01 වන සඳුදා
 1. V
 2. 05
 3. 20
 4. 22
 5. 64
තව
2164
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 05
 3. 08
 4. 34
 5. 63
තව
2163
2019 ජූනි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 29
 4. 40
 5. 64
තව
2162
2019 ජූනි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 9
 3. 50
 4. 52
 5. 53
තව
2161
2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 05
 3. 39
 4. 40
 5. 46
තව
2160
2019 ජූනි මස, 26 වන බදාදා
 1. F
 2. 26
 3. 58
 4. 59
 5. 65
තව
2159
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 23
 3. 24
 4. 33
 5. 70
තව
2158
2019 ජූනි මස, 24 වන සඳුදා
 1. G
 2. 01
 3. 24
 4. 57
 5. 71
තව
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 777,748,297.92


Best Web 2019 Logo