ගොවි සෙත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
2444
2020 අප්‍රේල් මස, 06 වන සඳුදා
තව
2443
2020 අප්‍රේල් මස, 05 වන ඉරිදා
තව
2442
2020 අප්‍රේල් මස, 04 වන සෙනසුරාදා
තව
2441
2020 අප්‍රේල් මස, 03 වන සිකුරාදා
තව
2440
2020 අප්‍රේල් මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
තව
2439
2020 අප්‍රේල් මස, 01 වන බදාදා
තව
2438
2020 මාර්තු මස, 31 වන අඟහරුවාදා
තව
2437
2020 මාර්තු මස, 30 වන සඳුදා
තව
2436
2020 මාර්තු මස, 29 වන ඉරිදා
තව
2435
2020 මාර්තු මස, 28 වන සෙනසුරාදා
තව
2434
2020 මාර්තු මස, 27 වන සිකුරාදා
තව
2433
2020 මාර්තු මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
තව
2432
2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා
තව
2431
2020 මාර්තු මස, 24 වන අඟහරුවාදා
තව
2430
2020 මාර්තු මස, 23 වන සඳුදා
තව
2429
2020 මාර්තු මස, 22 වන ඉරිදා
තව
2428
2020 මාර්තු මස, 21 වන සෙනසුරාදා
තව
2427
2020 මාර්තු මස, 20 වන සිකුරාදා
තව
2426
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 01
 3. 13
 4. 28
 5. 73
තව
2425
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. Y
 2. 24
 3. 43
 4. 66
 5. 74
තව
2424
2020 මාර්තු මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 59
 3. 62
 4. 67
 5. 79
තව
2423
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. E
 2. 09
 3. 33
 4. 39
 5. 53
තව
2422
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 4
 3. 18
 4. 75
 5. 80
තව
2421
2020 මාර්තු මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 08
 3. 42
 4. 49
 5. 65
තව
2420
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 09
 3. 22
 4. 24
 5. 76
තව
2419
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 9
 3. 35
 4. 62
 5. 77
තව
2418
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. D
 2. 01
 3. 20
 4. 39
 5. 47
තව
2417
2020 මාර්තු මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 10
 3. 12
 4. 42
 5. 52
තව
2416
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. T
 2. 8
 3. 33
 4. 41
 5. 62
තව
2415
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 24
 3. 46
 4. 53
 5. 60
තව
2414
2020 මාර්තු මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 21
 3. 25
 4. 27
 5. 31
තව
2413
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 16
 3. 25
 4. 53
 5. 75
තව
2412
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 10
 3. 34
 4. 74
 5. 80
තව
2411
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. K
 2. 42
 3. 48
 4. 67
 5. 75
තව
2410
2020 මාර්තු මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 51
 3. 52
 4. 57
 5. 63
තව
2409
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. G
 2. 23
 3. 26
 4. 29
 5. 62
තව
2408
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 15
 3. 18
 4. 72
 5. 74
තව
2407
2020 පෙබරවාරි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 7
 3. 40
 4. 49
 5. 52
තව
2406
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 29
 3. 44
 4. 58
 5. 64
තව
2405
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 32
 3. 66
 4. 67
 5. 73
තව
2404
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. A
 2. 01
 3. 27
 4. 42
 5. 75
තව
2403
2020 පෙබරවාරි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 6
 3. 13
 4. 20
 5. 45
තව
2402
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 40
 3. 44
 4. 49
 5. 57
තව
2401
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 35
 3. 41
 4. 53
 5. 57
තව
2400
2020 පෙබරවාරි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 10
 3. 17
 4. 29
 5. 32
තව
2399
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 11
 3. 42
 4. 45
 5. 46
තව
2398
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 10
 3. 21
 4. 46
 5. 62
තව
2397
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. I
 2. 23
 3. 50
 4. 56
 5. 72
තව
2396
2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 1
 3. 43
 4. 51
 5. 62
තව
2395
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 19
 3. 44
 4. 49
 5. 79
තව
2394
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 11
 3. 23
 4. 51
 5. 67
තව
2393
2020 පෙබරවාරි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 17
 3. 38
 4. 50
 5. 72
තව
2392
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 3
 3. 7
 4. 69
 5. 71
තව
2391
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 30
 3. 40
 4. 62
 5. 66
තව
2390
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. M
 2. 12
 3. 33
 4. 53
 5. 79
තව
2389
2020 පෙබරවාරි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 18
 3. 38
 4. 52
 5. 61
තව
2388
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. L
 2. 27
 3. 31
 4. 34
 5. 38
තව
2387
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 05
 3. 32
 4. 33
 5. 80
තව
2386
2020 පෙබරවාරි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 4
 4. 39
 5. 67
තව
2385
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 47
 3. 52
 4. 55
 5. 58
තව
2384
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 14
 3. 25
 4. 29
 5. 49
තව
2383
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. T
 2. 01
 3. 09
 4. 17
 5. 45
තව
2382
2020 පෙබරවාරි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 16
 3. 22
 4. 40
 5. 55
තව
2381
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. K
 2. 08
 3. 09
 4. 18
 5. 52
තව
2380
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 08
 3. 22
 4. 41
 5. 61
තව
2379
2020 පෙබරවාරි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 31
 3. 44
 4. 47
 5. 77
තව
2378
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 2
 3. 34
 4. 57
 5. 73
තව
2377
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 17
 3. 23
 4. 59
 5. 76
තව
2376
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. J
 2. 03
 3. 20
 4. 27
 5. 62
තව
2375
2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 23
 3. 37
 4. 45
 5. 74
තව
2374
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. G
 2. 44
 3. 53
 4. 62
 5. 67
තව
2373
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 09
 3. 41
 4. 43
 5. 49
තව
2372
2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 4
 3. 10
 4. 46
 5. 69
තව
2371
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 4
 3. 27
 4. 31
 5. 35
තව
2370
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 12
 3. 17
 4. 49
 5. 56
තව
2369
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. Z
 2. 40
 3. 61
 4. 62
 5. 64
තව
2368
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 08
 3. 25
 4. 60
 5. 80
තව
2367
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. A
 2. 8
 3. 33
 4. 56
 5. 79
තව
2366
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 35
 3. 63
 4. 67
 5. 73
තව
2365
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 12
 3. 22
 4. 70
 5. 79
තව
2364
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 04
 3. 28
 4. 56
 5. 77
තව
2363
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 2
 3. 4
 4. 20
 5. 51
තව
2362
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. D
 2. 04
 3. 23
 4. 36
 5. 37
තව
2361
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 6
 3. 13
 4. 18
 5. 34
තව
2360
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. D
 2. 21
 3. 43
 4. 44
 5. 51
තව
2359
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 37
 3. 46
 4. 74
 5. 76
තව
2358
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 04
 3. 18
 4. 31
 5. 43
තව
2357
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 32
 4. 35
 5. 52
තව
2356
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 36
 3. 61
 4. 69
 5. 80
තව
2355
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. Y
 2. 31
 3. 56
 4. 61
 5. 73
තව
2354
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 01
 3. 23
 4. 71
 5. 72
තව
2353
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. C
 2. 25
 3. 30
 4. 56
 5. 69
තව
2352
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 02
 3. 72
 4. 77
 5. 79
තව
2351
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 1
 3. 44
 4. 69
 5. 76
තව
2350
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 10
 3. 37
 4. 67
 5. 74
තව
2349
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 36
 3. 40
 4. 61
 5. 79
තව
2348
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. C
 2. 12
 3. 32
 4. 61
 5. 76
තව
2347
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 49
 3. 52
 4. 63
 5. 76
තව
2346
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. C
 2. 03
 3. 22
 4. 61
 5. 64
තව
2345
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 21
 3. 44
 4. 62
 5. 65
තව
2344
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 18
 3. 26
 4. 30
 5. 49
තව
2343
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 10
 4. 40
 5. 41
තව
2342
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 10
 3. 19
 4. 43
 5. 64
තව
2341
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. T
 2. 16
 3. 47
 4. 48
 5. 49
තව
2340
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 5
 3. 13
 4. 36
 5. 65
තව
2339
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. D
 2. 36
 3. 49
 4. 53
 5. 67
තව
2338
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 61
 3. 66
 4. 68
 5. 78
තව
2337
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 11
 3. 46
 4. 56
 5. 66
තව
2336
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 13
 3. 23
 4. 46
 5. 52
තව
2335
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 21
 3. 44
 4. 59
 5. 60
තව
2334
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. K
 2. 16
 3. 25
 4. 67
 5. 77
තව
2333
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 20
 3. 47
 4. 48
 5. 52
තව
2332
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. J
 2. 40
 3. 48
 4. 59
 5. 66
තව
2331
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 08
 3. 09
 4. 58
 5. 69
තව
2330
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 26
 3. 61
 4. 64
 5. 68
තව
2329
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 45
 3. 48
 4. 62
 5. 76
තව
2328
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 37
 3. 62
 4. 65
 5. 67
තව
2327
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. E
 2. 05
 3. 27
 4. 77
 5. 79
තව
2326
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 4
 3. 12
 4. 63
 5. 70
තව
2325
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. J
 2. 53
 3. 60
 4. 68
 5. 75
තව
2324
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 40
 3. 42
 4. 66
 5. 71
තව
2323
2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 1
 3. 25
 4. 65
 5. 78
තව
2322
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 22
 3. 33
 4. 53
 5. 61
තව
2321
2019 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 14
 3. 34
 4. 38
 5. 56
තව
2320
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. S
 2. 34
 3. 59
 4. 66
 5. 67
තව
2319
2019 දෙසැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 26
 3. 33
 4. 34
 5. 69
තව
2318
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. U
 2. 38
 3. 47
 4. 48
 5. 74
තව
2317
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 08
 3. 18
 4. 71
 5. 73
තව
2316
2019 නොවැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 7
 3. 55
 4. 56
 5. 64
තව
2315
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 19
 3. 22
 4. 44
 5. 55
තව
2314
2019 නොවැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 1
 3. 27
 4. 50
 5. 52
තව
2313
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. H
 2. 03
 3. 66
 4. 69
 5. 78
තව
2312
2019 නොවැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 15
 3. 21
 4. 42
 5. 47
තව
2311
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. M
 2. 03
 3. 08
 4. 14
 5. 22
තව
2310
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 17
 3. 50
 4. 55
 5. 71
තව
2309
2019 නොවැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 31
 4. 36
 5. 53
තව
2308
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 4
 3. 12
 4. 57
 5. 67
තව
2307
2019 නොවැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 23
 3. 28
 4. 46
 5. 63
තව
2306
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. L
 2. 03
 3. 07
 4. 49
 5. 50
තව
2305
2019 නොවැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 16
 3. 17
 4. 43
 5. 75
තව
2304
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. F
 2. 23
 3. 63
 4. 68
 5. 71
තව
2303
2019 නොවැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 26
 3. 42
 4. 56
 5. 65
තව
2302
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 13
 3. 17
 4. 26
 5. 79
තව
2301
2019 නොවැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 5
 3. 24
 4. 49
 5. 69
තව
2300
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. G
 2. 05
 3. 11
 4. 46
 5. 48
තව
2299
2019 නොවැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 8
 3. 33
 4. 65
 5. 80
තව
2298
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. F
 2. 20
 3. 51
 4. 61
 5. 80
තව
2297
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 6
 3. 43
 4. 45
 5. 57
තව
2296
2019 නොවැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 10
 3. 11
 4. 73
 5. 79
තව
2295
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 8
 3. 14
 4. 15
 5. 39
තව
2294
2019 නොවැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 46
 3. 52
 4. 54
 5. 57
තව
2293
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. Q
 2. 21
 3. 42
 4. 51
 5. 74
තව
2292
2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 40
 3. 50
 4. 59
 5. 63
තව
2291
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. J
 2. 06
 3. 16
 4. 37
 5. 38
තව
2290
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 09
 3. 17
 4. 20
 5. 47
තව
2289
2019 නොවැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 11
 3. 28
 4. 63
 5. 65
තව
2288
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 26
 3. 41
 4. 46
 5. 80
තව
2287
2019 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 26
 3. 44
 4. 54
 5. 59
තව
2286
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. X
 2. 59
 3. 70
 4. 72
 5. 77
තව
2285
2019 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 09
 3. 29
 4. 30
 5. 43
තව
2284
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 59
 3. 69
 4. 79
 5. 80
තව
2283
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 18
 3. 20
 4. 48
 5. 61
තව
2282
2019 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 03
 3. 48
 4. 55
 5. 69
තව
2281
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 4
 3. 16
 4. 28
 5. 49
තව
2280
2019 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 9
 3. 35
 4. 39
 5. 48
තව
2279
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. M
 2. 15
 3. 36
 4. 37
 5. 66
තව
2278
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 14
 3. 22
 4. 31
 5. 68
තව
2277
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 01
 3. 32
 4. 40
 5. 59
තව
2276
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 02
 3. 06
 4. 10
 5. 20
තව
2275
2019 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 27
 3. 48
 4. 64
 5. 71
තව
2274
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 14
 3. 36
 4. 56
 5. 66
තව
2273
2019 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 34
 3. 61
 4. 67
 5. 72
තව
2272
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. H
 2. 05
 3. 10
 4. 24
 5. 65
තව
2271
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 30
 3. 35
 4. 55
 5. 74
තව
2270
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. C
 2. 04
 3. 07
 4. 14
 5. 26
තව
2269
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 21
 3. 28
 4. 40
 5. 50
තව
2268
2019 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 1
 3. 21
 4. 67
 5. 72
තව
2267
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 9
 3. 48
 4. 53
 5. 55
තව
2266
2019 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 12
 3. 35
 4. 38
 5. 47
තව
2265
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. V
 2. 9
 3. 17
 4. 32
 5. 60
තව
2264
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 20
 3. 47
 4. 62
 5. 71
තව
2263
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. M
 2. 23
 3. 58
 4. 59
 5. 66
තව
2262
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 16
 3. 50
 4. 61
 5. 72
තව
2261
2019 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 18
 3. 40
 4. 45
 5. 64
තව
2260
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 07
 3. 28
 4. 34
 5. 60
තව
2259
2019 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 14
 3. 17
 4. 57
 5. 65
තව
2258
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. T
 2. 11
 3. 14
 4. 27
 5. 46
තව
2257
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 19
 3. 29
 4. 38
 5. 79
තව
2256
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 14
 3. 48
 4. 69
 5. 78
තව
2255
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 17
 3. 21
 4. 23
 5. 79
තව
2254
2019 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 1
 3. 5
 4. 52
 5. 77
තව
2253
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 17
 3. 35
 4. 43
 5. 60
තව
2252
2019 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 16
 3. 19
 4. 23
 5. 76
තව
2251
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. G
 2. 4
 3. 48
 4. 67
 5. 80
තව
2250
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 25
 3. 45
 4. 59
 5. 69
තව
2249
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 46
 3. 64
 4. 70
 5. 80
තව
2248
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 31
 3. 36
 4. 45
 5. 77
තව
2247
2019 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 13
 3. 14
 4. 22
 5. 59
තව
2246
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 2
 3. 51
 4. 68
 5. 79
තව
2245
2019 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 41
 3. 55
 4. 59
 5. 64
තව
2244
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. P
 2. 11
 3. 17
 4. 18
 5. 29
තව
2243
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 18
 3. 46
 4. 58
 5. 70
තව
2242
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. S
 2. 20
 3. 41
 4. 57
 5. 73
තව
2241
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 15
 3. 20
 4. 38
 5. 45
තව
2240
2019 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 27
 3. 36
 4. 54
 5. 63
තව
2239
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 27
 3. 29
 4. 39
 5. 70
තව
2238
2019 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 25
 3. 54
 4. 58
 5. 63
තව
2237
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 22
 3. 33
 4. 61
 5. 64
තව
2236
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 22
 3. 25
 4. 69
 5. 72
තව
2235
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. I
 2. 9
 3. 17
 4. 18
 5. 31
තව
2234
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 4
 3. 13
 4. 46
 5. 68
තව
2233
2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 25
 3. 27
 4. 34
 5. 36
තව
2232
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 09
 3. 50
 4. 64
 5. 73
තව
Best Web 2019 Logo