ගොවි සෙත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
2013
2019 ජනවාරි මස, 23 වන බදාදා
 1. C
 2. 14
 3. 23
 4. 25
 5. 41
තව
2012
2019 ජනවාරි මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 03
 3. 27
 4. 42
 5. 47
තව
2011
2019 ජනවාරි මස, 21 වන සඳුදා
 1. B
 2. 34
 3. 39
 4. 48
 5. 52
තව
2010
2019 ජනවාරි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 25
 3. 33
 4. 64
 5. 70
තව
2009
2019 ජනවාරි මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 17
 3. 39
 4. 45
 5. 80
තව
2008
2019 ජනවාරි මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 23
 3. 40
 4. 67
 5. 77
තව
2007
2019 ජනවාරි මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 15
 3. 30
 4. 39
 5. 61
තව
2006
2019 ජනවාරි මස, 16 වන බදාදා
 1. W
 2. 8
 3. 10
 4. 45
 5. 73
තව
2005
2019 ජනවාරි මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 52
 3. 54
 4. 58
 5. 62
තව
2004
2019 ජනවාරි මස, 14 වන සඳුදා
 1. P
 2. 15
 3. 27
 4. 38
 5. 40
තව
2003
2019 ජනවාරි මස, 13 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 20
 3. 29
 4. 56
 5. 66
තව
2002
2019 ජනවාරි මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 5
 3. 7
 4. 32
 5. 51
තව
2001
2019 ජනවාරි මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 67
 5. 71
තව
2000
2019 ජනවාරි මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 25
 3. 53
 4. 67
 5. 69
තව
1999
2019 ජනවාරි මස, 09 වන බදාදා
 1. O
 2. 01
 3. 19
 4. 30
 5. 57
තව
1998
2019 ජනවාරි මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 30
 3. 36
 4. 58
 5. 80
තව
1997
2019 ජනවාරි මස, 07 වන සඳුදා
 1. T
 2. 15
 3. 60
 4. 71
 5. 79
තව
1996
2019 ජනවාරි මස, 06 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 01
 3. 29
 4. 49
 5. 73
තව
1995
2019 ජනවාරි මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 8
 3. 14
 4. 18
 5. 35
තව
1994
2019 ජනවාරි මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 44
 3. 51
 4. 52
 5. 53
තව
1993
2019 ජනවාරි මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 56
 3. 58
 4. 66
 5. 70
තව
1992
2019 ජනවාරි මස, 02 වන බදාදා
 1. I
 2. 19
 3. 49
 4. 69
 5. 70
තව
1991
2019 ජනවාරි මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 36
 3. 40
 4. 53
 5. 70
තව
1990
2018 දෙසැම්බර් මස, 31 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 2
 3. 10
 4. 22
 5. 66
තව
1989
2018 දෙසැම්බර් මස, 30 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 01
 3. 12
 4. 17
 5. 21
තව
1988
2018 දෙසැම්බර් මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 31
 3. 59
 4. 61
 5. 63
තව
1987
2018 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 24
 3. 57
 4. 68
 5. 75
තව
1986
2018 දෙසැම්බර් මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 3
 3. 31
 4. 40
 5. 59
 1. 0
 2. 1
 3. 8
 4. 8
 5. 3
තව
1985
2018 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බදාදා
 1. L
 2. 03
 3. 12
 4. 13
 5. 19
තව
1984
2018 දෙසැම්බර් මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 2
 3. 18
 4. 49
 5. 71
තව
1983
2018 දෙසැම්බර් මස, 24 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 25
 5. 38
තව
1982
2018 දෙසැම්බර් මස, 23 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 17
 3. 18
 4. 22
 5. 36
තව
1981
2018 දෙසැම්බර් මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 30
 3. 44
 4. 54
 5. 78
තව
1980
2018 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 6
 3. 17
 4. 41
 5. 71
තව
1979
2018 දෙසැම්බර් මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 26
 3. 46
 4. 50
 5. 63
තව
1978
2018 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බදාදා
 1. K
 2. 19
 3. 48
 4. 56
 5. 73
තව
1977
2018 දෙසැම්බර් මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 13
 3. 50
 4. 56
 5. 57
තව
1976
2018 දෙසැම්බර් මස, 17 වන සඳුදා
 1. H
 2. 22
 3. 24
 4. 32
 5. 42
තව
1975
2018 දෙසැම්බර් මස, 16 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 06
 3. 12
 4. 14
 5. 48
තව
1974
2018 දෙසැම්බර් මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 15
 3. 41
 4. 53
 5. 70
තව
1973
2018 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 02
 3. 21
 4. 70
 5. 74
තව
1972
2018 දෙසැම්බර් මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 6
 3. 28
 4. 75
 5. 78
 1. 1
 2. 3
 3. 9
 4. 5
 5. 9
තව
1971
2018 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බදාදා
 1. G
 2. 18
 3. 32
 4. 59
 5. 66
තව
1970
2018 දෙසැම්බර් මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 06
 3. 19
 4. 28
 5. 56
තව
1969
2018 දෙසැම්බර් මස, 10 වන සඳුදා
 1. C
 2. 31
 3. 53
 4. 59
 5. 75
තව
1968
2018 දෙසැම්බර් මස, 09 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 01
 3. 03
 4. 18
 5. 74
තව
1967
2018 දෙසැම්බර් මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 18
 3. 41
 4. 77
 5. 80
තව
1966
2018 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 11
 3. 15
 4. 22
 5. 47
තව
1965
2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 44
 3. 55
 4. 77
 5. 78
තව
1964
2018 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බදාදා
 1. F
 2. 37
 3. 48
 4. 76
 5. 80
තව
1963
2018 දෙසැම්බර් මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 44
 3. 49
 4. 60
 5. 62
තව
1962
2018 දෙසැම්බර් මස, 03 වන සඳුදා
 1. D
 2. 44
 3. 45
 4. 48
 5. 69
තව
1961
2018 දෙසැම්බර් මස, 02 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 18
 3. 52
 4. 54
 5. 61
තව
1960
2018 දෙසැම්බර් මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 7
 3. 12
 4. 39
 5. 63
තව
1959
2018 නොවැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 37
 4. 48
 5. 80
තව
1958
2018 නොවැම්බර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 41
තව
1957
2018 නොවැම්බර් මස, 28 වන බදාදා
 1. T
 2. 14
 3. 35
 4. 39
 5. 66
තව
1956
2018 නොවැම්බර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 15
 3. 52
 4. 61
 5. 66
තව
1955
2018 නොවැම්බර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 04
 3. 27
 4. 46
 5. 67
තව
1954
2018 නොවැම්බර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 02
 3. 14
 4. 22
 5. 44
තව
1953
2018 නොවැම්බර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 23
 4. 58
 5. 78
තව
1952
2018 නොවැම්බර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 24
 3. 32
 4. 40
 5. 79
තව
1951
2018 නොවැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 01
 3. 54
 4. 56
 5. 72
තව
1950
2018 නොවැම්බර් මස, 21 වන බදාදා
 1. O
 2. 14
 3. 47
 4. 53
 5. 73
තව
1949
2018 නොවැම්බර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 30
 3. 59
 4. 62
 5. 72
තව
1948
2018 නොවැම්බර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. P
 2. 14
 3. 48
 4. 49
 5. 63
තව
1947
2018 නොවැම්බර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 55
 3. 70
 4. 73
 5. 77
තව
1946
2018 නොවැම්බර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 22
 3. 31
 4. 38
 5. 55
තව
1945
2018 නොවැම්බර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 9
 4. 28
 5. 66
තව
1944
2018 නොවැම්බර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 40
 3. 47
 4. 51
 5. 69
තව
1943
2018 නොවැම්බර් මස, 14 වන බදාදා
 1. Z
 2. 26
 3. 45
 4. 66
 5. 75
තව
1942
2018 නොවැම්බර් මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 26
 3. 32
 4. 69
 5. 77
තව
1941
2018 නොවැම්බර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. L
 2. 01
 3. 29
 4. 50
 5. 52
තව
1940
2018 නොවැම්බර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 16
 3. 18
 4. 29
 5. 65
තව
1939
2018 නොවැම්බර් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 27
 3. 44
 4. 55
 5. 66
තව
1938
2018 නොවැම්බර් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 44
තව
1937
2018 නොවැම්බර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 02
 3. 05
 4. 64
 5. 66
තව
1936
2018 නොවැම්බර් මස, 07 වන බදාදා
 1. R
 2. 19
 3. 46
 4. 68
 5. 72
තව
1935
2018 නොවැම්බර් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 2
 3. 4
 4. 39
 5. 48
තව
1934
2018 නොවැම්බර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. M
 2. 13
 3. 18
 4. 45
 5. 57
තව
1933
2018 නොවැම්බර් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 01
 3. 14
 4. 23
 5. 47
තව
1932
2018 නොවැම්බර් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 9
 3. 10
 4. 58
 5. 70
තව
1931
2018 නොවැම්බර් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 14
 3. 28
 4. 38
 5. 73
තව
1930
2018 නොවැම්බර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 12
 3. 51
 4. 69
 5. 75
තව
1929
2018 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන බදාදා
 1. P
 2. 02
 3. 09
 4. 26
 5. 54
තව
1928
2018 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 20
 3. 22
 4. 41
 5. 62
තව
1927
2018 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන සඳුදා
 1. V
 2. 27
 3. 38
 4. 74
 5. 79
තව
1926
2018 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 14
 3. 46
 4. 69
 5. 74
තව
1925
2018 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 3
 3. 44
 4. 49
 5. 59
තව
1924
2018 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 52
 3. 62
 4. 70
 5. 79
තව
1923
2018 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 24
 3. 36
 4. 75
 5. 79
තව
1922
2018 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන බදාදා
 1. A
 2. 17
 3. 22
 4. 35
 5. 65
තව
1921
2018 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 19
 3. 57
 4. 59
 5. 67
තව
1920
2018 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන සඳුදා
 1. N
 2. 14
 3. 33
 4. 55
 5. 75
තව
1919
2018 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 24
 3. 28
 4. 41
 5. 70
තව
1918
2018 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 9
 3. 55
 4. 73
 5. 80
තව
1917
2018 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 14
 3. 23
 4. 36
 5. 73
තව
1916
2018 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 29
 3. 40
 4. 52
 5. 63
තව
1915
2018 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බදාදා
 1. R
 2. 15
 3. 25
 4. 26
 5. 70
තව
1914
2018 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 35
 3. 40
 4. 50
 5. 79
තව
1913
2018 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන සඳුදා
 1. I
 2. 10
 3. 18
 4. 65
 5. 75
තව
1912
2018 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 03
 3. 58
 4. 63
 5. 76
තව
1911
2018 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 6
 3. 13
 4. 22
 5. 46
තව
1910
2018 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 12
 3. 32
 4. 40
 5. 41
තව
1909
2018 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 03
 3. 11
 4. 13
 5. 70
තව
1908
2018 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බදාදා
 1. F
 2. 15
 3. 21
 4. 50
 5. 66
තව
1907
2018 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 08
 3. 40
 4. 57
 5. 60
තව
1906
2018 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 20
 3. 64
 4. 65
 5. 72
තව
1905
2018 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 30
 3. 52
 4. 61
 5. 73
තව
1904
2018 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 3
 3. 26
 4. 34
 5. 79
තව
1903
2018 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 21
 3. 36
 4. 74
 5. 78
තව
1902
2018 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 16
 3. 37
 4. 40
 5. 59
තව
1901
2018 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බදාදා
 1. C
 2. 9
 3. 35
 4. 45
 5. 64
තව
1900
2018 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 07
 3. 09
 4. 20
 5. 29
තව
1899
2018 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන සඳුදා
 1. I
 2. 25
 3. 42
 4. 68
 5. 79
තව
1898
2018 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 27
 3. 45
 4. 60
 5. 61
තව
1897
2018 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 11
 3. 40
 4. 42
 5. 56
තව
1896
2018 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 12
 3. 40
 4. 65
 5. 78
 1. P
 2. 9
 3. 32
 4. 34
 5. 49
 1. 1
 2. 8
 3. 2
 4. 3
 5. 6
තව
1895
2018 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 23
 3. 48
 4. 55
 5. 70
තව
1894
2018 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බදාදා
 1. F
 2. 3
 3. 17
 4. 37
 5. 59
තව
1893
2018 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 19
 3. 44
 4. 45
 5. 75
තව
1892
2018 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන සඳුදා
 1. F
 2. 14
 3. 19
 4. 41
 5. 54
තව
1891
2018 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 12
 3. 46
 4. 54
 5. 62
තව
1890
2018 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 63
 3. 64
 4. 67
 5. 77
තව
1889
2018 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 12
 3. 36
 4. 56
 5. 57
තව
1888
2018 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 01
 3. 27
 4. 31
 5. 74
තව
1887
2018 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බදාදා
 1. Q
 2. 11
 3. 53
 4. 55
 5. 58
තව
1886
2018 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 08
 3. 47
 4. 54
 5. 64
තව
1885
2018 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන සඳුදා
 1. L
 2. 6
 3. 38
 4. 53
 5. 64
තව
1884
2018 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 08
 3. 19
 4. 26
 5. 65
තව
1883
2018 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 25
 3. 37
 4. 59
 5. 73
තව
1882
2018 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 07
 3. 10
 4. 16
 5. 19
තව
1881
2018 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 10
 3. 28
 4. 34
 5. 70
තව
1880
2018 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බදාදා
 1. W
 2. 17
 3. 35
 4. 45
 5. 75
තව
1879
2018 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 09
 3. 14
 4. 60
 5. 80
තව
1878
2018 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන සඳුදා
 1. V
 2. 52
 3. 63
 4. 68
 5. 69
තව
1877
2018 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 15
 3. 34
 4. 58
 5. 77
තව
1876
2018 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 50
 3. 54
 4. 63
 5. 65
තව
1875
2018 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 53
 5. 61
තව
1874
2018 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 13
 3. 36
 4. 70
 5. 80
තව
1873
2018 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන බදාදා
 1. U
 2. 36
 3. 47
 4. 53
 5. 70
තව
1872
2018 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 03
 3. 41
 4. 52
 5. 56
තව
1871
2018 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන සඳුදා
 1. L
 2. 25
 3. 39
 4. 55
 5. 74
තව
1870
2018 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 13
 3. 55
 4. 66
 5. 70
තව
1869
2018 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 02
 3. 26
 4. 42
 5. 55
තව
1868
2018 අගෝස්තු මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 02
 3. 48
 4. 53
 5. 65
තව
1867
2018 අගෝස්තු මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 12
 3. 66
 4. 70
 5. 80
තව
1866
2018 අගෝස්තු මස, 29 වන බදාදා
 1. T
 2. 4
 3. 44
 4. 67
 5. 80
තව
1865
2018 අගෝස්තු මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 10
 3. 35
 4. 69
 5. 71
තව
1864
2018 අගෝස්තු මස, 27 වන සඳුදා
 1. F
 2. 05
 3. 13
 4. 15
 5. 42
තව
1863
2018 අගෝස්තු මස, 26 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 02
 3. 08
 4. 22
 5. 32
තව
1862
2018 අගෝස්තු මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 34
 3. 35
 4. 47
 5. 68
තව
1861
2018 අගෝස්තු මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 8
 3. 22
 4. 34
 5. 48
තව
1860
2018 අගෝස්තු මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 12
 3. 34
 4. 37
 5. 50
තව
1859
2018 අගෝස්තු මස, 22 වන බදාදා
 1. K
 2. 21
 3. 43
 4. 70
 5. 75
තව
1858
2018 අගෝස්තු මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 37
 3. 41
 4. 42
 5. 47
තව
1857
2018 අගෝස්තු මස, 20 වන සඳුදා
 1. H
 2. 38
 3. 49
 4. 52
 5. 70
තව
1856
2018 අගෝස්තු මස, 19 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 13
 3. 69
 4. 72
 5. 73
තව
1855
2018 අගෝස්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 35
 3. 36
 4. 46
 5. 63
තව
1854
2018 අගෝස්තු මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 14
 3. 15
 4. 29
 5. 69
තව
1853
2018 අගෝස්තු මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 05
 3. 45
 4. 51
 5. 64
තව
1852
2018 අගෝස්තු මස, 15 වන බදාදා
 1. Y
 2. 19
 3. 31
 4. 36
 5. 74
තව
1851
2018 අගෝස්තු මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 4
 3. 16
 4. 20
 5. 79
තව
1850
2018 අගෝස්තු මස, 13 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 9
 3. 30
 4. 37
 5. 73
තව
1849
2018 අගෝස්තු මස, 12 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 18
 3. 54
 4. 62
 5. 78
තව
1848
2018 අගෝස්තු මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 35
 3. 41
 4. 43
 5. 44
තව
1847
2018 අගෝස්තු මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 18
 3. 37
 4. 45
 5. 51
තව
1846
2018 අගෝස්තු මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 04
 3. 44
 4. 52
 5. 55
තව
1845
2018 අගෝස්තු මස, 08 වන බදාදා
 1. H
 2. 6
 3. 22
 4. 42
 5. 80
තව
1844
2018 අගෝස්තු මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 14
 3. 58
 4. 62
 5. 67
තව
1843
2018 අගෝස්තු මස, 06 වන සඳුදා
 1. U
 2. 20
 3. 38
 4. 59
 5. 61
තව
1842
2018 අගෝස්තු මස, 05 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 01
 3. 08
 4. 56
 5. 79
තව
1841
2018 අගෝස්තු මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 36
 3. 51
 4. 76
 5. 78
තව
1840
2018 අගෝස්තු මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 5
 3. 13
 4. 33
 5. 77
තව
1839
2018 අගෝස්තු මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 03
 3. 05
 4. 07
 5. 47
තව
1838
2018 අගෝස්තු මස, 01 වන බදාදා
 1. U
 2. 03
 3. 19
 4. 37
 5. 70
තව
1837
2018 ජූලි මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 8
 3. 23
 4. 69
 5. 71
තව
1836
2018 ජූලි මස, 30 වන සඳුදා
 1. U
 2. 3
 3. 23
 4. 46
 5. 66
තව
1835
2018 ජූලි මස, 29 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 03
 3. 37
 4. 43
 5. 70
තව
1834
2018 ජූලි මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 10
 3. 25
 4. 52
 5. 69
තව
1833
2018 ජූලි මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 14
 3. 57
 4. 61
 5. 71
තව
1832
2018 ජූලි මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 18
 3. 21
 4. 25
 5. 63
තව
1831
2018 ජූලි මස, 25 වන බදාදා
 1. G
 2. 20
 3. 32
 4. 59
 5. 75
තව
1830
2018 ජූලි මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 24
 3. 47
 4. 53
 5. 61
තව
1829
2018 ජූලි මස, 23 වන සඳුදා
 1. W
 2. 6
 3. 21
 4. 60
 5. 71
තව
1828
2018 ජූලි මස, 22 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 31
 3. 36
 4. 37
 5. 61
තව
1827
2018 ජූලි මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 8
 3. 34
 4. 68
 5. 70
තව
1826
2018 ජූලි මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 26
 3. 29
 4. 38
 5. 51
තව
1825
2018 ජූලි මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 14
 3. 39
 4. 71
 5. 76
තව
1824
2018 ජූලි මස, 18 වන බදාදා
 1. Q
 2. 17
 3. 30
 4. 61
 5. 71
තව
1823
2018 ජූලි මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 45
 3. 50
 4. 71
 5. 79
තව
1822
2018 ජූලි මස, 16 වන සඳුදා
 1. B
 2. 34
 3. 41
 4. 78
 5. 80
තව
1821
2018 ජූලි මස, 15 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 22
 3. 29
 4. 69
 5. 78
තව
1820
2018 ජූලි මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 16
 3. 32
 4. 47
 5. 71
තව
1819
2018 ජූලි මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 13
 3. 16
 4. 43
 5. 55
තව
1818
2018 ජූලි මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 23
 3. 39
 4. 58
 5. 60
තව
1817
2018 ජූලි මස, 11 වන බදාදා
 1. Q
 2. 4
 3. 10
 4. 11
 5. 55
තව
1816
2018 ජූලි මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 01
 3. 03
 4. 40
 5. 44
තව
1815
2018 ජූලි මස, 09 වන සඳුදා
 1. N
 2. 17
 3. 33
 4. 61
 5. 68
තව
1814
2018 ජූලි මස, 08 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 13
 3. 30
 4. 59
 5. 65
තව
1813
2018 ජූලි මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 4
 3. 22
 4. 56
 5. 57
තව
1812
2018 ජූලි මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 24
 3. 34
 4. 59
 5. 76
තව
1811
2018 ජූලි මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 01
 3. 56
 4. 57
 5. 69
තව
1810
2018 ජූලි මස, 04 වන බදාදා
 1. N
 2. 29
 3. 49
 4. 70
 5. 74
තව
1809
2018 ජූලි මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 19
 3. 32
 4. 44
 5. 62
තව
1808
2018 ජූලි මස, 02 වන සඳුදා
 1. W
 2. 7
 3. 9
 4. 60
 5. 63
තව
1807
2018 ජූලි මස, 01 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 09
 3. 24
 4. 44
 5. 54
තව
1806
2018 ජූනි මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 51
 3. 72
 4. 73
 5. 75
තව
1805
2018 ජූනි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 6
 3. 52
 4. 70
 5. 77
තව
1804
2018 ජූනි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 13
 3. 47
 4. 52
 5. 65
තව
1803
2018 ජූනි මස, 27 වන බදාදා
 1. W
 2. 7
 3. 25
 4. 41
 5. 71
තව
1802
2018 ජූනි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 16
 3. 20
 4. 21
 5. 42
තව
1801
2018 ජූනි මස, 25 වන සඳුදා
 1. S
 2. 07
 3. 17
 4. 28
 5. 76
තව
1800
2018 ජූනි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 16
 3. 30
 4. 33
 5. 76
තව
1799
2018 ජූනි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 32
 3. 37
 4. 42
 5. 43
තව
1798
2018 ජූනි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 31
 3. 58
 4. 70
 5. 80
තව
1797
2018 ජූනි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 27
 3. 59
 4. 72
 5. 79
තව
1796
2018 ජූනි මස, 20 වන බදාදා
 1. V
 2. 29
 3. 51
 4. 52
 5. 60
තව
1795
2018 ජූනි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 27
 3. 28
 4. 46
 5. 55
තව
1794
2018 ජූනි මස, 18 වන සඳුදා
 1. I
 2. 11
 3. 19
 4. 21
 5. 61
තව
1793
2018 ජූනි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 41
 3. 61
 4. 67
 5. 76
තව
1792
2018 ජූනි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 21
 3. 23
 4. 40
 5. 73
තව
1791
2018 ජූනි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 16
 3. 63
 4. 69
 5. 76
තව
1790
2018 ජූනි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 5
 3. 53
 4. 59
 5. 61
තව
1789
2018 ජූනි මස, 13 වන බදාදා
 1. H
 2. 9
 3. 12
 4. 49
 5. 55
තව
1788
2018 ජූනි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 42
 3. 58
 4. 61
 5. 73
තව
1787
2018 ජූනි මස, 11 වන සඳුදා
 1. B
 2. 31
 3. 56
 4. 68
 5. 78
තව
1786
2018 ජූනි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 01
 3. 48
 4. 59
 5. 79
තව
1785
2018 ජූනි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 4
 3. 43
 4. 56
 5. 59
තව
1784
2018 ජූනි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 11
 3. 33
 4. 62
 5. 67
තව
1783
2018 ජූනි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 14
 3. 28
 4. 39
 5. 60
තව
1782
2018 ජූනි මස, 06 වන බදාදා
 1. W
 2. 12
 3. 43
 4. 46
 5. 51
තව
1781
2018 ජූනි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 05
 3. 06
 4. 26
 5. 41
තව
1780
2018 ජූනි මස, 04 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 33
 3. 43
 4. 52
 5. 77
තව
1779
2018 ජූනි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 27
 3. 44
 4. 56
 5. 80
තව
1778
2018 ජූනි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 01
 3. 09
 4. 12
 5. 64
තව
1777
2018 ජූනි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 23
 3. 34
 4. 68
 5. 71
තව
1776
2018 මැයි මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 19
 3. 29
 4. 37
 5. 39
තව
1775
2018 මැයි මස, 30 වන බදාදා
 1. U
 2. 7
 3. 13
 4. 22
 5. 64
තව
1774
2018 මැයි මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 27
 3. 53
 4. 78
 5. 79
තව
1773
2018 මැයි මස, 28 වන සඳුදා
 1. N
 2. 34
 3. 46
 4. 61
 5. 71
තව
1772
2018 මැයි මස, 27 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 15
 3. 34
 4. 59
 5. 67
තව
1771
2018 මැයි මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 2
 3. 7
 4. 65
 5. 75
තව
1770
2018 මැයි මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 10
 3. 22
 4. 69
 5. 71
තව
1769
2018 මැයි මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 33
 3. 49
 4. 57
 5. 79
තව
1768
2018 මැයි මස, 23 වන බදාදා
 1. O
 2. 5
 3. 40
 4. 45
 5. 66
තව
1767
2018 මැයි මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 32
 3. 38
 4. 54
 5. 56
තව
1766
2018 මැයි මස, 21 වන සඳුදා
 1. L
 2. 7
 3. 37
 4. 49
 5. 73
තව
1765
2018 මැයි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 09
 3. 46
 4. 71
 5. 79
තව
1764
2018 මැයි මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 33
 4. 38
 5. 56
තව
1763
2018 මැයි මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 15
 3. 23
 4. 45
 5. 59
තව
1762
2018 මැයි මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 28
 3. 61
 4. 72
 5. 78
තව
1761
2018 මැයි මස, 16 වන බදාදා
 1. P
 2. 8
 3. 13
 4. 42
 5. 65
තව
1760
2018 මැයි මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 35
 3. 70
 4. 75
 5. 78
තව
1759
2018 මැයි මස, 14 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 17
 3. 54
 4. 62
 5. 68
තව
1758
2018 මැයි මස, 13 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 14
 3. 40
 4. 58
 5. 64
තව
1757
2018 මැයි මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 22
 3. 23
 4. 45
 5. 53
තව
1756
2018 මැයි මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 01
 3. 18
 4. 52
 5. 58
තව
1755
2018 මැයි මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 10
 3. 20
 4. 29
 5. 52
තව
1754
2018 මැයි මස, 09 වන බදාදා
 1. V
 2. 13
 3. 27
 4. 60
 5. 78
තව
1753
2018 මැයි මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 02
 3. 37
 4. 58
 5. 62
තව
1752
2018 මැයි මස, 07 වන සඳුදා
 1. G
 2. 17
 3. 28
 4. 42
 5. 47
තව
1751
2018 මැයි මස, 06 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 40
 3. 50
 4. 69
 5. 75
තව
1750
2018 මැයි මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 10
 3. 26
 4. 64
 5. 80
තව
1749
2018 මැයි මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 1
 3. 11
 4. 34
 5. 35
තව
1748
2018 මැයි මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 10
 3. 29
 4. 60
 5. 68
තව
1747
2018 මැයි මස, 02 වන බදාදා
 1. T
 2. 27
 3. 58
 4. 69
 5. 77
තව
1746
2018 මැයි මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 11
 3. 55
 4. 72
 5. 80
තව
1745
2018 අප්‍රේල් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 41
 3. 56
 4. 65
 5. 75
තව
1744
2018 අප්‍රේල් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 4
 3. 11
 4. 49
 5. 68
තව
1743
2018 අප්‍රේල් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 17
 3. 55
 4. 63
 5. 64
තව
1742
2018 අප්‍රේල් මස, 25 වන බදාදා
 1. R
 2. 12
 3. 33
 4. 43
 5. 44
තව
1741
2018 අප්‍රේල් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 30
 3. 31
 4. 57
 5. 58
තව
1740
2018 අප්‍රේල් මස, 23 වන සඳුදා
 1. G
 2. 32
 3. 51
 4. 60
 5. 69
තව
1739
2018 අප්‍රේල් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 22
 3. 69
 4. 76
 5. 78
තව
1738
2018 අප්‍රේල් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 55
 3. 63
 4. 71
 5. 80
තව
1737
2018 අප්‍රේල් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 01
 3. 14
 4. 33
 5. 42
තව
1736
2018 අප්‍රේල් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 18
 3. 46
 4. 61
 5. 67
තව
1735
2018 අප්‍රේල් මස, 18 වන බදාදා
 1. B
 2. 60
 3. 67
 4. 74
 5. 76
තව
1734
2018 අප්‍රේල් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 18
 3. 41
 4. 46
 5. 56
තව
1733
2018 අප්‍රේල් මස, 11 වන බදාදා
 1. U
 2. 27
 3. 39
 4. 57
 5. 78
තව
1732
2018 අප්‍රේල් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 30
 3. 37
 4. 78
 5. 79
තව
1731
2018 අප්‍රේල් මස, 09 වන සඳුදා
 1. H
 2. 4
 3. 9
 4. 17
 5. 74
තව
1730
2018 අප්‍රේල් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 40
 3. 53
 4. 65
 5. 70
තව
1729
2018 අප්‍රේල් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 5
 3. 40
 4. 45
 5. 64
තව
1728
2018 අප්‍රේල් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 12
 3. 25
 4. 43
 5. 80
තව
1727
2018 අප්‍රේල් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 18
 3. 29
 4. 61
 5. 75
තව
1726
2018 අප්‍රේල් මස, 04 වන බදාදා
 1. E
 2. 05
 3. 11
 4. 35
 5. 55
තව
1725
2018 අප්‍රේල් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 22
 3. 30
 4. 40
 5. 52
තව
1724
2018 අප්‍රේල් මස, 02 වන සඳුදා
 1. O
 2. 28
 3. 63
 4. 75
 5. 76
තව
1723
2018 අප්‍රේල් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 29
 3. 34
 4. 78
 5. 80
තව
1722
2018 මාර්තු මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 2
 3. 28
 4. 70
 5. 73
තව
1721
2018 මාර්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 3
 3. 9
 4. 7
 5. 13
තව
1720
2018 මාර්තු මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 10
 3. 19
 4. 24
 5. 51
තව
1719
2018 මාර්තු මස, 28 වන බදාදා
 1. J
 2. 18
 3. 36
 4. 47
 5. 62
තව
1718
2018 මාර්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 08
 3. 61
 4. 78
 5. 79
තව
1717
2018 මාර්තු මස, 26 වන සඳුදා
 1. O
 2. 5
 3. 41
 4. 45
 5. 51
තව
1716
2018 මාර්තු මස, 25 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 15
 3. 33
 4. 36
 5. 62
තව
1715
2018 මාර්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 15
 3. 55
 4. 61
 5. 78
තව
1714
2018 මාර්තු මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 10
 3. 24
 4. 40
 5. 59
තව
1713
2018 මාර්තු මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 3
 3. 9
 4. 33
 5. 34
තව
1712
2018 මාර්තු මස, 21 වන බදාදා
 1. A
 2. 6
 3. 8
 4. 62
 5. 67
තව
1711
2018 මාර්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 4
 3. 38
 4. 47
 5. 50
තව
1710
2018 මාර්තු මස, 19 වන සඳුදා
 1. F
 2. 29
 3. 52
 4. 60
 5. 66
තව
1709
2018 මාර්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 25
 3. 26
 4. 42
 5. 75
තව
1708
2018 මාර්තු මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 2
 3. 30
 4. 37
 5. 78
තව
1707
2018 මාර්තු මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 21
 3. 37
 4. 58
 5. 59
තව
1706
2018 මාර්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 23
 3. 39
 4. 62
 5. 76
තව
1705
2018 මාර්තු මස, 14 වන බදාදා
 1. H
 2. 1
 3. 5
 4. 37
 5. 60
තව
1704
2018 මාර්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 27
 3. 35
 4. 54
 5. 55
තව
1703
2018 මාර්තු මස, 12 වන සඳුදා
 1. P
 2. 8
 3. 9
 4. 40
 5. 70
තව
1702
2018 මාර්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 10
 3. 16
 4. 31
 5. 60
තව
1701
2018 මාර්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 21
 3. 25
 4. 56
 5. 80
තව
1700
2018 මාර්තු මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 21
 3. 27
 4. 63
 5. 76
තව
1699
2018 මාර්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 3
 3. 7
 4. 40
 5. 72
තව
1698
2018 මාර්තු මස, 07 වන බදාදා
 1. F
 2. 29
 3. 46
 4. 58
 5. 76
තව
1697
2018 මාර්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 17
 3. 25
 4. 41
 5. 63
තව
1696
2018 මාර්තු මස, 05 වන සඳුදා
 1. J
 2. 15
 3. 25
 4. 42
 5. 49
තව
1695
2018 මාර්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 10
 3. 56
 4. 71
 5. 72
තව
1694
2018 මාර්තු මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 18
 3. 25
 4. 41
 5. 69
තව
1693
2018 මාර්තු මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 22
 3. 29
 4. 50
 5. 70
තව
1692
2018 මාර්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 11
 3. 24
 4. 59
 5. 60
තව
1691
2018 පෙබරවාරි මස, 28 වන බදාදා
 1. O
 2. 27
 3. 35
 4. 50
 5. 59
තව
1690
2018 පෙබරවාරි මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 31
 3. 34
 4. 46
 5. 80
තව
1689
2018 පෙබරවාරි මස, 26 වන සඳුදා
 1. L
 2. 38
 3. 51
 4. 67
 5. 78
තව
1688
2018 පෙබරවාරි මස, 25 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 28
 3. 33
 4. 54
 5. 68
තව
1687
2018 පෙබරවාරි මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 8
 3. 45
 4. 56
 5. 66
තව
1686
2018 පෙබරවාරි මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 2
 3. 51
 4. 64
 5. 75
තව
1685
2018 පෙබරවාරි මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 14
 3. 38
 4. 44
 5. 71
තව
1684
2018 පෙබරවාරි මස, 21 වන බදාදා
 1. S
 2. 58
 3. 61
 4. 62
 5. 70
තව
1683
2018 පෙබරවාරි මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 27
 3. 37
 4. 46
 5. 59
තව
1682
2018 පෙබරවාරි මස, 19 වන සඳුදා
 1. W
 2. 5
 3. 22
 4. 48
 5. 67
තව
1681
2018 පෙබරවාරි මස, 18 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 12
 3. 22
 4. 53
 5. 67
තව
1680
2018 පෙබරවාරි මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 15
 3. 31
 4. 44
 5. 68
තව
1679
2018 පෙබරවාරි මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 11
 3. 50
 4. 64
 5. 75
තව
1678
2018 පෙබරවාරි මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 09
 3. 32
 4. 44
 5. 48
තව
1677
2018 පෙබරවාරි මස, 14 වන බදාදා
 1. C
 2. 7
 3. 54
 4. 59
 5. 66
තව
1676
2018 පෙබරවාරි මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 06
 3. 16
 4. 51
 5. 72
තව
1675
2018 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 14
 3. 39
 4. 41
 5. 42
තව
1674
2018 පෙබරවාරි මස, 11 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 13
 3. 33
 4. 40
 5. 61
තව
1673
2018 පෙබරවාරි මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 17
 3. 27
 4. 59
 5. 69
තව
1672
2018 පෙබරවාරි මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 14
 3. 24
 4. 57
 5. 63
තව
1671
2018 පෙබරවාරි මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 41
 3. 46
 4. 51
 5. 59
තව
1670
2018 පෙබරවාරි මස, 07 වන බදාදා
 1. D
 2. 23
 3. 39
 4. 40
 5. 61
තව
1669
2018 පෙබරවාරි මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 12
 3. 32
 4. 34
 5. 55
තව
1668
2018 පෙබරවාරි මස, 05 වන සඳුදා
 1. X
 2. 16
 3. 19
 4. 24
 5. 39
තව
1667
2018 පෙබරවාරි මස, 04 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 14
 3. 22
 4. 30
 5. 68
තව
1666
2018 පෙබරවාරි මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 2
 3. 54
 4. 56
 5. 67
තව
1665
2018 පෙබරවාරි මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 9
 3. 14
 4. 47
 5. 80
තව
1664
2018 පෙබරවාරි මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 12
 3. 23
 4. 35
 5. 55
තව
1663
2018 ජනවාරි මස, 31 වන බදාදා
 1. Z
 2. 8
 3. 14
 4. 15
 5. 68
තව
1662
2018 ජනවාරි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 8
 3. 35
 4. 50
 5. 74
තව
1661
2018 ජනවාරි මස, 29 වන සඳුදා
 1. U
 2. 26
 3. 57
 4. 61
 5. 77
තව
1660
2018 ජනවාරි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 11
 3. 49
 4. 54
 5. 75
තව
1659
2018 ජනවාරි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 6
 3. 33
 4. 62
 5. 67
තව
1658
2018 ජනවාරි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 3
 3. 7
 4. 30
 5. 77
තව
1657
2018 ජනවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 13
 3. 60
 4. 76
 5. 77
තව
1656
2018 ජනවාරි මස, 24 වන බදාදා
 1. T
 2. 14
 3. 25
 4. 48
 5. 74
තව
1655
2018 ජනවාරි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 21
 3. 40
 4. 54
 5. 62
තව
1654
2018 ජනවාරි මස, 22 වන සඳුදා
 1. X
 2. 10
 3. 21
 4. 32
 5. 76
තව
1653
2018 ජනවාරි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 46
 3. 53
 4. 64
 5. 76
තව
1652
2018 ජනවාරි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 5
 3. 30
 4. 37
 5. 68
තව
1651
2018 ජනවාරි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 47
 3. 48
 4. 58
 5. 63
තව
1650
2018 ජනවාරි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 24
 3. 37
 4. 47
 5. 77
තව
1649
2018 ජනවාරි මස, 17 වන බදාදා
 1. E
 2. 6
 3. 13
 4. 22
 5. 40
තව
1648
2018 ජනවාරි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 11
 3. 54
 4. 60
 5. 75
තව
1647
2018 ජනවාරි මස, 15 වන සඳුදා
 1. K
 2. 06
 3. 09
 4. 28
 5. 50
තව
1646
2018 ජනවාරි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 03
 3. 12
 4. 27
 5. 38
තව
1645
2018 ජනවාරි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 17
 3. 21
 4. 37
 5. 71
තව
1644
2018 ජනවාරි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 05
 3. 24
 4. 25
 5. 42
තව
1643
2018 ජනවාරි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 05
 3. 57
 4. 65
 5. 70
තව
1642
2018 ජනවාරි මස, 10 වන බදාදා
 1. S
 2. 14
 3. 38
 4. 49
 5. 57
තව
1641
2018 ජනවාරි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 25
 3. 40
 4. 76
 5. 77
තව
1640
2018 ජනවාරි මස, 08 වන සඳුදා
 1. X
 2. 7
 3. 19
 4. 28
 5. 54
තව
1639
2018 ජනවාරි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 48
 3. 58
 4. 63
 5. 75
තව
1638
2018 ජනවාරි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 26
 3. 42
 4. 43
 5. 48
තව
1637
2018 ජනවාරි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 20
 3. 41
 4. 65
 5. 77
තව
1636
2018 ජනවාරි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 10
 3. 15
 4. 28
 5. 47
තව
1635
2018 ජනවාරි මස, 03 වන බදාදා
 1. O
 2. 32
 3. 69
 4. 74
 5. 76
තව
1634
2018 ජනවාරි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 40
 3. 66
 4. 70
 5. 75
තව
1633
2018 ජනවාරි මස, 01 වන සඳුදා
 1. G
 2. 37
 3. 40
 4. 43
 5. 66
තව
1632
2017 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 14
 3. 20
 4. 22
 5. 59
තව
1631
2017 දෙසැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 06
 3. 26
 4. 38
 5. 56
තව
1630
2017 දෙසැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. D
 2. 45
 3. 47
 4. 60
 5. 72
තව
1629
2017 දෙසැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 14
 3. 26
 4. 30
 5. 39
තව
1628
2017 දෙසැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. V
 2. 9
 3. 12
 4. 36
 5. 52
තව
1627
2017 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 41
 3. 57
 4. 60
 5. 64
තව
1626
2017 දෙසැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 10
 3. 40
 4. 60
 5. 66
තව
1625
2017 දෙසැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. D
 2. 9
 3. 16
 4. 52
 5. 69
තව
1624
2017 දෙසැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 02
 3. 28
 4. 35
 5. 63
තව
1623
2017 දෙසැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. N
 2. 14
 3. 43
 4. 64
 5. 76
තව
1622
2017 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 9
 3. 12
 4. 45
 5. 60
තව
1621
2017 දෙසැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 28
 3. 39
 4. 71
 5. 72
තව
1620
2017 දෙසැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. F
 2. 35
 3. 54
 4. 56
 5. 61
තව
1619
2017 දෙසැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 01
 3. 12
 4. 33
 5. 76
තව
1618
2017 දෙසැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. T
 2. 7
 3. 18
 4. 43
 5. 62
තව
1617
2017 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 11
 3. 30
 4. 31
 5. 64
තව
1616
2017 දෙසැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 09
 3. 16
 4. 48
 5. 53
තව
1615
2017 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. F
 2. 33
 3. 48
 4. 55
 5. 60
තව
1614
2017 දෙසැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 47
 3. 49
 4. 60
 5. 64
තව
1613
2017 දෙසැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. J
 2. 10
 3. 54
 4. 66
 5. 77
තව
1612
2017 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 20
 3. 50
 4. 59
 5. 70
තව
1611
2017 නොවැම්බර් මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 3
 3. 46
 4. 58
 5. 80
තව
1610
2017 නොවැම්බර් මස, 29 වන බදාදා
 1. S
 2. 22
 3. 37
 4. 42
 5. 48
තව
1609
2017 නොවැම්බර් මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 14
 3. 27
 4. 41
 5. 44
තව
1608
2017 නොවැම්බර් මස, 27 වන සඳුදා
 1. D
 2. 16
 3. 29
 4. 50
 5. 61
තව
1607
2017 නොවැම්බර් මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 14
 3. 28
 4. 29
 5. 76
තව
1606
2017 නොවැම්බර් මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 3
 3. 7
 4. 70
 5. 80
තව
1605
2017 නොවැම්බර් මස, 22 වන බදාදා
 1. A
 2. 07
 3. 14
 4. 22
 5. 65
තව
1604
2017 නොවැම්බර් මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 13
 3. 47
 4. 49
 5. 78
තව
1603
2017 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා
 1. C
 2. 33
 3. 54
 4. 57
 5. 65
තව
1602
2017 නොවැම්බර් මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 9
 3. 14
 4. 60
 5. 72
තව
1601
2017 නොවැම්බර් මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 07
 3. 18
 4. 34
 5. 80
තව
1600
2017 නොවැම්බර් මස, 15 වන බදාදා
 1. T
 2. 33
 3. 35
 4. 75
 5. 78
තව
1599
2017 නොවැම්බර් මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 1
 3. 22
 4. 36
 5. 44
තව
1598
2017 නොවැම්බර් මස, 13 වන සඳුදා
 1. N
 2. 18
 3. 19
 4. 57
 5. 75
තව
1597
2017 නොවැම්බර් මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 22
 3. 23
 4. 37
 5. 65
තව
1596
2017 නොවැම්බර් මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 27
 3. 43
 4. 70
 5. 76
තව
1595
2017 නොවැම්බර් මස, 08 වන බදාදා
 1. A
 2. 35
 3. 50
 4. 51
 5. 61
තව
1594
2017 නොවැම්බර් මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 05
 3. 09
 4. 20
 5. 62
තව
1593
2017 නොවැම්බර් මස, 06 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 31
 3. 40
 4. 48
 5. 75
තව
1592
2017 නොවැම්බර් මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 5
 3. 22
 4. 74
 5. 77
තව
1591
2017 නොවැම්බර් මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 9
 3. 30
 4. 60
 5. 66
තව
1590
2017 නොවැම්බර් මස, 01 වන බදාදා
 1. H
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 53
තව
1589
2017 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 25
 3. 35
 4. 42
 5. 50
තව
1588
2017 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 53
 3. 67
 4. 75
 5. 78
තව
1587
2017 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 6
 3. 9
 4. 70
 5. 71
තව
1586
2017 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 02
 3. 03
 4. 12
 5. 64
තව
1585
2017 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන බදාදා
 1. F
 2. 44
 3. 49
 4. 67
 5. 68
තව
1584
2017 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 09
 3. 17
 4. 43
 5. 78
තව
1583
2017 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. F
 2. 6
 3. 15
 4. 26
 5. 38
තව
1582
2017 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 16
 3. 24
 4. 30
 5. 37
තව
1581
2017 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 14
 3. 35
 4. 67
 5. 73
තව
1580
2017 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන බදාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 15
 4. 33
 5. 80
තව
1579
2017 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 43
 3. 58
 4. 66
 5. 72
තව
1578
2017 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. O
 2. 17
 3. 22
 4. 30
 5. 63
තව
1577
2017 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 31
 3. 57
 4. 70
 5. 79
තව
1576
2017 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 07
 3. 27
 4. 59
 5. 71
තව
1575
2017 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන බදාදා
 1. Y
 2. 45
 3. 48
 4. 55
 5. 76
තව
1574
2017 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 06
 3. 25
 4. 56
 5. 69
තව
1573
2017 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 20
 3. 32
 4. 37
 5. 48
තව
1572
2017 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 11
 3. 58
 4. 68
 5. 80
තව
1571
2017 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 52
 3. 59
 4. 67
 5. 76
තව
1570
2017 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන බදාදා
 1. A
 2. 5
 3. 30
 4. 50
 5. 65
තව
1569
2017 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 21
 3. 48
 4. 68
 5. 74
තව
1568
2017 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 22
 3. 64
 4. 68
 5. 78
තව
1567
2017 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 43
 3. 44
 4. 60
 5. 67
තව
1566
2017 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 17
 3. 21
 4. 36
 5. 55
තව
1565
2017 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. Y
 2. 40
 3. 59
 4. 60
 5. 80
තව
1564
2017 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 03
 3. 22
 4. 56
 5. 59
තව
1563
2017 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. B
 2. 6
 3. 18
 4. 32
 5. 49
තව
1562
2017 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 19
 3. 20
 4. 29
 5. 71
තව
1561
2017 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 01
 3. 41
 4. 54
 5. 69
තව
1560
2017 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. D
 2. 25
 3. 45
 4. 50
 5. 61
තව
1559
2017 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 12
 3. 46
 4. 64
 5. 73
තව
1558
2017 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. H
 2. 12
 3. 17
 4. 25
 5. 61
තව
1557
2017 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 21
 3. 23
 4. 66
 5. 73
තව
1556
2017 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 27
 3. 36
 4. 63
 5. 68
තව
1555
2017 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. X
 2. 13
 3. 46
 4. 74
 5. 78
තව
1554
2017 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 11
 3. 58
 4. 62
 5. 79
තව
1553
2017 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. N
 2. 16
 3. 46
 4. 67
 5. 72
තව
1552
2017 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 16
 3. 18
 4. 25
 5. 57
තව
1551
2017 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 13
 3. 49
 4. 53
 5. 59
තව
1550
2017 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. G
 2. 8
 3. 14
 4. 45
 5. 76
තව
1549
2017 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 18
 3. 25
 4. 41
 5. 74
තව
1548
2017 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. C
 2. 13
 3. 28
 4. 55
 5. 80
තව
1547
2017 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 19
 3. 20
 4. 32
 5. 64
තව
1546
2017 අගෝස්තු මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 59
 3. 62
 4. 66
 5. 69
තව
1545
2017 අගෝස්තු මස, 30 වන බදාදා
 1. I
 2. 11
 3. 36
 4. 52
 5. 53
තව
1544
2017 අගෝස්තු මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 25
 3. 44
 4. 65
 5. 68
තව
1543
2017 අගෝස්තු මස, 28 වන සඳුදා
 1. J
 2. 11
 3. 18
 4. 31
 5. 58
තව
1542
2017 අගෝස්තු මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 1
 3. 34
 4. 68
 5. 77
තව
1541
2017 අගෝස්තු මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 12
 3. 16
 4. 61
 5. 80
තව
1540
2017 අගෝස්තු මස, 23 වන බදාදා
 1. Z
 2. 24
 3. 33
 4. 39
 5. 76
තව
1539
2017 අගෝස්තු මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 02
 3. 23
 4. 30
 5. 52
තව
1538
2017 අගෝස්තු මස, 21 වන සඳුදා
 1. A
 2. 16
 3. 18
 4. 23
 5. 66
තව
1537
2017 අගෝස්තු මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 45
 3. 53
 4. 57
 5. 76
තව
1536
2017 අගෝස්තු මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 01
 3. 20
 4. 28
 5. 47
තව
1535
2017 අගෝස්තු මස, 16 වන බදාදා
 1. Y
 2. 1
 3. 9
 4. 16
 5. 19
තව
1534
2017 අගෝස්තු මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 19
 3. 50
 4. 66
 5. 80
තව
1533
2017 අගෝස්තු මස, 14 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 16
 3. 31
 4. 40
 5. 68
තව
1532
2017 අගෝස්තු මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 6
 3. 61
 4. 77
 5. 80
තව
1531
2017 අගෝස්තු මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 4
 3. 23
 4. 28
 5. 61
තව
1530
2017 අගෝස්තු මස, 09 වන බදාදා
 1. D
 2. 17
 3. 26
 4. 44
 5. 57
තව
1529
2017 අගෝස්තු මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 18
 3. 44
 4. 52
 5. 72
තව
1528
2017 අගෝස්තු මස, 07 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 22
 3. 27
 4. 28
 5. 54
තව
1527
2017 අගෝස්තු මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 22
 3. 44
 4. 50
 5. 59
තව
1526
2017 අගෝස්තු මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 6
 3. 31
 4. 60
 5. 72
තව
1525
2017 අගෝස්තු මස, 02 වන බදාදා
 1. R
 2. 29
 3. 38
 4. 71
 5. 72
තව
1524
2017 අගෝස්තු මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 09
 3. 18
 4. 30
 5. 43
තව
1523
2017 ජූලි මස, 31 වන සඳුදා
 1. W
 2. 16
 3. 22
 4. 39
 5. 44
තව
1522
2017 ජූලි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 1
 3. 12
 4. 23
 5. 45
තව
1521
2017 ජූලි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 19
 3. 48
 4. 68
 5. 80
තව
1520
2017 ජූලි මස, 26 වන බදාදා
 1. B
 2. 11
 3. 21
 4. 46
 5. 59
තව
1519
2017 ජූලි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 10
 3. 46
 4. 47
 5. 48
තව
1518
2017 ජූලි මස, 24 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 6
 3. 58
 4. 61
 5. 65
තව
1517
2017 ජූලි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 18
 3. 54
 4. 59
 5. 63
තව
1516
2017 ජූලි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 30
 3. 41
 4. 55
 5. 61
තව
1515
2017 ජූලි මස, 19 වන බදාදා
 1. F
 2. 18
 3. 64
 4. 68
 5. 75
තව
1514
2017 ජූලි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 05
 3. 35
 4. 49
 5. 55
තව
1513
2017 ජූලි මස, 17 වන සඳුදා
 1. R
 2. 42
 3. 45
 4. 61
 5. 72
තව
1512
2017 ජූලි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 14
 3. 19
 4. 40
 5. 78
තව
1511
2017 ජූලි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 07
 3. 50
 4. 73
 5. 80
තව
1510
2017 ජූලි මස, 12 වන බදාදා
 1. O
 2. 18
 3. 25
 4. 59
 5. 79
තව
1509
2017 ජූලි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 07
 3. 17
 4. 28
 5. 39
තව
1508
2017 ජූලි මස, 10 වන සඳුදා
 1. P
 2. 2
 3. 4
 4. 36
 5. 68
තව
1507
2017 ජූලි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 33
 3. 39
 4. 73
 5. 79
තව
1506
2017 ජූලි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 42
 3. 44
 4. 68
 5. 76
තව
1505
2017 ජූලි මස, 05 වන බදාදා
 1. D
 2. 9
 3. 20
 4. 40
 5. 70
තව
1504
2017 ජූලි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 20
 3. 36
 4. 40
 5. 79
තව
1503
2017 ජූලි මස, 03 වන සඳුදා
 1. H
 2. 18
 3. 29
 4. 37
 5. 67
තව
1502
2017 ජූලි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 9
 3. 38
 4. 48
 5. 61
තව
1501
2017 ජූනි මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 16
 3. 42
 4. 64
 5. 73
තව
1500
2017 ජූනි මස, 28 වන බදාදා
 1. 3642
 2. G
 3. 2
 4. 52
 5. 57
තව
1499
2017 ජූනි මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 09
 3. 33
 4. 37
 5. 54
තව
1498
2017 ජූනි මස, 26 වන සඳුදා
 1. D
 2. 12
 3. 55
 4. 56
 5. 79
තව
1497
2017 ජූනි මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 09
 3. 25
 4. 37
 5. 71
තව
1496
2017 ජූනි මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 36
 3. 37
 4. 60
 5. 71
තව
1495
2017 ජූනි මස, 21 වන බදාදා
 1. I
 2. 36
 3. 42
 4. 68
 5. 79
තව
1494
2017 ජූනි මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 06
 3. 25
 4. 41
 5. 67
තව
1493
2017 ජූනි මස, 19 වන සඳුදා
 1. W
 2. 22
 3. 29
 4. 42
 5. 65
තව
1492
2017 ජූනි මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 65
 3. 66
 4. 70
 5. 80
තව
1491
2017 ජූනි මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 20
 3. 36
 4. 44
 5. 64
තව
1490
2017 ජූනි මස, 14 වන බදාදා
 1. R
 2. 24
 3. 51
 4. 59
 5. 71
තව
1489
2017 ජූනි මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 31
 3. 49
 4. 50
 5. 67
තව
1488
2017 ජූනි මස, 12 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 46
 3. 64
 4. 67
 5. 79
තව
1487
2017 ජූනි මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 2
 3. 54
 4. 65
 5. 77
තව
1486
2017 ජූනි මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 04
 3. 12
 4. 14
 5. 54
තව
1485
2017 ජූනි මස, 07 වන බදාදා
 1. M
 2. 19
 3. 27
 4. 69
 5. 72
තව
1484
2017 ජූනි මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 26
 3. 41
 4. 61
 5. 63
තව
1483
2017 ජූනි මස, 05 වන සඳුදා
 1. T
 2. 5
 3. 23
 4. 56
 5. 75
තව
1482
2017 ජූනි මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 1
 3. 33
 4. 44
 5. 49
තව
1481
2017 ජූනි මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 37
 3. 66
 4. 73
 5. 75
තව