ගොවි සෙත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
2149
2019 ජූනි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 1
 3. 18
 4. 30
 5. 76
තව
2148
2019 ජූනි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 02
 3. 05
 4. 24
 5. 42
තව
2147
2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 20
 3. 40
 4. 46
 5. 61
තව
2146
2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා
 1. V
 2. 29
 3. 49
 4. 72
 5. 74
තව
2145
2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 10
 3. 59
 4. 68
 5. 71
තව
2144
2019 ජූනි මස, 10 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 26
 3. 36
 4. 55
 5. 60
තව
2143
2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 13
 3. 27
 4. 55
 5. 57
තව
2142
2019 ජූනි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 4
 3. 11
 4. 22
 5. 66
තව
2141
2019 ජූනි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 18
 3. 37
 4. 51
 5. 74
තව
2140
2019 ජූනි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 18
 3. 28
 4. 29
 5. 63
තව
2139
2019 ජූනි මස, 05 වන බදාදා
 1. M
 2. 8
 3. 50
 4. 57
 5. 65
තව
2138
2019 ජූනි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 10
 3. 14
 4. 23
 5. 60
තව
2137
2019 ජූනි මස, 03 වන සඳුදා
 1. W
 2. 17
 3. 36
 4. 43
 5. 49
තව
2136
2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 12
 3. 33
 4. 56
 5. 58
තව
2135
2019 ජූනි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 9
 3. 14
 4. 17
 5. 39
තව
2134
2019 මැයි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 4
 3. 32
 4. 48
 5. 67
තව
2133
2019 මැයි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 9
 3. 20
 4. 35
 5. 36
තව
2132
2019 මැයි මස, 29 වන බදාදා
 1. L
 2. 13
 3. 45
 4. 58
 5. 72
තව
2131
2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 21
 3. 39
 4. 60
 5. 79
තව
2130
2019 මැයි මස, 27 වන සඳුදා
 1. O
 2. 15
 3. 18
 4. 48
 5. 56
තව
2129
2019 මැයි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 08
 3. 18
 4. 68
 5. 76
තව
2128
2019 මැයි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 10
 3. 58
 4. 65
 5. 78
තව
2127
2019 මැයි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 10
 3. 37
 4. 55
 5. 73
තව
2126
2019 මැයි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 4
 3. 38
 4. 41
 5. 46
තව
2125
2019 මැයි මස, 22 වන බදාදා
 1. R
 2. 48
 3. 46
 4. 74
 5. 77
තව
2124
2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 07
 3. 65
 4. 71
 5. 75
තව
2123
2019 මැයි මස, 20 වන සඳුදා
 1. T
 2. 1
 3. 12
 4. 32
 5. 60
තව
2122
2019 මැයි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 19
 3. 44
 4. 45
 5. 62
තව
2121
2019 මැයි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 5
 3. 24
 4. 29
 5. 43
තව
2120
2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා
 1. L
 2. 9
 3. 11
 4. 44
 5. 56
තව
2119
2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 16
 3. 19
 4. 67
 5. 80
තව
2118
2019 මැයි මස, 13 වන සඳුදා
 1. A
 2. 10
 3. 13
 4. 34
 5. 43
තව
2117
2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 36
 3. 45
 4. 48
 5. 57
තව
2116
2019 මැයි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 1
 3. 13
 4. 26
 5. 44
තව
2115
2019 මැයි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 15
 3. 44
 4. 45
 5. 62
තව
2114
2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 1
 3. 30
 4. 64
 5. 74
තව
2113
2019 මැයි මස, 08 වන බදාදා
 1. P
 2. 4
 3. 34
 4. 38
 5. 80
තව
2112
2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 49
 3. 55
 4. 59
 5. 70
තව
2111
2019 මැයි මස, 06 වන සඳුදා
 1. J
 2. 20
 3. 27
 4. 40
 5. 66
තව
2110
2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 21
 3. 48
 4. 49
 5. 76
තව
2109
2019 මැයි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 46
 3. 67
 4. 76
 5. 80
තව
2108
2019 මැයි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 15
 3. 28
 4. 41
 5. 54
තව
2107
2019 මැයි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 11
 3. 15
 4. 48
 5. 62
තව
2106
2019 මැයි මස, 01 වන බදාදා
 1. F
 2. 1
 3. 30
 4. 43
 5. 48
තව
2105
2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 06
 3. 29
 4. 57
 5. 70
තව
2104
2019 අප්‍රේල් මස, 29 වන සඳුදා
 1. W
 2. 32
 3. 46
 4. 66
 5. 68
තව
2103
2019 අප්‍රේල් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 47
 3. 49
 4. 64
 5. 76
තව
2102
2019 අප්‍රේල් මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 16
 3. 28
 4. 55
 5. 77
තව
2101
2019 අප්‍රේල් මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 02
 3. 17
 4. 24
 5. 69
තව
2100
2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 54
 3. 66
 4. 73
 5. 79
තව
2099
2019 අප්‍රේල් මස, 24 වන බදාදා
 1. N
 2. 07
 3. 24
 4. 49
 5. 69
තව
2098
2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 11
 3. 13
 4. 18
 5. 34
තව
2097
2019 අප්‍රේල් මස, 22 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 46
 3. 58
 4. 65
 5. 75
තව
2096
2019 අප්‍රේල් මස, 21 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 15
 3. 17
 4. 58
 5. 74
තව
2095
2019 අප්‍රේල් මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 28
 3. 53
 4. 54
 5. 80
තව
2094
2019 අප්‍රේල් මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 3
 3. 4
 4. 57
 5. 77
තව
2093
2019 අප්‍රේල් මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 14
 3. 27
 4. 54
 5. 69
තව
2092
2019 අප්‍රේල් මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 12
 3. 41
 4. 62
 5. 72
තව
2091
2019 අප්‍රේල් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 13
 3. 17
 4. 53
 5. 69
තව
2090
2019 අප්‍රේල් මස, 10 වන බදාදා
 1. M
 2. 01
 3. 26
 4. 48
 5. 49
තව
2089
2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 01
 3. 13
 4. 30
 5. 79
තව
2088
2019 අප්‍රේල් මස, 08 වන සඳුදා
 1. C
 2. 10
 3. 12
 4. 45
 5. 74
තව
2087
2019 අප්‍රේල් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 02
 3. 03
 4. 23
 5. 80
තව
2086
2019 අප්‍රේල් මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 20
 3. 36
 4. 55
 5. 74
තව
2085
2019 අප්‍රේල් මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 3
 3. 32
 4. 48
 5. 51
තව
2084
2019 අප්‍රේල් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 28
 3. 52
 4. 54
 5. 65
තව
2083
2019 අප්‍රේල් මස, 03 වන බදාදා
 1. K
 2. 9
 3. 55
 4. 74
 5. 77
තව
2082
2019 අප්‍රේල් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 13
 3. 22
 4. 23
 5. 67
තව
2081
2019 අප්‍රේල් මස, 01 වන සඳුදා
 1. N
 2. 8
 3. 33
 4. 46
 5. 50
තව
2080
2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 20
 3. 33
 4. 53
 5. 80
තව
2079
2019 මාර්තු මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 26
 3. 45
 4. 62
 5. 79
තව
2078
2019 මාර්තු මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 4
 3. 54
 4. 64
 5. 77
තව
2077
2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 22
 3. 31
 4. 70
 5. 77
තව
2076
2019 මාර්තු මස, 27 වන බදාදා
 1. O
 2. 36
 3. 51
 4. 55
 5. 65
තව
2075
2019 මාර්තු මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 3
 3. 28
 4. 43
 5. 57
තව
2074
2019 මාර්තු මස, 25 වන සඳුදා
 1. P
 2. 06
 3. 07
 4. 27
 5. 45
තව
2073
2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 11
 3. 31
 4. 57
 5. 77
තව
2072
2019 මාර්තු මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 28
 3. 31
 4. 57
 5. 60
තව
2071
2019 මාර්තු මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 28
 3. 44
 4. 50
 5. 68
තව
2070
2019 මාර්තු මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 2
 3. 4
 4. 28
 5. 40
තව
2069
2019 මාර්තු මස, 20 වන බදාදා
 1. X
 2. 19
 3. 31
 4. 41
 5. 78
තව
2068
2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 5
 3. 53
 4. 59
 5. 71
තව
2067
2019 මාර්තු මස, 18 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 06
 3. 33
 4. 42
 5. 58
තව
2066
2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 28
 3. 38
 4. 42
 5. 68
තව
2065
2019 මාර්තු මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 16
 3. 17
 4. 29
 5. 62
තව
2064
2019 මාර්තු මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 15
 3. 24
 4. 26
 5. 57
තව
2063
2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 6
 3. 28
 4. 36
 5. 64
තව
2062
2019 මාර්තු මස, 13 වන බදාදා
 1. A
 2. 03
 3. 13
 4. 15
 5. 57
තව
2061
2019 මාර්තු මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 48
 3. 50
 4. 54
 5. 55
තව
2060
2019 මාර්තු මස, 11 වන සඳුදා
 1. F
 2. 13
 3. 14
 4. 47
 5. 62
තව
2059
2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 22
 3. 46
 4. 58
 5. 66
තව
2058
2019 මාර්තු මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. V
 2. 17
 3. 50
 4. 60
 5. 76
තව
2057
2019 මාර්තු මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 3
 3. 23
 4. 37
 5. 64
තව
2056
2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 28
 3. 31
 4. 33
 5. 43
තව
2055
2019 මාර්තු මස, 06 වන බදාදා
 1. B
 2. 35
 3. 40
 4. 47
 5. 52
තව
2054
2019 මාර්තු මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 18
 3. 31
 4. 43
 5. 62
තව
2053
2019 මාර්තු මස, 04 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 58
 3. 66
 4. 69
 5. 75
තව
2052
2019 මාර්තු මස, 03 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 45
 3. 46
 4. 53
 5. 64
තව
2051
2019 මාර්තු මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 4
 3. 18
 4. 39
 5. 74
තව
2050
2019 මාර්තු මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 10
 3. 26
 4. 46
 5. 47
තව
2049
2019 පෙබරවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 30
 3. 31
 4. 60
 5. 67
තව
2048
2019 පෙබරවාරි මස, 27 වන බදාදා
 1. A
 2. 4
 3. 32
 4. 40
 5. 46
තව
2047
2019 පෙබරවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 37
 3. 58
 4. 64
 5. 79
තව
2046
2019 පෙබරවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. N
 2. 31
 3. 52
 4. 71
 5. 75
තව
2045
2019 පෙබරවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 13
 3. 22
 4. 38
 5. 58
තව
2044
2019 පෙබරවාරි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 36
 3. 56
 4. 59
 5. 69
තව
2043
2019 පෙබරවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 21
 3. 42
 4. 69
 5. 78
තව
2042
2019 පෙබරවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 12
 3. 56
 4. 79
 5. 80
තව
2041
2019 පෙබරවාරි මස, 20 වන බදාදා
 1. T
 2. 7
 3. 9
 4. 19
 5. 71
තව
2040
2019 පෙබරවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 15
 3. 17
 4. 29
 5. 59
තව
2039
2019 පෙබරවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. J
 2. 12
 3. 57
 4. 67
 5. 80
තව
2038
2019 පෙබරවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 11
 3. 18
 4. 48
 5. 71
තව
2037
2019 පෙබරවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 11
 3. 36
 4. 57
 5. 78
තව
2036
2019 පෙබරවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 3
 3. 52
 4. 64
 5. 70
තව
2035
2019 පෙබරවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 15
 3. 35
 4. 64
 5. 68
තව
2034
2019 පෙබරවාරි මස, 13 වන බදාදා
 1. D
 2. 28
 3. 56
 4. 69
 5. 74
තව
2033
2019 පෙබරවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 31
 3. 54
 4. 60
 5. 79
තව
2032
2019 පෙබරවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 11
 3. 27
 4. 39
 5. 50
තව
2031
2019 පෙබරවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 16
 3. 32
 4. 59
 5. 72
තව
2030
2019 පෙබරවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 6
 3. 40
 4. 45
 5. 51
තව
2029
2019 පෙබරවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 7
 3. 23
 4. 61
 5. 75
තව
2028
2019 පෙබරවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 23
 3. 57
 4. 76
 5. 78
තව
2027
2019 පෙබරවාරි මස, 06 වන බදාදා
 1. A
 2. 2
 3. 65
 4. 66
 5. 67
තව
2026
2019 පෙබරවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 21
 3. 30
 4. 41
 5. 58
තව
2025
2019 පෙබරවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. S
 2. 1
 3. 20
 4. 58
 5. 61
තව
2024
2019 පෙබරවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 10
 3. 12
 4. 34
 5. 41
තව
2023
2019 පෙබරවාරි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 46
 3. 51
 4. 54
 5. 58
තව
2022
2019 පෙබරවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 31
 4. 42
 5. 60
තව
2021
2019 ජනවාරි මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 09
 3. 12
 4. 24
 5. 53
තව
2020
2019 ජනවාරි මස, 30 වන බදාදා
 1. I
 2. 5
 3. 43
 4. 68
 5. 77
තව
2019
2019 ජනවාරි මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 42
 3. 50
 4. 58
 5. 78
තව
2018
2019 ජනවාරි මස, 28 වන සඳුදා
 1. I
 2. 19
 3. 30
 4. 45
 5. 68
තව
2017
2019 ජනවාරි මස, 27 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 14
 3. 37
 4. 74
 5. 77
තව
2016
2019 ජනවාරි මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 2
 3. 9
 4. 20
 5. 39
තව
2015
2019 ජනවාරි මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 3
 3. 12
 4. 13
 5. 53
තව
2014
2019 ජනවාරි මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 27
 3. 39
 4. 70
 5. 73
තව
2013
2019 ජනවාරි මස, 23 වන බදාදා
 1. C
 2. 14
 3. 23
 4. 25
 5. 41
තව
2012
2019 ජනවාරි මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 03
 3. 27
 4. 42
 5. 47
තව
2011
2019 ජනවාරි මස, 21 වන සඳුදා
 1. B
 2. 34
 3. 39
 4. 48
 5. 52
තව
2010
2019 ජනවාරි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 25
 3. 33
 4. 64
 5. 70
තව
2009
2019 ජනවාරි මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 17
 3. 39
 4. 45
 5. 80
තව
2008
2019 ජනවාරි මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 23
 3. 40
 4. 67
 5. 77
තව
2007
2019 ජනවාරි මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 15
 3. 30
 4. 39
 5. 61
තව
2006
2019 ජනවාරි මස, 16 වන බදාදා
 1. W
 2. 8
 3. 10
 4. 45
 5. 73
තව
2005
2019 ජනවාරි මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 52
 3. 54
 4. 58
 5. 62
තව
2004
2019 ජනවාරි මස, 14 වන සඳුදා
 1. P
 2. 15
 3. 27
 4. 38
 5. 40
තව
2003
2019 ජනවාරි මස, 13 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 20
 3. 29
 4. 56
 5. 66
තව
2002
2019 ජනවාරි මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 5
 3. 7
 4. 32
 5. 51
තව
2001
2019 ජනවාරි මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 67
 5. 71
තව
2000
2019 ජනවාරි මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 25
 3. 53
 4. 67
 5. 69
තව
1999
2019 ජනවාරි මස, 09 වන බදාදා
 1. O
 2. 01
 3. 19
 4. 30
 5. 57
තව
1998
2019 ජනවාරි මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 30
 3. 36
 4. 58
 5. 80
තව
1997
2019 ජනවාරි මස, 07 වන සඳුදා
 1. T
 2. 15
 3. 60
 4. 71
 5. 79
තව
1996
2019 ජනවාරි මස, 06 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 01
 3. 29
 4. 49
 5. 73
තව
1995
2019 ජනවාරි මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 8
 3. 14
 4. 18
 5. 35
තව
1994
2019 ජනවාරි මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 44
 3. 51
 4. 52
 5. 53
තව
1993
2019 ජනවාරි මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 56
 3. 58
 4. 66
 5. 70
තව
1992
2019 ජනවාරි මස, 02 වන බදාදා
 1. I
 2. 19
 3. 49
 4. 69
 5. 70
තව
1991
2019 ජනවාරි මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 36
 3. 40
 4. 53
 5. 70
තව
1990
2018 දෙසැම්බර් මස, 31 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 2
 3. 10
 4. 22
 5. 66
තව
1989
2018 දෙසැම්බර් මස, 30 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 01
 3. 12
 4. 17
 5. 21
තව
1988
2018 දෙසැම්බර් මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 31
 3. 59
 4. 61
 5. 63
තව
1987
2018 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 24
 3. 57
 4. 68
 5. 75
තව
1986
2018 දෙසැම්බර් මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 3
 3. 31
 4. 40
 5. 59
 1. 0
 2. 1
 3. 8
 4. 8
 5. 3
තව
1985
2018 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බදාදා
 1. L
 2. 03
 3. 12
 4. 13
 5. 19
තව
1984
2018 දෙසැම්බර් මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 2
 3. 18
 4. 49
 5. 71
තව
1983
2018 දෙසැම්බර් මස, 24 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 25
 5. 38
තව
1982
2018 දෙසැම්බර් මස, 23 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 17
 3. 18
 4. 22
 5. 36
තව
1981
2018 දෙසැම්බර් මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 30
 3. 44
 4. 54
 5. 78
තව
1980
2018 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 6
 3. 17
 4. 41
 5. 71
තව
1979
2018 දෙසැම්බර් මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 26
 3. 46
 4. 50
 5. 63
තව
1978
2018 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බදාදා
 1. K
 2. 19
 3. 48
 4. 56
 5. 73
තව
1977
2018 දෙසැම්බර් මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 13
 3. 50
 4. 56
 5. 57
තව
1976
2018 දෙසැම්බර් මස, 17 වන සඳුදා
 1. H
 2. 22
 3. 24
 4. 32
 5. 42
තව
1975
2018 දෙසැම්බර් මස, 16 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 06
 3. 12
 4. 14
 5. 48
තව
1974
2018 දෙසැම්බර් මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 15
 3. 41
 4. 53
 5. 70
තව
1973
2018 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 02
 3. 21
 4. 70
 5. 74
තව
1972
2018 දෙසැම්බර් මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 6
 3. 28
 4. 75
 5. 78
 1. 1
 2. 3
 3. 9
 4. 5
 5. 9
තව
1971
2018 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බදාදා
 1. G
 2. 18
 3. 32
 4. 59
 5. 66
තව
1970
2018 දෙසැම්බර් මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 06
 3. 19
 4. 28
 5. 56
තව
1969
2018 දෙසැම්බර් මස, 10 වන සඳුදා
 1. C
 2. 31
 3. 53
 4. 59
 5. 75
තව
1968
2018 දෙසැම්බර් මස, 09 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 01
 3. 03
 4. 18
 5. 74
තව
1967
2018 දෙසැම්බර් මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 18
 3. 41
 4. 77
 5. 80
තව
1966
2018 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 11
 3. 15
 4. 22
 5. 47
තව
1965
2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 44
 3. 55
 4. 77
 5. 78
තව
1964
2018 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බදාදා
 1. F
 2. 37
 3. 48
 4. 76
 5. 80
තව
1963
2018 දෙසැම්බර් මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 44
 3. 49
 4. 60
 5. 62
තව
1962
2018 දෙසැම්බර් මස, 03 වන සඳුදා
 1. D
 2. 44
 3. 45
 4. 48
 5. 69
තව
1961
2018 දෙසැම්බර් මස, 02 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 18
 3. 52
 4. 54
 5. 61
තව
1960
2018 දෙසැම්බර් මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 7
 3. 12
 4. 39
 5. 63
තව
1959
2018 නොවැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 16
 3. 37
 4. 48
 5. 80
තව
1958
2018 නොවැම්බර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 41
තව
1957
2018 නොවැම්බර් මස, 28 වන බදාදා
 1. T
 2. 14
 3. 35
 4. 39
 5. 66
තව
1956
2018 නොවැම්බර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 15
 3. 52
 4. 61
 5. 66
තව
1955
2018 නොවැම්බර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 04
 3. 27
 4. 46
 5. 67
තව
1954
2018 නොවැම්බර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 02
 3. 14
 4. 22
 5. 44
තව
1953
2018 නොවැම්බර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 23
 4. 58
 5. 78
තව
1952
2018 නොවැම්බර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 24
 3. 32
 4. 40
 5. 79
තව
1951
2018 නොවැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 01
 3. 54
 4. 56
 5. 72
තව
1950
2018 නොවැම්බර් මස, 21 වන බදාදා
 1. O
 2. 14
 3. 47
 4. 53
 5. 73
තව
1949
2018 නොවැම්බර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 30
 3. 59
 4. 62
 5. 72
තව
1948
2018 නොවැම්බර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. P
 2. 14
 3. 48
 4. 49
 5. 63
තව
1947
2018 නොවැම්බර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 55
 3. 70
 4. 73
 5. 77
තව
1946
2018 නොවැම්බර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 22
 3. 31
 4. 38
 5. 55
තව
1945
2018 නොවැම්බර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 9
 4. 28
 5. 66
තව
1944
2018 නොවැම්බර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 40
 3. 47
 4. 51
 5. 69
තව