ගොවි සෙත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
2477
2020 ජූලි මස, 13 වන සඳුදා
 1. G
 2. 01
 3. 19
 4. 25
 5. 32
තව
2476
2020 ජූලි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 32
 3. 44
 4. 55
 5. 77
තව
2475
2020 ජූලි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 9
 3. 40
 4. 53
 5. 77
තව
2474
2020 ජූලි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 07
 3. 08
 4. 57
 5. 64
තව
2473
2020 ජූලි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 7
 3. 41
 4. 46
 5. 52
තව
2472
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. K
 2. 29
 3. 32
 4. 49
 5. 53
තව
2471
2020 ජූලි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 4
 3. 11
 4. 23
 5. 36
තව
2470
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. N
 2. 07
 3. 30
 4. 73
 5. 77
තව
2469
2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 1
 3. 17
 4. 53
 5. 79
තව
2468
2020 ජූලි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 05
 3. 16
 4. 21
 5. 39
තව
2467
2020 ජූලි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 26
 3. 43
 4. 50
 5. 80
තව
2466
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 3
 3. 26
 4. 32
 5. 39
තව
2465
2020 ජූලි මස, 01 වන බදාදා
 1. O
 2. 29
 3. 33
 4. 35
 5. 73
තව
2464
2020 ජූනි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 28
 3. 30
 4. 37
 5. 46
තව
2463
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. P
 2. 39
 3. 45
 4. 66
 5. 75
තව
2462
2020 ජූනි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 08
 3. 14
 4. 34
 5. 52
තව
2461
2020 ජූනි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 16
 3. 39
 4. 54
 5. 64
තව
2460
2020 ජූනි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 24
 3. 47
 4. 56
 5. 74
තව
2459
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 01
 3. 19
 4. 20
 5. 21
තව
2458
2020 ජූනි මස, 24 වන බදාදා
 1. M
 2. 22
 3. 53
 4. 55
 5. 57
තව
2457
2020 ජූනි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 26
 3. 44
 4. 57
 5. 80
තව
2456
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. R
 2. 21
 3. 30
 4. 34
 5. 50
තව
2455
2020 ජූනි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 20
 3. 26
 4. 71
 5. 73
තව
2454
2020 ජූනි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 01
 3. 60
 4. 61
 5. 77
තව
2453
2020 ජූනි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 36
 3. 40
 4. 41
 5. 45
තව
2452
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 31
 3. 45
 4. 56
 5. 62
තව
2451
2020 ජූනි මස, 17 වන බදාදා
 1. Q
 2. 22
 3. 23
 4. 38
 5. 69
තව
2450
2020 ජූනි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 15
 3. 34
 4. 37
 5. 45
තව
2449
2020 ජූනි මස, 15 වන සඳුදා
 1. A
 2. 04
 3. 05
 4. 24
 5. 67
තව
2448
2020 ජූනි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 15
 3. 34
 4. 66
 5. 74
තව
2447
2020 ජූනි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 08
 3. 36
 4. 49
 5. 71
තව
2446
2020 ජූනි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 33
 3. 44
 4. 57
 5. 64
තව
2445
2020 ජූනි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 17
 3. 66
 4. 67
 5. 74
තව
2444
2020 ජූනි මස, 10 වන බදාදා
 1. U
 2. 16
 3. 21
 4. 24
 5. 26
තව
2443
2020 ජූනි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 22
 3. 27
 4. 53
 5. 59
තව
2442
2020 ජූනි මස, 08 වන සඳුදා
 1. X
 2. 40
 3. 45
 4. 69
 5. 79
තව
2441
2020 ජූනි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 4
 3. 41
 4. 61
 5. 66
තව
2440
2020 ජූනි මස, 03 වන බදාදා
 1. N
 2. 22
 3. 44
 4. 63
 5. 78
තව
2439
2020 ජූනි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 18
 3. 29
 4. 64
 5. 76
තව
2438
2020 ජූනි මස, 01 වන සඳුදා
 1. D
 2. 07
 3. 32
 4. 57
 5. 73
තව
2437
2020 මැයි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 10
 3. 11
 4. 38
 5. 51
තව
2436
2020 මැයි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 36
 3. 37
 4. 67
 5. 80
තව
2435
2020 මැයි මස, 27 වන බදාදා
 1. O
 2. 13
 3. 40
 4. 48
 5. 68
තව
2434
2020 මැයි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 46
 3. 48
 4. 62
 5. 65
තව
2433
2020 මැයි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 21
 3. 23
 4. 34
 5. 79
තව
2432
2020 මැයි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 11
 3. 23
 4. 60
 5. 78
තව
2431
2020 මැයි මස, 18 වන සඳුදා
 1. K
 2. 4
 3. 40
 4. 42
 5. 76
තව
2430
2020 මැයි මස, 18 වන සඳුදා
 1. T
 2. 8
 3. 11
 4. 15
 5. 70
තව
2429
2020 මැයි මස, 18 වන සඳුදා
 1. L
 2. 48
 3. 50
 4. 73
 5. 75
තව
2428
2020 මැයි මස, 18 වන සඳුදා
 1. V
 2. 13
 3. 14
 4. 61
 5. 76
තව
2427
2020 මැයි මස, 18 වන සඳුදා
 1. L
 2. 14
 3. 36
 4. 57
 5. 69
තව
2426
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 01
 3. 13
 4. 28
 5. 73
තව
2425
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. Y
 2. 24
 3. 43
 4. 66
 5. 74
තව
2424
2020 මාර්තු මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 59
 3. 62
 4. 67
 5. 79
තව
2423
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. E
 2. 09
 3. 33
 4. 39
 5. 53
තව
2422
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 4
 3. 18
 4. 75
 5. 80
තව
2421
2020 මාර්තු මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 08
 3. 42
 4. 49
 5. 65
තව
2420
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 09
 3. 22
 4. 24
 5. 76
තව
2419
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 9
 3. 35
 4. 62
 5. 77
තව
2418
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. D
 2. 01
 3. 20
 4. 39
 5. 47
තව
2417
2020 මාර්තු මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 10
 3. 12
 4. 42
 5. 52
තව
2416
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. T
 2. 8
 3. 33
 4. 41
 5. 62
තව
2415
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 24
 3. 46
 4. 53
 5. 60
තව
2414
2020 මාර්තු මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 21
 3. 25
 4. 27
 5. 31
තව
2413
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 16
 3. 25
 4. 53
 5. 75
තව
2412
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 10
 3. 34
 4. 74
 5. 80
තව
2411
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. K
 2. 42
 3. 48
 4. 67
 5. 75
තව
2410
2020 මාර්තු මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 51
 3. 52
 4. 57
 5. 63
තව
2409
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. G
 2. 23
 3. 26
 4. 29
 5. 62
තව
2408
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 15
 3. 18
 4. 72
 5. 74
තව
2407
2020 පෙබරවාරි මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 7
 3. 40
 4. 49
 5. 52
තව
2406
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 29
 3. 44
 4. 58
 5. 64
තව
2405
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 32
 3. 66
 4. 67
 5. 73
තව
2404
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. A
 2. 01
 3. 27
 4. 42
 5. 75
තව
2403
2020 පෙබරවාරි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 6
 3. 13
 4. 20
 5. 45
තව
2402
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 40
 3. 44
 4. 49
 5. 57
තව
2401
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 35
 3. 41
 4. 53
 5. 57
තව
2400
2020 පෙබරවාරි මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 10
 3. 17
 4. 29
 5. 32
තව
2399
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 11
 3. 42
 4. 45
 5. 46
තව
2398
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 10
 3. 21
 4. 46
 5. 62
තව
2397
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. I
 2. 23
 3. 50
 4. 56
 5. 72
තව
2396
2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 1
 3. 43
 4. 51
 5. 62
තව
2395
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 19
 3. 44
 4. 49
 5. 79
තව
2394
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 11
 3. 23
 4. 51
 5. 67
තව
2393
2020 පෙබරවාරි මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 17
 3. 38
 4. 50
 5. 72
තව
2392
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 3
 3. 7
 4. 69
 5. 71
තව
2391
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 30
 3. 40
 4. 62
 5. 66
තව
2390
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. M
 2. 12
 3. 33
 4. 53
 5. 79
තව
2389
2020 පෙබරවාරි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 18
 3. 38
 4. 52
 5. 61
තව
2388
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. L
 2. 27
 3. 31
 4. 34
 5. 38
තව
2387
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 05
 3. 32
 4. 33
 5. 80
තව
2386
2020 පෙබරවාරි මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 4
 4. 39
 5. 67
තව
2385
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 47
 3. 52
 4. 55
 5. 58
තව
2384
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 14
 3. 25
 4. 29
 5. 49
තව
2383
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. T
 2. 01
 3. 09
 4. 17
 5. 45
තව
2382
2020 පෙබරවාරි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 16
 3. 22
 4. 40
 5. 55
තව
2381
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. K
 2. 08
 3. 09
 4. 18
 5. 52
තව
2380
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 08
 3. 22
 4. 41
 5. 61
තව
2379
2020 පෙබරවාරි මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 31
 3. 44
 4. 47
 5. 77
තව
2378
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 2
 3. 34
 4. 57
 5. 73
තව
2377
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 17
 3. 23
 4. 59
 5. 76
තව
2376
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. J
 2. 03
 3. 20
 4. 27
 5. 62
තව
2375
2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 23
 3. 37
 4. 45
 5. 74
තව
2374
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. G
 2. 44
 3. 53
 4. 62
 5. 67
තව
2373
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 09
 3. 41
 4. 43
 5. 49
තව
2372
2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 4
 3. 10
 4. 46
 5. 69
තව
2371
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 4
 3. 27
 4. 31
 5. 35
තව
2370
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 12
 3. 17
 4. 49
 5. 56
තව
2369
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. Z
 2. 40
 3. 61
 4. 62
 5. 64
තව
2368
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 08
 3. 25
 4. 60
 5. 80
තව
2367
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. A
 2. 8
 3. 33
 4. 56
 5. 79
තව
2366
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 35
 3. 63
 4. 67
 5. 73
තව
2365
2020 ජනවාරි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 12
 3. 22
 4. 70
 5. 79
තව
2364
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 04
 3. 28
 4. 56
 5. 77
තව
2363
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 2
 3. 4
 4. 20
 5. 51
තව
2362
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. D
 2. 04
 3. 23
 4. 36
 5. 37
තව
2361
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 6
 3. 13
 4. 18
 5. 34
තව
2360
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. D
 2. 21
 3. 43
 4. 44
 5. 51
තව
2359
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 37
 3. 46
 4. 74
 5. 76
තව
2358
2020 ජනවාරි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 04
 3. 18
 4. 31
 5. 43
තව
2357
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 32
 4. 35
 5. 52
තව
2356
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 36
 3. 61
 4. 69
 5. 80
තව
2355
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. Y
 2. 31
 3. 56
 4. 61
 5. 73
තව
2354
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 01
 3. 23
 4. 71
 5. 72
තව
2353
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. C
 2. 25
 3. 30
 4. 56
 5. 69
තව
2352
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 02
 3. 72
 4. 77
 5. 79
තව
2351
2020 ජනවාරි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 1
 3. 44
 4. 69
 5. 76
තව
2350
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 10
 3. 37
 4. 67
 5. 74
තව
2349
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 36
 3. 40
 4. 61
 5. 79
තව
2348
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. C
 2. 12
 3. 32
 4. 61
 5. 76
තව
2347
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 49
 3. 52
 4. 63
 5. 76
තව
2346
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. C
 2. 03
 3. 22
 4. 61
 5. 64
තව
2345
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 21
 3. 44
 4. 62
 5. 65
තව
2344
2019 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. C
 2. 18
 3. 26
 4. 30
 5. 49
තව
2343
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 10
 4. 40
 5. 41
තව
2342
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 10
 3. 19
 4. 43
 5. 64
තව
2341
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. T
 2. 16
 3. 47
 4. 48
 5. 49
තව
2340
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 5
 3. 13
 4. 36
 5. 65
තව
2339
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. D
 2. 36
 3. 49
 4. 53
 5. 67
තව
2338
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 61
 3. 66
 4. 68
 5. 78
තව
2337
2019 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 11
 3. 46
 4. 56
 5. 66
තව
2336
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 13
 3. 23
 4. 46
 5. 52
තව
2335
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 21
 3. 44
 4. 59
 5. 60
තව
2334
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. K
 2. 16
 3. 25
 4. 67
 5. 77
තව
2333
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 20
 3. 47
 4. 48
 5. 52
තව
2332
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. J
 2. 40
 3. 48
 4. 59
 5. 66
තව
2331
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 08
 3. 09
 4. 58
 5. 69
තව
2330
2019 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 26
 3. 61
 4. 64
 5. 68
තව
2329
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 45
 3. 48
 4. 62
 5. 76
තව
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 96,325,966.24