ගොවි සෙත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
2705
2021 පෙබරවාරි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 9
 3. 34
 4. 46
 5. 62
තව
2704
2021 පෙබරවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 16
 3. 46
 4. 49
 5. 78
තව
2703
2021 පෙබරවාරි මස, 24 වන බදාදා
 1. S
 2. 8
 3. 27
 4. 46
 5. 59
තව
2702
2021 පෙබරවාරි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 19
 3. 41
 4. 43
 5. 54
තව
2701
2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා
 1. P
 2. 12
 3. 20
 4. 48
 5. 54
තව
2700
2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 37
 3. 39
 4. 63
 5. 71
තව
2699
2021 පෙබරවාරි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 14
 3. 49
 4. 59
 5. 78
තව
2698
2021 පෙබරවාරි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 18
 3. 27
 4. 43
 5. 64
තව
2697
2021 පෙබරවාරි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 32
 3. 33
 4. 47
 5. 59
තව
2696
2021 පෙබරවාරි මස, 17 වන බදාදා
 1. N
 2. 5
 3. 6
 4. 23
 5. 65
තව
2695
2021 පෙබරවාරි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 14
 3. 17
 4. 20
 5. 70
තව
2694
2021 පෙබරවාරි මස, 15 වන සඳුදා
 1. L
 2. 11
 3. 29
 4. 38
 5. 59
තව
2693
2021 පෙබරවාරි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 12
 3. 54
 4. 55
 5. 65
තව
2692
2021 පෙබරවාරි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. Z
 2. 24
 3. 49
 4. 66
 5. 80
තව
2691
2021 පෙබරවාරි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 04
 3. 32
 4. 38
 5. 54
තව
2690
2021 පෙබරවාරි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 54
 3. 59
 4. 64
 5. 78
තව
2689
2021 පෙබරවාරි මස, 10 වන බදාදා
 1. A
 2. 2
 3. 6
 4. 9
 5. 69
තව
2688
2021 පෙබරවාරි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 50
තව
2687
2021 පෙබරවාරි මස, 08 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 8
 3. 21
 4. 26
 5. 77
තව
2686
2021 පෙබරවාරි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 03
 3. 11
 4. 25
 5. 29
තව
2685
2021 පෙබරවාරි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 15
 3. 26
 4. 74
 5. 77
තව
2684
2021 පෙබරවාරි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 4
 3. 71
 4. 75
 5. 76
තව
2683
2021 පෙබරවාරි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 06
 3. 09
 4. 53
 5. 64
තව
2682
2021 පෙබරවාරි මස, 03 වන බදාදා
 1. T
 2. 18
 3. 31
 4. 69
 5. 76
තව
2681
2021 පෙබරවාරි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 4
 3. 57
 4. 61
 5. 76
තව
2680
2021 පෙබරවාරි මස, 01 වන සඳුදා
 1. D
 2. 1
 3. 16
 4. 49
 5. 53
තව
2679
2021 ජනවාරි මස, 31 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 20
 3. 22
 4. 38
 5. 41
තව
2678
2021 ජනවාරි මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 16
 3. 43
 4. 52
 5. 66
තව
2677
2021 ජනවාරි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 03
 3. 16
 4. 17
 5. 74
තව
2676
2021 ජනවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 19
 3. 27
 4. 48
 5. 64
තව
2675
2021 ජනවාරි මස, 27 වන බදාදා
 1. L
 2. 9
 3. 23
 4. 29
 5. 77
තව
2674
2021 ජනවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 3
 3. 5
 4. 21
 5. 43
තව
2673
2021 ජනවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 19
 3. 24
 4. 27
 5. 73
තව
2672
2021 ජනවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 10
 3. 15
 4. 20
 5. 21
තව
2671
2021 ජනවාරි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 2
 3. 11
 4. 50
 5. 68
තව
2670
2021 ජනවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 4
 3. 7
 4. 9
 5. 14
තව
2669
2021 ජනවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 33
 3. 45
 4. 53
 5. 60
තව
2668
2021 ජනවාරි මස, 20 වන බදාදා
 1. J
 2. 48
 3. 57
 4. 60
 5. 74
තව
2667
2021 ජනවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 06
 3. 11
 4. 29
 5. 76
තව
2666
2021 ජනවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. U
 2. 22
 3. 31
 4. 45
 5. 59
තව
2665
2021 ජනවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 6
 3. 30
 4. 39
 5. 48
තව
2664
2021 ජනවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 12
 3. 27
 4. 59
 5. 66
තව
2663
2021 ජනවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 20
 3. 25
 4. 45
 5. 75
තව
2662
2021 ජනවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 08
 3. 49
 4. 51
 5. 77
තව
2661
2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා
 1. P
 2. 1
 3. 34
 4. 61
 5. 78
තව
2660
2021 ජනවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 01
 3. 05
 4. 26
 5. 59
තව
2659
2021 ජනවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. T
 2. 11
 3. 28
 4. 51
 5. 54
තව
2658
2021 ජනවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 26
 3. 48
 4. 56
 5. 78
තව
2657
2021 ජනවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 41
 3. 49
 4. 57
 5. 74
තව
2656
2021 ජනවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 11
 3. 49
 4. 59
 5. 77
තව
2655
2021 ජනවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 12
 3. 26
 4. 29
 5. 55
තව
2654
2021 ජනවාරි මස, 06 වන බදාදා
 1. A
 2. 16
 3. 23
 4. 32
 5. 46
තව
2653
2021 ජනවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 09
 3. 12
 4. 14
 5. 56
තව
2652
2021 ජනවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. P
 2. 8
 3. 13
 4. 37
 5. 42
තව
2651
2021 ජනවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 04
 3. 09
 4. 49
 5. 51
තව
2650
2021 ජනවාරි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 38
 3. 62
 4. 63
 5. 79
තව
2649
2021 ජනවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 7
 3. 43
 4. 57
 5. 58
තව
2648
2020 දෙසැම්බර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 5
 3. 60
 4. 61
 5. 64
තව
2647
2020 දෙසැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. U
 2. 40
 3. 47
 4. 53
 5. 64
තව
2646
2020 දෙසැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 58
 3. 61
 4. 69
 5. 78
තව
2645
2020 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 15
 3. 17
 4. 30
 5. 61
තව
2644
2020 දෙසැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 9
 3. 20
 4. 61
 5. 80
තව
2643
2020 දෙසැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 11
 4. 44
 5. 46
තව
2642
2020 දෙසැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 3
 3. 25
 4. 34
 5. 60
තව
2641
2020 දෙසැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 3
 3. 24
 4. 44
 5. 60
තව
2640
2020 දෙසැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. R
 2. 10
 3. 40
 4. 72
 5. 73
තව
2639
2020 දෙසැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 18
 3. 20
 4. 24
 5. 72
තව
2638
2020 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. B
 2. 14
 3. 48
 4. 72
 5. 79
තව
2637
2020 දෙසැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 31
 3. 45
 4. 56
 5. 80
තව
2636
2020 දෙසැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 73
 5. 76
තව
2635
2020 දෙසැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 18
 3. 25
 4. 34
 5. 61
තව
2634
2020 දෙසැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 47
 3. 63
 4. 65
 5. 77
තව
2633
2020 දෙසැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. Z
 2. 5
 3. 12
 4. 74
 5. 80
තව
2632
2020 දෙසැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 3
 3. 33
 4. 59
 5. 76
තව
2631
2020 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. E
 2. 4
 3. 15
 4. 48
 5. 80
තව
2630
2020 දෙසැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 13
 3. 17
 4. 37
 5. 79
තව
2629
2020 දෙසැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 16
 3. 31
 4. 65
 5. 67
තව
2628
2020 දෙසැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 1
 3. 2
 4. 20
 5. 44
තව
2627
2020 දෙසැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 5
 3. 13
 4. 30
 5. 64
තව
2626
2020 දෙසැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. I
 2. 10
 3. 36
 4. 73
 5. 78
තව
2625
2020 දෙසැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 9
 3. 25
 4. 39
 5. 47
තව
2624
2020 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. R
 2. 13
 3. 23
 4. 32
 5. 63
තව
2623
2020 දෙසැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 1
 3. 26
 4. 27
 5. 62
තව
2622
2020 දෙසැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 2
 3. 7
 4. 49
 5. 51
තව
2621
2020 දෙසැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 7
 3. 50
 4. 75
 5. 79
තව
2620
2020 දෙසැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 1
 3. 18
 4. 33
 5. 65
තව
2619
2020 දෙසැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. G
 2. 17
 3. 42
 4. 75
 5. 77
තව
2618
2020 දෙසැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 40
 3. 68
 4. 70
 5. 75
තව
2617
2020 නොවැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. A
 2. 6
 3. 21
 4. 37
 5. 45
තව
2616
2020 නොවැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 20
 3. 38
 4. 66
 5. 70
තව
2615
2020 නොවැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 5
 3. 9
 4. 38
 5. 63
තව
2614
2020 නොවැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 29
 3. 48
 4. 50
 5. 62
තව
2613
2020 නොවැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 20
 3. 26
 4. 28
 5. 69
තව
2612
2020 නොවැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. L
 2. 13
 3. 15
 4. 16
 5. 80
තව
2611
2020 නොවැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 21
 3. 22
 4. 24
 5. 62
තව
2610
2020 නොවැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. X
 2. 2
 3. 17
 4. 21
 5. 50
තව
2609
2020 නොවැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 26
 3. 32
 4. 42
 5. 77
තව
2608
2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 18
 3. 34
 4. 60
 5. 78
තව
2607
2020 නොවැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 4
 3. 10
 4. 41
 5. 59
තව
2606
2020 නොවැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 9
 3. 28
 4. 37
 5. 45
තව
2605
2020 නොවැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. K
 2. 16
 3. 26
 4. 33
 5. 75
තව
2604
2020 නොවැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 15
 3. 36
 4. 41
 5. 62
තව
2603
2020 නොවැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. G
 2. 4
 3. 8
 4. 32
 5. 56
තව
2602
2020 නොවැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 40
 3. 43
 4. 53
 5. 79
තව
2601
2020 නොවැම්බර් මස, 14 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 3
 3. 33
 4. 58
 5. 64
තව
2600
2020 නොවැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 8
 3. 23
 4. 65
 5. 67
තව
2599
2020 නොවැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 15
 3. 40
 4. 48
 5. 64
තව
2598
2020 නොවැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. L
 2. 4
 3. 14
 4. 21
 5. 34
තව
2597
2020 නොවැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 4
 3. 12
 4. 32
 5. 74
තව
2596
2020 නොවැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. D
 2. 7
 3. 15
 4. 16
 5. 39
තව
2595
2020 නොවැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 32
 3. 42
 4. 54
 5. 62
තව
2594
2020 නොවැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 7
 3. 55
 4. 65
 5. 76
තව
2593
2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 43
 3. 44
 4. 50
 5. 73
තව
2592
2020 නොවැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 4
 3. 46
 4. 53
 5. 66
තව
2591
2020 නොවැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. D
 2. 12
 3. 39
 4. 67
 5. 77
තව
2590
2020 නොවැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 22
 3. 31
 4. 32
 5. 38
තව
2589
2020 නොවැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. R
 2. 7
 3. 8
 4. 11
 5. 31
තව
2588
2020 නොවැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 21
 3. 24
 4. 27
 5. 69
තව
2587
2020 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 6
 3. 18
 4. 48
 5. 75
තව
2586
2020 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 15
 3. 31
 4. 39
 5. 50
තව
2585
2020 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 6
 3. 41
 4. 59
 5. 70
තව
2584
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. A
 2. 10
 3. 58
 4. 72
 5. 80
තව
2583
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 22
 3. 34
 4. 58
 5. 80
තව
2582
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. O
 2. 11
 3. 14
 4. 21
 5. 66
තව
2581
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 8
 3. 16
 4. 48
 5. 64
තව
2580
2020 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. H
 2. 2
 3. 28
 4. 44
 5. 46
තව
2579
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 2
 3. 38
 4. 75
 5. 79
තව
2578
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 7
 3. 32
 4. 72
 5. 79
තව
2577
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. T
 2. 11
 3. 21
 4. 39
 5. 62
තව
2576
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 8
 3. 33
 4. 36
 5. 49
තව
2575
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. M
 2. 15
 3. 28
 4. 39
 5. 57
තව
2574
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 47
 3. 48
 4. 56
 5. 74
තව
2573
2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. R
 2. 16
 3. 22
 4. 42
 5. 43
තව
2572
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 31
 3. 69
 4. 70
 5. 75
තව
2571
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 10
 3. 12
 4. 18
 5. 37
තව
2570
2020 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන බදාදා
 1. P
 2. 33
 3. 48
 4. 65
 5. 66
තව
2569
2020 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 13
 3. 21
 4. 44
 5. 54
තව
2568
2020 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. O
 2. 22
 3. 45
 4. 59
 5. 73
තව
2567
2020 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 19
 3. 34
 4. 56
 5. 60
තව
2566
2020 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 2
 3. 22
 4. 47
 5. 68
තව
2565
2020 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 9
 3. 13
 4. 29
 5. 49
තව
2564
2020 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 07
 3. 22
 4. 23
 5. 70
තව
2563
2020 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන බදාදා
 1. T
 2. 08
 3. 23
 4. 60
 5. 77
තව
2562
2020 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 30
 3. 38
 4. 46
 5. 65
තව
2561
2020 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. N
 2. 12
 3. 17
 4. 23
 5. 44
තව
2560
2020 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 78
තව
2559
2020 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 26
 3. 40
 4. 57
 5. 58
තව
2558
2020 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 36
 3. 49
 4. 61
 5. 65
තව
2557
2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 9
 3. 23
 4. 37
 5. 74
තව
2556
2020 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. W
 2. 4
 3. 26
 4. 45
 5. 71
තව
2555
2020 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 05
 3. 12
 4. 28
 5. 62
තව
2554
2020 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. U
 2. 14
 3. 41
 4. 67
 5. 73
තව
2553
2020 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 14
 3. 38
 4. 55
 5. 73
තව
2552
2020 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 18
 3. 27
 4. 58
 5. 66
තව
2551
2020 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 7
 3. 13
 4. 46
 5. 59
තව
2550
2020 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 22
 3. 25
 4. 51
 5. 62
තව
2549
2020 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. L
 2. 17
 3. 32
 4. 56
 5. 62
තව
2548
2020 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 4
 3. 31
 4. 45
 5. 56
තව
2547
2020 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. K
 2. 23
 3. 38
 4. 46
 5. 51
තව
2546
2020 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 6
 3. 40
 4. 42
 5. 57
තව
2545
2020 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 43
 3. 48
 4. 61
 5. 63
තව
2544
2020 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 12
 3. 30
 4. 39
 5. 77
තව
2543
2020 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 29
 3. 47
 4. 49
 5. 55
තව
2542
2020 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. Z
 2. 32
 3. 48
 4. 70
 5. 80
තව
2541
2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 11
 3. 45
 4. 50
 5. 71
තව
2540
2020 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. G
 2. 01
 3. 03
 4. 34
 5. 49
තව
2539
2020 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 53
 3. 70
 4. 75
 5. 79
තව
2538
2020 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 15
 3. 20
 4. 41
 5. 54
තව
2537
2020 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 18
 3. 19
 4. 22
 5. 35
තව
2536
2020 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 19
 3. 20
 4. 27
 5. 59
තව
2535
2020 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. B
 2. 53
 3. 57
 4. 61
 5. 79
තව
2534
2020 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 13
 3. 32
 4. 39
 5. 68
තව
2533
2020 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. U
 2. 10
 3. 17
 4. 23
 5. 66
තව
2532
2020 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 29
 3. 38
 4. 58
 5. 59
තව
2531
2020 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 02
 3. 06
 4. 27
 5. 66
තව
2530
2020 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 25
 3. 33
 4. 53
 5. 67
තව
2529
2020 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 14
 3. 53
 4. 58
 5. 65
තව
2528
2020 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. E
 2. 33
 3. 49
 4. 55
 5. 66
තව
2527
2020 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 17
 3. 61
 4. 75
 5. 77
තව
2526
2020 අගෝස්තු මස, 31 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 8
 3. 15
 4. 43
 5. 47
තව
2525
2020 අගෝස්තු මස, 30 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 18
 3. 26
 4. 48
 5. 54
තව
2524
2020 අගෝස්තු මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. N
 2. 13
 3. 39
 4. 46
 5. 74
තව
2523
2020 අගෝස්තු මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 19
 3. 20
 4. 37
 5. 68
තව
2522
2020 අගෝස්තු මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 13
 3. 33
 4. 36
 5. 40
තව
2521
2020 අගෝස්තු මස, 26 වන බදාදා
 1. G
 2. 38
 3. 46
 4. 73
 5. 78
තව
2520
2020 අගෝස්තු මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 22
 3. 52
 4. 57
 5. 66
තව
2519
2020 අගෝස්තු මස, 24 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 49
 3. 74
 4. 77
 5. 78
තව
2518
2020 අගෝස්තු මස, 23 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 13
 3. 26
 4. 41
 5. 71
තව
2517
2020 අගෝස්තු මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 24
 3. 35
 4. 51
 5. 72
තව
2516
2020 අගෝස්තු මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 09
 3. 19
 4. 32
 5. 77
තව
2515
2020 අගෝස්තු මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 21
 3. 35
 4. 62
 5. 80
තව
2514
2020 අගෝස්තු මස, 19 වන බදාදා
 1. A
 2. 24
 3. 30
 4. 36
 5. 49
තව
2513
2020 අගෝස්තු මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 11
 3. 12
 4. 14
 5. 38
තව
2512
2020 අගෝස්තු මස, 17 වන සඳුදා
 1. B
 2. 28
 3. 39
 4. 75
 5. 77
තව
2511
2020 අගෝස්තු මස, 16 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 18
 3. 19
 4. 32
 5. 37
තව
2510
2020 අගෝස්තු මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 14
 3. 19
 4. 31
 5. 75
තව
2509
2020 අගෝස්තු මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 16
 3. 35
 4. 49
 5. 68
තව
2508
2020 අගෝස්තු මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 29
 3. 49
 4. 51
 5. 58
තව
2507
2020 අගෝස්තු මස, 12 වන බදාදා
 1. U
 2. 11
 3. 44
 4. 63
 5. 66
තව
2506
2020 අගෝස්තු මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 20
 3. 39
 4. 61
 5. 78
තව
2505
2020 අගෝස්තු මස, 10 වන සඳුදා
 1. W
 2. 16
 3. 47
 4. 60
 5. 74
තව
2504
2020 අගෝස්තු මස, 09 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 34
 3. 35
 4. 51
 5. 52
තව
2503
2020 අගෝස්තු මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 5
 3. 6
 4. 13
 5. 43
තව
2502
2020 අගෝස්තු මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 18
 3. 21
 4. 45
 5. 57
තව
2501
2020 අගෝස්තු මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 5
 3. 55
 4. 71
 5. 74
තව
2500
2020 අගෝස්තු මස, 05 වන බදාදා
 1. Y
 2. 8
 3. 20
 4. 26
 5. 45
තව
2499
2020 අගෝස්තු මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 22
 3. 30
 4. 41
 5. 71
තව
2498
2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා
 1. K
 2. 3
 3. 34
 4. 50
 5. 64
තව
2497
2020 අගෝස්තු මස, 02 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 06
 3. 46
 4. 59
 5. 73
තව
2496
2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 10
 3. 56
 4. 65
 5. 79
තව
2495
2020 ජූලි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 22
 3. 31
 4. 38
 5. 80
තව
2494
2020 ජූලි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 1
 3. 8
 4. 18
 5. 45
තව
2493
2020 ජූලි මස, 29 වන බදාදා
 1. Y
 2. 07
 3. 41
 4. 74
 5. 80
තව
2492
2020 ජූලි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 16
 3. 35
 4. 52
 5. 57
තව
2491
2020 ජූලි මස, 27 වන සඳුදා
 1. T
 2. 02
 3. 18
 4. 52
 5. 72
තව
2490
2020 ජූලි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 20
 3. 21
 4. 38
 5. 69
තව