නියෝජිතයන්

නියෝජිත නාමාවලිය

Ticket Validity

 • 2023-03-02 or less than 3 months, from seller or booth
 • 2022-12-30 or less than 5 months, from district dealer
 • 2022-11-30 or less than 6 months, from NLB head office
 • 2022-11-30 or more than 6 months, your ticket is now invalid

Collecting Prizes

 • 1,000 LKR or less, from seller or booth
 • 100,000 LKR or less, from district dealer
 • 100,000 LKR or more, from NLB head office
 • Special Prizes from NLB head office
 • ජයන්ත ලමාහේවා <br>
  ජයන්ත ලමාහේවා
  මහතා
  A001 0273281612 fax 0272245285
  more
 • සීතා රාජනායක<br>
  සීතා රාජනායක
  මිය
  A004 0352223235
  more
 • පී නවරත්න <br>
  පී නවරත්න
  මහතා
  A006 0112344783-0112344784
  more
 • ලෙස්ලි සෙනෙවිරත්න <br>
  ලෙස්ලි සෙනෙවිරත්න
  මහතා
  A007 0662222801;0662230820;0668830892
  more
 • පී ඒ සී සෙනෙවිරත්න <br>
  පී ඒ සී සෙනෙවිරත්න
  මිය
  A008 0332227973
  more
 • ජී බී එල් ශ්‍රීයානන්ද <br>
  ජී බී එල් ශ්‍රීයානන්ද
  මහතා
  A009 0112532738
  more
 • ඒ පී එම් එස් සමරජීව<br>
  ඒ පී එම් එස් සමරජීව
  මිය
  A010 0332287445 , 0332295909
  more
 • එම් එස් සී ප්‍රනාන්දු <br>
  එම් එස් සී ප්‍රනාන්දු
  මහතා
  A013 0314929691
  more
 • කෝරලගේ නිමල්සිරි <br>
  කෝරලගේ නිමල්සිරි
  මහතා
  A014 0773170869
  more
 • කේ පීතම්බරපිල්ලේයි <br>
  කේ පීතම්බරපිල්ලේයි
  මහතා
  A020 0652224659
  more
 • ආර් රණසිංහ <br>
  ආර් රණසිංහ
  මහතා
  A022 0362266055/0362266126
  more
 • ජී අයිරාංගනී පුෂ්පවර්ණ<br>
  ජී අයිරාංගනී පුෂ්පවර්ණ
  මිය
  A025 045-2270376
  more
 • ඩී එල් බී එස් නන්දික ප්‍රියන්ත <br>
  ඩී එල් බී එස් නන්දික ප්‍රියන්ත
  මහතා
  A030 0632223809
  more
 • ඩබ් කේ සුමනරත්න <br>
  ඩබ් කේ සුමනරත්න
  මහතා
  A031 0112610917
  more
 • කේ ඩබ් කරුනාසේන <br>
  කේ ඩබ් කරුනාසේන
  මහතා
  A032 034-2221290/0342281490
  more
 • එම් එල් ප්‍රනාන්දු <br>
  එම් එල් ප්‍රනාන්දු
  මහතා
  A033 038-2234612-0384926854
  more
 • එස් දේවසගායම් <br>
  එස් දේවසගායම්
  මිය
  A040 0652226177-06522237473
  more
 • අශෝක පැල්පොල <br>
  අශෝක පැල්පොල
  මහතා
  A042 0452230977
  more
 • ඩබි ඒ ද සිල්වා <br>
  ඩබි ඒ ද සිල්වා
  මිය
  A043 0412230328
  more
 • ගීතානි සමන්තා<br>
  ගීතානි සමන්තා
  මිය
  A047 0112438303
  more
 • එස් එච් නිශාන්ත (නිශාන් එන්ටර්ප්‍රයිසස්)<br>
  එස් එච් නිශාන්ත (නිශාන් එන්ටර්ප්‍රයිසස්)
  මහතා
  A048 0112884843
  more
 • එස් කේ සමරසිංහ <br>
  එස් කේ සමරසිංහ
  මහතා
  A050 0555713676-0552276990
  more
 • Sundry Sales
  Sundry Sales මහතා A051 0114607000
  more
 • එම් එන් එම් වාස් <br>
  එම් එන් එම් වාස්
  මහතා
  A052 0312254840
  more
 • ජේ ජී වසන්ත <br>
  ජේ ජී වසන්ත
  මහතා
  A054 0112448168
  more
 • එන්.ඩබ්. සෙනරත්
  එන්.ඩබ්. සෙනරත් මහතා A056 0114886519-0773829357
  more
 • එන්.ඒ.ඕ.ඒ. චන්ද්‍රෙස්කර <br>
  එන්.ඒ.ඕ.ඒ. චන්ද්‍රෙස්කර
  මහතා
  A061 0112877878
  more
 • එල් ජේ දිමෝර්<br>
  එල් ජේ දිමෝර්
  මිය
  A069 0372233233
  more
 • බී පී ප්‍රනාන්දු <br>
  බී පී ප්‍රනාන්දු
  මහතා
  A070 0342271386
  more
 • එල්.ආර්.ටී බන්ඩාර
  එල්.ආර්.ටී බන්ඩාර මහතා A072 0572223176
  more
 • බී ඩී වැලැන්බර්ග් <br>
  බී ඩී වැලැන්බර්ග්
  මහතා
  A074 0372230204
  more
 • ටී එච් එස් නිලන්ති<br>
  ටී එච් එස් නිලන්ති
  මිය
  A075 045-2288950
  more
 • ජී එම් එස් අරුණ ශාන්ත <br>
  ජී එම් එස් අරුණ ශාන්ත
  මිය
  A080 0312276347
  more
 •  නිල්මිණි ස්ටෝර්ස්<br>
  නිල්මිණි ස්ටෝර්ස්
  මහතා
  A081 041-3021557
  more
 • එච් ඒ එන් කේ කරුණානායක <br>
  එච් ඒ එන් කේ කරුණානායක
  මහතා
  A087 0112947427-0718554400
  more
 • එච් ඒ සේනක පෙරේරා <br>
  එච් ඒ සේනක පෙරේරා
  මහතා
  A088 0777481002
  more
 • ඉශ්වරගේ ලිලි<br>
  ඉශ්වරගේ ලිලි
  මිය
  A091 0112850614-0718483487
  more
 • ජේ කුමාරසිරි පෙරේරා <br>
  ජේ කුමාරසිරි පෙරේරා
  මහතා
  A092 0252226919
  more
 • රත්නවීර<br>
  රත්නවීර
  මිය
  A098 0342260215-0344942719
  more
 • ආර් බී එන් ප්‍රියංගනී<br>
  ආර් බී එන් ප්‍රියංගනී
  මිය
  A102 0552055531
  more
 • මල්ලිකා නානායක්කාර<br>
  මල්ලිකා නානායක්කාර
  මිය
  A104 0332245775
  more
 • ඒ ජි කුමාරසේන <br>
  ඒ ජි කුමාරසේන
  මහතා
  A106 0552274660
  more
 • ආර් එල් ආර් සුමනශාන්ත <br>
  ආර් එල් ආර් සුමනශාන්ත
  මහතා
  A109 0272246406-0272247264
  more
 • එම් එන් පී නයනශ්‍රියා <br>
  එම් එන් පී නයනශ්‍රියා
  මිය
  A110 0352223418-0353225947-0353953523
  more
 • ඩී ආර් මානප්පෙරුම <br>
  ඩී ආර් මානප්පෙරුම
  මහතා
  A111 0112911510
  more
 • සාගරිකා ජයරත්න<br>
  සාගරිකා ජයරත්න
  මිය
  A114 091-4384537 0917910422 0915633670
  more
 • ආර් ඩී ශීරෝමි<br>
  ආර් ඩී ශීරෝමි
  මිය
  A116 0112930843
  more
 • එස් ඩී දිසානායක<br>
  එස් ඩී දිසානායක
  මහතා
  A117 372223269
  more
 • එන් ජි රේණුක දේවේන්ද්‍ර <br>
  එන් ජි රේණුක දේවේන්ද්‍ර
  මහතා
  A118 0112692923-0362230057
  more
 • එස් ඩබ් ඔස්මන් ද සිල්වා <br>
  එස් ඩබ් ඔස්මන් ද සිල්වා
  මහතා
  A119 0814925835-0812223306
  more
 • ලලිතා සමරසිංහ<br>
  ලලිතා සමරසිංහ
  මිය
  A120 0342248709
  more
 • එච් වී ඩී අයි උනම්බුව <br>
  එච් වී ඩී අයි උනම්බුව
  මහතා
  A122 0352247243 /0352249281
  more
 • කේ ඒ ජයරත්න <br>
  කේ ඒ ජයරත්න
  මහතා
  A125 0332233478-0334670473
  more
 • ජේ ජාගොඩආරච්චි <br>
  ජේ ජාගොඩආරච්චි
  මහතා
  A129 0272222056 - 0777565713
  more
 • ගුණසේන රංකොත්ගේ <br>
  ගුණසේන රංකොත්ගේ
  මහතා
  A130 0662231022-0662285700-0779750567
  more
 • ඩබ් සෝභිත සුසිල් කුමාර <br>
  ඩබ් සෝභිත සුසිල් කුමාර
  මහතා
  A135 774974908
  more
 • ඊ ඒ පී රන්දික එරංග එදිරිවීර <br>
  ඊ ඒ පී රන්දික එරංග එදිරිවීර
  මහතා
  A136 0262242122-0718443166
  more
 • අනුෂ්කා හසන්ති විරකෝන්<br>
  අනුෂ්කා හසන්ති විරකෝන්
  මිය
  A137 0522223318-0777831004-0758988100
  more
 • ජයසේන ගමගේ <br>
  ජයසේන ගමගේ
  මහතා
  A138 0472251083
  more
 • එස් එම් පී සමරදිවාකර<br>
  එස් එම් පී සමරදිවාකර
  මිය
  A139 0814474894-0812203253
  more
 • යු සුදත් ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා <br>
  යු සුදත් ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා
  මහතා
  A140 0112650668-0112650056
  more
 • වික්ටෝරියා විජේරත්න<br>
  වික්ටෝරියා විජේරත්න
  මිය
  A142 0112337092
  more
 • කේ එස් කුසුම්සිරි <br>
  කේ එස් කුසුම්සිරි
  මහතා
  A143 0112341021
  more
 • ඒ පී නානායක්කාර <br>
  ඒ පී නානායක්කාර
  මහතා
  A144 0372233233-0374930448-037221700
  more
 • එස් කේ තිලකාවතී <br>
  එස් කේ තිලකාවතී
  මිය
  A146 0212221482-0772209496
  more
 • ටී ඒ එස් විනීතා<br>
  ටී ඒ එස් විනීතා
  මිය
  A148 0242227684-0772799107
  more
 • එච් ඩී එම් පී ශාන්ත බණ්ඩාර <br>
  එච් ඩී එම් පී ශාන්ත බණ්ඩාර
  මහතා
  A149 0272250410 / 0729423519
  more
 • ටි විල්සන් පෙරේරා <br>
  ටි විල්සන් පෙරේරා
  මහතා
  A151 0572222736-0572222172-0718735462
  more
 • එන්.මහෙන්ඪ්‍රන්
  එන්.මහෙන්ඪ්‍රන් මහතා A155 0716811895
  more
 • ඩබ්ලිව්. ඒ. රසික ජිවනි පෙරේරා
  ඩබ්ලිව්. ඒ. රසික ජිවනි පෙරේරා මහතා A156 0912254093-0912275181-0713921404
  more
 • එම් නිවන්ත එම් වාස් <br>
  එම් නිවන්ත එම් වාස්
  මහතා
  A157 94777749816
  more
 • ඩී ඩී නුවන් පෙරේරා <br>
  ඩී ඩී නුවන් පෙරේරා
  මහතා
  A159 0522258337-0522258673
  more
 • පී ජී තිවංක මංජුල ජයරත්න <br>
  පී ජී තිවංක මංජුල ජයරත්න
  මහතා
  A160 0812365480
  more
 • යු ඇල් ජි තුෂාර සංජීව අබේරත්න <br>
  යු ඇල් ජි තුෂාර සංජීව අබේරත්න
  මහතා
  A161 0814951612
  more
 • සීමාසහිත ලංකා සුපර් ෆෝචූන් පුද්ගලික සමාගම - නීල් ජයතිලක මහතා
  සීමාසහිත ලංකා සුපර් ෆෝචූන් පුද්ගලික සමාගම - නීල් ජයතිලක මහතා මහතා A162 0112098408
  more
 • ආර් එම් සුමතිපාල <br>
  ආර් එම් සුමතිපාල
  මහතා
  A163 0555630018
  more
 • සමීර කහපොලආරචචි <br>
  සමීර කහපොලආරචචි
  මහතා
  A164 0114275872-0773742054
  more
 • ජේ ඩී දිනිත් අමරන් <br>
  ජේ ඩී දිනිත් අමරන්
  මහතා
  A165 025-4934282
  more
 • එස් . ජී එඩ්වඩ්
  එස් . ජී එඩ්වඩ් මහතා A166 0213208283-0212283726-0714558888
  more
 • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මහතා A167 0112389502, 0112334906, 0714499868
  more
 • නීල් රේවත <br>
  නීල් රේවත
  මහතා
  A168 0557682182
  more
 • ජේ එල් එම් එෆ් ඩි සිල්වා <br>
  ජේ එල් එම් එෆ් ඩි සිල්වා
  මහතා
  A169 0912258724
  more
 • ජි එම් රන්ජනී කුමාරි වැලන්ටයින් <br>
  ජි එම් රන්ජනී කුමාරි වැලන්ටයින්
  මිය
  A170 0242220057
  more
 • පී එච් ජේ රාජකරුණා <br>
  පී එච් ජේ රාජකරුණා
  මහතා
  A171 025-2237272
  more
 • ඇම් ජී තිලකරත්න <br>
  ඇම් ජී තිලකරත්න
  මහතා
  A172 0112830511
  more
 • ත්‍යාගරාජා තෙවරාසන් <br>
  ත්‍යාගරාජා තෙවරාසන්
  මහතා
  A173 02126703588
  more
 • පී ආර් ජොයි ඇලන් <br>
  පී ආර් ජොයි ඇලන්
  මහතා
  A174 011-2300780
  more
 • ආර් ඩබ් එල් ටී රාජපක්ෂ <br>
  ආර් ඩබ් එල් ටී රාජපක්ෂ
  මිය
  A175 0372283745
  more
 • ආර් ඩබ එම් පී ජී තිලිණ චතුරංග <br>
  ආර් ඩබ එම් පී ජී තිලිණ චතුරංග
  මහතා
  A176 0372229368
  more
 • සුදත් ලොකුලියනගෙ
  සුදත් ලොකුලියනගෙ මහතා A177 0661907777
  more
 • ඩී එන් සේනානායක <br>
  ඩී එන් සේනානායක
  මහතා
  A178 0776928951
  more
 • ඕ සුදීප රුක්මල් රත්නවීර <br>
  ඕ සුදීප රුක්මල් රත්නවීර
  මහතා
  A179 0112633511
  more
 • ඒ ඩී ධර්මපාල සෙනවිරත්න <br>
  ඒ ඩී ධර්මපාල සෙනවිරත්න
  මහතා
  A181 0714293512
  more
 • බී ඒ අශානි දිවංකා<br>
  බී ඒ අශානි දිවංකා
  මිය
  A182 0771363044
  more
 • ඈන් මාරි ජූන් ඩන්සෆඩ්
  ඈන් මාරි ජූන් ඩන්සෆඩ් මිය A183 0372054337
  more
 • ජේ එම් ආරියසිංහ <br>
  ජේ එම් ආරියසිංහ
  මහතා
  A184 0262244125
  more
 • ආර්.එල් රාජ්කුමාර් <br>
  ආර්.එල් රාජ්කුමාර්
  මහතා
  A186 0114935728
  more
 • වෙනකටරාමන් ධනිෂ්කුමාර් <br>
  වෙනකටරාමන් ධනිෂ්කුමාර්
  මහතා
  A187 0767755995
  more
 • ආර් ඩී රේණුකා මල්කාන්ති<br>
  ආර් ඩී රේණුකා මල්කාන්ති
  මිය
  A188 0112928449
  more
 • වයි බී ගැමුණු දිසානායක <br>
  වයි බී ගැමුණු දිසානායක
  මහතා
  A189 0272056047/0273280377
  more
 • කේ ඩී ජී රොද්‍රිගෝ <br>
  කේ ඩී ජී රොද්‍රිගෝ
  මහතා
  A190 0774587893
  more
 • ඊ ඒ ඩී දිලිනි සමන්මලී<br>
  ඊ ඒ ඩී දිලිනි සමන්මලී
  මිය
  A191 0112517566
  more
 • සාරංග අනුරුද්ධ ලියනපතිරණ <br>
  සාරංග අනුරුද්ධ ලියනපතිරණ
  මහතා
  A192 0773494564
  more
 • ටී වී ශ්‍රියානි චන්ද්‍රිකා<br>
  ටී වී ශ්‍රියානි චන්ද්‍රිකා
  මිය
  A193 045-2288950
  more
 • ඩී ජී ජයසුන්දර <br>
  ඩී ජී ජයසුන්දර
  මහතා
  A194 047-2225326
  more
 • වසන්ත ජයවීර <br>
  වසන්ත ජයවීර
  මහතා
  A196 0771583612
  more
 • උපුල් ධම්මික විජයසිංහ
  උපුල් ධම්මික විජයසිංහ මහතා A197 041-2282617
  more
 • යකූපිටි සමන් ප්‍රියදර්ශන
  යකූපිටි සමන් ප්‍රියදර්ශන මහතා A200 0770066260
  more
 • ඊ.ඩබ්.ඩී.ආර්.එගොඩවිතාරන
  ඊ.ඩබ්.ඩී.ආර්.එගොඩවිතාරන මහතා A201 0665673720
  more
 • ඩී එම් විජිතා නන්දනී<br>
  ඩී එම් විජිතා නන්දනී
  මිය
  A202 047-2261830
  more
 • ගනේෂ් ක්‍රිශ්නකුමාර් <br>
  ගනේෂ් ක්‍රිශ්නකුමාර්
  මහතා
  A203 0212060929
  more
 • උපුල් ප්‍රියන්ත මහඋග්ගල්ගොඩ <br>
  උපුල් ප්‍රියන්ත මහඋග්ගල්ගොඩ
  මහතා
  A204 0114270371
  more
 • ඒ.ඉනෝකා ආරියමලී
  ඒ.ඉනෝකා ආරියමලී මිය A206 0915723014
  more
 • පීතරම්පරපිල්ලේ ප්රදීපන්
  පීතරම්පරපිල්ලේ ප්රදීපන් මහතා A207 0652225014
  more
 • කේ.එච්.ඒ සුසිල් ප්‍රෙමසිංහ
  කේ.එච්.ඒ සුසිල් ප්‍රෙමසිංහ මහතා A208 0332268600
  more
 • ආර්.කේ.ජී සෙනවිරත්න <br>
  ආර්.කේ.ජී සෙනවිරත්න
  මහතා
  A209 0661907877
  more
 • මොහොමඩ් ෆස්ලී හසන්
  මොහොමඩ් ෆස්ලී හසන් මහතා A210 0778698321
  more
 • ඩී.පී. ඩී. කේ. පීරිස්
  ඩී.පී. ඩී. කේ. පීරිස් මහතා A211 0776521478, 0112283651
  more
 • කෝන්ගහ කංකානමගේ දිනේෂ් හසන්ත කුමාර
  කෝන්ගහ කංකානමගේ දිනේෂ් හසන්ත කුමාර මහතා A212 0382250060
  more
 • එම්.එම්.සී ග්‍රෙශන් පීරිස්
  එම්.එම්.සී ග්‍රෙශන් පීරිස් මහතා A213 0112236165
  more
 • සන් රේ ඔටො නම්බර්වන් (පුද්ගලික) සමාගම
  සන් රේ ඔටො නම්බර්වන් (පුද්ගලික) සමාගම මහතා A214 0112816000
  more
 • මුණසිංහ පුන්සිරි පද්මාල්
  මුණසිංහ පුන්සිරි පද්මාල් මහතා A215 0915678851
  more
 • ආර්.ඒ.අයිරාංගනී කිත්සිරි
  ආර්.ඒ.අයිරාංගනී කිත්සිරි මිය A216 0512222177
  more
 • ජී.ඒ. රාජික ප්රියදර්ශනී
  ජී.ඒ. රාජික ප්රියදර්ශනී මිය A217 0112075511
  more
 • කේ.ඒ. ඉන්ද්රානි ජයතිලක
  කේ.ඒ. ඉන්ද්රානි ජයතිලක මිය A218 0332226147
  more
 • ආර්.එම්.ඒ.ධනංජය රත්නායක
  ආර්.එම්.ඒ.ධනංජය රත්නායක මහතා A219 0815686800
  more
 • ජී.ආර්.ඩබ්.එම් නිර්මලා මැණිකේ වීරකෝන් මහතා
  ජී.ආර්.ඩබ්.එම් නිර්මලා මැණිකේ වීරකෝන් මහතා මිය A220 0354300330 / 0786942950
  more
 • R.Jayantha Linton Gunasena
  R.Jayantha Linton Gunasena මහතා A221
  more
 • M.A.C.P.Ekanayake
  M.A.C.P.Ekanayake මහතා A222 0662289640
  more
 • Welgamage Nandani Damayanthi Perera
  Welgamage Nandani Damayanthi Perera මිය A223 0312254840
  more
 • Mr.Thuwan Faleel Dain
  Mr.Thuwan Faleel Dain මහතා A224 0112567200
  more
 • Selvaraja Mathan
  Selvaraja Mathan මහතා A225 0672055113
  more
 • Mrs.Pavithiran Prabashini
  Mrs.Pavithiran Prabashini මිය A226 0262225125
  more
 • M.G.G.Harischandra
  M.G.G.Harischandra මහතා A227 0352231011
  more
 • Kannangara Koralage Don Upendra Kumara Kannangara
  Kannangara Koralage Don Upendra Kumara Kannangara මහතා A228 0115247791
  more
 • V.G.Anne Lindusha
  V.G.Anne Lindusha මිය A229 0242224482
  more
 • K. Lesika Priyangani de Silva
  K. Lesika Priyangani de Silva මිය A230 0342271386
  more
 • Ganesh Kannakumar
  Ganesh Kannakumar මහතා A231 0771349998
  more
 • Naunnage Dharmasiri
  Naunnage Dharmasiri මහතා A232 0412225392
  more
 • B.M.Sameera Chathuranga Jayasekara
  B.M.Sameera Chathuranga Jayasekara මහතා A233 0715992108
  more
 • Palihenage Don Chandrasena
  Palihenage Don Chandrasena මහතා A234 0723647434
  more
 • H.D.M.S.Shantha Dissanayaka
  H.D.M.S.Shantha Dissanayaka මහතා A235 0702636703
  more
 • D.T. Ramanayaka
  D.T. Ramanayaka මහතා A236 076 5629251
  more
 • Y.A.Indrani Yapa
  Y.A.Indrani Yapa මිය A237 0332222913 / 0772961452
  more
 • P.K.Prasanthi Nimalka
  P.K.Prasanthi Nimalka මිය A238 0112984725
  more
 • Ruhunupura Lottery Distributors (PVT) Ltd.
  Ruhunupura Lottery Distributors (PVT) Ltd. මහතා A239 0917294477
  more
 • NLB DIGITAL SMS
  NLB DIGITAL SMS මහතා A240 0114607000
  more
 • U. Udeeptha Sandaruwan Perera
  U. Udeeptha Sandaruwan Perera මහතා A241 011-2957105
  more
 • NLB Damage Tickets
  NLB Damage Tickets මහතා A242 0114607000
  more
 • District Dealers Retail Sales
  District Dealers Retail Sales මහතා A243 0114607000
  more
 • අබේරත්න වන්නිආරච්චි <br>
  අබේරත්න වන්නිආරච්චි
  මහතා
  B001 0777599389
  more
 • එම් ඒ විමලසේන <br>
  එම් ඒ විමලසේන
  මහතා
  B003 0774374254
  more
 • ඒ ගමගේ චන්ද්‍රදාස<br>
  ඒ ගමගේ චන්ද්‍රදාස
  මහතා
  B005 0912292263
  more
 • එච් පී එච් ද සිල්වා<br>
  එච් පී එච් ද සිල්වා
  මහතා
  B006 0912291095
  more
 • යූ පී බී ලක්ෂ්මන්<br>
  යූ පී බී ලක්ෂ්මන්
  මහතා
  B007 0472230603
  more
 • ජි එල් ඒ කිත්සිරි<br>
  ජි එල් ඒ කිත්සිරි
  මහතා
  B008 0512222177
  more
 • ඩබ් දර්මදාස විජයරත්න<br>
  ඩබ් දර්මදාස විජයරත්න
  මහතා
  B009 572245356
  more
 • ඊ ඒ පී උපාලි ධර්මරත්න<br>
  ඊ ඒ පී උපාලි ධර්මරත්න
  මහතා
  B014 0262242122
  more
 • එම් සුනිල් ශාන්ත ප්‍රනාන්දු<br>
  එම් සුනිල් ශාන්ත ප්‍රනාන්දු
  මහතා
  B024
  more
 • කේ.ඩබ්. සරත්
  කේ.ඩබ්. සරත් මහතා B025 0322265726
  more
 •  සිනමන් චිප් වෙලත් ප්‍රමෝටර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්<br>
  සිනමන් චිප් වෙලත් ප්‍රමෝටර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
  මහතා
  E002 0777755551
  more
 • විනින්ග් සොලියුෂන්ස් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම
  විනින්ග් සොලියුෂන්ස් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම මහතා E003 +94112363311
  more
 • ICT හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම
  ICT හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම මහතා E004
  more
 • DigitalX Pvt Ltd (NLB 989)
  DigitalX Pvt Ltd (NLB 989) මහතා E005 +94712946950
  more
 • Think Cube Systems (pvt) Ltd
  Think Cube Systems (pvt) Ltd මහතා E006 0112456789
  more
 • Multisoursing Lanka (pvt) Ltd
  Multisoursing Lanka (pvt) Ltd මහතා E007 0117013606
  more
 • පද්මසිරි විජේගුණවර්ධන (457)
  පද්මසිරි විජේගුණවර්ධන (457) මහතා S009 0774630133
  more
 • කේ.කේ සුනිල් මල්වත්තෙ
  කේ.කේ සුනිල් මල්වත්තෙ මහතා S053 0773476520
  more
 • සුභසාධක සංගමය NLB - 2004
  සුභසාධක සංගමය NLB - 2004 මහතා S059 0112470662
  more
 • ජංගම විකුණුම් - ටෙනිසන් ස්‍රිපාල්
  ජංගම විකුණුම් - ටෙනිසන් ස්‍රිපාල් මහතා S061 0112470662
  more
 • ප්‍රගීත් සම්පත් කුමාර
  ප්‍රගීත් සම්පත් කුමාර මහතා S066 000000000
  more
 • කේ.එන්.ටී.එස් ලියනගේ
  කේ.එන්.ටී.එස් ලියනගේ මහතා S069 0114607000
  more
 • ඒ.එම්.ජී. වන්නිආරච්චි
  ඒ.එම්.ජී. වන්නිආරච්චි මහතා S070 0114607000
  more
 • ගනේෂ් ශංකර්
  ගනේෂ් ශංකර් මහතා S072 0114607000
  more
 • බී.සී.ඩී ගුණරත්න
  බී.සී.ඩී ගුණරත්න මහතා S073 0114607000
  more
 • ප්‍රදීප් රත්නසෝම
  ප්‍රදීප් රත්නසෝම මහතා S075 0114607000
  more
 • කේ.එන්. දිමුතු
  කේ.එන්. දිමුතු මහතා S076 0114607000
  more
 • ආර්.පී.එස් ජයනාම
  ආර්.පී.එස් ජයනාම මහතා S077 0114607000
  more
 • රෝහිත සෙනාරත්න
  රෝහිත සෙනාරත්න මහතා S078 0114607000
  more
 • එම්.පී.එන් මලිත් විජේතුංග
  එම්.පී.එන් මලිත් විජේතුංග මහතා S079 0114607000
  more
 • ජේ.එම්.පී. නිශාන්ත
  ජේ.එම්.පී. නිශාන්ත මහතා S080 0114607000
  more
 • එච්.ඩී.කේ.කේ කෙසල
  එච්.ඩී.කේ.කේ කෙසල මහතා S081 0114607000
  more
 • එම්.ආර්.එස්.එම් බණ්ඩාර
  එම්.ආර්.එස්.එම් බණ්ඩාර මහතා S082 0114607000
  more
 • එච්.එම් මධුර බණ්ඩාර
  එච්.එම් මධුර බණ්ඩාර මහතා S083 0114607000
  more
 • එස් එම් දනුෂ්ක සේරසිංහ
  එස් එම් දනුෂ්ක සේරසිංහ මිය S084 0114607000
  more
 • ඩී ජී රුවන් රත්නායක
  ඩී ජී රුවන් රත්නායක මහතා S085 0114607000
  more
 • එම්.ඒ.එස්.පී.කේ. වීරසිංහ
  එම්.ඒ.එස්.පී.කේ. වීරසිංහ මහතා S086 0114607000
  more
 • එම්.සන්දෙශ්වරන්
  එම්.සන්දෙශ්වරන් මහතා S087 0114607000
  more
 • සමරකෝන් බණ්ඩා
  සමරකෝන් බණ්ඩා මහතා S088 0114607000
  more
 • ප්‍රගීත් උයන්ගොඩ
  ප්‍රගීත් උයන්ගොඩ මහතා S089 0114607000
  more
 • ඩබ්.ඒ.කේ.පී විඡේරත්න
  ඩබ්.ඒ.කේ.පී විඡේරත්න මහතා S090 0773699810
  more
 • ගයාන් සංජීව
  ගයාන් සංජීව මහතා S091 0773701481
  more
 • බී.එන්.චන්ද්‍රකුමාර
  බී.එන්.චන්ද්‍රකුමාර මහතා S092 0766469867
  more
 • ප්‍රශාන් රාජපක්ෂ
  ප්‍රශාන් රාජපක්ෂ මහතා S093 0773051413
  more
 • ආර්.ඒ. ගයාන් නිෂාර
  ආර්.ඒ. ගයාන් නිෂාර මහතා S094 0773016283
  more
 • කේ.ඒ.එච් ලසන්ත
  කේ.ඒ.එච් ලසන්ත මහතා S095 0773052673
  more
 • එස්.ඒ.ඩී.කරුණාතිලක
  එස්.ඒ.ඩී.කරුණාතිලක මහතා S096 0773701836
  more
 • එස්.බී. විජේතිලක
  එස්.බී. විජේතිලක මහතා S097 0773698264
  more
 • කේ.එල්.ප්‍රියරත්න
  කේ.එල්.ප්‍රියරත්න මහතා S098 0773052788
  more
 • එම්.එම්.පී මංජුල කුමාර
  එම්.එම්.පී මංජුල කුමාර මහතා S099 0773087988
  more
 • එස්.නරාශ්
  එස්.නරාශ් මහතා S100 0774469371
  more
 • අය්.ටී එමිර්සන්
  අය්.ටී එමිර්සන් මහතා S101 0776175078
  more
 • එස්.බරතන්
  එස්.බරතන් මහතා S102 0779300623
  more
 • වි.තුවාරගන්
  වි.තුවාරගන් මහතා S103 0776660178
  more
 • ඊ.එම්.එන්.අය්.බී ඒකනායක
  ඊ.එම්.එන්.අය්.බී ඒකනායක මහතා S104 0773702394
  more
 • ජේ.ඒ.එස්.ජයසිංහ
  ජේ.ඒ.එස්.ජයසිංහ මහතා S105 0773771748
  more
 • කේ.ජී.එස්.දීපනා
  කේ.ජී.එස්.දීපනා මහතා S106 0773771645
  more
 • ඩබ්ලිව්.පී.යු.එන් වර්ණසූරිය
  ඩබ්ලිව්.පී.යු.එන් වර්ණසූරිය මහතා S107 0773702647
  more
 • එම්.ඒ.සී නාමල්
  එම්.ඒ.සී නාමල් මහතා S108 0773702773
  more
 • ටී.එම්.ආර්.ඩී.කේ.ජයසුන්දර
  ටී.එම්.ආර්.ඩී.කේ.ජයසුන්දර මහතා S109 0774163311
  more
 • එම්.කේ.එම්.එන් අල්විස්
  එම්.කේ.එම්.එන් අල්විස් මහතා S110 0773723491
  more
 • ඩී ඩී අබේවර්ධන
  ඩී ඩී අබේවර්ධන මහතා S111 0774156142
  more
 • එන්.ඩී.සී.ඩී දිසානායක
  එන්.ඩී.සී.ඩී දිසානායක මහතා S112 0774156948
  more
 • Mobile Sales - Prashan De Silva
  Mobile Sales - Prashan De Silva මහතා S113 0114607000
  more