නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා වෙනස් වෙලා වෙළෙඳපලට

නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා  Banner

නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වසර 50 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිප...