දින දසුන

ලොතරැයියමීළග සුපිරි ත්‍යාගසැප්තැම්බර් 30ඔක්තෝබර් 01ඔක්තෝබර් 02ඔක්තෝබර් 03ඔක්තෝබර් 04ඔක්තෝබර් 05ඔක්තෝබර් 06ඔක්තෝබර් 07ඔක්තෝබර් 08ඔක්තෝබර් 09ඔක්තෝබර් 10ඔක්තෝබර් 11ඔක්තෝබර් 12ඔක්තෝබර් 13
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 60,000,000.00
25562557255825592560256125622563256425652566256725682569
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 17,908,104.00
4261426242634264426542664267426842694271427242734274
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 117,871,155.04
323324325326327328
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 6,691,821.60
2122
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,491,066.50
1059106010611062
මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය රු. 51,435,328.00
මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,705,767.60
මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 18,166,889.20
628629630631632633634635636637638639640641
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 21,084,895.88
1540154115421543
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 17,994,155.50
708709710711
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 24,003,492.90
1618161916201621
මීළඟ 1 වැනි රු. 14,000,000.00
300301302303
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
මීළග සුපිරි ත්‍යාගසැප්තැම්බර් 30ඔක්තෝබර් 01ඔක්තෝබර් 02ඔක්තෝබර් 03ඔක්තෝබර් 04ඔක්තෝබර් 05ඔක්තෝබර් 06ඔක්තෝබර් 07ඔක්තෝබර් 08ඔක්තෝබර් 09ඔක්තෝබර් 10ඔක්තෝබර් 11ඔක්තෝබර් 12ඔක්තෝබර් 13