දින දසුන

ලොතරැයියමීළග සුපිරි ත්‍යාගසැප්තැම්බර් 24සැප්තැම්බර් 25සැප්තැම්බර් 26සැප්තැම්බර් 27සැප්තැම්බර් 28සැප්තැම්බර් 29සැප්තැම්බර් 30ඔක්තෝබර් 01ඔක්තෝබර් 02ඔක්තෝබර් 03ඔක්තෝබර් 04ඔක්තෝබර් 05ඔක්තෝබර් 06ඔක්තෝබර් 07
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 77,799,782.00
3130313131323133313431353136313731383139314031413142
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 15,438,005.00
4888488948904891489248934894
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 126,883,517.60
918919920921922923924925926927928929
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 11,037,534.40
13431344134513461347134813491350135113521353
මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය රු. 272,238,906.00
මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,000,000.00
මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,000,000.00
1236123712381239124012411242
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 2,524,484.40
197198199200201202203204205206207208209
මීළග සුපිරි ත්‍යාගසැප්තැම්බර් 24සැප්තැම්බර් 25සැප්තැම්බර් 26සැප්තැම්බර් 27සැප්තැම්බර් 28සැප්තැම්බර් 29සැප්තැම්බර් 30ඔක්තෝබර් 01ඔක්තෝබර් 02ඔක්තෝබර් 03ඔක්තෝබර් 04ඔක්තෝබර් 05ඔක්තෝබර් 06ඔක්තෝබර් 07