දින දසුන

ලොතරැයියමීළග සුපිරි ත්‍යාගජූලි 02ජූලි 03ජූලි 04ජූලි 05ජූලි 06ජූලි 07ජූලි 08ජූලි 09ජූලි 10ජූලි 11ජූලි 12ජූලි 13ජූලි 14ජූලි 15
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 93,281,824.64
24662467246824692470247124722473247424752476247724782479
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 31,537,327.00
41714172417341744175417641774178417941804181418241834184
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 112,478,025.04
286287288289290
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 5,585,284.40
910
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,000,000.00
1034103510361037
මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය රු. 221,721,244.75
මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 27,907,085.60
මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 16,246,702.40
541542543544545546547548549550551
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
15161517
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 15,616,196.50
683684685686
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 21,796,810.90
15921593159415951596
මීළඟ 1 වැනි රු. 14,000,000.00
275276277278
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
මීළග සුපිරි ත්‍යාගජූලි 02ජූලි 03ජූලි 04ජූලි 05ජූලි 06ජූලි 07ජූලි 08ජූලි 09ජූලි 10ජූලි 11ජූලි 12ජූලි 13ජූලි 14ජූලි 15