දින දසුන

ලොතරැයියමීළග සුපිරි ත්‍යාගජූනි 27ජූනි 28ජූනි 29ජූනි 30ජූලි 01ජූලි 02ජූලි 03ජූලි 04ජූලි 05ජූලි 06ජූලි 07ජූලි 08ජූලි 09ජූලි 10
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 61,101,401.20
3041304230433044304530463047
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 13,015,017.00
47994800480148024803
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 116,346,187.60
829830831832833834835836837838
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 12,028,948.80
1277127812791280128112821283128412851286
මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය රු. 258,887,982.00
මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,000,000.00
මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය රු. 10,000,000.00
11471148114911501151
මීළඟ 1 වැනි ---
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය ---
මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 2,717,115.20
108109110111112113114
මීළග සුපිරි ත්‍යාගජූනි 27ජූනි 28ජූනි 29ජූනි 30ජූලි 01ජූලි 02ජූලි 03ජූලි 04ජූලි 05ජූලි 06ජූලි 07ජූලි 08ජූලි 09ජූලි 10