ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2018 මැයි

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එම්.එම්.ජී.කේ..බන්දුල සෙනරත් මහතා
මහජන සම්පත 3636

එම්.එම්.ජී.කේ..බන්දුල සෙනරත් මහතා
රජවැල්ල
බී.එම්. කිරිබණ්ඩා මහතා
ජාතික සම්පත 0832

බී.එම්. කිරිබණ්ඩා මහතා
කුරුණෑගල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
ගොවි සෙත 0005
මෝටර් රථය
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
බත්තරමුල්ල
M.H.ජගත් ප්‍රසන්න මහතා
ගොවි සෙත 1707
මෝටර් රථය
M.H.ජගත් ප්‍රසන්න මහතා
අම්බලන්තොට
W.A.K.පුෂ්පකුමර   මහතා
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0095
මෝටර් රථය
W.A.K.පුෂ්පකුමර මහතා
කැළණිය

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ආර්.පී.එස්.රූපස්සර මහතා
ගොවි සෙත 0005
මෝටර් රථය
ආර්.පී.එස්.රූපස්සර මහතා
මැණික්දිවෙල
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
ස්පෙශල් 100 0005
මෝටර් රථය
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
බත්තරමුල්ල