ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2018 පෙබරවාරි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ටී.එම්.ඒ.ඩී තෙන්නකෝන්
සෙවණ 0052
රු.1,000,000
ටී.එම්.ඒ.ඩී තෙන්නකෝන්
මැදවල
යූ.එච්.ඒ තුසිත් නිශාන්ත කුමාර
සෙවණ 0053
රු.1,000,000
යූ.එච්.ඒ තුසිත් නිශාන්ත කුමාර
නාවලපිටිය
එන්.එස් ආනන්ද
සුපිරි වාසනා 1291
රු.1,000,000
එන්.එස් ආනන්ද
අවිස්සාවේල්ල
අයි.වී වික්‍රමරත්න
සම්පත් රේඛා 0801
රු.1,000,000
අයි.වී වික්‍රමරත්න
මතුගම
ඒ.පුෂ්පරාජ්
සම්පත් රේඛා 0802
රු.1,000,000
ඒ.පුෂ්පරාජ්
කල්මුණේ
කාසිලිංගම්  විජේකුමාර්
නීරෝගා 0352
රු.1,000,000
කාසිලිංගම් විජේකුමාර්
නාරම්මල
කේ.එම්.වි.එස්.එස්  විජේපාල
නීරෝගා 0353
රු.1,000,000
කේ.එම්.වි.එස්.එස් විජේපාල
කොළඹ 14
රාමර් ෂන්මුගේෂ්වරන්
නීරෝගා 0349
රු.2,500,000
රාමර් ෂන්මුගේෂ්වරන්
කොටගල
කේ.ඒ.ජී රංජිත් ඉඹුලාන
නීරෝගා 0345
රු.2,500,000
කේ.ඒ.ජී රංජිත් ඉඹුලාන
ඇතුල්කෝට්ටේ
එම්.එස් ලියාඩ්වින්
මහජන සම්පත 3590
රු.2,000,000
එම්.එස් ලියාඩ්වින්
මුරුතලාව
ඩබ්.ඩී ප්‍රියශාන්ත කුමාරසිරි සෙනවිරත්න
මහජන සම්පත 3591
රු.2,000,000
ඩබ්.ඩී ප්‍රියශාන්ත කුමාරසිරි සෙනවිරත්න
අකුරන්ගොඩ
ඈන් හෙන්ඩ්‍රික්‍ස්
මහජන සම්පත 3591
රු.2,000,000
ඈන් හෙන්ඩ්‍රික්‍ස්
කටුනායක
බී.ජී වයලට්
මහජන සම්පත 3592
රු.2,000,000
බී.ජී වයලට්
බකමුණ
ගොඩපිටියගේ තිලකරත්න
මහජන සම්පත 3593
රු.2,000,000
ගොඩපිටියගේ තිලකරත්න
ගාල්ල
ටී.ඒ.එන් සුරංග
මහජන සම්පත 3594
රු.2,000,000
ටී.ඒ.එන් සුරංග
ඒකල
එච්.ජී අසංක දේශප්‍රිය
මහජන සම්පත 3596
රු.2,000,000
එච්.ජී අසංක දේශප්‍රිය
පොළොන්නරුව
ඩබ්. ඩයන් විජේසිංහ
මහජන සම්පත 3598
රු.2,000,000
ඩබ්. ඩයන් විජේසිංහ
කරාගොඩ
යූ.ජී විමලරත්න
මහජන සම්පත 3587
රු.2,000,000
යූ.ජී විමලරත්න
පොලොන්නරුව
ඒ.කේ මධුෂානි පීරිස්
මහජන සම්පත 3585
රු.2,000,000
ඒ.කේ මධුෂානි පීරිස්
මහනුවර
බී.එච්.ඒ දිල්රුක්‍ෂි
මහජන සම්පත 3584
රු.2,000,000
බී.එච්.ඒ දිල්රුක්‍ෂි
වාරියපොළ
එම්.එච් උෂාන්ත උදයකුමාර
මහජන සම්පත 3583
රු.2,000,000
එම්.එච් උෂාන්ත උදයකුමාර
කඩවත
වීරපතීර් සිවනාදන්
මහජන සම්පත 3580
රු.2,000,000
වීරපතීර් සිවනාදන්
වඩ්ඩුකෝට්ටේ
ආර්.පී මංගලිකා රත්නායක
මහජන සම්පත 3581
රු.2,000,000
ආර්.පී මංගලිකා රත්නායක
කිරිවත්තුඩුව
ඩබ්.ඩබ් .ඒ දයාපාල
මහජන සම්පත 3581
රු.2,000,000
ඩබ්.ඩබ් .ඒ දයාපාල
ගම්පහ
ඩබ්.එම් විජේරත්න
මහජන සම්පත 3579
රු.2,000,000
ඩබ්.එම් විජේරත්න
මහියංගනය
මුත්තයියා අගලරාජු
මහජන සම්පත 3576
රු.2,000,000
මුත්තයියා අගලරාජු
හොරණ
කේ.ටිකිරිබණ්ඩා
මහජන සම්පත 3576
රු.2,000,000
කේ.ටිකිරිබණ්ඩා
මහව
ඒ.ජී.එල්.ජී ඇල්ලේවෙල
මහජන සම්පත 3572
රු.2,000,000
ඒ.ජී.එල්.ජී ඇල්ලේවෙල
කුලියාපිටිය
කේ.ජී ඥාණලතා
මහජන සම්පත 3589
රු.2,000,000
කේ.ජී ඥාණලතා
කැකිරාව
කේ.ඒ නන්දසේන
මෙගා පවර් 0182
රු.1,000,000
කේ.ඒ නන්දසේන
පිළියන්දල
එස්.එම්.එල්  සම්පත් සේනානායක
මෙගා පවර් 0186
රු.1,000,000
එස්.එම්.එල් සම්පත් සේනානායක
මාලඹේ
ඩබ් ප්‍රියරංජනී
මෙගා පවර් 0187
රු.1,000,000
ඩබ් ප්‍රියරංජනී
අක්මීමන
පී.එම් නිරෝෂා උදයංගනී
ජාතික සම්පත 0812
රු.2,000,000
පී.එම් නිරෝෂා උදයංගනී
කුරුණෑගල
සන්ධ්‍යා කුමාරි රේණුකා වීරසූරිය
ජාතික සම්පත 0811
රු.2,000,000
සන්ධ්‍යා කුමාරි රේණුකා වීරසූරිය
දඹදෙණිය
එස්.ඩබ්.යූ.එස්.ආර් ඩිල්ෂාන් දර්ශණ බණ්ඩාර
ජාතික සම්පත 0803
රු.2,000,000
එස්.ඩබ්.යූ.එස්.ආර් ඩිල්ෂාන් දර්ශණ බණ්ඩාර
උඳුගොඩ
එම්.එච්.එම්.ටී.එස් හේරත්
ජාතික සම්පත 0809
රු.2,000,000
එම්.එච්.එම්.ටී.එස් හේරත්
සියඹලාන්ඩුව
ජී.ජී ප්‍රදීප් පුෂ්පකුමාර
ජාතික සම්පත 0804
රු.2,000,000
ජී.ජී ප්‍රදීප් පුෂ්පකුමාර
මැණික්හින්න
කේ.ඒච්.එම් නිලන්ත කුමාර හේරත්
ගොවි සෙත 1674
රු.1,000,000
කේ.ඒච්.එම් නිලන්ත කුමාර හේරත්
ආනමඩුව - මහඋස්වැව
එස්.ඩී චන්ද්‍රිකා මාලනී
ගොවි සෙත 1675
රු.1,000,000
එස්.ඩී චන්ද්‍රිකා මාලනී
තුංතොට-කෑගල්ල
බී.ජේ.එස් මැන්දිස්‌
ගොවි සෙත 1671
රු.1,000,000
බී.ජේ.එස් මැන්දිස්‌
මොරටුව
බෝධිපක්ෂගේ  රණසිංහ
ගොවි සෙත 1662
රු.1,000,000
බෝධිපක්ෂගේ රණසිංහ
පැලවත්ත
ඩී. ජයතිස්ස
ගොවි සෙත 1659
රු.1,000,000
ඩී. ජයතිස්ස
දෙකටන
ආර්.එම්.එච් ප්‍රියදර්ශනී
ගොවි සෙත 1661
රු.1,000,000
ආර්.එම්.එච් ප්‍රියදර්ශනී
බණ්ඩාරවෙල
ඩබ්.එම් ජයතිලක
ගොවි සෙත 1651
රු.1,000,000
ඩබ්.එම් ජයතිලක
බදුල්ල
පී.එල් පීරිස්
ගොවි සෙත 1655
රු.1,000,000
පී.එල් පීරිස්
දෙහිවල
එම්.ජී විල්මන් ගාමිණී
ගොවි සෙත 1656
රු.1,000,000
එම්.ජී විල්මන් ගාමිණී
පලාපත්වල
ශ්‍රීමාල් දයාරත්න බණ්ඩාර
ගොවි සෙත 1658
රු.1,000,000
ශ්‍රීමාල් දයාරත්න බණ්ඩාර
පුස්වැල්ලාව
අයි.පී ජයමිණි කුලරත්න
ගොවි සෙත 1634
රු.1,000,000
අයි.පී ජයමිණි කුලරත්න
පන්නල
පී. සබාරත්නම්
ගොවි සෙත 1618
රු.1,000,000
පී. සබාරත්නම්
වැලිමඩ
කේ.ඩබ්.එල්.එස් පැතුම්
මහජන සම්පත 3582
රු.2,000,000
කේ.ඩබ්.එල්.එස් පැතුම්
හලාවත
එච්.එම්.අයි .එස්  හේරත්
සුපිරි වාසනා 1288
රු.1,000,000
එච්.එම්.අයි .එස් හේරත්
ජා-ඇල
කේ.ගුණසේකරම්
සුපිරි වාසනා 1294
රු.1,000,000
කේ.ගුණසේකරම්
මහනුවර
කේ.ඒ අතුල කුමාර
වාසනා සම්පත 1477
රු.1,000,000
කේ.ඒ අතුල කුමාර
අම්බලන්තොට
Best Web 2020 Logo