ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2018 ජනවාරි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඒ .කේ සුසන්ත අත්පත්තු
සෙවණ 0045
රු.1,000,000
ඒ .කේ සුසන්ත අත්පත්තු
ඇඹිලිපිටිය
ආර්.එම් රංජනී ස්වර්ණා මැණිකේ
සෙවණ 0043
රු.1,000,000
ආර්.එම් රංජනී ස්වර්ණා මැණිකේ
දඹුල්ල
ආර්.ඩබ්.එම් මයුරි ප්‍රසන්තිකා රාජපක්ෂ
සම්පත් රේඛා 0793
රු.1,000,000
ආර්.ඩබ්.එම් මයුරි ප්‍රසන්තිකා රාජපක්ෂ
හොරණ
පී.ඩී මධුභාෂිනී ජයවීර
සම්පත් රේඛා 0796
රු.1,000,000
පී.ඩී මධුභාෂිනී ජයවීර
අරණායක
ඩී.එස් වීරසිංහ
සම්පත් රේඛා 0799
රු.1,000,000
ඩී.එස් වීරසිංහ
කොළඹ 14
වයි. විනීතා
නීරෝගා 0332
රු.2,500,000
වයි. විනීතා
හම්බන්තොට
එන්.ජී රංඟජීව
නීරෝගා 0340
රු.2,500,000
එන්.ජී රංඟජීව
බිබිල
ආර්.එම්.ඒ දමයන්ති
නීරෝගා 0341
රු.2,500,000
ආර්.එම්.ඒ දමයන්ති
හලාවත
එම්.මදාස
නීරෝගා 0342
රු.2,500,000
එම්.මදාස
අහංගම
වයි.ඒ එරන්ද සඳමාල්
නීරෝගා 0331
රු.2,500,000
වයි.ඒ එරන්ද සඳමාල්
පුත්තලම
එච්.ටී.එස්.යූ කාන්ති
මහජන සම්පත 3578
රු.2,000,000
එච්.ටී.එස්.යූ කාන්ති
වරකාපොල
ආර්. රගුපරන්
මහජන සම්පත 3575
රු.2,000,000
ආර්. රගුපරන්
මහනුවර
එස්. චන්දික දිනේෂ් සිරිවර්ධන
මහජන සම්පත 3574
රු.2,000,000
එස්. චන්දික දිනේෂ් සිරිවර්ධන
නොච්චියාගම
ඒ.ඩී.එන් චතුරංගි
මහජන සම්පත 3570
රු.2,000,000
ඒ.ඩී.එන් චතුරංගි
නිට්ටඹුව
එස්.ටී.එම් මුස්තාපා
මහජන සම්පත 3571
රු.2,000,000
එස්.ටී.එම් මුස්තාපා
කන්තලේ
මොහොම්මදු ඉස්මයිල් සුලෙයිමන් ලෙබ්බේ
මහජන සම්පත 3569
රු.2,000,000
මොහොම්මදු ඉස්මයිල් සුලෙයිමන් ලෙබ්බේ
කල්මුණේ
එම්.යු.එම් ඉල්ලියාස්
මහජන සම්පත 3568
රු.2,000,000
එම්.යු.එම් ඉල්ලියාස්
අකුරණ
ඩී.ඩී නිමල් සංජීව සම්පත්
මහජන සම්පත 3567
රු.2,000,000
ඩී.ඩී නිමල් සංජීව සම්පත්
නෙලුව
එච්.එන් වික්‍රමආරච්චි
මහජන සම්පත 3566
රු.2,000,000
එච්.එන් වික්‍රමආරච්චි
පල්ලේවෙල
පී.ඩබ්.ජී.ඒ සේනාරත්න
මහජන සම්පත 3566
රු.2,000,000
පී.ඩබ්.ජී.ඒ සේනාරත්න
ගිරාඳුරුකෝට්ටේ
අයි.ජී ප්‍රේමසිරි
මහජන සම්පත 3565
රු.2,000,000
අයි.ජී ප්‍රේමසිරි
වහකෝට්ටේ
ඩබ්.ඒ මහින්ද සිල්වා
මහජන සම්පත 3560
රු.2,000,000
ඩබ්.ඒ මහින්ද සිල්වා
කළුතර උතුර
එන්.ජී ප්‍රේමරත්න
මහජන සම්පත 3562
රු.2,000,000
එන්.ජී ප්‍රේමරත්න
පස්යාල
ඒ.එම් විජේසිංහ
මහජන සම්පත 3563
රු.2,000,000
ඒ.එම් විජේසිංහ
හෝමාගම
එස්.ඩී සුජිත් මොරගොල්ල
මහජන සම්පත 3564
රු.2,000,000
එස්.ඩී සුජිත් මොරගොල්ල
සියඹලාන්ඩුව
ආර්.පී රම්‍යා පුෂ්පලතා රණවීර
මහජන සම්පත 3559
රු.2,000,000
ආර්.පී රම්‍යා පුෂ්පලතා රණවීර
ගම්පහ
කේ.ජී නන්දසිරි
මහජන සම්පත 3558
රු.2,000,000
කේ.ජී නන්දසිරි
යටියන්තොට
ඩබ්.ජී තරංග මධුසංඛ
මහජන සම්පත 3555
රු.2,000,000
ඩබ්.ජී තරංග මධුසංඛ
කොළඹ 10
චාන්දනී මල්ලිකා සමරසිංහ
මෙගා පවර් 0169
රු.1,000,000
චාන්දනී මල්ලිකා සමරසිංහ
හම්බන්තොට - වැලිගත්ත
කේ.ඒ තරිඳු පුෂ්ප කුමාර
මෙගා පවර් 0168
රු.1,000,000
කේ.ඒ තරිඳු පුෂ්ප කුමාර
කතරගම
පී.ජී නිහාල් ජයසිංහ
ජාතික සම්පත 0797
රු.2,000,000
පී.ජී නිහාල් ජයසිංහ
වැරැල්ලගම
කේ.ජී ප්‍රේමදාස
ජාතික සම්පත 0799
රු.2,000,000
කේ.ජී ප්‍රේමදාස
තලකිරියාගම
ඒ.ජී සුදේශ් නුවන්
ජාතික සම්පත 0788
රු.2,000,000
ඒ.ජී සුදේශ් නුවන්
කොටියාකුඹුර
එස්.ඩී චමිලා ප්‍රියංගි
ගොවි සෙත 1645
රු.1,000,000
එස්.ඩී චමිලා ප්‍රියංගි
කුලියාපිටිය
වී. බාලසුබ්‍රමනියම්
ගොවි සෙත 1644
රු.1,000,000
වී. බාලසුබ්‍රමනියම්
කොළඹ
ශ්‍රිමුනි ජයන්ත ද සිල්වා
ගොවි සෙත 1635
රු.1,000,000
ශ්‍රිමුනි ජයන්ත ද සිල්වා
හුණුමුල්ල
ඩබ්.ඩබ්.ඒ වසන්ත වීරතුංග
ගොවි සෙත 1637
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩබ්.ඒ වසන්ත වීරතුංග
මාදම්පේ
පී.කේ ජයරත්න
ගොවි සෙත 1639
රු.1,000,000
පී.කේ ජයරත්න
පැපිලියවල
ඒ.ඒ.ඒ. ප්‍රියන්ත පෙරේරා
ගොවි සෙත 1641
රු.1,000,000
ඒ.ඒ.ඒ. ප්‍රියන්ත පෙරේරා
පානදුර
ඒ. ජයතුංග
ගොවි සෙත 1642
රු.1,000,000
ඒ. ජයතුංග
කොළඹ
ආර්.ඒ.ඩී ලක්මාල් රත්නායක
ගොවි සෙත 1643
රු.1,000,000
ආර්.ඒ.ඩී ලක්මාල් රත්නායක
බෙලිහුල්ඔය
ඒ.ඒ බිමල් පුෂ්පකුමාර අධිකාරී
ගොවි සෙත 1633
රු.1,000,000
ඒ.ඒ බිමල් පුෂ්පකුමාර අධිකාරී
අලව්ව
එන්. රංජිත් ප්‍රියශාන්ත ජයවීර
ගොවි සෙත 1628
රු.1,000,000
එන්. රංජිත් ප්‍රියශාන්ත ජයවීර
ගලහ
මධුතිලිණ රණවීර
ගොවි සෙත 1625
රු.1,000,000
මධුතිලිණ රණවීර
කඹුරුගොඩ
එම්.ජී සමන් සංජීව කුමාර දිසානායක
ගොවි සෙත 1623
රු.1,000,000
එම්.ජී සමන් සංජීව කුමාර දිසානායක
තලකිරියාගම
ඒ.බී සුමිත්
ගොවි සෙත 1622
රු.1,000,000
ඒ.බී සුමිත්
පිටබැද්දර
ටී.ජී තුෂාර ප්‍රසන්න දිසානායක
ගොවි සෙත 1649
රු.1,000,000
ටී.ජී තුෂාර ප්‍රසන්න දිසානායක
පේරාදෙණිය
එස්.චමින්ද කුමාර සේරම්
මහජන සම්පත 3573
රු.2,000,000
එස්.චමින්ද කුමාර සේරම්
මැණික්දිවෙල
එම්.එම් කරුණාරත්න
සුපිරි වාසනා 1285
රු.1,000,000
එම්.එම් කරුණාරත්න
රත්නපුරය
එන්.දිවාගරන්
සුපිරි වාසනා 1287
රු.1,000,000
එන්.දිවාගරන්
හැඳල
Best Web 2020 Logo