ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 දෙසැම්බර්

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

කේ.ජී අනුර නිමල් ජිනසේන Lotteries Logos
සෙවණ 0035
රු.1,000,000
කේ.ජී අනුර නිමල් ජිනසේන
මහනුවර
එස්. මෝහන්රාජ් Lotteries Logos
සෙවණ 0036
රු.1,000,000
එස්. මෝහන්රාජ්
කඩුගන්නාව
එච්.ඒ.කේ ශිරානි හපුගොඩ Lotteries Logos
සෙවණ 0034
රු.1,000,000
එච්.ඒ.කේ ශිරානි හපුගොඩ
අතුරුගිරිය
එච්. අනුරසිරි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0779
රු.1,000,000
එච්. අනුරසිරි
පොකුණුවිට
ඒ.එල් මධුශංක පෙරේරා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0783
රු.1,000,000
ඒ.එල් මධුශංක පෙරේරා
ගෝනවල
එච්.එම් නන්දන හේරත් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0790
රු.1,000,000
එච්.එම් නන්දන හේරත්
උහුමීය
එල්. සුජිත් ප්‍රසන්න පෙරේරා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0715
රු.1,000,000
එල්. සුජිත් ප්‍රසන්න පෙරේරා
කුලියාපිටිය(කිතලව)
රංජනී රූපසිංහ Lotteries Logos
නීරෝගා 0325
රු.2,500,000
රංජනී රූපසිංහ
අතුරුගිරිය
එම්.සුසන්ත පුණ්‍යකුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3549
රු.2,000,000
එම්.සුසන්ත පුණ්‍යකුමාර
අකුරම්බඩ
එච්.එම් චන්දිමා හේරත් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3547
රු.2,000,000
එච්.එම් චන්දිමා හේරත්
මාදම්පේ
බී.මනෝජ් මධුෂාන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3548
රු.2,000,000
බී.මනෝජ් මධුෂාන්
මොණරාගල
ඩී.ඩී හර්මන් පාරින්ද කුලරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3541
රු.2,000,000
ඩී.ඩී හර්මන් පාරින්ද කුලරත්න
රාගම
පී.ඩී බන්දුල Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3543
රු.2,000,000
පී.ඩී බන්දුල
පිළියන්දල
ඩබ්.එල් ප්‍රියන්ත Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3545
රු.2,000,000
ඩබ්.එල් ප්‍රියන්ත
වැල්ලවාය
එස්.ටී.යූ ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3546
රු.2,000,000
එස්.ටී.යූ ප්‍රනාන්දු
කොළඹ
සී.එම් ගේබ්‍රියල් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3537
රු.2,000,000
සී.එම් ගේබ්‍රියල්
කොට්ටාව
එස් විල්සන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3538
රු.2,000,000
එස් විල්සන්
බේරුවල
එච්.ඩබ් හේවාවිතාරණ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3539
රු.2,000,000
එච්.ඩබ් හේවාවිතාරණ
උකුවෙල
කේ.ඒ.ඩී ඉන්දික සංජය කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3540
රු.2,000,000
කේ.ඒ.ඩී ඉන්දික සංජය කුමාර
ගලේවෙල
ඩබ්.ජී සුනිල් දයාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3531
රු.2,000,000
ඩබ්.ජී සුනිල් දයාරත්න
ගලේවෙල
ජගත් කුමාර විජේසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3533
රු.2,000,000
ජගත් කුමාර විජේසිංහ
ඕපාත
කේ.ගාමිණී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3526
රු.2,000,000
කේ.ගාමිණී
සෙවණගල
ඩබ්.ජී තිලකරත්න Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0162
රු.1,000,000
ඩබ්.ජී තිලකරත්න
ඉමදුව
ජී.කේ සීතා රංජනී Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0164
රු.1,000,000
ජී.කේ සීතා රංජනී
රත්නපුර
ආර්.එච් ගුණදාස Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0165
රු.1,000,000
ආර්.එච් ගුණදාස
යක්කලමුල්ල
එච්.ඒ නුවන් සමීර හපුආරච්චි Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0166
රු.1,000,000
එච්.ඒ නුවන් සමීර හපුආරච්චි
අලව්ව
එම් ෂරීෆ් අශීෂ් Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0160
රු.1,000,000
එම් ෂරීෆ් අශීෂ්
කටුගස්තොට
කේ ආනන්දසිරි නිමල් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0790
රු.2,000,000
කේ ආනන්දසිරි නිමල්
කොළඹ 10
පී.එච්.එම්.එස් රත්නායක Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0793
රු.2,000,000
පී.එච්.එම්.එස් රත්නායක
තඹුත්තේගම
ඩී.එම්.එන්.එල් දිසානායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1619
රු.1,000,000
ඩී.එම්.එන්.එල් දිසානායක
කොළඹ
ඩබ්.එච්.කේ වීරකෝන් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1617
රු.1,000,000
ඩබ්.එච්.කේ වීරකෝන්
බදුල්ල
ඒ.ජී වීරසිංහ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1615
රු.1,000,000
ඒ.ජී වීරසිංහ
උඩුවෙල
එච්.කේ ජගත් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1612
රු.1,000,000
එච්.කේ ජගත්
කඩවත
පී.ජී චතුර සංජීව අබේරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1607
රු.1,000,000
පී.ජී චතුර සංජීව අබේරත්න
මහනුවර
එම්.හේමලතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1604
රු.1,000,000
එම්.හේමලතා
මල්වාන
එස්.ඒ  ධර්මතිලක බණ්ඩා සතුරුසිංහ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1605
රු.1,000,000
එස්.ඒ ධර්මතිලක බණ්ඩා සතුරුසිංහ
අනුරාධපුරය
ජේ.ඒ නන්දසේන Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1600
රු.1,000,000
ජේ.ඒ නන්දසේන
දංඕවිට
කේ.එම් සම්පත් බණ්ඩාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1603
රු.1,000,000
කේ.එම් සම්පත් බණ්ඩාර
කුරුවිට
ඩී.ඒ සමන් කුමාර ගුණරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1595
රු.1,000,000
ඩී.ඒ සමන් කුමාර ගුණරත්න
කැකිරාව
පි.ඩබ්.ආර්.ආර් පතිරාජ Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1468
රු.1,000,000
පි.ඩබ්.ආර්.ආර් පතිරාජ
නිට්ටඹුව
අයි.පී.ජි සීලවතී Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1270
රු.1,000,000
අයි.පී.ජි සීලවතී
මාතලේ
වයි.එල්.ඒ.ආර් තරංග මධුසංඛ Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1276
රු.1,000,000
වයි.එල්.ඒ.ආර් තරංග මධුසංඛ
නාරම්මල
කේ.එම් චන්ද්‍රරත්න කරුණාධිපති Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1277
රු.1,000,000
කේ.එම් චන්ද්‍රරත්න කරුණාධිපති
ගණේමුල්ල
එම්.ලක්ෂ්මන් කිර්තිවංශ Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1281
රු.1,000,000
එම්.ලක්ෂ්මන් කිර්තිවංශ
හුලංදාව
ටී.ඉදයරාජ් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1282
රු.1,000,000
ටී.ඉදයරාජ්
කල්කුඩා
බී. මෙරිල් ඩග්ලස් අප්පුහාමි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1280
රු.1,000,000
බී. මෙරිල් ඩග්ලස් අප්පුහාමි
කොච්චිකඩේ
හර්ෂණ රොෂාන් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1467
රු.1,000,000
හර්ෂණ රොෂාන්
මහනුවර
Best Web 2019 Logo