ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 නොවැම්බර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න
සම්පත් රේඛා 0772
සුපිරි ත්‍යාගය
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න
කළුතර
එම් පී මෙනේරිපිටිය
නීරෝගා 0311
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් පී මෙනේරිපිටිය
අරුගොඩ
එම් කේ අයි ඩී ගුණදාස
මහජන සම්පත 3524
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් කේ අයි ඩී ගුණදාස
කැස්බෑව
එල් එච් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
මහජන සම්පත 3522
සුපිරි ත්‍යාගය
එල් එච් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
කහවත්ත

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඩී.එන් කීර්තිරත්න
සෙවණ 0032
රු.1,000,000
ඩී.එන් කීර්තිරත්න
ආඩිඅම්බලම
එච්.ඩී ආරියසේන
සෙවණ 0021
රු.1,000,000
එච්.ඩී ආරියසේන
කඩවත
විජේසිංහගේ නිශ්ශංක
සෙවණ 0023
රු.1,000,000
විජේසිංහගේ නිශ්ශංක
කුරුණෑගල
එච්.ඩී ආරියසේන
සෙවණ 0021
රු.1,000,000
එච්.ඩී ආරියසේන
Kadawatha
ඒ.එල්  සුනිල්
සම්පත් රේඛා 0775
රු.1,000,000
ඒ.එල් සුනිල්
හබරාදූව
කේ.එම්.එස්.ඒ සමන්ත තිලක් බණ්ඩාර
සම්පත් රේඛා 0776
රු.1,000,000
කේ.එම්.එස්.ඒ සමන්ත තිලක් බණ්ඩාර
කන්තලේ
ජී.ඊ.ඒ නිමල්සිරි කුමාර
සම්පත් රේඛා 0778
රු.1,000,000
ජී.ඊ.ඒ නිමල්සිරි කුමාර
සුරියවැව
ඉන්දිකා දුලානි අබේසිංහ
නීරෝගා 0307
රු.2,500,000
ඉන්දිකා දුලානි අබේසිංහ
හොරණ
එල්.ඩී  ලලිත් පද්මසිරි
නීරෝගා 0313
රු.2,500,000
එල්.ඩී ලලිත් පද්මසිරි
මතුගම
M.A Tekla Priyadarshani Thilakarathna
මහජන සම්පත 3534
රු.2,000,000
M.A Tekla Priyadarshani Thilakarathna
Kahawaththa
වී.එස් චන්ද්‍රසේන
මහජන සම්පත 3534
රු.2,000,000
වී.එස් චන්ද්‍රසේන
බුලත්කොහුපිටිය
එම්.ඒ ටෙක්ලා ප්‍රියදර්ශනී තිලකරත්න
මහජන සම්පත 3534
රු.2,000,000
එම්.ඒ ටෙක්ලා ප්‍රියදර්ශනී තිලකරත්න
කහවත්ත
කේ.ඩබ් ධර්මදාස
මහජන සම්පත 3535
රු.2,000,000
කේ.ඩබ් ධර්මදාස
වතුගෙදර
එච්.ඩී සුධීර් සංජීව
මහජන සම්පත 3528
රු.2,000,000
එච්.ඩී සුධීර් සංජීව
කැළණිය
H.G Nirosha
මහජන සම්පත 3530
රු.2,000,000
H.G Nirosha
Mount Lavinia
කේ ලයනල් පුෂ්පකුමාර
මහජන සම්පත 3520
රු.2,000,000
කේ ලයනල් පුෂ්පකුමාර
පොල්ගස්ඕවිට
ඩී.එම් ප්‍රේමසිරි
මහජන සම්පත 3521
රු.2,000,000
ඩී.එම් ප්‍රේමසිරි
කන්තලේ
එච්.එම් රන්බණ්ඩා
මහජන සම්පත 3523
රු.2,000,000
එච්.එම් රන්බණ්ඩා
පාදෙණිය
එච්.එස්.එම් උපාලි
මහජන සම්පත 3512
රු.2,000,000
එච්.එස්.එම් උපාලි
තිස්සමහාරාම
ටී.ජී සමන්ත කුමාර
මහජන සම්පත 3519
රු.2,000,000
ටී.ජී සමන්ත කුමාර
නුවරගල
එම්.බී.එස් සුරංග ප්‍රනාන්දු
මහජන සම්පත 3518
රු.2,000,000
එම්.බී.එස් සුරංග ප්‍රනාන්දු
මොරටුව
එන් විතානගේ
මහජන සම්පත 3517
රු.2,000,000
එන් විතානගේ
මහනුවර
එස්.පී කාන්ති
මහජන සම්පත 3496
රු.2,000,000
එස්.පී කාන්ති
ගලගෙදර
බී.එල්.එච්.එස් ලියනගේ
මෙගා පවර් 0157
රු.1,000,000
බී.එල්.එච්.එස් ලියනගේ
මහනුවර
ජී.ජී සිරිල් කරුණාරත්න
මෙගා පවර් 0150
රු.1,000,000
ජී.ජී සිරිල් කරුණාරත්න
උඩුගම්පොල
ක්‍රිෂ්ණරාජා ප්‍රභාකරන්
මෙගා පවර් 0156
රු.1,000,000
ක්‍රිෂ්ණරාජා ප්‍රභාකරන්
නිවිතිගල
ආර්.අයි.බී මුදලිහාමි
මහජන සම්පත 3500
රු.2,000,000
ආර්.අයි.බී මුදලිහාමි
ගල්කුලම
D.M Premasiri
මහජන සම්පත 3521
රු.2,000,000
D.M Premasiri
Kantale
ඉලංගරත්න බණ්ඩා
වාසනා සම්පත 1450
රු.1,000,000
ඉලංගරත්න බණ්ඩා
පානදුර
එම් ජී අජිත් ජයලත්
මහජන සම්පත 3500
රු.2,000,000
එම් ජී අජිත් ජයලත්
තෙල්දෙණිය
ඩබ් එන් ලතා
මහජන සම්පත 3525
රු.2,000,000
ඩබ් එන් ලතා
වැල්ලම්පිටිය
කේ ඒ ඩී සිසිර කුමාර
මහජන සම්පත 3516
රු.2,000,000
කේ ඒ ඩී සිසිර කුමාර
මහරගම
සමන්ත කැකුලන්දර
ගොවි සෙත 1587
රු.1,000,000
සමන්ත කැකුලන්දර
හේවාහැට
R Shivaneshwar Raja
ගොවි සෙත 1451
රු.1,000,000
R Shivaneshwar Raja
Chavakachcheri
අයි.කේ රංජන් ප්‍රදීප්
ගොවි සෙත 1597
රු.1,000,000
අයි.කේ රංජන් ප්‍රදීප්
රත්නපුර
ඒ.ජේ.එම් විජේසුන්දර
ගොවි සෙත 1598
රු.1,000,000
ඒ.ජේ.එම් විජේසුන්දර
මහියංගණය
ඕ.යූ රසාංග
ගොවි සෙත 1590
රු.1,000,000
ඕ.යූ රසාංග
ඇතිලිවැව
කේ. සුරේන්ද්‍රරාසා
ගොවි සෙත 1591
රු.1,000,000
කේ. සුරේන්ද්‍රරාසා
වව්නියාව
ආර්.ජී.ඒ කරුණාතිලක විජේරත්න
ගොවි සෙත 1579
රු.1,000,000
ආර්.ජී.ඒ කරුණාතිලක විජේරත්න
අම්පිටිය
කේ.එම් පීටර් සිංඤෝ
ගොවි සෙත 1583
රු.1,000,000
කේ.එම් පීටර් සිංඤෝ
මහියංගණය
අයි සෝමදාස
ගොවි සෙත 1453
රු.1,000,000
අයි සෝමදාස
පිටබැද්දර
ආර්.ශිවනේශ්වර රාජා
ගොවි සෙත 1451
රු.1,000,000
ආර්.ශිවනේශ්වර රාජා
චාවකච්චේරි
E.M.H Ekanayake
මෙගා පවර් 0154
රු.1,000,000
E.M.H Ekanayake
Malabe
ඒ.ආර් විජේරත්න
සුපිරි වාසනා 1265
රු.1,000,000
ඒ.ආර් විජේරත්න
කඩුගන්නාව-උඩුමුල්ල
එච්.පී.එම් සුසන්ත කුමාර
සුපිරි වාසනා 1267
රු.1,000,000
එච්.පී.එම් සුසන්ත කුමාර
බිබිල
නඩරාජා ජීවරත්නම්
සුපිරි වාසනා 1269
රු.1,000,000
නඩරාජා ජීවරත්නම්
වඳුරඹ
ජී.චම්පා අරුණශාන්ති ප්‍රනාන්දු
සුපිරි වාසනා 1273
රු.1,000,000
ජී.චම්පා අරුණශාන්ති ප්‍රනාන්දු
පානදුර
එල්.එච් චන්ද්‍රාවතී
සුපිරි වාසනා 1274
රු.1,000,000
එල්.එච් චන්ද්‍රාවතී
නාකුළුගමුව
පී.පී සමරසිංහ
වාසනා සම්පත 1455
රු.1,000,000
පී.පී සමරසිංහ
ඇඹිලිපිටිය

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

කේ.බී රත්නපාල
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0074
මෝටර් රථය
කේ.බී රත්නපාල
බුත්තල
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0063
මෝටර් රථය
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
වැල්ලවාය
ඩබ්.ඒ.අජිත් කුමාර
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0071
මෝටර් රථය
ඩබ්.ඒ.අජිත් කුමාර
අංගොඩ
පී.ඩබ්.රත්න වීරසිංහ
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0067
මෝටර් රථය
පී.ඩබ්.රත්න වීරසිංහ
අක්මීමන
Best Web 2020 Logo