ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 ඔක්තෝබර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

කේ.වී. ප්‍රියංකර ජයරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3502
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.වී. ප්‍රියංකර ජයරත්න
යටියන්තොට
ජේ . ප්‍රභාශ් තෙන්නකෝන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3497
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ . ප්‍රභාශ් තෙන්නකෝන්
මැදවච්චිය
යූ.ආර් සම්පත් ද සිල්වා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1254
සුපිරි ත්‍යාගය
යූ.ආර් සම්පත් ද සිල්වා
වාද්දුව

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

පී.ජී අනුර ඉන්දික පහලගෙදර Lotteries Logos
සෙවණ 0020
රු.1,000,000
පී.ජී අනුර ඉන්දික පහලගෙදර
නාඋල
අලියාර් මොහොම්මදු මාහිර් Lotteries Logos
සෙවණ 0015
රු.1,000,000
අලියාර් මොහොම්මදු මාහිර්
ආනමඩුව
බී.ඩී වසන්ත කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0756
රු.1,000,000
බී.ඩී වසන්ත කුමාර
මහනුවර
කේ.එම් චන්දකුමාර් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0757
රු.1,000,000
කේ.එම් චන්දකුමාර්
මයිලපිටිය
එම්.ඩී නිමල් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0751
රු.1,000,000
එම්.ඩී නිමල්
නුවරඑළිය
ඩබ්.ජී අබේකෝන් බණ්ඩා Lotteries Logos
නීරෝගා 0304
රු.2,500,000
ඩබ්.ජී අබේකෝන් බණ්ඩා
කටුගස්තොට
කේ.පී ජනිතා අංජලී Lotteries Logos
නීරෝගා 0294
රු.2,500,000
කේ.පී ජනිතා අංජලී
බද්දේගම
එස්.එම් රණවීර Lotteries Logos
නීරෝගා 0299
රු.2,500,000
එස්.එම් රණවීර
මහනුවර
ආර්.ඩබ් අනුර නිශාන්ත Lotteries Logos
නීරෝගා 0300
රු.2,500,000
ආර්.ඩබ් අනුර නිශාන්ත
අඹගස්දෝව
ජේ.එච් චාන්දනී පුෂ්පකුමාරි Lotteries Logos
නීරෝගා 0305
රු.2,500,000
ජේ.එච් චාන්දනී පුෂ්පකුමාරි
සියඹලන්ගමුව-ගල්ගමුව
පී.ඩී.පී.ඒ තිලකරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3510
රු.2,000,000
පී.ඩී.පී.ඒ තිලකරත්න
ගණේමුල්ල
ඩිලාන් දිල්රුක් වීරසේකර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3503
රු.2,000,000
ඩිලාන් දිල්රුක් වීරසේකර
කොළඹ 05
බාබා තාජ්නිලාම් අහමඩ් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3508
රු.2,000,000
බාබා තාජ්නිලාම් අහමඩ්
මහනුවර
ඩී.කේ.ඒ ඉන්ද්‍රානි කරුණාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3509
රු.2,000,000
ඩී.කේ.ඒ ඉන්ද්‍රානි කරුණාරත්න
වැල්ලම්පිටිය
සෙල්වරාජ් සිවනන්දන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3506
රු.2,000,000
සෙල්වරාජ් සිවනන්දන්
මාතලේ
ලොකුගමගේ ප්‍රියන්ත Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3504
රු.2,000,000
ලොකුගමගේ ප්‍රියන්ත
කහවත්ත
එස්. සිසිර සේනාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3499
රු.2,000,000
එස්. සිසිර සේනාරත්න
මාවතගම
පී.එම්  ලසන්ත කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3501
රු.2,000,000
පී.එම් ලසන්ත කුමාර
මාතර
කේ.එල් ආනන්ද දේශප්‍රිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3501
රු.2,000,000
කේ.එල් ආනන්ද දේශප්‍රිය
නෙළුව
ශරත් චන්ද්‍රමොහන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3498
රු.2,000,000
ශරත් චන්ද්‍රමොහන්
හලාවත
ආර් .සුප්පයියා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3497
රු.2,000,000
ආර් .සුප්පයියා
වැල්ලම්පිටිය
අයි. වික්‍රමආරච්චිගේ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3495
රු.2,000,000
අයි. වික්‍රමආරච්චිගේ
දංකොටුව
ඩී.ජී ටිකිරි බණ්ඩා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3491
රු.2,000,000
ඩී.ජී ටිකිරි බණ්ඩා
හිඟුරක්ගොඩ
එන්.ජී සුබෝධ නලින් කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3493
රු.2,000,000
එන්.ජී සුබෝධ නලින් කුමාර
ගෙලිඔය
එච් තිලකරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3494
රු.2,000,000
එච් තිලකරත්න
ගම්පොල
එන්.ජී සිරිල් මහින්ද Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0146
රු.1,000,000
එන්.ජී සිරිල් මහින්ද
බෙලිඅත්ත
ඒ.බුද්ධික චමින්ද පෙරේරා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0147
රු.1,000,000
ඒ.බුද්ධික චමින්ද පෙරේරා
කෝට්ටේ
සින්නයියා කදිරේෂන් Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0151
රු.1,000,000
සින්නයියා කදිරේෂන්
දෙහිවල
ඩබ්.එච්.එන්.ඩබ්.කේ සොයිසා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0144
රු.1,000,000
ඩබ්.එච්.එන්.ඩබ්.කේ සොයිසා
බලංගොඩ
සෙල්වරාසා ගුණසෙල්වන් Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0142
රු.1,000,000
සෙල්වරාසා ගුණසෙල්වන්
මඩකලපුව
එච්.ජී සිරිදාස Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0143
රු.1,000,000
එච්.ජී සිරිදාස
කටුවන
එම්. නිලුක චමින්ද බණ්ඩාර Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0148
රු.1,000,000
එම්. නිලුක චමින්ද බණ්ඩාර
කුරුණෑගල
සෙල්ලපෙරුමගේ සුජාතා ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0770
රු.2,000,000
සෙල්ලපෙරුමගේ සුජාතා ප්‍රනාන්දු
හාලි-ඇල
ඇග්නස් තෙන්නකෝන් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0776
රු.2,000,000
ඇග්නස් තෙන්නකෝන්
ගම්පොල
කේ.හිමාෂ් නිලංක Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0773
රු.2,000,000
කේ.හිමාෂ් නිලංක
කැලණිය
එස්.පී.එස් විවියන් ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1573
රු.1,000,000
එස්.පී.එස් විවියන් ප්‍රනාන්දු
මොරටුව
පී.ඒ බිමල් අසංග පතිරාජ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1568
රු.1,000,000
පී.ඒ බිමල් අසංග පතිරාජ
වේයන්ගොඩ(නයිවල)
එල්.ඒ.පී ලියනගෙදර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1563
රු.1,000,000
එල්.ඒ.පී ලියනගෙදර
ඉබ්බාගමුව
ජී චමින්ද කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1561
රු.1,000,000
ජී චමින්ද කුමාර
දඹුල්ල
ඩී .එම් කරුණාරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1560
රු.1,000,000
ඩී .එම් කරුණාරත්න
පුත්තලම
ජේ.ජී නුවන් චමින්ද Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1557
රු.1,000,000
ජේ.ජී නුවන් චමින්ද
අලපලාදෙණිය
ඩබ්.ආර්.එම්  සෝමරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1551
රු.1,000,000
ඩබ්.ආර්.එම් සෝමරත්න
පුත්තලම
එච්.එම් සෝමරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3490
රු.2,000,000
එච්.එම් සෝමරත්න
දීගල
රංජිත් ගුණරත්න අභයවර්ධන Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1256
රු.1,000,000
රංජිත් ගුණරත්න අභයවර්ධන
බලංගොඩ
නලීන් දිනේෂ් රුද්‍රිගු Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1260
රු.1,000,000
නලීන් දිනේෂ් රුද්‍රිගු
හලාවත
සලාබ්දීන් මොහොමඩ් රම්සි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1264
රු.1,000,000
සලාබ්දීන් මොහොමඩ් රම්සි
බදුල්ල
තේවරාසා ජිනෝපන් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1441
රු.1,000,000
තේවරාසා ජිනෝපන්
වව්නියාව
එස්.එම් සුජිත් ප්‍රියන්ත සේනානායක Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1443
රු.1,000,000
එස්.එම් සුජිත් ප්‍රියන්ත සේනානායක
කුරුවිට
කේ.පී  සංජේ ලක්තිලක Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1451
රු.1,000,000
කේ.පී සංජේ ලක්තිලක
මාතර

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ආර්. එම්.ඉන්ද්‍රානි චන්ද්‍රලතා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
යතුරු පැදිය
ආර්. එම්.ඉන්ද්‍රානි චන්ද්‍රලතා
පුස්ලිතාන
එච්.එම්.ඒ ටිකිරි බණ්ඩා හේරත් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
යතුරු පැදිය
එච්.එම්.ඒ ටිකිරි බණ්ඩා හේරත්
මාතලේ
එම්.ඒ චන්දන කුසුම්ජිත් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
යතුරු පැදිය
එම්.ඒ චන්දන කුසුම්ජිත්
ගාටහත්ත
පී.සුසන්ත ප්‍රියන්ත  ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
මෝටර් රථය
පී.සුසන්ත ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු
මොරටුව
එස්.එස් රොහාන් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
යතුරු පැදිය
එස්.එස් රොහාන්
තලවකැලේ
Best Web 2019 Logo