ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 සැප්තැම්බර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ජේ.පී  අමල් රසික Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0729
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ.පී අමල් රසික
ගාල්ල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එල්.ජී චතීමා කුලදිනි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
රු.1,000,000
එල්.ජී චතීමා කුලදිනි
හිඟුරාන
ආර් එම් උපාලි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
රු.1,000,000
ආර් එම් උපාලි
බොරලන්ද
ජී.ඩබ්.ඒ ජානක පුෂ්පකුමාර Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1250
රු.1,000,000
ජී.ඩබ්.ඒ ජානක පුෂ්පකුමාර
කඹුරුපිටිය
ජේ.ඒ වික්‍රමසිංහ Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1243
රු.1,000,000
ජේ.ඒ වික්‍රමසිංහ
පොළොන්නරුව
මොහාන් ධනුෂ්ක බෝපෙගමගේ Lotteries Logos
සෙවණ 0014
රු.1,000,000
මොහාන් ධනුෂ්ක බෝපෙගමගේ
ගාල්ල
සමන් ලලිත් රණසිංහ Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0740
රු.1,000,000
සමන් ලලිත් රණසිංහ
වැල්ලව
කනපදී පල්පනාදන් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0746
රු.1,000,000
කනපදී පල්පනාදන්
වත්තල
අතපත්තුගේ කුසුම් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0747
රු.1,000,000
අතපත්තුගේ කුසුම්
කඳපොල
ඩී රෝහණ ප්‍රදීප් කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0750
රු.1,000,000
ඩී රෝහණ ප්‍රදීප් කුමාර
බෙන්තර
එම්.පී.එම් ප්‍රසාද් මනමේන්ද්‍ර Lotteries Logos
සෙවණ 0001
රු.1,000,000
එම්.පී.එම් ප්‍රසාද් මනමේන්ද්‍ර
කොස්ගම
බී.ඩී  කුමාර් Lotteries Logos
නීරෝගා 0287
රු.2,500,000
බී.ඩී කුමාර්
ගලිගමුව
කේ. කූගන් Lotteries Logos
නීරෝගා 0290
රු.2,500,000
කේ. කූගන්
කොළඹ 13
කේ.ඒ ගිහාන් බුද්ධික Lotteries Logos
නීරෝගා 0292
රු.2,500,000
කේ.ඒ ගිහාන් බුද්ධික
පන්නිපිටිය
ඒ.එම්.ඩී රසික කුමාර් රාජපක්ෂ Lotteries Logos
නීරෝගා 0286
රු.2,500,000
ඒ.එම්.ඩී රසික කුමාර් රාජපක්ෂ
අඹේපුස්ස
ආර්.කේ.ටී වසන්ත පුෂ්ප කුමාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0284
රු.2,500,000
ආර්.කේ.ටී වසන්ත පුෂ්ප කුමාර
ඉහල මඩම්පැල්ල
කේ.එල් අන්තොනිමුත්තු Lotteries Logos
නීරෝගා 0248
රු.1,000,000
කේ.එල් අන්තොනිමුත්තු
මන්නාරම
එම්. රමේෂ්තරම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3489
රු.2,000,000
එම්. රමේෂ්තරම්
වත්තල
ජී.ජී ධනවතී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3488
රු.2,000,000
ජී.ජී ධනවතී
උකුවෙල
පී.එච් එඩ්වින් සිල්වා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3487
රු.2,000,000
පී.එච් එඩ්වින් සිල්වා
ගම්පොල
එම්.එල් දිස්නා මලල්පොල Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3482
රු.2,000,000
එම්.එල් දිස්නා මලල්පොල
කිතුල්ගල
එච්.ඩී අනුෂ්කා දිල්රුක්ෂි කුමාරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3484
රු.2,000,000
එච්.ඩී අනුෂ්කා දිල්රුක්ෂි කුමාරි
කැලණිය
ජේ.එම්.සී.ජේ.පී ගමආරච්චිගේ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3485
රු.2,000,000
ජේ.එම්.සී.ජේ.පී ගමආරච්චිගේ
හොරොම්බාව
එච්.එම් ගුණපාල Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3486
රු.2,000,000
එච්.එම් ගුණපාල
කුරුණෑගල
එම්. රන්ජිත් මහේෂ් කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3481
රු.2,000,000
එම්. රන්ජිත් මහේෂ් කුමාර
අම්බලන්ගොඩ
පී.ඒ දොන් ජෝජ් ඇන්තනි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3476
රු.2,000,000
පී.ඒ දොන් ජෝජ් ඇන්තනි
කඳාන
ඩබ්. ඩයන් නිරෝෂ් ගයාන් ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3480
රු.2,000,000
ඩබ්. ඩයන් නිරෝෂ් ගයාන් ප්‍රනාන්දු
මාරවිල
කේ.එම් චතුරංග සමීර ගමගේ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3470
රු.2,000,000
කේ.එම් චතුරංග සමීර ගමගේ
ඇල්පිටිය
ටී.ජී.එම් මිහිර බණ්ඩාර විජේරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3472
රු.2,000,000
ටී.ජී.එම් මිහිර බණ්ඩාර විජේරත්න
මාතලේ
ඩබ්. චන්දිමා ප්‍රියදර්ශනී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3475
රු.2,000,000
ඩබ්. චන්දිමා ප්‍රියදර්ශනී
මාලඹේ
ආර්.වී ප්‍රියන්ති කුමාරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3440
රු.2,000,000
ආර්.වී ප්‍රියන්ති කුමාරි
වැලිමඩ
විජිත සේනාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3427
රු.2,000,000
විජිත සේනාරත්න
කරන්දෙණිය
ඩබ්. නජිත්  ලක්මාල් සේනාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3474
රු.2,000,000
ඩබ්. නජිත් ලක්මාල් සේනාරත්න
කුරුණෑගල
ජී. කපිල කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3471
රු.2,000,000
ජී. කපිල කුමාර
මාතර
පී.පී සිරිල් අමරසේන Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0135
රු.1,000,000
පී.පී සිරිල් අමරසේන
පදියතලාව
එච්.ජී විජිත කුමාර Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0137
රු.1,000,000
එච්.ජී විජිත කුමාර
පේරාදෙණිය
කේ.පී  තිලකරත්න Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0139
රු.1,000,000
කේ.පී තිලකරත්න
අලව්ව
ඒ.එල් කුසුම්කුමාර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0766
රු.2,000,000
ඒ.එල් කුසුම්කුමාර
පලාතර (දෙණියාය)
ටී.එච් කුලරත්න Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0767
රු.2,000,000
ටී.එච් කුලරත්න
ඌරගස්මන්හංදිය
ඩබ්.කේ ඉන්දික ප්‍රසන්න කුමාර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0769
රු.2,000,000
ඩබ්.කේ ඉන්දික ප්‍රසන්න කුමාර
වඳුරඹ
මුත්තයියා වරදලෙච්චමී Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0764
රු.2,000,000
මුත්තයියා වරදලෙච්චමී
ත්‍රිකුණාමලය
එම්.ඩී ඉරේෂා නිලන්තිකා වික්‍රමසිංහ Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0763
රු.2,000,000
එම්.ඩී ඉරේෂා නිලන්තිකා වික්‍රමසිංහ
ගලේවෙල
කේ.අනිල් නිශාන්ත Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
රු.2,000,000
කේ.අනිල් නිශාන්ත
හික්කඩුව
බී.මර්වින් සීබල් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1559
රු.1,000,000
බී.මර්වින් සීබල්
පාලවිය
පී. පියතිලක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1554
රු.1,000,000
පී. පියතිලක
බම්බලපිටිය
ජී.කේ. ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1547
රු.1,000,000
ජී.කේ. ප්‍රනාන්දු
කහතුඩුව
ඊ.කේ.ජී උදයකුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1553
රු.1,000,000
ඊ.කේ.ජී උදයකුමාර
බල්ලකොටුව
ඊ.ඒ  සමරසිංහ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1545
රු.1,000,000
ඊ.ඒ සමරසිංහ
බුලත්සිංහල
ඒ. ලහිරු මධුසංඛ පෙරේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1541
රු.1,000,000
ඒ. ලහිරු මධුසංඛ පෙරේරා
ගෝනවල
කේ. මුනිදාස Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1538
රු.1,000,000
කේ. මුනිදාස
අනුරාධපුරය
ඩබ්.ඒ සමිත් ලසන්ත Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1540
රු.1,000,000
ඩබ්.ඒ සමිත් ලසන්ත
බුත්තල
පී.රෝයි ලක්ෂ්මන් සිල්වා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1537
රු.1,000,000
පී.රෝයි ලක්ෂ්මන් සිල්වා
මීගමුව
අයි.ජී.ඩී සෝමකීර්ති Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1534
රු.1,000,000
අයි.ජී.ඩී සෝමකීර්ති
කළුතර
කේ.ඒ සමන්ත Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1543
රු.1,000,000
කේ.ඒ සමන්ත
අරලගංවිල
වීරවර්ධන වීරසේන ද සිල්වා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1546
රු.1,000,000
වීරවර්ධන වීරසේන ද සිල්වා
කහදූව
ඩබ්.පී සුරේෂ් ශ්‍රියානන්ද Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1436
රු.1,000,000
ඩබ්.පී සුරේෂ් ශ්‍රියානන්ද
කෙන්ගල්ල

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඩී.එම්.ආර්.ඩබ්.පී උදය කුමාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0250
මෝටර් රථය
ඩී.එම්.ආර්.ඩබ්.පී උදය කුමාර
කන්දෙගෙදර
කේ.ඒ ප්‍රදීප් චන්දන Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1423
මෝටර් රථය
කේ.ඒ ප්‍රදීප් චන්දන
මාදම්පේ
Best Web 2019 Logo