ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 අගෝස්තු

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එච්.ඒ.ඩී රසිකා දර්ශනී
සුපිරි වාසනා 1244
රු.1,000,000
එච්.ඒ.ඩී රසිකා දර්ශනී
හෙයියන්තුඩුව
කේ.පී සමන් කුමාර පතිරණ
සුපිරි වාසනා 1241
රු.1,000,000
කේ.පී සමන් කුමාර පතිරණ
නාරම්මල
එච්. ස්වර්ණලතා
සුපිරි වාසනා 1242
රු.1,000,000
එච්. ස්වර්ණලතා
නිට්ටඹුව
ඒ.කේ චන්ද්‍රිකා
සුපිරි වාසනා 1240
රු.1,000,000
ඒ.කේ චන්ද්‍රිකා
මීටියාගොඩ
ජී.එල්.ඒ  වජිරා නිල්මිණි
සෙවණ 0001
රු.1,000,000
ජී.එල්.ඒ වජිරා නිල්මිණි
වත්තල
ඩබ්.වී.එල් කුමාරි සජීවනී වනිගසිංහ
සෙවණ 0004
රු.1,000,000
ඩබ්.වී.එල් කුමාරි සජීවනී වනිගසිංහ
පන්නල
G.K Kamal Nanda Kumara
සම්පත් රේඛා 0732
රු.1,000,000
G.K Kamal Nanda Kumara
Nabada
එම්.ඩබ් වසන්ත කුමාර පීරිස්
සම්පත් රේඛා 0734
රු.1,000,000
එම්.ඩබ් වසන්ත කුමාර පීරිස්
කටුනේරිය
ඩී. ෂන්මුගනාදන්
සම්පත් රේඛා 0735
රු.1,000,000
ඩී. ෂන්මුගනාදන්
කොළඹ 10
ජී. රජිනි කාන්ත්
සම්පත් රේඛා 0730
රු.1,000,000
ජී. රජිනි කාන්ත්
කොළඹ 12
එස්.එච්  ප්‍රේමදාස
සම්පත් රේඛා 0728
රු.1,000,000
එස්.එච් ප්‍රේමදාස
ඇඹිලිපිටිය
ඩී. සංජය කුමාර පෙරේරා
සෙවණ 0006
රු.1,000,000
ඩී. සංජය කුමාර පෙරේරා
හෝමාගම
ඩබ්.ජේ.ඒ. හර්ෂණී
සෙවණ 0001
රු.1,000,000
ඩබ්.ජේ.ඒ. හර්ෂණී
කෝට්ටේ
එච්.ඒ පද්මිණි හෙට්ටිආරච්චි
නීරෝගා 0271
රු.2,500,000
එච්.ඒ පද්මිණි හෙට්ටිආරච්චි
හිදගොල්ල
R.G. Nilanthi Kumari
නීරෝගා 0273
රු.2,500,000
R.G. Nilanthi Kumari
Rikillagaskada
එම්. කිත්සිරි කුසුම්
නීරෝගා 0279
රු.2,500,000
එම්. කිත්සිරි කුසුම්
මොරටුව
රසාංග බණ්ඩාර වීරකෝන්
නීරෝගා 0267
රු.2,500,000
රසාංග බණ්ඩාර වීරකෝන්
මහනුවර(හතරලියද්ද)
ජී. දිසානායක
මහජන සම්පත 3452
රු.2,000,000
ජී. දිසානායක
මතුගම
පී.ජී විජේවර්ධන
නීරෝගා 0270
රු.2,500,000
පී.ජී විජේවර්ධන
ගලහ
එච්. පුෂ්පා රම්‍යා වික්‍රමසිංහ
නීරෝගා 0275
රු.2,500,000
එච්. පුෂ්පා රම්‍යා වික්‍රමසිංහ
බෙන්තර
ඩබ්.කේ  පියදාස
මහජන සම්පත 3468
රු.2,000,000
ඩබ්.කේ පියදාස
කටුවන
ආර්.එම්. කමල් රත්නායක
මහජන සම්පත 3469
රු.2,000,000
ආර්.එම්. කමල් රත්නායක
නාඋල
එල්. සුනිල් ප්‍රේමතිලක
මහජන සම්පත 3464
රු.2,000,000
එල්. සුනිල් ප්‍රේමතිලක
කඩවත
යූ. සුබසිරි ලියදවෙල
මහජන සම්පත 3465
රු.2,000,000
යූ. සුබසිරි ලියදවෙල
රත්නපුරය
කේ.ජී සුමනදාස
මහජන සම්පත 3462
රු.2,000,000
කේ.ජී සුමනදාස
පුන්ඩලුඔය
අයි. අරුණ කුමාර සෙනවිරත්න
මහජන සම්පත 3460
රු.2,000,000
අයි. අරුණ කුමාර සෙනවිරත්න
පිළියන්දල
කේ. ගාමිණී දිසානායක
මහජන සම්පත 3461
රු.2,000,000
කේ. ගාමිණී දිසානායක
ඌරගස්මන්හන්දිය
ආර්.එම්  චන්ද්‍රසේකර
මහජන සම්පත 3458
රු.2,000,000
ආර්.එම් චන්ද්‍රසේකර
ගම්පහ
එම්.ඒ.ජී. දයාකාන්ති
මහජන සම්පත 3457
රු.2,000,000
එම්.ඒ.ජී. දයාකාන්ති
දිවුලපිටිය
ආර්.ඩබ්  සරත්
මහජන සම්පත 3456
රු.2,000,000
ආර්.ඩබ් සරත්
මහනුවර
ක්‍රිෂාන් වසන්ත කුමාර
මහජන සම්පත 3455
රු.2,000,000
ක්‍රිෂාන් වසන්ත කුමාර
කුරුවිට
මහමුදලිගේ තෙන්නකෝන්
මහජන සම්පත 3454
රු.2,000,000
මහමුදලිගේ තෙන්නකෝන්
පේරාදෙණිය
ආර්. සුප්පයියා
මහජන සම්පත 3451
රු.2,000,000
ආර්. සුප්පයියා
මාතලේ
එස්.පී නිරංජලා
මහජන සම්පත 3453
රු.2,000,000
එස්.පී නිරංජලා
කුලියාපිටිය
පී.සිරිසේන
මහජන සම්පත 3449
රු.2,000,000
පී.සිරිසේන
දෙහිඕවිට
පී.මනිමේගන්
මහජන සම්පත 3450
රු.2,000,000
පී.මනිමේගන්
වවුනියාව
ඩබ්. තිලංක සම්පත් ශ්‍රීලාල්
මහජන සම්පත 3447
රු.2,000,000
ඩබ්. තිලංක සම්පත් ශ්‍රීලාල්
වලස්මුල්ල
ඊ.ඒ.එම් මල්ලිකා
මහජන සම්පත 3444
රු.2,000,000
ඊ.ඒ.එම් මල්ලිකා
බුත්තල
කේ. ගයාන් චාමර පෙරේරා
මහජන සම්පත 3467
රු.2,000,000
කේ. ගයාන් චාමර පෙරේරා
කන්තලේ
එස්.එස් පැතුම් ද සිල්වා
මහජන සම්පත 3466
රු.2,000,000
එස්.එස් පැතුම් ද සිල්වා
බලපිටිය
ආර්.වී.එම්.එස්.එච් රාජපක්ෂ
මෙගා පවර් 0124
රු.1,000,000
ආර්.වී.එම්.එස්.එච් රාජපක්ෂ
නවගත්තේගම
ආර්. මුහන්දිරම් අමරසීල
මෙගා පවර් 0129
රු.1,000,000
ආර්. මුහන්දිරම් අමරසීල
අම්බලන්ගොඩ
ආර්.ජී. නිලන්ති කුමාරි
නීරෝගා 0273
රු.2,500,000
ආර්.ජී. නිලන්ති කුමාරි
රිකිල්ලගස්කඩ
ජී.කේ කමල් නන්ද කුමාර
සම්පත් රේඛා 0732
රු.1,000,000
ජී.කේ කමල් නන්ද කුමාර
නෑබඩ
ආර්.කේ.ඒ.එල් චන්දිම
ගොවි සෙත 1495
රු.1,000,000
ආර්.කේ.ඒ.එල් චන්දිම
හක්මණ
පී.ඩී ෂර්ලි දයානන්ද
ජාතික සම්පත 0756
රු.2,000,000
පී.ඩී ෂර්ලි දයානන්ද
රාජගිරිය
නිශාන්තනි කුරුබරලිංගම්
ජාතික සම්පත 0759
රු.2,000,000
නිශාන්තනි කුරුබරලිංගම්
කොළඹ 13
පී.බී  අනුලාවතී
ජාතික සම්පත 0755
රු.2,000,000
පී.බී අනුලාවතී
අනුරාධපුරය
ජේ.කේ  සමන්තිලක
ජාතික සම්පත 0750
රු.2,000,000
ජේ.කේ සමන්තිලක
කුලියාපිටිය
එස්.ඩී. තිලිණ කාවිංග
ගොවි සෙත 1531
රු.1,000,000
එස්.ඩී. තිලිණ කාවිංග
පානදුර
ජී.ඩී.එම්. මහින්ද සමන් දිසානායක
ගොවි සෙත 1525
රු.1,000,000
ජී.ඩී.එම්. මහින්ද සමන් දිසානායක
දේවාලේගම
කේ. ජූඩ් ලක්‍ෂ්මන් ප්‍රනාන්දු
ගොවි සෙත 1526
රු.1,000,000
කේ. ජූඩ් ලක්‍ෂ්මන් ප්‍රනාන්දු
ලුණුවිල
පී.ඒ. නිලන්ත රොෂාන්
ගොවි සෙත 1527
රු.1,000,000
පී.ඒ. නිලන්ත රොෂාන්
මිනුවන්ගොඩ
කේ.ඩී ජයලතා
ගොවි සෙත 1522
රු.1,000,000
කේ.ඩී ජයලතා
කොළඹ
ආර්. ජයබන්දුල
ගොවි සෙත 1524
රු.1,000,000
ආර්. ජයබන්දුල
කොටුගොඩ
බී.ඩබ් ලලිත් චන්ද්‍ර හේමකුමාර
ගොවි සෙත 1520
රු.1,000,000
බී.ඩබ් ලලිත් චන්ද්‍ර හේමකුමාර
ඉංගිරිය
එම්.පී සුජාතා සඳුන් කුමාරි
ගොවි සෙත 1518
රු.1,000,000
එම්.පී සුජාතා සඳුන් කුමාරි
කළගෙඩිහේන
එම්.ඒ ගාමිණී
ගොවි සෙත 1513
රු.1,000,000
එම්.ඒ ගාමිණී
අකුරැස්ස
ආර්.එම් සජිත් මධුරංග බණ්ඩාර රත්නායක
ගොවි සෙත 1514
රු.1,000,000
ආර්.එම් සජිත් මධුරංග බණ්ඩාර රත්නායක
තෙල්දෙණිය
එස්.චන්දිමා සුප්පයියා
ගොවි සෙත 1517
රු.1,000,000
එස්.චන්දිමා සුප්පයියා
රත්මලාන
R.K.A.L Chandima
ගොවි සෙත 1495
රු.1,000,000
R.K.A.L Chandima
Hakmana
සුබ්‍රමනියම් සත්‍යරාජ්
වාසනා සම්පත 1425
රු.1,000,000
සුබ්‍රමනියම් සත්‍යරාජ්
කොළඹ 08
මුතුක්‍රිෂ්ණන් ප්‍රසන්න
වාසනා සම්පත 1428
රු.1,000,000
මුතුක්‍රිෂ්ණන් ප්‍රසන්න
කොළඹ
Best Web 2020 Logo