ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 ජූලි

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

බී ඒ ජේ එච් එස් කේ ඩයස්
සුපිරි වාසනා 1229
සුපිරි ත්‍යාගය
බී ඒ ජේ එච් එස් කේ ඩයස්
හෙට්ටිපොල
එම් අමිල සම්පත්
සම්පත් රේඛා 0706
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් අමිල සම්පත්
තණමල්විල
ධර්මදාස යෝගරාජා
මහජන සම්පත 3425
සුපිරි ත්‍යාගය
ධර්මදාස යෝගරාජා
පුත්තලම
එස් ඒ සාගර කිත්සිරි
වාසනා සම්පත 1407
සුපිරි ත්‍යාගය
එස් ඒ සාගර කිත්සිරි
වෙන්නප්පුව

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එන් ජේ විජේවික්‍රම
සුපිරි වාසනා 1231
රු.1,000,000
එන් ජේ විජේවික්‍රම
කැලණිය
එස් . අයි රහුමාන්
සුපිරි වාසනා 1233
රු.1,000,000
එස් . අයි රහුමාන්
ශ්‍රාවස්තිපුර
කේ .ජී. ටී. ඩී. කුමාරි රණසිංහ
සුපිරි වාසනා 1235
රු.1,000,000
කේ .ජී. ටී. ඩී. කුමාරි රණසිංහ
මහනුවර
සී.එම් සුනීතා
සම්පත් රේඛා 0722
රු.1,000,000
සී.එම් සුනීතා
ඉලුක්හේන
එල්. ලක්ෂ්මන්
සම්පත් රේඛා 0719
රු.1,000,000
එල්. ලක්ෂ්මන්
කුලියාපිටිය
එම් .ඒච් නිශාන්ත සංජීව
සම්පත් රේඛා 0714
රු.1,000,000
එම් .ඒච් නිශාන්ත සංජීව
රත්මලාන
එච්.පී.ඩබ් විමලරත්න
නීරෝගා 0266
රු.2,500,000
එච්.පී.ඩබ් විමලරත්න
හකුරුවෙල
ඒ. චන්ද්‍රකුමාර්
නීරෝගා 0265
රු.2,500,000
ඒ. චන්ද්‍රකුමාර්
මඩකලපුව
මාරිමුත්තු සුදාගර්
නීරෝගා 0263
රු.2,500,000
මාරිමුත්තු සුදාගර්
හැටන්
එම් .එම් කේ ප්‍රනාන්දු
නීරෝගා 0261
රු.2,500,000
එම් .එම් කේ ප්‍රනාන්දු
මීගමුව
R Roland
නීරෝගා 0258
රු.2,500,000
R Roland
Aluthgama
බී .ඒ දිනේශ් කුමාර
නීරෝගා 0260
රු.2,500,000
බී .ඒ දිනේශ් කුමාර
අයගම
එච් .පී ප්‍රියන්ත සම්පත් කුමාර
නීරෝගා 0255
රු.2,500,000
එච් .පී ප්‍රියන්ත සම්පත් කුමාර
අත්තනගල්ල
ඒ.ඒ ගයානි මල්ලිකා
නීරෝගා 0257
රු.2,500,000
ඒ.ඒ ගයානි මල්ලිකා
කුරුවිට
විමලදාස සමරනායක
නීරෝගා 0250
රු.2,500,000
විමලදාස සමරනායක
බද්දේගම
ඩබ්.එම් තිලකා කුමාරි වීරසේකර
මහජන සම්පත 3448
රු.2,000,000
ඩබ්.එම් තිලකා කුමාරි වීරසේකර
පේරාදෙණිය
එස්.ආර් ගුණරත් බණ්ඩා
මහජන සම්පත 3445
රු.2,000,000
එස්.ආර් ගුණරත් බණ්ඩා
නිකවැරටිය
ආර්.ඩබ් සිරිසේන
මහජන සම්පත 3446
රු.2,000,000
ආර්.ඩබ් සිරිසේන
අකුරැස්ස
එස්.කේ පියල් ශාන්ත සිල්වා
මහජන සම්පත 3443
රු.2,000,000
එස්.කේ පියල් ශාන්ත සිල්වා
පානදුර
ඒ.එම්.එස් සුරේෂ්
මහජන සම්පත 3442
රු.2,000,000
ඒ.එම්.එස් සුරේෂ්
කටුපොත
ඩී.එම් සෝමරත්න
මහජන සම්පත 3441
රු.2,000,000
ඩී.එම් සෝමරත්න
මීගහකිවුල
ජේ. ජයන්ත කුමාර
මහජන සම්පත 3431
රු.2,000,000
ජේ. ජයන්ත කුමාර
අනුරාධපුරය
විශ්වනාදන් ප්‍රදීප්
මහජන සම්පත 3433
රු.2,000,000
විශ්වනාදන් ප්‍රදීප්
කොළඹ 05
ඩී.පී. පත්මසිරි ජයසුරිය
මහජන සම්පත 3434
රු.2,000,000
ඩී.පී. පත්මසිරි ජයසුරිය
පොල්ගහවෙල
ඩබ්.එම් සරත් බාලසූරිය
මහජන සම්පත 3435
රු.2,000,000
ඩබ්.එම් සරත් බාලසූරිය
අලව්ව
එම්.ඒ.අයි සිරිපාල
මහජන සම්පත 3436
රු.2,000,000
එම්.ඒ.අයි සිරිපාල
ගැටහැත්ත
ඩබ් චන්ද්‍රාවතී
මහජන සම්පත 3437
රු.2,000,000
ඩබ් චන්ද්‍රාවතී
තිහගොඩ
වයි. එච් ප්‍රේමතිලක
මහජන සම්පත 3438
රු.2,000,000
වයි. එච් ප්‍රේමතිලක
දංකොටුව
ධර්මදාස එදිරිවීර
මහජන සම්පත 3439
රු.2,000,000
ධර්මදාස එදිරිවීර
බරවකුඹුක
ෂන්මුගම් මෝහන්
මහජන සම්පත 3426
රු.2,000,000
ෂන්මුගම් මෝහන්
කොළඹ 15
ඊ .ඒ ප්‍රදීප් සංජය එදිරිසිංහ
මහජන සම්පත 3428
රු.2,000,000
ඊ .ඒ ප්‍රදීප් සංජය එදිරිසිංහ
කුරුවිට
ඩබ්.ජී.කේ මදුරංග
මහජන සම්පත 3430
රු.2,000,000
ඩබ්.ජී.කේ මදුරංග
කිරුළපන
එම්. අයරින් පෙරේරා
මහජන සම්පත 3431
රු.2,000,000
එම්. අයරින් පෙරේරා
මාකොළ
එච් .එම් වීරසිංහ
මහජන සම්පත 3432
රු.2,000,000
එච් .එම් වීරසිංහ
කුරුණෑගල
පී.ජී නන්දනී ශ්‍රියාලතා
මෙගා පවර් 0123
රු.1,000,000
පී.ජී නන්දනී ශ්‍රියාලතා
පල්ලෙබැද්ද
ඩබ්.ඩබ් ගාමිණී සමන්
මෙගා පවර් 0119
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩබ් ගාමිණී සමන්
බරවාකුඹුක
එම්.චමින්ද ප්‍රදීප් පියසේන
මෙගා පවර් 0120
රු.1,000,000
එම්.චමින්ද ප්‍රදීප් පියසේන
නිවිතිගල
ඩබ්.ඩී.එන්. මල්ලිකා ජයන්ති
මෙගා පවර් 0121
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩී.එන්. මල්ලිකා ජයන්ති
වත්තල
යු.ඒ.ජී තිලකරත්න බන්ඩා
මෙගා පවර් 0122
රු.1,000,000
යු.ඒ.ජී තිලකරත්න බන්ඩා
මහනුවර
බී.ඩබ් ප්‍රබුද්ධ දිල්ෂාන්
මෙගා පවර් 0118
රු.1,000,000
බී.ඩබ් ප්‍රබුද්ධ දිල්ෂාන්
කුරුණෑගල
ඩබ් .ඒ ප්‍රේමාවතී
මෙගා පවර් 0112
රු.1,000,000
ඩබ් .ඒ ප්‍රේමාවතී
නාවලපිටිය
පී . චමල් හේමන්ත ප්‍රනාන්දු
මෙගා පවර් 0116
රු.1,000,000
පී . චමල් හේමන්ත ප්‍රනාන්දු
නයිනමඩම
ඩබ්.එම් ලලිත් බණ්ඩාර විජේසේකර
ජාතික සම්පත 0753
රු.2,000,000
ඩබ්.එම් ලලිත් බණ්ඩාර විජේසේකර
බොරලන්ද
ආර්.එම් ලාල් සෙනවිරත්න
ජාතික සම්පත 0744
රු.2,000,000
ආර්.එම් ලාල් සෙනවිරත්න
බදුල්ල
ඒ.ඒ.ඩී ගුණවතී
ජාතික සම්පත 0746
රු.2,000,000
ඒ.ඒ.ඩී ගුණවතී
හෝමාගම
එච් .ඒ ඉන්දික පුෂ්පකුමාර
ජාතික සම්පත 0749
රු.2,000,000
එච් .ඒ ඉන්දික පුෂ්පකුමාර
හක්මණ
ආර්.ධනපාල
ජාතික සම්පත 0752
රු.2,000,000
ආර්.ධනපාල
මහඔය
ටී.ඒ ප්‍රභාත් නිශාන්ත කුමාර
ගොවි සෙත 1512
රු.1,000,000
ටී.ඒ ප්‍රභාත් නිශාන්ත කුමාර
ඇල්පිටිය
කේ.එල්.ඒ කුමාර
ගොවි සෙත 1500
රු.1,000,000
කේ.එල්.ඒ කුමාර
පොළොන්නරුව
එම්.ඒ.ඒ අයිරාංගනී කුමාරිහාමි
ගොවි සෙත 1502
රු.1,000,000
එම්.ඒ.ඒ අයිරාංගනී කුමාරිහාමි
ගල්ගමුව
පී.ඩී.පී රන්ජනී
ගොවි සෙත 1505
රු.1,000,000
පී.ඩී.පී රන්ජනී
කොළඹ
වීරයියා ජෙයමී
ගොවි සෙත 1497
රු.1,000,000
වීරයියා ජෙයමී
නමුණුකුල
එස්.ඒ.ජේ අයිවන් ගාමිණී අප්පුහාමි
ගොවි සෙත 1500
රු.1,000,000
එස්.ඒ.ජේ අයිවන් ගාමිණී අප්පුහාමි
මදුරන්කුලිය
ඩබ්.ඩබ්.ඩබ් කරුණාවතී
ගොවි සෙත 1496
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩබ්.ඩබ් කරුණාවතී
මහනුවර
එච් .ඩබ් කසුන් චතුරංග
ගොවි සෙත 1488
රු.1,000,000
එච් .ඩබ් කසුන් චතුරංග
දෙනිපිටිය
එච්.ඒ.එස් හෙට්ටිආරච්චි
ගොවි සෙත 1489
රු.1,000,000
එච්.ඒ.එස් හෙට්ටිආරච්චි
මුල්ලේරියාව
පුෂ්ප අබේසිරි කුමාර වඩුගේ
ගොවි සෙත 1494
රු.1,000,000
පුෂ්ප අබේසිරි කුමාර වඩුගේ
අනුරාධපුරය
ඩී .ජනක චමින්ද ගමගේ
ගොවි සෙත 1485
රු.1,000,000
ඩී .ජනක චමින්ද ගමගේ
කැකිරාව
යූ .ඒ. ඩී උඩවෙල
ගොවි සෙත 1482
රු.1,000,000
යූ .ඒ. ඩී උඩවෙල
අරණායක
එන් .ඒ නීල් රත්නප්‍රිය
ගොවි සෙත 1493
රු.1,000,000
එන් .ඒ නීල් රත්නප්‍රිය
රඹුක්කන
කේ . සරතේලිස් පෙරේරා
වාසනා සම්පත 1414
රු.1,000,000
කේ . සරතේලිස් පෙරේරා
කළුතර- උතුර
ආර්.ඒ .ඩී නිල්මිණි රණතුංග
වාසනා සම්පත 1417
රු.1,000,000
ආර්.ඒ .ඩී නිල්මිණි රණතුංග
අනුරාධපුර
A.A Thilak Kumara Silva
වාසනා සම්පත 1419
රු.1,000,000
A.A Thilak Kumara Silva
Bandaragama
කේ.ඩී මෛත්‍රීපාල
වාසනා සම්පත 1420
රු.1,000,000
කේ.ඩී මෛත්‍රීපාල
අම්පාර
අයි.එච්.ඩී. අංජන ඉද්දගොඩ
වාසනා සම්පත 1422
රු.1,000,000
අයි.එච්.ඩී. අංජන ඉද්දගොඩ
මොරපිටිය
එච්.එම් ශාන්ත රූපසිංහ
වාසනා සම්පත 1423
රු.1,000,000
එච්.එම් ශාන්ත රූපසිංහ
වැලිමඩ

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඩී රාමචන්ද්‍රන්
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0053
මෝටර් රථය
ඩී රාමචන්ද්‍රන්
කදපොල
කේ ජී සුජීවා නන්දනී
මහජන සම්පත 3399
යතුරු පැදිය
කේ ජී සුජීවා නන්දනී
ඇටම්පිටිය
අන්තොනිමුත්තු මාසිලාමනි
මහජන සම්පත 3399
යතුරු පැදිය
අන්තොනිමුත්තු මාසිලාමනි
හැටන්
එන් දිවාගරන්
මහජන සම්පත 3399
යතුරු පැදිය
එන් දිවාගරන්
වත්තල
පී. ඒ සෝමසිරි
ගොවි සෙත 1445
යතුරු පැදිය
පී. ඒ සෝමසිරි
බද්දේගම
එස් වසන්ත සමන් කුමාර
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0047
මෝටර් රථය
එස් වසන්ත සමන් කුමාර
යක්කලමුල්ල
Best Web 2020 Logo