ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 ජූනි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ජේ .ඕ . දිල්රුක්ෂි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1227
රු.1,000,000
ජේ .ඕ . දිල්රුක්ෂි
කොළඹ
ඒ .එම් .කේ .එම් රත්නායක Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1212
රු.1,000,000
ඒ .එම් .කේ .එම් රත්නායක
මහනුවර
කේ.එස් ගුණසේකර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0711
රු.1,000,000
කේ.එස් ගුණසේකර
ඒකල
ටී වීරසිංහම් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0705
රු.1,000,000
ටී වීරසිංහම්
පුත්තලම
එම් .සී පෙරේරා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0703
රු.1,000,000
එම් .සී පෙරේරා
රත්නපුරය
එස් .ඒ.ඩී .සී .ඩී කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0704
රු.1,000,000
එස් .ඒ.ඩී .සී .ඩී කුමාර
පරකඩුව
ඩබ් .සී .ජේ .සී ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
නීරෝගා 0251
රු.2,500,000
ඩබ් .සී .ජේ .සී ප්‍රනාන්දු
මහවැව
ඒ.එම් .සී .ආර් අධිකාරී Lotteries Logos
නීරෝගා 0250
රු.2,500,000
ඒ.එම් .සී .ආර් අධිකාරී
ගල්ගමුව
එච්.එම් .ඩබ් බණ්ඩාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0240
රු.1,000,000
එච්.එම් .ඩබ් බණ්ඩාර
මහියංගනය
ඩබ් .ඒ ජයසුන්දර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3419
රු.2,000,000
ඩබ් .ඒ ජයසුන්දර
කන්තලේ
කේ .ඒ ශ්‍රියානි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3420
රු.2,000,000
කේ .ඒ ශ්‍රියානි
කැලණිය
යු.ජි හේමසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3421
රු.2,000,000
යු.ජි හේමසිරි
වැලිවේරිය
එන් .ජී සිරිල් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3422
රු.2,000,000
එන් .ජී සිරිල්
හන්දෙස්ස
බී.එච්.ඩබ් සඳමාලි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3423
රු.2,000,000
බී.එච්.ඩබ් සඳමාලි
කොළඹ
එච් .එම් .එස් ධර්මප්‍රිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3418
රු.2,000,000
එච් .එම් .එස් ධර්මප්‍රිය
එප්පාවල
ඩී.එස් විජේරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3417
රු.2,000,000
ඩී.එස් විජේරත්න
ගොඩකවෙල
ආර් ජෙයකුමාර් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3415
රු.2,000,000
ආර් ජෙයකුමාර්
පේදුරුතුඩුව
ඩබ් .ජේ .එන් මෙන්ඩිස් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3414
රු.2,000,000
ඩබ් .ජේ .එන් මෙන්ඩිස්
මැදවච්චිය
එන් .ජී .ජේ වීරසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3411
රු.2,000,000
එන් .ජී .ජේ වීරසිංහ
මාතලේ
එස් .ඒ .ඩී ගුණරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3412
රු.2,000,000
එස් .ඒ .ඩී ගුණරත්න
මතුගම
එන් .ජී ජයවර්ධන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3404
රු.2,000,000
එන් .ජී ජයවර්ධන
ගම්පොල
එස් .කේ සමීර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3405
රු.2,000,000
එස් .කේ සමීර
බොරැල්ල
එම් .ඒ මුතුබණ්ඩා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3406
රු.2,000,000
එම් .ඒ මුතුබණ්ඩා
මහියංගනය
ජී .මල්ලිකා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3408
රු.2,000,000
ජී .මල්ලිකා
මාකඳුර
ජි .කේ. .ජි ජයවීර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3409
රු.2,000,000
ජි .කේ. .ජි ජයවීර
ගෙලිඔය
එස් .පී සිදම්බරම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3403
රු.2,000,000
එස් .පී සිදම්බරම්
ගලහ
ආර් .ආර් .ජේ නානායක්කාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3388
රු.2,000,000
ආර් .ආර් .ජේ නානායක්කාර
ගාල්ල
එච් .එම් .එච් අනුරසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3416
රු.2,000,000
එච් .එම් .එච් අනුරසිරි
කුරුණෑගල
ඩී .එම් සෝමපාල Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3399
රු.2,000,000
ඩී .එම් සෝමපාල
බිබිල
එම් .එන් පියසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3410
රු.2,000,000
එම් .එන් පියසිරි
නුවරඑළිය
එම් .එස් දහනායක Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0113
රු.1,000,000
එම් .එස් දහනායක
මුල්ලේරියාව
ජේ .ඒ .ඩී සංජය Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0110
රු.1,000,000
ජේ .ඒ .ඩී සංජය
කටාන
එම් . පුෂ්පා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0741
රු.2,000,000
එම් . පුෂ්පා
කොළඹ 13
එස් .ඒ කැතරින් නෝනා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0739
රු.2,000,000
එස් .ඒ කැතරින් නෝනා
කුරුණෑගල
කේ .එම් .එච් පුංචිබණ්ඩා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0738
රු.2,000,000
කේ .එම් .එච් පුංචිබණ්ඩා
හේවාහැට
එම් .එෆ් රාෂික් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0742
රු.2,000,000
එම් .එෆ් රාෂික්
කොළඹ - 13
ජී .පී .කේ රාජපක්ෂ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1484
රු.1,000,000
ජී .පී .කේ රාජපක්ෂ
කහටගස්දිගිලිය
කේ .ඒ.ඊ .එල් කලටුආරච්චි Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1480
රු.1,000,000
කේ .ඒ.ඊ .එල් කලටුආරච්චි
කුරුවිට
කේ.කේ.එම්.එස් පෙරේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1478
රු.1,000,000
කේ.කේ.එම්.එස් පෙරේරා
ජා - ඇල
එච් .එන් .ඩී වික්‍රමසිංහ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1475
රු.1,000,000
එච් .එන් .ඩී වික්‍රමසිංහ
පොල්ගහවෙල
කේ .සී .පී කොඩිතුවක්කු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1476
රු.1,000,000
කේ .සී .පී කොඩිතුවක්කු
වත්තේගම
එන් .බී .ඒ ප්‍රියංකර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1477
රු.1,000,000
එන් .බී .ඒ ප්‍රියංකර
ඇඹිලිපිටිය
වයි.ඒ.ඒ පීරිස් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1472
රු.1,000,000
වයි.ඒ.ඒ පීරිස්
තලවාකැලේ
එස් .අරුන් ප්‍රසාත් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1469
රු.1,000,000
එස් .අරුන් ප්‍රසාත්
ලිඳුල
එම් .ඒ .ඩී .ඩී .එස් .වී පෙරේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1465
රු.1,000,000
එම් .ඒ .ඩී .ඩී .එස් .වී පෙරේරා
බදුල්ල
ඒ.ඒ.එස් පෙරේරා Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1411
රු.1,000,000
ඒ.ඒ.එස් පෙරේරා
මාලඹේ
පී .කේ .ඩී .ටී දර්ශන Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1412
රු.1,000,000
පී .කේ .ඩී .ටී දර්ශන
හෝකන්දර
Best Web 2019 Logo