ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 මැයි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ජේ .කේ .ඒ ජයනෙත්ති
සුපිරි වාසනා 1220
රු.1,000,000
ජේ .කේ .ඒ ජයනෙත්ති
වලපනේ
එම් .ඒ .එස් සුනිමල්
සුපිරි වාසනා 1221
රු.1,000,000
එම් .ඒ .එස් සුනිමල්
වත්තල
ඩී .ජී .එම් .අයි ගුණවංශ
සුපිරි වාසනා 1222
රු.1,000,000
ඩී .ජී .එම් .අයි ගුණවංශ
උඩිස්පත්තුව
එස් .කේ .ආර්  ධනුෂ්ක
සුපිරි වාසනා 1217
රු.1,000,000
එස් .කේ .ආර් ධනුෂ්ක
හික්කඩුව
එස්. ඩී ආබ්දෘ
සම්පත් රේඛා 0690
රු.1,000,000
එස්. ඩී ආබ්දෘ
කොළඹ 10
කේ .ඒ මාලනී හේමලතා
සම්පත් රේඛා 0696
රු.1,000,000
කේ .ඒ මාලනී හේමලතා
කුලියාපිටිය
කේ .කේ  ප්‍රේමවතී
සම්පත් රේඛා 0624
රු.1,000,000
කේ .කේ ප්‍රේමවතී
මොරටුව
එස් .ඩබ් .එම් ක්‍රිෂානි ද සිල්වා
සම්පත් රේඛා 0679
රු.1,000,000
එස් .ඩබ් .එම් ක්‍රිෂානි ද සිල්වා
මොරටුව
ඒ .ජී .අයි ගුණවර්ධන
නීරෝගා 0237
රු.1,000,000
ඒ .ජී .අයි ගුණවර්ධන
කෑගල්ල
ආර්.සී කුමාරගේ
මහජන සම්පත 3407
රු.2,000,000
ආර්.සී කුමාරගේ
හෝමාගම
කේ .ආර් .එම්  ගුණරත්න
මහජන සම්පත 3404
රු.2,000,000
කේ .ආර් .එම් ගුණරත්න
මාතලේ
ඒ .එම් රොෂාන්
මහජන සම්පත 3402
රු.2,000,000
ඒ .එම් රොෂාන්
මහනුවර
එම් .ජී .පී මාසකෝරාල
මහජන සම්පත 3400
රු.2,000,000
එම් .ජී .පී මාසකෝරාල
මහරගම
එස් .ඒ .ඒ .අයි චන්ද්‍රසිරි
මහජන සම්පත 3401
රු.2,000,000
එස් .ඒ .ඒ .අයි චන්ද්‍රසිරි
හප්පිටිය
එස් ඩබ් එම් ඒ වන්නිනායක
මහජන සම්පත 3398
රු.2,000,000
එස් ඩබ් එම් ඒ වන්නිනායක
නිකවැරටිය
ජී .කේ .ඒ ෆ්‍රැන්සිස්
මහජන සම්පත 3396
රු.2,000,000
ජී .කේ .ඒ ෆ්‍රැන්සිස්
පොද්දල
එම්. එල්  සුනිල්
මහජන සම්පත 3395
රු.2,000,000
එම්. එල් සුනිල්
වැල්ලම්පිටිය
ඒ. ඒ රහීම්
මහජන සම්පත 3387
රු.2,000,000
ඒ. ඒ රහීම්
එරාවුර්
ටී .ඒ  .ද සිල්වා
මහජන සම්පත 3393
රු.2,000,000
ටී .ඒ .ද සිල්වා
හික්කඩුව
කේ ඩී පී එම් ජයලත්
මහජන සම්පත 3393
රු.2,000,000
කේ ඩී පී එම් ජයලත්
පුත්තලම
ඩබ් .කේ .ඩබ් .පී පෙරේරා
මහජන සම්පත 3394
රු.2,000,000
ඩබ් .කේ .ඩබ් .පී පෙරේරා
කොළඹ 02
බී .එම්. වී සහබන්දු
මහජන සම්පත 3397
රු.2,000,000
බී .එම්. වී සහබන්දු
බෙලිඅත්ත
ඒ එම් ජී අයි සම්පත්
සුපිරි වාසනා 1216
රු.1,000,000
ඒ එම් ජී අයි සම්පත්
උඩුබද්දාව
වයි එච් සිල්වා
ජාතික සම්පත 0734
රු.2,000,000
වයි එච් සිල්වා
නිකවැරටිය
පී. විශ්වලිංගම්
ජාතික සම්පත 0737
රු.2,000,000
පී. විශ්වලිංගම්
පුස්සැල්ලෑව
ටී .එම් සෙනවිරත්න
ජාතික සම්පත 0735
රු.2,000,000
ටී .එම් සෙනවිරත්න
මොරටුව
ඒ .ගුණසේකර
ජාතික සම්පත 0736
රු.2,000,000
ඒ .ගුණසේකර
කැලණිය
ආර්.එම්.ආර්.එන්.කේ. බණ්ඩාර
ගොවි සෙත 1473
රු.1,000,000
ආර්.එම්.ආර්.එන්.කේ. බණ්ඩාර
කඩවත
පී . පී විජිත
ගොවි සෙත 1470
රු.1,000,000
පී . පී විජිත
දෙහිවල
ටී .එච් .එස් ආනන්ද
ගොවි සෙත 1461
රු.1,000,000
ටී .එච් .එස් ආනන්ද
ගම්පහ
ඩී. විජේතුංග
ගොවි සෙත 1462
රු.1,000,000
ඩී. විජේතුංග
පුහුල්වැල්ල
කේ .පී. නිරෝෂන
සම්පත් රේඛා 0689
රු.1,000,000
කේ .පී. නිරෝෂන
අගලවත්ත
බී .ජී. ජයරත්න බණ්ඩා
සුපිරි වාසනා 1215
රු.1,000,000
බී .ජී. ජයරත්න බණ්ඩා
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
කේ .ඒ .ඩී  නන්දාවතී
නීරෝගා 0231
රු.1,000,000
කේ .ඒ .ඩී නන්දාවතී
කොළඹ 10
කේ.ජී.ඩී ප්‍රසන්න
නීරෝගා 0230
රු.1,000,000
කේ.ජී.ඩී ප්‍රසන්න
පන්නිපිටිය
පී .කේ .ඩී .වි හේමන්ත
මහජන සම්පත 3320
රු.2,000,000
පී .කේ .ඩී .වි හේමන්ත
කළුතර
ජේ .ඩී .ඩී .එන් ගුණසේකර
වාසනා සම්පත 1408
රු.1,000,000
ජේ .ඩී .ඩී .එන් ගුණසේකර
බොරලැස්ගමුව