ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 පෙබරවාරි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ටී.අරුල් කුමරන් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1368
රු.1,000,000
ටී.අරුල් කුමරන්
මාතලේ
 එම්.එම්.එස්.සිසිර කුමාර Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1369
රු.1,000,000
 එම්.එම්.එස්.සිසිර කුමාර
අලව්ව
පී.ජී.නිශාන්ත Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1371
රු.1,000,000
පී.ජී.නිශාන්ත
බෙලිඅත්ත
එච්.ඒ.ඒ.මැණිකේ Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1184
රු.1,000,000
එච්.ඒ.ඒ.මැණිකේ
මාවනැල්ල
D.U. Fernando Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1189
රු.1,000,000
D.U. Fernando
Madurankuli
ඩබ්.ආර්. කරුණාරත්න Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1195
රු.1,000,000
ඩබ්.ආර්. කරුණාරත්න
වැලිගම
ඩී.ජී. ජයරත්න Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1196
රු.1,000,000
ඩී.ජී. ජයරත්න
ගම්පොල 
ජී.එම්.අබේසේකර Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1172
රු.1,000,000
ජී.එම්.අබේසේකර
සූරියවැව
එම්. ත්‍යාගරාජ් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1180
රු.1,000,000
එම්. ත්‍යාගරාජ්
කුරුණෑගල
පී.ටී.එල්.කමලසිරි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1193
රු.1,000,000
පී.ටී.එල්.කමලසිරි
කුරුණෑගල
ජි.අනුර සමරනායක Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0654
රු.1,000,000
ජි.අනුර සමරනායක
කුලියාපිටිය
කේ.තේවරාසා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0647
රු.1,000,000
කේ.තේවරාසා
කාත්තන්කුඩි
එම්.බී.සේනාරත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0649
රු.1,000,000
එම්.බී.සේනාරත්න
අම්පාර
එස්.ෆායිස් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0643
රු.1,000,000
එස්.ෆායිස්
කොච්චිකඩේ
ඩබ්.එම්.කේ.ජී.වීණා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0640
රු.1,000,000
ඩබ්.එම්.කේ.ජී.වීණා
මිනුවන්ගොඩ
එම්.රාජරත්නම් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0644
රු.1,000,000
එම්.රාජරත්නම්
ගලහ
 ජේ.‍කේ.වීරතුංගමයා Lotteries Logos
නීරෝගා 0190
රු.1,000,000
 ජේ.‍කේ.වීරතුංගමයා
පල්ලෙකැලේ
D.Asoka Namal Lotteries Logos
නීරෝගා 0195
රු.1,000,000
D.Asoka Namal
Siripura
ආර්.එච්.ඒ.පී.රණසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3350
රු.1,000,000
ආර්.එච්.ඒ.පී.රණසිංහ
ගලේවෙල
එම්.යු.රංජිත් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3339
රු.2,000,000
එම්.යු.රංජිත්
දිවුලපිටිය
ආර්.පී.ඩී.එන්.රාජපක්ෂ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3348
රු.2,000,000
ආර්.පී.ඩී.එන්.රාජපක්ෂ
තලාව
එම්.ඒ.සෙනරත් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3338
රු.2,000,000
එම්.ඒ.සෙනරත්
දෙබරවැව
ආර්.ඒ.තිලකරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3340
රු.2,000,000
ආර්.ඒ.තිලකරත්න
නාවලපිටිය
එස්.සෙල්වරත්නම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3344
රු.2,000,000
එස්.සෙල්වරත්නම්
නාවලපිටිය
එම්.පී.රුද්‍රිගු Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3352
රු.2,000,000
එම්.පී.රුද්‍රිගු
වැල්ලම්පිටිය
ඩබ්.එස්.උපේන්ද්‍ර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3326
රු.2,000,000
ඩබ්.එස්.උපේන්ද්‍ර
හලාවත
එම්.විමලසේන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3327
රු.2,000,000
එම්.විමලසේන
කිරම
ඩබ්.එම්.ජේ.විජේකෝන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3322
රු.2,000,000
ඩබ්.එම්.ජේ.විජේකෝන්
මාතලේ
අයි.ඩී.සී.බී.ජයලාල් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3332
රු.1,000,000
අයි.ඩී.සී.බී.ජයලාල්
මීගමුව
මහජන සම්පත  - 3337 Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3337
රු.2,000,000
මහජන සම්පත - 3337
ගොඩකවෙල
පී.සපරමාදු Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0080
රු.1,000,000
පී.සපරමාදු
රත්මලාන
ඩබ්.ඩී.පි.වීරසිංහ Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0709
රු.2,000,000
ඩබ්.ඩී.පි.වීරසිංහ
බිබිල
එච්.ඩබ්.චන්ද්‍රදයාල් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0701
රු.2,000,000
එච්.ඩබ්.චන්ද්‍රදයාල්
කලවාන
පී.එස්. වන්නිගේ Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0702
රු.2,000,000
පී.එස්. වන්නිගේ
පුහුල්වැල්ල
M.A.S.K Karunarathne Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1393
රු.1,000,000
M.A.S.K Karunarathne
Kurunegala
පී.ඒ.ඒ.එස්.බී.වන්නිනායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1383
රු.1,000,000
පී.ඒ.ඒ.එස්.බී.වන්නිනායක
ගලේවෙල
බී.ජී.එස්.කේ.ජයසිරි Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1391
රු.1,000,000
බී.ජී.එස්.කේ.ජයසිරි
පන්විලතැන්න
ආර්.පි.එල්.චන්ද්‍රකාන්ත Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1392
රු.1,000,000
ආර්.පි.එල්.චන්ද්‍රකාන්ත
වරකාපොල
කේ.එන්.සිරිසේන Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1397
රු.1,000,000
කේ.එන්.සිරිසේන
නාරම්මල 
P.R.D.G.J Almeda Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0656
රු.1,000,000
P.R.D.G.J Almeda
Batticaloa
යු.දයාසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3328
රු.1,000,000
යු.දයාසිරි
නානු ඔය
කේ.කපිලේෂන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 0001
රු.1,000,000
කේ.කපිලේෂන්
වෙල්නෙයි - උතුර
K. Kapileshan Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3328
රු.1,000,000
K. Kapileshan
Welnei - North
ටි.පී.එස්.සිල්වා Lotteries Logos
නීරෝගා 0191
රු.1,000,000
ටි.පී.එස්.සිල්වා
පානදුර
එම්.යු.රාජපක්ෂ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1412
රු.1,000,000
එම්.යු.රාජපක්ෂ
අම්පාර
එස්.වෙල්ලසාමි Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1377
රු.1,000,000
එස්.වෙල්ලසාමි
වරකාපොල
Best Web 2019 Logo