ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2017 ජනවාරි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

සී.අයි. ප්‍රනාන්දු
වාසනා සම්පත 1366
රු.1,000,000
සී.අයි. ප්‍රනාන්දු
මහරගම
ආර්.එම්. මුතුබණ්ඩා
වාසනා සම්පත 1362
රු.1,000,000
ආර්.එම්. මුතුබණ්ඩා
කොබෙයිගනේ
කේ.පී.සිල්වා
සුපිරි වාසනා 1181
රු.1,000,000
කේ.පී.සිල්වා
ගෝනාවිල
- බී.බී.එස්. විජේකෝන්
සුපිරි වාසනා 1178
රු.1,000,000
- බී.බී.එස්. විජේකෝන්
කොළඹ 
ආර්.කේ.ඒ. සමරනායක
සුපිරි වාසනා 1179
රු.1,000,000
ආර්.කේ.ඒ. සමරනායක
ඇඹිලිපිටිය
එල්.ජී.එන්. ශාන්ත
සුපිරි වාසනා 1180
රු.1,000,000
එල්.ජී.එන්. ශාන්ත
ත්‍රිකුණාමලය
එන්.ඩී.එස්.කුරේ
සම්පත් රේඛා 0642
රු.1,000,000
එන්.ඩී.එස්.කුරේ
වත්තල
එල්.ඒ.ආර්. ප්‍රේමකුමාර්
සම්පත් රේඛා 0633
රු.1,000,000
එල්.ඒ.ආර්. ප්‍රේමකුමාර්
මහනුවර
ආර්.එම්.කරුණාත්න
සම්පත් රේඛා 0631
රු.1,000,000
ආර්.එම්.කරුණාත්න
බදුලුඔය
අයි.එම්.කරුණාරත්න
සම්පත් රේඛා 0641
රු.1,000,000
අයි.එම්.කරුණාරත්න
කුරුණෑගල
සී.ඒ.ඩී. සිසිල්
සම්පත් රේඛා 0638
රු.1,000,000
සී.ඒ.ඩී. සිසිල්
මාකොළ
ආර්.කේ.ජේ. රණසිංහ
සම්පත් රේඛා 0634
රු.1,000,000
ආර්.කේ.ජේ. රණසිංහ
මොරටුව
බී.ජී.එන්.විජේරත්න
නීරෝගා 0180
රු.1,000,000
බී.ජී.එන්.විජේරත්න
කටුගස්තොට
ඒ.අජිත්
මහජන සම්පත 3308
රු.2,000,000
ඒ.අජිත්
බුලත්සිංහල
කේ. පුෂ්පනාදන්
මහජන සම්පත 3321
රු.2,000,000
කේ. පුෂ්පනාදන්
බලංගොඩ
ටී.ඒ.ඩී.ඩී. චතුරිකා
මහජන සම්පත 3325
රු.1,000,000
ටී.ඒ.ඩී.ඩී. චතුරිකා
බුලත්සිංහල
බී.කේ.එල්.ජයන්ත
මහජන සම්පත 3264
රු.2,000,000
බී.කේ.එල්.ජයන්ත
පෝරුවදණ්ඩ
එම්.එල්.එම්.ඩි. නන්දසිරි
මහජන සම්පත 3314
රු.2,000,000
එම්.එල්.එම්.ඩි. නන්දසිරි
ගාල්ල
ඒ. ආරියවංශ
මහජන සම්පත 3315
රු.2,000,000
ඒ. ආරියවංශ
වැලිඔය
පී.ආර්. ප්‍රියංකා
මහජන සම්පත 3316
රු.2,000,000
පී.ආර්. ප්‍රියංකා
බෙන්තොට
අයි.අයි.කේ. විජේරත්න
මහජන සම්පත 3319
රු.2,000,000
අයි.අයි.කේ. විජේරත්න
කුරුණෑගල
කේ.ඩී. සිරිසේන
මහජන සම්පත 3310
රු.2,000,000
කේ.ඩී. සිරිසේන
දෙල්ගොඩ
- එන්.තවමනී
මෙගා පවර් 0066
රු.1,000,000
- එන්.තවමනී
මඩකලපුව
ජේ. ජයසංකර්
මෙගා පවර් 0061
රු.1,000,000
ජේ. ජයසංකර්
රිකිල්ලගස්කඩ
එච්.රණසිංහ
ජාතික සම්පත 0698
රු.2,000,000
එච්.රණසිංහ
පූගොඩ
පී.ඒ.පී. පල්ලේවත්ත
ජාතික සම්පත 0695
රු.1,000,000
පී.ඒ.පී. පල්ලේවත්ත
කුලියාපිටිය
එච්.ඩි.ජේ.ආර්. කුමාර
ජාතික සම්පත 0693
රු.2,000,000
එච්.ඩි.ජේ.ආර්. කුමාර
පැපිලියවල
එන්.ඊ.එම්.ප්‍රනාන්දු
ජාතික සම්පත 0697
රු.2,000,000
එන්.ඊ.එම්.ප්‍රනාන්දු
අළුබෝමුල්ල
ඕ.වී.පී. ස්වර්ණලතා
ජාතික සම්පත 0694
රු.1,000,000
ඕ.වී.පී. ස්වර්ණලතා
අම්පාර
ඩබ්.ඩී.යු.සී. වික්‍රමාරච්චි
ගොවි සෙත 1390
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩී.යු.සී. වික්‍රමාරච්චි
කලවාන
කේ.එච්.එන්. කුමාරසිංහ
ගොවි සෙත 1388
රු.1,000,000
කේ.එච්.එන්. කුමාරසිංහ
ආඬිඅම්බලම
ඩි.ජී.ඒ. වසන්ත කුමාර
ගොවි සෙත 1386
රු.1,000,000
ඩි.ජී.ඒ. වසන්ත කුමාර
කුරුවිට
කේ.ඩබ්. ජයසිංහ
ගොවි සෙත 1385
රු.2,000,000
කේ.ඩබ්. ජයසිංහ
වැලිමඩ
එස්.එම්. සීලවති
ගොවි සෙත 1387
රු.1,000,000
එස්.එම්. සීලවති
මල්වාන
ජේ.කේ.රංජිත්
සුපිරි වාසනා 1182
රු.1,000,000
ජේ.කේ.රංජිත්
අවිස්සාවේල්ල
එස්.එල්.අයි.අයිරාංගනි ගුණරත්න
මහජන සම්පත 3328
රු.1,000,000
එස්.එල්.අයි.අයිරාංගනි ගුණරත්න
වැලිමඩ
එම්.එම්.එච්.බණ්ඩාර
මහජන සම්පත 3328
රු.1,000,000
එම්.එම්.එච්.බණ්ඩාර
ගොඩකවෙල
එච්.එම්. මලියසේන
මෙගා පවර් 0042
රු.1,000,000
එච්.එම්. මලියසේන
මාරවිල
ටී.පී.පිය‍සේන
සම්පත් රේඛා 0635
රු.1,000,000
ටී.පී.පිය‍සේන
මීගහතැන්න
බී.පී.සමරජීව
ගොවි සෙත 1394
රු.1,000,000
බී.පී.සමරජීව
මා‍කොළ
බි.එම්.අශ්වර්
මහජන සම්පත 3324
රු.2,000,000
බි.එම්.අශ්වර්
මාලිගාවත්ත
එන්.එස්.කුමාරි
මහජන සම්පත 3318
රු.2,000,000
එන්.එස්.කුමාරි
හංවැල්ල

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඊ.වී. බන්දුල පුෂ්පකුමාර
සුපිරි වාසනා 1176
යතුරු පැදිය
ඊ.වී. බන්දුල පුෂ්පකුමාර
ගාල්ල
එච්.පී. රසාංග ‍පෙ‍රේරා
සුපිරි වාසනා 1176
යතුරු පැදිය
එච්.පී. රසාංග ‍පෙ‍රේරා
නු‍ගේ‍ගොඩ
එස්.‍ මෝහනරන්කන්
සුපිරි වාසනා 1176
මෝටර් රථය
එස්.‍ මෝහනරන්කන්
යාපනය
S.P.W.W.M.K.W.P.B Kapukotuwa
මහජන සම්පත 3328
මෝටර් රථය
S.P.W.W.M.K.W.P.B Kapukotuwa
Madugalle
එස්.පී.ඩබ්.ඩබ්.එම්.‍කේ.ඩබ්.පී.බී. කපු‍කොටුව
මහජන සම්පත 0001
මෝටර් රථය
එස්.පී.ඩබ්.ඩබ්.එම්.‍කේ.ඩබ්.පී.බී. කපු‍කොටුව
මඩුගල්ල
එච්.පී.රවිරංග ගුණපාල
මෙගා පවර් 0066
මෝටර් රථය
එච්.පී.රවිරංග ගුණපාල
පත්තම්පිටිය
පී.ඩී. චමින්ද  පුෂ්පකුමාර
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0019
යතුරු පැදිය
පී.ඩී. චමින්ද පුෂ්පකුමාර
කළුතර
Best Web 2020 Logo