ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2016 දෙසැම්බර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එම්.මහේෂ්වරන් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1363
සුපිරි ත්‍යාගය
එම්.මහේෂ්වරන්
පොල්ගහවෙල
එස්.ඩග්ලස් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1348
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්.ඩග්ලස්
කෑගල්ල
කේ.ඒ.විජයපාල Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0045
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.ඒ.විජයපාල
ත්‍රිකුණාමලය
එස්.ගනේෂන් Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0057
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්.ගනේෂන්
කොළඹ 15
එල්.ආර්.ධර්මරත්න Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0688
සුපිරි ත්‍යාගය
එල්.ආර්.ධර්මරත්න
ගම්පහ
ජේ.ඒ.ජී.ධර්මසිරි Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1366
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ.ඒ.ජී.ධර්මසිරි
කුරුණෑගල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එස්.තිරුචෙල්වම් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1353
රු.1,000,000
එස්.තිරුචෙල්වම්
යාපනය
බී.වී.ධර්මදාස Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1358
රු.1,000,000
බී.වී.ධර්මදාස
මොරටුව
ඩබි.වී.සුනිල් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1361
රු.1,000,000
ඩබි.වී.සුනිල්
හබරාදුව
පි.එස්.මල්කාන්ති Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1174
රු.1,000,000
පි.එස්.මල්කාන්ති
කළුතර
පී.එම්.කේ.සුබසිංහ Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1169
රු.1,000,000
පී.එම්.කේ.සුබසිංහ
උඩුබද්දාව
ඩබ්.ඩි.මධුරංග Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1177
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩි.මධුරංග
අනුරාධපුරය
ඩී.ජේ.වසන්ත කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0619
රු.1,000,000
ඩී.ජේ.වසන්ත කුමාර
බණ්ඩාරවෙල
කේ. කනපතිපිල්ලේ Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0620
රු.1,000,000
කේ. කනපතිපිල්ලේ
චෙන්කලඩි
බි.එම්.ජේ.බණ්ඩාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0621
රු.1,000,000
බි.එම්.ජේ.බණ්ඩාර
ගල්නෑව
ඩබ්.එන්.රත්නපාල Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0622
රු.1,000,000
ඩබ්.එන්.රත්නපාල
පරකඩුව
පී.එස්.පී.පුෂ්පකුමාරි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0629
රු.1,000,000
පී.එස්.පී.පුෂ්පකුමාරි
ජා - ඇල
එම්.යු.එම්.ආශිර් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0628
රු.1,000,000
එම්.යු.එම්.ආශිර්
කල්මුණේ
ඩී.ඒ.ශ්‍රීපාලි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0627
රු.1,000,000
ඩී.ඒ.ශ්‍රීපාලි
වැල්ලම්පිටිය
අයි.ආර්.වීරතුංග Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0611
රු.1,000,000
අයි.ආර්.වීරතුංග
මැණික්හින්න
එච්.එස්.රූපිකා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0614
රු.1,000,000
එච්.එස්.රූපිකා
පිටිගල
බී.ජයරත්න Lotteries Logos
නීරෝගා 0178
රු.1,000,000
බී.ජයරත්න
හැටන්
P.K. Gayani Lotteries Logos
නීරෝගා 0155
රු.1,000,000
P.K. Gayani
Balangoda
බී.එම්.පි.උදයකුමාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0157
රු.1,000,000
බී.එම්.පි.උදයකුමාර
හෙට්ටිපොල
K.A.N. Suranga Lotteries Logos
නීරෝගා 0152
රු.1,000,000
K.A.N. Suranga
Yatiyanthota
ඩබ්.ජේ.ඒ.කේ.සිල්වා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3302
රු.2,000,000
ඩබ්.ජේ.ඒ.කේ.සිල්වා
මීගමුව
එම්.එන්.එම්.නාසාම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3306
රු.2,000,000
එම්.එන්.එම්.නාසාම්
කොළඹ 15
W.A.P. Dabare Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0643
රු.2,000,000
W.A.P. Dabare
Waikkal
ටි.එම්.ඩබ්.කේ.තෙන්නකෝන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3307
රු.2,000,000
ටි.එම්.ඩබ්.කේ.තෙන්නකෝන්
කුරුණෑගල
යු.එල්.එල් පෙරේරා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3313
රු.2,000,000
යු.එල්.එල් පෙරේරා
කළුතර
එන්.ඒ.පී.චන්ද්‍රසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3299
රු.2,000,000
එන්.ඒ.පී.චන්ද්‍රසිරි
විතාරන්දෙණිය
එච්.එල්.ආරියවංශ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3300
රු.2,000,000
එච්.එල්.ආරියවංශ
ගෝනවල
බී.ඩබ්.පුන්‍යදාස Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3301
රු.2,000,000
බී.ඩබ්.පුන්‍යදාස
කළුබෝවිල
M. Jayaweera Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3296
රු.2,000,000
M. Jayaweera
Kandy
එම්.විශ්වනාදන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3298
රු.2,000,000
එම්.විශ්වනාදන්
කොළඹ 05
ජී.ජී.ඒ.ඩී.එස්.විජේරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3294
රු.2,000,000
ජී.ජී.ඒ.ඩී.එස්.විජේරත්න
මාතලේ
R.P.D Gunaratne Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3295
රු.2,000,000
R.P.D Gunaratne
Kaduwela
M.A. Shantha Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3288
රු.2,000,000
M.A. Shantha
Rajanganaya
ඩී.ඒ.හේමලතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3302
රු.2,000,000
ඩී.ඒ.හේමලතා
මීතොටමුල්ල
අන්බලගන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3305
රු.2,000,000
අන්බලගන්
මඩකලපුව
එම්.සන්මුගරාජ් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3296
රු.2,000,000
එම්.සන්මුගරාජ්
මාතලේ
බී ටී.ජී.සී.බී.ප්‍රසාද් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3299
රු.2,000,000
බී ටී.ජී.සී.බී.ප්‍රසාද්
මාදම්පේ
A.A.J.A Dulanjith Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0050
රු.1,000,000
A.A.J.A Dulanjith
Ratnapura
E.P. Sanmugam Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0051
රු.1,000,000
E.P. Sanmugam
Rajawella
P. Chandani Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0059
රු.1,000,000
P. Chandani
Dankotuwa
එම්.ඒ.ඩී.එස්.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0058
රු.1,000,000
එම්.ඒ.ඩී.එස්.ප්‍රනාන්දු
කුමාරකට්ටුව
එම්.එම්.එන්.රංජන් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0683
රු.2,000,000
එම්.එම්.එන්.රංජන්
ආනමඩුව
අයි.එන්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0685
රු.2,000,000
අයි.එන්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු
වෙන්නප්පුව
එල්.එස්.විජේසේකර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0684
රු.2,000,000
එල්.එස්.විජේසේකර
දෙහිවල
ආර්.පී.ආර්.ආර්.මහේන්ද්‍රන් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1379
රු.1,000,000
ආර්.පී.ආර්.ආර්.මහේන්ද්‍රන්
තෙල්දෙණිය
ජී.එස්.බණ්ඩා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1377
රු.1,000,000
ජී.එස්.බණ්ඩා
හෙට්ටිපොල
එන්.සමරනායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1362
රු.1,000,000
එන්.සමරනායක
පයාගල
ඒ.එම්.එන්.ආර්.ශිරෝමාලා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1356
රු.1,000,000
ඒ.එම්.එන්.ආර්.ශිරෝමාලා
මාතලේ
එම්.රාජ්කුමාර් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1376
රු.1,000,000
එම්.රාජ්කුමාර්
දෑල
එච්.එම්.එස්.කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1380
රු.1,000,000
එච්.එම්.එස්.කුමාර
වැල්ලවාය
N.D.T Chandana Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0623
රු.1,000,000
N.D.T Chandana
Mudungoda
පි.චාන්දනි Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0059
රු.1,000,000
පි.චාන්දනි
දංකොටුව
G.G Shriyani Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3303
රු.2,000,000
G.G Shriyani
Mathale
E.G Chandrasena Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0055
රු.1,000,000
E.G Chandrasena
Theldeniya

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ගොවිසෙත  - 1361 Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1361
යතුරු පැදිය
ගොවිසෙත - 1361
නාත්තන්ඩිය
සුපිරි දෙලක්ෂපති  - 0019 Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0019
යතුරු පැදිය
සුපිරි දෙලක්ෂපති - 0019
ජා -ඇල
Best Web 2019 Logo