ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2016 නොවැම්බර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එල් ඒ චමින්ද පුෂ්ප කුමාර
ජාතික සම්පත 0671
සුපිරි ත්‍යාගය
එල් ඒ චමින්ද පුෂ්ප කුමාර
ගණේමුල්ල
එන්  සරත් කුමාර
ගොවි සෙත 1348
සුපිරි ත්‍යාගය
එන් සරත් කුමාර
පොල්ගම්පල
එන්  ඒ  උපාලි හේමසිරි නාපාගොඩ
නීරෝගා 0146
සුපිරි ත්‍යාගය
එන් ඒ උපාලි හේමසිරි නාපාගොඩ
පස්යාල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එම්.ජි. මැනුවල්
වාසනා සම්පත 1347
රු.1,000,000
එම්.ජි. මැනුවල්
නාවලපිටිය
එස්.ඩී.ඒ.ප්‍රියංග
වාසනා සම්පත 1350
රු.1,000,000
එස්.ඩී.ඒ.ප්‍රියංග
දෙල්වගුර
එන්.පෙරේරා
වාසනා සම්පත 1359
රු.1,000,000
එන්.පෙරේරා
පිටිගල
එච් පී ඩී එම් රත්නශීලි
වාසනා සම්පත 1345
රු.1,000,000
එච් පී ඩී එම් රත්නශීලි
මාදම්පේ
K.H. Piyasena
සුපිරි වාසනා 1358
රු.1,000,000
K.H. Piyasena
Nittambuwa
කේ.බී.ඉන්ද්‍රානි
සුපිරි වාසනා 1160
රු.1,000,000
කේ.බී.ඉන්ද්‍රානි
ත්‍රිකුණාමලය
එච්.පී.එස්.කේ. පතිරණ
සුපිරි වාසනා 1161
රු.1,000,000
එච්.පී.එස්.කේ. පතිරණ
පොළොන්නරුව
  එස්.කේ.ඩී.එස්.කුමාරි
සුපිරි වාසනා 1164
රු.1,000,000
එස්.කේ.ඩී.එස්.කුමාරි
කළුතර
ශානිකා මාරසිංහ
සුපිරි වාසනා 1170
රු.1,000,000
ශානිකා මාරසිංහ
කපුලියද්ද
ආර්.ඩී.එම්.යු රාජකරුණාරත්න
ජාතික සම්පත 0613
රු.1,000,000
ආර්.ඩී.එම්.යු රාජකරුණාරත්න
බමුණුකොටුව
යු.ටී.පී.පෙරේරා
සම්පත් රේඛා 0612
රු.1,000,000
යු.ටී.පී.පෙරේරා
රත්නපුර
 ටී.පී.ගුණවතී
සම්පත් රේඛා 0610
රු.1,000,000
ටී.පී.ගුණවතී
හග්ගල
 ආර්.එම්.වයි.එස්.රත්නායක
සම්පත් රේඛා 0608
රු.1,000,000
ආර්.එම්.වයි.එස්.රත්නායක
මල්වාන
ආර්.බී.ඩී.නිකවැව
සම්පත් රේඛා 0606
රු.1,000,000
ආර්.බී.ඩී.නිකවැව
ගලෙන්බිදුණුවැව
M.B.N.K. Gunathilaka
සම්පත් රේඛා 0603
රු.1,000,000
M.B.N.K. Gunathilaka
Nochchiyagama
එච්.ආර්.මැකන්සි
සම්පත් රේඛා 0604
රු.1,000,000
එච්.ආර්.මැකන්සි
කොළඹ 15
එස් එල් එල් සරත්
සම්පත් රේඛා 0601
රු.1,000,000
එස් එල් එල් සරත්
මාතර
එච්.එම්.වීරසේකර
නීරෝගා 0159
රු.1,000,000
එච්.එම්.වීරසේකර
හසලක
එච්.ඩී.කේ කුසුමාවතී
මහජන සම්පත 3292
රු.2,000,000
එච්.ඩී.කේ කුසුමාවතී
තණමල්විල
ඒ.ආර්.එම්. ඉල්ලියාස්
මහජන සම්පත 3291
රු.2,000,000
ඒ.ආර්.එම්. ඉල්ලියාස්
කළු‍බෝවිල
එල්.ඒ.ඩී.නිශාන්ත
මහජන සම්පත 3290
රු.2,000,000
එල්.ඒ.ඩී.නිශාන්ත
දොඩම්ගොඩ
පී.ඩී.එල්.රණතුංග
මහජන සම්පත 3282
රු.2,000,000
පී.ඩී.එල්.රණතුංග
පොල්පිතිගම
ඩබ්.අජිත්
මහජන සම්පත 3285
රු.2,000,000
ඩබ්.අජිත්
පස්සර
ඩී.ආර්.මංගලිකා
මහජන සම්පත 3286
රු.2,000,000
ඩී.ආර්.මංගලිකා
පොළොන්නරුව
වී.එස්.මුණසිංහ
මහජන සම්පත 3287
රු.2,000,000
වී.එස්.මුණසිංහ
නුගේගොඩ
අයි.ඩී.එස්.ජී.සී.හේමසිරි
මහජන සම්පත 3290
රු.2,000,000
අයි.ඩී.එස්.ජී.සී.හේමසිරි
දේවහූව
බී.එන් .කුමාරි
මහජන සම්පත 3271
රු.2,000,000
බී.එන් .කුමාරි
පොළොන්නරුව
W.P.C.S Fernando
මහජන සම්පත 3276
රු.2,000,000
W.P.C.S Fernando
Panadura
එම්.එම්.ජේ. මුනව්වරා
මහජන සම්පත 3280
රු.2,000,000
එම්.එම්.ජේ. මුනව්වරා
කොළොන්නාව
ජේ.එම්.එස්. ප්‍රියන්ත
මහජන සම්පත 3280
රු.2,000,000
ජේ.එම්.එස්. ප්‍රියන්ත
පස්යාල
 ඩී.පී.ඩී.ඩී. ප්‍රියන්ත මයා
මහජන සම්පත 3259
රු.2,000,000
ඩී.පී.ඩී.ඩී. ප්‍රියන්ත මයා
කුරුණෑගල
ඒ.වී.ස්.ජයවීර
මහජන සම්පත 3254
රු.2,000,000
ඒ.වී.ස්.ජයවීර
බිංගිරිය
එච්.පී.ඒ.විමන්
මහජන සම්පත 3289
රු.2,000,000
එච්.පී.ඒ.විමන්
දඹුල්ල
H.G. Punyawardena
මහජන සම්පත 3273
රු.2,000,000
H.G. Punyawardena
Dambulla
කේ.එම්.එන්.ඩබ්. පියතිස්ස
මහජන සම්පත 3279
රු.2,000,000
කේ.එම්.එන්.ඩබ්. පියතිස්ස
බණ්ඩාරවෙල
පී.කේ.එස්.එම්.සුබසිංහ
මහජන සම්පත 3289
රු.2,000,000
පී.කේ.එස්.එම්.සුබසිංහ
වරකාපොල
 ඩී.එච්.සංජීවනි
මහජන සම්පත 3284
රු.2,000,000
ඩී.එච්.සංජීවනි
කැලණිය
 ඒ.ආර්.ජී.ආර්.ජී.ගුණතිලක
ජාතික සම්පත 3284
රු.2,000,000
ඒ.ආර්.ජී.ආර්.ජී.ගුණතිලක
මහනුවර
එල්.ජී.එන්.එම්.දිවුල්ල
මෙගා පවර් 0048
රු.1,000,000
එල්.ජී.එන්.එම්.දිවුල්ල
නුවරඑළිය
එම්.ඩී. පෙරේරා
මෙගා පවර් 0043
රු.1,000,000
එම්.ඩී. පෙරේරා
ජා- ඇල
U. Muthumala
මෙගා පවර් 0041
රු.1,000,000
U. Muthumala
Waligatta
එච්.කේ.යු.වසන්ත
මෙගා පවර් 0031
රු.1,000,000
එච්.කේ.යු.වසන්ත
අකුරැසස
පී.ජී.ජයසූරිය
ජාතික සම්පත 0643
රු.1,000,000
පී.ජී.ජයසූරිය
 තංගල්ල 
ඒ.එල්.එන්.අතපත්තු
ජාතික සම්පත 0673
රු.2,000,000
ඒ.එල්.එන්.අතපත්තු
වේයන්ගොඩ
ඒ.පී.කේ.තිලකරත්න
ජාතික සම්පත 0678
රු.2,000,000
ඒ.පී.කේ.තිලකරත්න
හෙම්මාතගම
එච්.ජී. සී.කේ. සේනාරත්න
ජාතික සම්පත 0679
රු.2,000,000
එච්.ජී. සී.කේ. සේනාරත්න
පොළොන්නරුව
එච්.වී. සුජීවනී
ජාතික සම්පත 0680
රු.2,000,000
එච්.වී. සුජීවනී
ත්‍රිකුණාමලය
එච්.එම්.බී.බණ්ඩාර
ජාතික සම්පත 0675
රු.2,000,000
එච්.එම්.බී.බණ්ඩාර
කුරුණෑගල
එච්.එස්.ප්‍රේමතිලක
ජාතික සම්පත 0672
රු.2,000,000
එච්.එස්.ප්‍රේමතිලක
රත්නපුරය
ඩබ්.ඩී.ඒ.කේ.ප්‍රනාන්දු
ගොවි සෙත 1354
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩී.ඒ.කේ.ප්‍රනාන්දු
සීදුව
ඒ.සලීල් කුමාර්
ගොවි සෙත 1357
රු.1,000,000
ඒ.සලීල් කුමාර්
මහනුවර
බී.එම්.ජී.උක්කු අම්මා
ගොවි සෙත 1358
රු.1,000,000
බී.එම්.ජී.උක්කු අම්මා
දිවුල්ගස්කොටුව
ජේ.ජයරාජ්
ගොවි සෙත 1351
රු.1,000,000
ජේ.ජයරාජ්
මතුගම
 එම්.ඩී.ආර්.අයි.මාලනී
ගොවි සෙත 1350
රු.1,000,000
එම්.ඩී.ආර්.අයි.මාලනී
රාගම
එම්.ඒ.සී.දිසානායක
ගොවි සෙත 1346
රු.1,000,000
එම්.ඒ.සී.දිසානායක
දුම්මලසූරිය
J.M Siriwardena
ගොවි සෙත 1347
රු.1,000,000
J.M Siriwardena
Kakirawa
ජේ.පී.කේ.මධුසංඛ
ගොවි සෙත 1355
රු.1,000,000
ජේ.පී.කේ.මධුසංඛ
හෙට්ටිපොල
ඩි බී එස් ජයරත්න
ගොවි සෙත 1342
රු.1,000,000
ඩි බී එස් ජයරත්න
බලංගොඩ
Best Web 2020 Logo