ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2016 ඔක්තෝබර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එම්.කේ.ජී.එම්.පෙරේරා
වාසනා සම්පත 1343
සුපිරි ත්‍යාගය
එම්.කේ.ජී.එම්.පෙරේරා
, කැලණිය
N.A.K Kumara Kularathne
සුපිරි වාසනා 1154
සුපිරි ත්‍යාගය
N.A.K Kumara Kularathne
   Kandy
ජේ.එම්.පී.එස්.කේ.ජයසිංහ
සම්පත් රේඛා 0586
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ.එම්.පී.එස්.කේ.ජයසිංහ
, කෙන්ගල්ල
බී රවීන්ද්‍ර බාලසූරිය
ගොවි සෙත 1329
සුපිරි ත්‍යාගය
බී රවීන්ද්‍ර බාලසූරිය
, කුරුණෑගල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

පී පී ධර්මසේන
සුපිරි වාසනා 1156
රු.1,000,000
පී පී ධර්මසේන
මාතර
පී.එස්.එල්. පෙරේරා
සුපිරි වාසනා 1153
රු.1,000,000
පී.එස්.එල්. පෙරේරා
දෙහිවල
ජී.වී.කේ.ජේ.දයාරත්න 	මයා
සුපිරි වාසනා 1155
රු.1,000,000
ජී.වී.කේ.ජේ.දයාරත්න මයා
දිගම්පතන
කේ.පී.එල්.විජේසෝම
සුපිරි වාසනා 1152
රු.1,000,000
කේ.පී.එල්.විජේසෝම
කලුගමුව
ජී කේ ටී  සදරුවන්
සුපිරි වාසනා 1144
රු.1,000,000
ජී කේ ටී සදරුවන්
සූරියවැව
එස් ශාන්තිරීටා
සම්පත් රේඛා 0605
රු.1,000,000
එස් ශාන්තිරීටා
කොටහේන
එස්.එම්.ආර්.එම්. සමරකෝන්
සම්පත් රේඛා 0597
රු.1,000,000
එස්.එම්.ආර්.එම්. සමරකෝන්
කුරුණෑගල
එම්. ඩබ්. පී. බණ්ඩාර
සම්පත් රේඛා 0599
රු.1,000,000
එම්. ඩබ්. පී. බණ්ඩාර
වාරියපොල
ඒ.ජෙයචන්ද්‍රන්
සම්පත් රේඛා 0588
රු.1,000,000
ඒ.ජෙයචන්ද්‍රන්
මඩකලපුව
වයි.ජී.නන්දදාස
සම්පත් රේඛා 0596
රු.1,000,000
වයි.ජී.නන්දදාස
වංචාවල
එච්. එම්.ප්‍රේමරත්න
සම්පත් රේඛා 0395
රු.1,000,000
එච්. එම්.ප්‍රේමරත්න
ආනමඩුව
බී.ආර්.ජින්තා
නීරෝගා 0137
රු.1,000,000
බී.ආර්.ජින්තා
ත්‍රිකුණාමලය
ඒ.ඒ.මේරිහාමි
මහජන සම්පත 3266
රු.2,000,000
ඒ.ඒ.මේරිහාමි
මිද්දෙණිය
පී.ජී.සිරිල්
මහජන සම්පත 3265
රු.2,000,000
පී.ජී.සිරිල්
‍පේරා‍දෙණිය
බි.ඒ.කුමාර්
මහජන සම්පත 3260
රු.2,000,000
බි.ඒ.කුමාර්
හපුතලේ
ඩී  එස් ජේ  ධර්මපාල
මහජන සම්පත 3262
රු.2,000,000
ඩී එස් ජේ ධර්මපාල
මහනුවර
එස්.එම්.ජී.එස්.කුමාර
මහජන සම්පත 3263
රු.2,000,000
එස්.එම්.ජී.එස්.කුමාර
මැල්සිරිපුර
ජේ.එන්.පෙරේරා
මහජන සම්පත 3264
රු.2,000,000
ජේ.එන්.පෙරේරා
සේරුවිල
ඩබ්.එම්.ඒ.ජයවික්‍රම
මහජන සම්පත 3266
රු.2,000,000
ඩබ්.එම්.ඒ.ජයවික්‍රම
හිඟුරක්ගොඩ
එම්.එච්.එම්.ෆාසීල්
මහජන සම්පත 3267
රු.2,000,000
එම්.එච්.එම්.ෆාසීල්
- බදුල්ල
බී.ඒ.සී.ප්‍රියන්ත
මහජන සම්පත 3268
රු.2,000,000
බී.ඒ.සී.ප්‍රියන්ත
පිලියන්දල
ඩබ් ඒ   ඉග්නාසියුඩ්
මහජන සම්පත 3293
රු.2,000,000
ඩබ් ඒ ඉග්නාසියුඩ්
දංකොටුව
ජි.ඩබ්.ඩී. දර්ශනි
මහජන සම්පත 3258
රු.2,000,000
ජි.ඩබ්.ඩී. දර්ශනි
හික්කඩුව
එච්. කේ. එම්.  ප්‍රනාන්දු
මෙගා පවර් 0035
රු.1,000,000
එච්. කේ. එම්. ප්‍රනාන්දු
කොස්ගම
ඩබ්.ආර්.සී.ප්‍රනාන්දු
මෙගා පවර් 0033
රු.1,000,000
ඩබ්.ආර්.සී.ප්‍රනාන්දු
මීගමුව
ටී.එච්.එස්.කේ.ද සිල්වා
ජාතික සම්පත 0667
රු.2,000,000
ටී.එච්.එස්.කේ.ද සිල්වා
මහනුවර
ඩී ඩබ් එස් නිරෝෂණි 
ගොවි සෙත 1332
රු.1,000,000
ඩී ඩබ් එස් නිරෝෂණි 
දොඹගහවෙල
ඩබ්.සී.යු.තිලකරත්න
ගොවි සෙත 1343
රු.1,000,000
ඩබ්.සී.යු.තිලකරත්න
බලං‍ගොඩ
ඩබ්.ජී.ඒ.පී.බණ්ඩාර
ගොවි සෙත 1330
රු.1,000,000
ඩබ්.ජී.ඒ.පී.බණ්ඩාර
ගම්පොල
ඒ.එම්.එල්.ටී.බී.අබේසිංහ
ගොවි සෙත 1335
රු.1,000,000
ඒ.එම්.එල්.ටී.බී.අබේසිංහ
පල්ලේපොල
එම් ඩී  ඒ එස්  ජයවීර
ගොවි සෙත 1341
රු.1,000,000
එම් ඩී ඒ එස් ජයවීර
කළුතර
- ඩී.ඒ.එස්.එස්. .‍පෙ‍රේරා
ගොවි සෙත 1345
රු.1,000,000
- ඩී.ඒ.එස්.එස්. .‍පෙ‍රේරා
‍හොරණ

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ජී.ජී.එච්.සිසිර කුමාර
මහජන සම්පත 3256
මෝටර් රථය
ජී.ජී.එච්.සිසිර කුමාර
, ඇහැලියගොඩ
Best Web 2020 Logo