ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2016 පෙබරවාරි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ටී.ඒගම්බරනාදන් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1284
රු.1,000,000
ටී.ඒගම්බරනාදන්
වව්නියාව
එල්.එස්.ප්‍රියංකර Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1286
රු.1,000,000
එල්.එස්.ප්‍රියංකර
රාගම
පී.ඒ.එම්.අක්‍රම් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1283
රු.1,000,000
පී.ඒ.එම්.අක්‍රම්
කොළඹ - 12 
එම්.ඩී.එස්.පී. කුමාර Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1282
රු.1,000,000
එම්.ඩී.එස්.පී. කුමාර
පයාගල
එම්. සුනිල් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1281
රු.1,000,000
එම්. සුනිල්
අහංගම
ඒ.එම්.වී.චන්ද්‍රසේන Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1094
රු.1,000,000
ඒ.එම්.වී.චන්ද්‍රසේන
වැලිගම
ආර්.එම්.ඩී.එල්.පෙරේරා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1080
රු.1,000,000
ආර්.එම්.ඩී.එල්.පෙරේරා
කඩුවෙල
යු.ඒ.කේ.දීපිකා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1091
රු.1,000,000
යු.ඒ.කේ.දීපිකා
කොටියාකුඹුර
 වී.ඒ.වී.සංජීව Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1092
රු.1,000,000
වී.ඒ.වී.සංජීව
පිටබැද්දර
ඊ.ඒ. වීරසුරිය Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1093
රු.1,000,000
ඊ.ඒ. වීරසුරිය
මහනුවර
A.R. Munasinghe Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1089
රු.1,000,000
A.R. Munasinghe
Homagama
එම්.ඒ.බි.ලක්ෂාන් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0504
රු.1,000,000
එම්.ඒ.බි.ලක්ෂාන්
දුම්මලසූරිය
පි.ඒ.සී.පීරිස් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0507
රු.1,000,000
පි.ඒ.සී.පීරිස්
බේරුවල
එල්.ඒ.කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0497
රු.1,000,000
එල්.ඒ.කුමාර
මොරගහහේන
එච්.පී.බී.ජී.සෝමරත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0509
රු.1,000,000
එච්.පී.බී.ජී.සෝමරත්න
අරණායක
ඒ.ඊ. මුසාෆර් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0499
රු.1,000,000
ඒ.ඊ. මුසාෆර්
අංගොඩ
ඊ.ඒ.ඉ‍‍සෙඩ්.පි.ජය‍සේන Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1087
රු.1,000,000
ඊ.ඒ.ඉ‍‍සෙඩ්.පි.ජය‍සේන
කුරුවිට
එස්.පී. විමලසිරි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0501
රු.1,000,000
එස්.පී. විමලසිරි
මුදුන්ගොඩ
ඩී.ටී.ආර්.සුරවීර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0502
රු.1,000,000
ඩී.ටී.ආර්.සුරවීර
තිස්සමහාරාමය
එස්.ප්‍රියන්ත Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0493
රු.1,000,000
එස්.ප්‍රියන්ත
කුරුවිට
ඩබ්.ඒ. අයිරාංගනී Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0500
රු.1,000,000
ඩබ්.ඒ. අයිරාංගනී
කෑගල්ල
J.M.U.G Rathnasinghe Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0080
රු.2,500,000
J.M.U.G Rathnasinghe
Galaha
කේ.ජි.ප්‍රසන්න Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0078
රු.2,500,000
කේ.ජි.ප්‍රසන්න
මහනුවර
L.G.W. Rathnayaka Lotteries Logos
නීරෝගා 0045
රු.1,000,000
L.G.W. Rathnayaka
Kotmale
බී.කේසවන් Lotteries Logos
නීරෝගා 0043
රු.1,000,000
බී.කේසවන්
මඩකලපුව
ඒ.එම්.යු.බණ්ඩාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0046
රු.1,000,000
ඒ.එම්.යු.බණ්ඩාර
කැකිරාව
කේ.එම්.සඳසිරි Lotteries Logos
නීරෝගා 0037
රු.1,000,000
කේ.එම්.සඳසිරි
අලව්ව
එන්.දිවාගරන් Lotteries Logos
නීරෝගා 0050
රු.1,000,000
එන්.දිවාගරන්
බදුල්ල
එච්.සෝමලතා Lotteries Logos
නීරෝගා 0049
රු.1,000,000
එච්.සෝමලතා
කහවත්ත
B.Kenneshwari Lotteries Logos
නීරෝගා 0047
රු.1,000,000
B.Kenneshwari
Trincomalee
ඩී.ජී.ඩී.සෝමරත්න Lotteries Logos
නීරෝගා 0050
රු.1,000,000
ඩී.ජී.ඩී.සෝමරත්න
ගම්පොල
එම්.ඒ.ඒ.හනිම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3147
රු.2,000,000
එම්.ඒ.ඒ.හනිම්
මහනුවර
එම්.පී.ඩී.ශාන්තිමාලා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3144
රු.2,000,000
එම්.පී.ඩී.ශාන්තිමාලා
මීරිගම
ඩබ්.ඒ.එන්.එස්. ආනන්ද Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3126
රු.2,000,000
ඩබ්.ඒ.එන්.එස්. ආනන්ද
පාදුක්ක
බී.එම්.එම්.එස්.බී.ඩබ්. කැප්පෙටිපොල Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3127
රු.2,000,000
බී.එම්.එම්.එස්.බී.ඩබ්. කැප්පෙටිපොල
කැලණිය
H.A. Banda Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3130
රු.2,000,000
H.A. Banda
Kandy
H.M. Wijekoonbanda Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3132
රු.2,000,000
H.M. Wijekoonbanda
Kurunegala
ජී.කේ.අමරවීර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3143
රු.2,000,000
ජී.කේ.අමරවීර
කොළඹ - 03
K.S.P. Rudrigu Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3135
රු.2,000,000
K.S.P. Rudrigu
Moratuwa
එම්.ජී.පී.බී.පුෂ්ප කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3137
රු.2,000,000
එම්.ජී.පී.බී.පුෂ්ප කුමාර
පිළිමතලාව
එම්.‍ජේ.එස්.පී.වයි.අ‍බේවර්ධන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3139
රු.2,000,000
එම්.‍ජේ.එස්.පී.වයි.අ‍බේවර්ධන
එම්.‍ජේ.එස්.පී.වයි.අ‍බේවර්ධන මහතා
එල්.වයි.යු.ජයතුංග Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3134
රු.2,000,000
එල්.වයි.යු.ජයතුංග
‍වේයන්ගොඩ
ජේ.විජයනාත් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3144
රු.2,000,000
ජේ.විජයනාත්
නුවරඑළිය
පී.ජයවීර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3146
රු.2,000,000
පී.ජයවීර
දෙහිඕවිට
එච්. ධර්මවතී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3137
රු.2,000,000
එච්. ධර්මවතී
කොළඹ
S.Ganapragasam Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3130
රු.2,000,000
S.Ganapragasam
Matale
K.U.D.M.N Perera Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3126
රු.2,000,000
K.U.D.M.N Perera
Kandy
ඒ.ආර්.ඒ.කුමාරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3136
රු.2,000,000
ඒ.ආර්.ඒ.කුමාරි
ඉපලෝගම
එම්.ඒ.ඩී.ඩී. රංග Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3142
රු.2,000,000
එම්.ඒ.ඩී.ඩී. රංග
උයන්ගොඩ
එම්.එන්.එච්.ප්‍රියදර්ශන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3128
රු.2,000,000
එම්.එන්.එච්.ප්‍රියදර්ශන
‍ කොස්ගම
‍කේ.එස්.පී.කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3128
රු.2,000,000
‍කේ.එස්.පී.කුමාර
හලාවත
එම්.පී.ටි.අයි.මාරසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3129
රු.2,000,000
එම්.පී.ටි.අයි.මාරසිංහ
ගලිගමුව
ජී.ඒ.සී.පෙරේරා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3132
රු.2,000,000
ජී.ඒ.සී.පෙරේරා
ආනමඩුව
ආර්.එම්.එස්.සී. රණසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3133
රු.2,000,000
ආර්.එම්.එස්.සී. රණසිංහ
හෝමාගම
ජේ.එම්.රත්නාවතී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3134
රු.2,000,000
ජේ.එම්.රත්නාවතී
බිංගිරිය
එම්.ආර්.වීරසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3141
රු.2,000,000
එම්.ආර්.වීරසිංහ
අලව්ව
එන්.ජී.කුලරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3141
රු.2,000,000
එන්.ජී.කුලරත්න
නුවරඑළිය
එස්.ජි.චන්ද්‍රරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3138
රු.2,000,000
එස්.ජි.චන්ද්‍රරත්න
කෝට්ටේගොඩ
සි.එච්.ආර්.රේමන්ඩ් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3138
රු.2,000,000
සි.එච්.ආර්.රේමන්ඩ්
මහනුවර
 ඩබ්.එන්.නවරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3125
රු.2,000,000
ඩබ්.එන්.නවරත්න
කෑගල්ල
ජී.ඩී. වික්‍රමතිස්ස Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3108
රු.2,000,000
ජී.ඩී. වික්‍රමතිස්ස
බණ්ඩාරගම
බි.යු.එස්.නිශාන්ත Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0079
රු.2,500,000
බි.යු.එස්.නිශාන්ත
මාතර
එම්.ඒ.රමණි Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0607
රු.2,000,000
එම්.ඒ.රමණි
ගාල්ල
කේ.ඒ.සරත් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0599
රු.2,000,000
කේ.ඒ.සරත්
මොරටුව
ටි.එම්.ඒ.පුෂ්ප කුමාර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0605
රු.2,000,000
ටි.එම්.ඒ.පුෂ්ප කුමාර
හල්දුම්මුල්ල
H.P. Sunimal Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0603
රු.2,000,000
H.P. Sunimal
Kegalle
එම්.විශ්වනාදන් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0604
රු.2,000,000
එම්.විශ්වනාදන්
කොළඹ - 05
එස්.සි.ආර්.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0600
රු.2,000,000
එස්.සි.ආර්.ප්‍රනාන්දු
කළුතර
කේ.ටි.ක්‍රිෂාන්ත Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0606
රු.1,000,000
කේ.ටි.ක්‍රිෂාන්ත
බෙන්තොට
‍කේ.ඩී.එස්.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1242
රු.1,000,000
‍කේ.ඩී.එස්.ප්‍රනාන්දු
කළුතර දකුණ
ආර්.එම්.එස්.පි.කේ.වනිගසූරිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1288
රු.1,000,000
ආර්.එම්.එස්.පි.කේ.වනිගසූරිය
මීගලෑව
R.M.D.P. Rathnayake Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1240
රු.1,000,000
R.M.D.P. Rathnayake
Kakirawa
පි.ජි.වී. නිශාන්ත Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1252
රු.1,000,000
පි.ජි.වී. නිශාන්ත
පොළොන්නරුව
ඊ.ඩී. යසපාල Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1251
රු.1,000,000
ඊ.ඩී. යසපාල
හොරණ
එස්.ඩී.නිමන්ති Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1236
රු.1,000,000
එස්.ඩී.නිමන්ති
මාතර
අයි.එස්.පි.‍පෙ‍රේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1239
රු.1,000,000
අයි.එස්.පි.‍පෙ‍රේරා
මීරීගම
P.U.J Damayanthi Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1243
රු.1,000,000
P.U.J Damayanthi
wellampitiya
පි.එච්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1172
රු.1,000,000
පි.එච්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර
රඹුක්කන
එම්.ඊලියාස් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1285
රු.1,000,000
එම්.ඊලියාස්
කුණ්ඩසාලේ
 බි.ඒ.ඩී.එන්.සම්පත් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1287
රු.1,000,000
බි.ඒ.ඩී.එන්.සම්පත්
ගල්කිස්ස
ටී.රසිලන් Lotteries Logos
නීරෝගා 0051
රු.1,000,000
ටී.රසිලන්
රත්තොට
වයි.ඩී.එන්.එල්.දිල්ශාන් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1238
රු.1,000,000
වයි.ඩී.එන්.එල්.දිල්ශාන්
පරකඩුව
ආර්.ඒ. අයිරාංගනී Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1246
රු.1,000,000
ආර්.ඒ. අයිරාංගනී
කුරුණෑගල
ඒ.පෙරිප්පරාසා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0609
රු.2,000,000
ඒ.පෙරිප්පරාසා
කල්මුණේ
ඩබ්.ඒ.සී.කුසුමලතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3140
රු.2,000,000
ඩබ්.ඒ.සී.කුසුමලතා
පදවි ශ්‍රී පුර
එම්.ඒ.යු.සැම්සන් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1292
රු.1,000,000
එම්.ඒ.යු.සැම්සන්
රාගම
Best Web 2019 Logo