ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2016 ජනවාරි

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

වි.පී.ධර්මසිරි Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1272
රු.1,000,000
වි.පී.ධර්මසිරි
පල්ලේපොල
එස්. අමරසිංහ Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1280
රු.1,000,000
එස්. අමරසිංහ
වැරැල්ල
ඩබ්.ආර්.ද සිල්වා Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1273
රු.1,000,000
ඩබ්.ආර්.ද සිල්වා
පානදුර
ඩී.එස්.කාන්ත් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1082
රු.1,000,000
ඩී.එස්.කාන්ත්
පුස්වැල්ලෑව
පී.ධර්මදාස Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1075
රු.1,000,000
පී.ධර්මදාස
හාරිස්පත්තුව
ජී.ජයතිලක Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1081
රු.1,000,000
ජී.ජයතිලක
ඇඹිලිපිටිය
පී.සෝමසිරි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1084
රු.1,000,000
පී.සෝමසිරි
අනුරාධපුරය
එස්. රත්නසේකර Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1083
රු.1,000,000
එස්. රත්නසේකර
හෙට්ටිපොළ
ඩබ්.එම්.ඒ.වීර‍සේකර Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1077
රු.1,000,000
ඩබ්.එම්.ඒ.වීර‍සේකර
වැලිමඩ
ටී.රාමේෂ්වරම් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1071
රු.1,000,000
ටී.රාමේෂ්වරම්
කුණ්ඩසාලේ
ඩි.‍ප්‍රේමරත්න Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1047
රු.1,000,000
ඩි.‍ප්‍රේමරත්න
ඇඹිලිපිටිය
ආර්.පී.කේ. රත්නායක Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0489
රු.1,000,000
ආර්.පී.කේ. රත්නායක
ගම්පහ
බී.ජී.පී.ජයසිංහ Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0490
රු.1,000,000
බී.ජී.පී.ජයසිංහ
හල්ඔළුව
‍ජෝවා රාජ් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0464
රු.1,000,000
‍ජෝවා රාජ්
නාවලපිටිය
ඩබ්.ඩී.වයි.පියුමලී Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0482
රු.1,000,000
ඩබ්.ඩී.වයි.පියුමලී
‍බොරැල්ල
එම්.සී.ආර්.සීනට්ස් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0480
රු.1,000,000
එම්.සී.ආර්.සීනට්ස්
‍දේවහුව
එන්.එස්.‍කේ. රත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0486
රු.1,000,000
එන්.එස්.‍කේ. රත්න
මහනුවර
 එම්.ආර්.යු.පි.කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0487
රු.1,000,000
එම්.ආර්.යු.පි.කුමාර
‍තෝලංගමුව
ආර්.එම්.දිසානායක Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0474
රු.1,000,000
ආර්.එම්.දිසානායක
කැකිරාව
ඩබ්.එම්.‍‍ජේ.ආර්.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0484
රු.1,000,000
ඩබ්.එම්.‍‍ජේ.ආර්.ප්‍රනාන්දු
හලාවත
එස්.බී.එම්.සී.පී.‍හේරත් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0468
රු.1,000,000
එස්.බී.එම්.සී.පී.‍හේරත්
මාස්‍‍පොත
එල්.ජී. කරුණාදාස Lotteries Logos
නීරෝගා 0029
රු.1,000,000
එල්.ජී. කරුණාදාස
පදියතලාව
 එම්. පී. පී. රිසානා Lotteries Logos
නීරෝගා 0038
රු.1,000,000
එම්. පී. පී. රිසානා
කොළඹ 15
 ඩබ්.එන්.සංදර්ශනි ‍මෙ‍නෙවිය Lotteries Logos
නීරෝගා 0015
රු.1,000,000
ඩබ්.එන්.සංදර්ශනි ‍මෙ‍නෙවිය
වැලිකන්ද
ආර්.එන්.රාජරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3118
රු.2,000,000
ආර්.එන්.රාජරත්න
‍වේවැල්‍දෙනිය
‍කේ.එච්.නයනා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 3121
රු.2,000,000
‍කේ.එච්.නයනා
ගාල්ල
ඩී.ආශිර්වාදන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3123
රු.2,000,000
ඩී.ආශිර්වාදන්
හලාවත
 එල්.රණසිංහ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3125
රු.2,000,000
එල්.රණසිංහ
මහරගම
ආර්.පී.ශර්මිලා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3112
රු.2,000,000
ආර්.පී.ශර්මිලා
අහංගම
‍කේ.‍කේ.ඒ.නීල් කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3116
රු.2,000,000
‍කේ.‍කේ.ඒ.නීල් කුමාර
ායා කුරුවිට
‍කේ.ඒ.එල්.පී.‍සුමනසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3105
රු.2,000,000
‍කේ.ඒ.එල්.පී.‍සුමනසිරි
‍ වේයන්ගොඩ
එච්.එම්.කරුණාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3104
රු.2,000,000
එච්.එම්.කරුණාරත්න
අනුරාධපුරය
කේ.එන්.වි.කේ .තෙන්නකෝන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3100
රු.2,000,000
කේ.එන්.වි.කේ .තෙන්නකෝන්
පන්නිපිටිය
ආර්.එන්. කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3096
රු.2,000,000
ආර්.එන්. කුමාර
ඉංගිරිය
‍කේ. සු‍රේෂ් කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3110
රු.1,000,000
‍කේ. සු‍රේෂ් කුමාර
කෑගල්ල
ආර්.‍කේසවන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3112
රු.2,000,000
ආර්.‍කේසවන්
චංකා‍නෙයි
එස්.එච්.අයි. ශ්‍රීමා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3122
රු.2,000,000
එස්.එච්.අයි. ශ්‍රීමා
හම්බන්තොට
එච්.ජී.ආර්.‍ගෝතමී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3120
රු.2,000,000
එච්.ජී.ආර්.‍ගෝතමී
බියගම
ආර්.ඒ.ටී.ආර්.ප්‍රබෝධනි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3122
රු.2,000,000
ආර්.ඒ.ටී.ආර්.ප්‍රබෝධනි
ගම්පහ
එම්. පී . එම්. උබයිදු Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3113
රු.2,000,000
එම්. පී . එම්. උබයිදු
නිකවැරටිය
ආර්.එම්.‍‍කේ.ජී. කරුණාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3114
රු.2,000,000
ආර්.එම්.‍‍කේ.ජී. කරුණාරත්න
ගල්නෑව
ඩබ්.ජී.ජී.‍පොඩිඅප්පුහාමි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3117
රු.2,000,000
ඩබ්.ජී.ජී.‍පොඩිඅප්පුහාමි
අලව්ව
එම්.ආර්.තොටගමුව Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3118
රු.2,000,000
එම්.ආර්.තොටගමුව
කරන්දෙනිය
පි.එච්.එස්.චන්දන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3119
රු.2,000,000
පි.එච්.එස්.චන්දන
පොළොන්නරුව
ඩබ්.චන්ද්‍රානි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3109
රු.2,000,000
ඩබ්.චන්ද්‍රානි
මාල‍‍ඹේ
කේ.ඩබ්.ඊ.එස්. ප්‍රනානන්දු Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3110
රු.2,000,000
කේ.ඩබ්.ඊ.එස්. ප්‍රනානන්දු
මොරටුව
එස්.සිරිවර්ධන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3102
රු.2,000,000
එස්.සිරිවර්ධන
අනුරාධපුරය
ජී.ඒ.කේ.එන්.පෙරේරා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3108
රු.2,000,000
ජී.ඒ.කේ.එන්.පෙරේරා
උස්වැටකෙයියාව
එස්. සිවලිංගරාජා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 0074
රු.2,500,000
එස්. සිවලිංගරාජා
‍කොළඹ - 06
ඩබ්.චාලට් ‍නෝනා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 0071
රු.2,500,000
ඩබ්.චාලට් ‍නෝනා
‍කොළඹ
 එච්.ඒ.ඒ.පී. කරුණාරත්න Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0598
රු.2,000,000
එච්.ඒ.ඒ.පී. කරුණාරත්න
රත්මලාන
ඩී.‍කේ.වී.ඒ.එස්.එම්. රත්න‍සේකර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0589
රු.2,000,000
ඩී.‍කේ.වී.ඒ.එස්.එම්. රත්න‍සේකර
කුරුණෑගල
 පි.සිසිර කුමාර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0590
රු.1,000,000
පි.සිසිර කුමාර
රත්නපුර
ආර්. ශන්මුගරාජා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1227
රු.1,000,000
ආර්. ශන්මුගරාජා
මඩකලපුව
එල්. ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1231
රු.1,000,000
එල්. ප්‍රනාන්දු
පානදුර
කේ.ඩී.එස්.එස්.පෙරේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1214
රු.1,000,000
කේ.ඩී.එස්.එස්.පෙරේරා
රුපි.
ටී.ජී.එස්.කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1219
රු.1,000,000
ටී.ජී.එස්.කුමාර
‍පො‍‍ළොන්නරුව
ඩි.ඊ.එන්.කේ. වීරසූරිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1220
රු.1,000,000
ඩි.ඊ.එන්.කේ. වීරසූරිය
මහරගම
වයි. පී. එස්. ද. සිල්වා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1220
රු.1,000,000
වයි. පී. එස්. ද. සිල්වා
තිඹිරිගස්කටුව
එච්.එෆ්.ටී. ධම්මික Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1224
රු.1,000,000
එච්.එෆ්.ටී. ධම්මික
කුඹුක්කන
ආර්.පී.සී.එස්.කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1225
රු.1,000,000
ආර්.පී.සී.එස්.කුමාර
හලාවත
ටි.බි.බඩ්. සිල්වා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1226
රු.1,000,000
ටි.බි.බඩ්. සිල්වා
මහනුවර
ඒ.එස්.එස්.‍ප්‍රේමරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1226
රු.1,000,000
ඒ.එස්.එස්.‍ප්‍රේමරත්න
අළු‍බෝමුල්ල
 පී. ඒ අනුලාවතී Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1213
රු.1,000,000
පී. ඒ අනුලාවතී
නාරම්මල
අයි.වයි.ජී. දිසානායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1210
රු.1,000,000
අයි.වයි.ජී. දිසානායක
ගොවිසෙත 1210 - රුපි.
එස්.තිව්‍යරාස් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1219
රු.1,000,000
එස්.තිව්‍යරාස්
කලවච්චිකුඩි
ඩබ්.කේ.එන්.දේශප්‍රිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1277
රු.1,000,000
ඩබ්.කේ.එන්.දේශප්‍රිය
බේරුවල
එච්.එම්.වී.සෙනෙවිරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1235
රු.1,000,000
එච්.එම්.වී.සෙනෙවිරත්න
තෙල්දෙණිය
ඊ.ඒ.ඉසුරු තරංග Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1229
රු.1,000,000
ඊ.ඒ.ඉසුරු තරංග
දඩයන්තලාව
ආර්.එම්.එස්.සි. රත්නායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1231
රු.1,000,000
ආර්.එම්.එස්.සි. රත්නායක
වැලිමඩ
 එච්.විජේරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1232
රු.1,000,000
එච්.විජේරත්න
කිතුල්ගල
ජී.පියදාස Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1226
රු.1,000,000
ජී.පියදාස
‍දෙහිඕවිට
ඩී.එම්.එච්.ජී.එම්.එස්. දිසානායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1227
රු.1,000,000
ඩී.එම්.එච්.ජී.එම්.එස්. දිසානායක
මහනුවර
යු.ඒ.වී.කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1214
රු.1,000,000
යු.ඒ.වී.කුමාර
බදුල්ල
 ජි. කැකුලාවල Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1215
රු.1,000,000
ජි. කැකුලාවල
පිළියන්දල
ඊ.එම්.සී.කේ. දසනායක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1217
රු.1,000,000
ඊ.එම්.සී.කේ. දසනායක
මීගලෑව
ජී.ජී.ජී. සිරිවර්ධන Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1218
රු.1,000,000
ජී.ජී.ජී. සිරිවර්ධන
රඹුක්කන
‍කේ.ටී.බණ්ඩාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1221
රු.1,000,000
‍කේ.ටී.බණ්ඩාර
බදුල්ල
එච්.එම්.ඩී.යු. පියතිලක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1222
රු.1,000,000
එච්.එම්.ඩී.යු. පියතිලක
කැලණිය
සී.ඒ. පුෂ්පකුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1222
රු.1,000,000
සී.ඒ. පුෂ්පකුමාර
නොච්චියාගම
එස්.එච්.ඒ.ඒ. රිෆායා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1225
රු.1,000,000
එස්.එච්.ඒ.ඒ. රිෆායා
වහ‍‍කෝට්ටේ
ඩී.එම්.ආර්. ‍සෙ‍නෙවිරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1225
රු.1,000,000
ඩී.එම්.ආර්. ‍සෙ‍නෙවිරත්න
රාජාංගනය
එන්. ශක්තිවේල් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3103
රු.2,000,000
එන්. ශක්තිවේල්
මහනුවර
 එච් එල් ඒ  සෝමපාල Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1230
රු.1,000,000
එච් එල් ඒ සෝමපාල
අකුරැස්ස
එච්.ඒ.සී. ප්‍රියදර්ශන Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1223
රු.1,000,000
එච්.ඒ.සී. ප්‍රියදර්ශන
මාලඹේ
 ආර්.  එම්. එන්.  කේ.  රාජපක්‍ෂ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1224
රු.1,000,000
ආර්. එම්. එන්. කේ. රාජපක්‍ෂ
ගෙලිඔය

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

‍කේ.ජී.අ‍නෝජා පියතිස්ස Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0480
යතුරු පැදිය
‍කේ.ජී.අ‍නෝජා පියතිස්ස
මතුගම
‍කේ.ජී.එස්.විමලසිරි Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1197
ජීප් රථය
‍කේ.ජී.එස්.විමලසිරි
ලක්ෂපාන
ආර්.සංජීව කුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 0068
මෝටර් රථය
ආර්.සංජීව කුමාර
කඩු‍වෙල
එස්.එම්.රංජිත් ‍සේනාරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1197
යතුරු පැදිය
එස්.එම්.රංජිත් ‍සේනාරත්න
දඹුල්ල
Best Web 2019 Logo