ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2015 දෙසැම්බර්

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

කේ. ලක්ෂ්මීර් Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1262
රු.1,000,000
කේ. ලක්ෂ්මීර්
දිගන
පී.ඩී.එස්.මල්ලිකා Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1256
රු.1,000,000
පී.ඩී.එස්.මල්ලිකා
වල්පොල
ජී.එච්.ඒ. ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1269
රු.1,000,000
ජී.එච්.ඒ. ප්‍රනාන්දු
කැලණිය
ආර් එම් පද්මිණී Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1063
රු.1,000,000
ආර් එම් පද්මිණී
මහනුවර
ඩබ්.එස්.පත්මසිරි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1068
රු.1,000,000
ඩබ්.එස්.පත්මසිරි
පානදුර
එච්.එම්.එස්. මධුසංඛ Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1072
රු.1,000,000
එච්.එම්.එස්. මධුසංඛ
වලහේන
P.D. Danapala Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1066
රු.1,000,000
P.D. Danapala
Balangoda
එස්.ඒෆ්.හිංගට් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1065
රු.1,000,000
එස්.ඒෆ්.හිංගට්
සූරියවැව
එම්.වි.වී.ජයරත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0472
රු.1,000,000
එම්.වි.වී.ජයරත්න
හසලක
එච්.ඒ.කේ.චන්ද්‍රිකා Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0475
රු.1,000,000
එච්.ඒ.කේ.චන්ද්‍රිකා
ගණේමුල්ල
කේ.එම්.යු.ජී.කුලරත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0477
රු.1,000,000
කේ.එම්.යු.ජී.කුලරත්න
මහනුවර
 ඩබ්.වී.ජී.ඒ.කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0460
රු.1,000,000
ඩබ්.වී.ජී.ඒ.කුමාර
පුලස්තිගම
ඩබ්.වී. දිල්හානි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0463
රු.1,000,000
ඩබ්.වී. දිල්හානි
මාතලේ
අයි.ඒ.ජානක Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0466
රු.1,000,000
අයි.ඒ.ජානක
ගලහ
ආර්.  රෝහිණී  සිරිවර්ධන Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0449
රු.1,000,000
ආර්. රෝහිණී සිරිවර්ධන
මැල්සිරිපුර
එච්.ඊ.සී.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0462
රු.1,000,000
එච්.ඊ.සී.ප්‍රනාන්දු
තිඹිරිගස්කටුව
ජේ.සිරිමුරුගන් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0475
රු.1,000,000
ජේ.සිරිමුරුගන්
නාච්චිකුඩා
ඩබ්.‍ජේ.ඒ.කුලසිංහ Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0071
රු.2,500,000
ඩබ්.‍ජේ.ඒ.කුලසිංහ
කඳාන
 ආර්.පි.කේ. පාලිත Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0072
රු.2,500,000
ආර්.පි.කේ. පාලිත
මණ්ඩාවල
ඩී.එම්.ඒ.පී. දිසානායක Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0065
රු.2,500,000
ඩී.එම්.ඒ.පී. දිසානායක
ගම්පහ
 එල්.ඩී.‍කේ.ජයසිංහ Lotteries Logos
නීරෝගා 0016
රු.1,000,000
එල්.ඩී.‍කේ.ජයසිංහ
ඇඹිලිපිටිය
පී.පී.ඒ.ඩබ්.පතිරණ Lotteries Logos
නීරෝගා 0021
රු.1,000,000
පී.පී.ඒ.ඩබ්.පතිරණ
ාය කුරුවිට
ආර්. නිලන්ති Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3102
රු.2,000,000
ආර්. නිලන්ති
මොරවක
 ටී ඩී  පී  කේ  පෙරේරා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3096
රු.2,000,000
ටී ඩී පී කේ පෙරේරා
ගෝවින්න
ආර්.එම්.ඩී.බී.රාජනායක Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3093
රු.2,000,000
ආර්.එම්.ඩී.බී.රාජනායක
තලාතුඔය
එම්.ජී.කමලසිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3092
රු.2,000,000
එම්.ජී.කමලසිරි
ගම්පොල
ඩබ්.වී.ඒ.ශාන්ත Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3090
රු.2,000,000
ඩබ්.වී.ඒ.ශාන්ත
කැලණිය
ඩබ්.එම්.ප්‍රේමදාස Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3090
රු.2,000,000
ඩබ්.එම්.ප්‍රේමදාස
ඉමදූව
කේ.නිශංක Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3090
රු.2,000,000
කේ.නිශංක
ායා සෙවණගල
 ඒ‍.කේ. ඩීමන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3086
රු.2,000,000
ඒ‍.කේ. ඩීමන්
මහජන සම්පත 3086 - රුපි.
පී.ආරුමුගම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3087
රු.2,000,000
පී.ආරුමුගම්
මහනුවර
කේ.එස්.කේ .කලංසූරිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3090
රු.2,000,000
කේ.එස්.කේ .කලංසූරිය
බණ්ඩාරවෙල
සී බී නිහාල් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3084
රු.2,000,000
සී බී නිහාල්
ත්‍රිකුණාමලය
ඒ.ඒ.ඩබ්.චන්දන ශාන්ත Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3085
රු.2,000,000
ඒ.ඒ.ඩබ්.චන්දන ශාන්ත
මිනුවන්ගොඩ
 අයි.එස්.ඩබ්.‍මො‍හොමඩ් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3083
රු.2,000,000
අයි.එස්.ඩබ්.‍මො‍හොමඩ්
මාතර
ඩබ්.ඒ.යු. රංජිත් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3101
රු.2,000,000
ඩබ්.ඒ.යු. රංජිත්
මහරගම
එම්.ජී.දසනායක Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3002
රු.2,000,000
එම්.ජී.දසනායක
පොළොන්නරුව
ආර්.එස්. වික්‍රමසිංහ Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0071
රු.2,500,000
ආර්.එස්. වික්‍රමසිංහ
යටලවත්ත
එච්.සී.ඩී.ලක්මාලි Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0587
රු.2,000,000
එච්.සී.ඩී.ලක්මාලි
කැළණිය
ඩබ්.එල්.අල්විස් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0586
රු.2,000,000
ඩබ්.එල්.අල්විස්
කොළඹ
ජී.එච්.කේ.ජී.වයි.උදයකාන්ති Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0584
රු.2,000,000
ජී.එච්.කේ.ජී.වයි.උදයකාන්ති
හබරාදූව
 එල්.‍ජේ.අතු‍කෝරාල‍ගේ Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0579
රු.2,000,000
එල්.‍ජේ.අතු‍කෝරාල‍ගේ
වැල්ලම්පිටිය
ඒ.බර්නාඩ් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1215
රු.1,000,000
ඒ.බර්නාඩ්
මාත‍ලේ
 ජේ.එම්.යු.එල්.බණ්ඩාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1216
රු.1,000,000
ජේ.එම්.යු.එල්.බණ්ඩාර
කිරිවත්තුඩුව
 එම්.ඩී.කෝකිල Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1220
රු.1,000,000
එම්.ඩී.කෝකිල
පාලටුව
එච්.ඒ.සෝමසිරි Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1221
රු.1,000,000
එච්.ඒ.සෝමසිරි
මාතලේ
කේ.එල්.කේ. ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1221
රු.1,000,000
කේ.එල්.කේ. ප්‍රනාන්දු
ගම්පහ
එම්.ජී.වයි. විද්‍යාරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1227
රු.1,000,000
එම්.ජී.වයි. විද්‍යාරත්න
පිලියන්දල
ඩී.ජී.දිනුක Lotteries Logos
මහජන සම්පත 1212
රු.1,000,000
ඩී.ජී.දිනුක
ගල්මාරුව
පී.ඒ.මධුරසිංහ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1209
රු.1,000,000
පී.ඒ.මධුරසිංහ
කරදන
 ජී.ආර්.යු.කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1206
රු.1,000,000
ජී.ආර්.යු.කුමාර
ගම්පහ
 එස්.ඩී.ප්‍රේමරාජ් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1208
රු.1,000,000
එස්.ඩී.ප්‍රේමරාජ්
දික්ඔය
 බි.කේ.ඒ.ඩබ්.කුමාරි මහත් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1202
රු.1,000,000
බි.කේ.ඒ.ඩබ්.කුමාරි මහත්
දෙල්ගොඩ
එම්.ආර්.ජී. ක්‍රිෂාන්ති Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1206
රු.1,000,000
එම්.ආර්.ජී. ක්‍රිෂාන්ති
කළුතර
ආර්.සිසිකුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1211
රු.1,000,000
ආර්.සිසිකුමාර
ත්‍රිකුණාමලය
එස්.පී.වික්‍රමරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1209
රු.1,000,000
එස්.පී.වික්‍රමරත්න
කෑගල්ල
 බි.ඒ.ටී.ජී.‍පෙ‍‍රේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1205
රු.1,000,000
බි.ඒ.ටී.ජී.‍පෙ‍‍රේරා
ා උඩුගම්‍‍පොළ 
ජී.පී.අයි.සෝමරත්න Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1207
රු.1,000,000
ජී.පී.අයි.සෝමරත්න
රත්නපුර
ආර්. පියනන්ද Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1208
රු.1,000,000
ආර්. පියනන්ද
බලංගොඩ
ඩබ්.ඒ.එම්.ච්න්ද්‍රෙස්කර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1217
රු.1,000,000
ඩබ්.ඒ.එම්.ච්න්ද්‍රෙස්කර
පොතුහැර
අයි.පී.ගුණතිලක Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1218
රු.1,000,000
අයි.පී.ගුණතිලක
කරන්දෙණිය
ඒ.ඩබ්.ඒ.ටී.සාරංග Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1223
රු.1,000,000
ඒ.ඩබ්.ඒ.ටී.සාරංග
ගම්පහ
 එස්.ගම්පලගේ Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1260
රු.1,000,000
එස්.ගම්පලගේ
පිටබැද්දර
කේ. වීරගේ Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1264
රු.1,000,000
කේ. වීරගේ
මැදවල
එම්.ජී.එච්.ආරියරත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0469
රු.1,000,000
එම්.ජී.එච්.ආරියරත්න
පිළිමතලාව
ඒ. ඒ. ටී. එම්. අමරසිංහ Lotteries Logos
නීරෝගා 0028
රු.1,000,000
ඒ. ඒ. ටී. එම්. අමරසිංහ
කුඩා උඩුව
වයි. එම්. වයි.  බණ්ඩාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3098
රු.2,000,000
වයි. එම්. වයි. බණ්ඩාර
පහල මාරගහවැව
ගලෙන්බිදුණුවැව    කේ. එස්. එම්. කරුණාරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3097
රු.2,000,000
ගලෙන්බිදුණුවැව කේ. එස්. එම්. කරුණාරත්න
ගලෙන්බිදුණුවැව කේ. එස්. එම්. කරුණාරත්න
එන්.පි.සරසිංහ Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1217
රු.1,000,000
එන්.පි.සරසිංහ
වලස්මුල්ල
‍ජේ.බී.‍පෙ‍රේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1222
රු.1,000,000
‍ජේ.බී.‍පෙ‍රේරා
‍හෝමාගම
වයි.හේරත් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1211
රු.1,000,000
වයි.හේරත්
වාරියපොල
Best Web 2019 Logo