ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2015 නොවැම්බර්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

 එස්.එච්.එන්.පියරත්න කුමාර Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0445
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්.එච්.එන්.පියරත්න කුමාර
  රත්නපුර
කේ.එම්.තුෂාන්ත Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0064
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.එම්.තුෂාන්ත
අනුරාධපුර
ජී.කේ.මුනිදාස බණ්ඩාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3076
සුපිරි ත්‍යාගය
ජී.කේ.මුනිදාස බණ්ඩාර
  තලකිරියාලම
 රාමයියා විජයකුමාර් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1056
සුපිරි ත්‍යාගය
රාමයියා විජයකුමාර්
බණ්ඩාරවෙල
කේ.ඒ.කුලතුංග Lotteries Logos
නීරෝගා 0020
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.ඒ.කුලතුංග
  මීරිගම

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එස්.ආර්.ආර්.කුඩා ලියනගේ Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1259
රු.1,000,000
එස්.ආර්.ආර්.කුඩා ලියනගේ
උඩුගම්පොල
එස්.ආර්. කල්‍යාණි Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1251
රු.1,000,000
එස්.ආර්. කල්‍යාණි
වත්තල
අයි.එම්.ඩබ්. කරුණාවතී Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1248
රු.1,000,000
අයි.එම්.ඩබ්. කරුණාවතී
මහව
පී.ඩී.සී.ප්‍රියදර්ශන Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1055
රු.1,000,000
පී.ඩී.සී.ප්‍රියදර්ශන
හංවැල්ල
කේ.සන්නිවෙල් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1057
රු.1,000,000
කේ.සන්නිවෙල්
රාගල
  යක්කල  එස්.ඒ.නෙළුම් පත්මිණි Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1058
රු.1,000,000
  යක්කල එස්.ඒ.නෙළුම් පත්මිණි
  යක්කල එස්.ඒ.නෙළුම් පත්මිණි
ජේ.එම්.එස්.මැණිකේ Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0455
රු.1,000,000
ජේ.එම්.එස්.මැණිකේ
මාරපන
ඒ.ලලිදාමිමිගයි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0451
රු.1,000,000
ඒ.ලලිදාමිමිගයි
වත්තල
P.K. Sumanasena Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0453
රු.1,000,000
P.K. Sumanasena
Polgampola
ඊ.එම්.එචි.බී.ඒකනායක Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0454
රු.1,000,000
ඊ.එම්.එචි.බී.ඒකනායක
මැණික්හින්න
බී.ජී.සුසිලාවතී Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0440
රු.1,000,000
බී.ජී.සුසිලාවතී
වීරවිල
කේ.වී.එස්.පත්මතිලක Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0447
රු.1,000,000
කේ.වී.එස්.පත්මතිලක
රුපි.
ජී.එස්.චන්ද්‍රාවතී Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0457
රු.1,000,000
ජී.එස්.චන්ද්‍රාවතී
නිකවැරටිය
ඩබ්.එල්.ජේ .මනෝහාර් Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0066
රු.2,500,000
ඩබ්.එල්.ජේ .මනෝහාර්
ගෝවින්න
එස්.එච්.බී.ජයවර්ධන Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0067
රු.2,500,000
එස්.එච්.බී.ජයවර්ධන
වාද්දුව
එස්.ජී.ගුණදාස Lotteries Logos
පවර් ලොටෝ 0064
රු.2,500,000
එස්.ජී.ගුණදාස
රුපි.
ඒ.ඒ.සේනාරත්න Lotteries Logos
නීරෝගා 0018
රු.1,000,000
ඒ.ඒ.සේනාරත්න
කිරිමැටියාව
කේ.ජී.එරන්ද ප්‍රිය පාලිත Lotteries Logos
නීරෝගා 0019
රු.1,000,000
කේ.ජී.එරන්ද ප්‍රිය පාලිත
පදියපැලැල්ල
එම්.එස්.බී.ආර්.රුවන් සමීර Lotteries Logos
නීරෝගා 0022
රු.1,000,000
එම්.එස්.බී.ආර්.රුවන් සමීර
නිකවැරටිය
එච්.ඩබ්.ජී.එස්.ප්‍රේමජයන්ත Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3071
රු.2,000,000
එච්.ඩබ්.ජී.එස්.ප්‍රේමජයන්ත
  කුණ්ඩසාලේ 
පී.එස්.පුෂ්පකුමාර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3073
රු.2,000,000
පී.එස්.පුෂ්පකුමාර
  මීරීගම 
කේ.කේ.එච්.රණවීර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3074
රු.2,000,000
කේ.කේ.එච්.රණවීර
මතුගම
සී.සිරිවර්ධන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3075
රු.2,000,000
සී.සිරිවර්ධන
  සූරියවැව
කේ.ඩී.එස්.එල්.සඳරුවන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3076
රු.2,000,000
කේ.ඩී.එස්.එල්.සඳරුවන්
  කඩුවෙල
අයි.එස්.මායික්කම් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3078
රු.2,000,000
අයි.එස්.මායික්කම්
වත්තල
එස්.පී.ජයසේන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3080
රු.2,000,000
එස්.පී.ජයසේන
ගාල්ල
කේ.ඒ.පී.නිමල්සිරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3082
රු.2,000,000
කේ.ඒ.පී.නිමල්සිරි
වේයන්ගොඩ
එච්.ඩී.තිලිණි  කුමාරි Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3066
රු.2,000,000
එච්.ඩී.තිලිණි කුමාරි
පානදුර
 යු.ජී.එස්.උඩ‍වෙල‍ගෙදර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3068
රු.2,000,000
යු.ජී.එස්.උඩ‍වෙල‍ගෙදර
  බකමූණ
එච්.එම්.ජී.එස්.හේරත් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3079
රු.2,000,000
එච්.එම්.ජී.එස්.හේරත්
කුලියාපිටිය
ඒ.එම්.ටී.අබේකෝන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3081
රු.2,000,000
ඒ.එම්.ටී.අබේකෝන්
මහියංගණය
එම්.එන්.ටී.අමරපාල Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3077
රු.2,000,000
එම්.එන්.ටී.අමරපාල
මොරටුව
ඩබ්.එම්. කමලාවතී Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3072
රු.2,000,000
ඩබ්.එම්. කමලාවතී
වාරියපොළ
ජේ.එම්.චමින්ද ප්‍රසාද් ජයවර්ධන Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3069
රු.2,000,000
ජේ.එම්.චමින්ද ප්‍රසාද් ජයවර්ධන
බදුල්ල
ටී.පි.ජී.එස්.අල්විස් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3070
රු.2,000,000
ටී.පි.ජී.එස්.අල්විස්
  හපුතලේ 
ඩී.පී.ප්‍රියංකර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3064
රු.2,000,000
ඩී.පී.ප්‍රියංකර
රුපි.
ඒ.එම්.සී. අත්තනායක Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3067
රු.2,000,000
ඒ.එම්.සී. අත්තනායක
මහනුවර
එන්.සිවගුරු Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0569
රු.2,000,000
එන්.සිවගුරු
‍බගවන්තලාව
ඩබ්.ඒ.එල්.‍පෙ‍රේරා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0571
රු.2,000,000
ඩබ්.ඒ.එල්.‍පෙ‍රේරා
කඩු‍වෙල
වයි. ඥාණසිරි Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0572
රු.2,000,000
වයි. ඥාණසිරි
මොණරාගල
එච්.එන්.යු.බණ්ඩාර Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0573
රු.2,000,000
එච්.එන්.යු.බණ්ඩාර
කෑගල්ල
එම්.ජී.ඒ.රත්නසිරි Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0575
රු.2,000,000
එම්.ජී.ඒ.රත්නසිරි
රඹුක්කන
ඒ.එම්.කිරිබණ්ඩා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1198
රු.1,000,000
ඒ.එම්.කිරිබණ්ඩා
ගෙලිඔය
K.D.M.P. Dasanayaka Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1199
රු.1,000,000
K.D.M.P. Dasanayaka
Pannala
අයි.බදුද්දීන් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1200
රු.1,000,000
අයි.බදුද්දීන්
කොළඹ
බද්දේගම Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1203
රු.1,000,000
බද්දේගම
බද්දේගම
බී.ජේ.ඇන්තනී Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1197
රු.1,000,000
බී.ජේ.ඇන්තනී
දුම්මලසූරිය
බී.එම්.අයි.එස්.බාලසූරිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1194
රු.1,000,000
බී.එම්.අයි.එස්.බාලසූරිය
‍දොඩම්ගස්ලන්ද
එම්.ඒ.ජේ.බී සී.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1191
රු.1,000,000
එම්.ඒ.ජේ.බී සී.ප්‍රනාන්දු
වෙන්නප්පුව
එස්.අයි.පී.ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1190
රු.100,000
එස්.අයි.පී.ප්‍රනාන්දු
රුපි.
ඩී.එම්.වී.එස්.‍පෙ‍රේරා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1095
රු.1,000,000
ඩී.එම්.වී.එස්.‍පෙ‍රේරා
පමුණුගම
U.K.G.A.Vijayarathne Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1197
රු.1,000,000
U.K.G.A.Vijayarathne
Menikhinna
D.G Chithrangani Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1201
රු.1,000,000
D.G Chithrangani
Diyatalawa
ඒ.විඑච්.ඒ.කුමාර Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1204
රු.1,000,000
ඒ.විඑච්.ඒ.කුමාර
කැප්පෙටිවලාන
වි.පි.පීටර් සිං‍ඤො Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1093
රු.1,000,000
වි.පි.පීටර් සිං‍ඤො
ඉබ්බාගමුව
ආර්.ජී.සුදුබණ්ඩා Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1250
රු.1,000,000
ආර්.ජී.සුදුබණ්ඩා
වැලිමඩ
 ෂන්මුගම් පුනිදුරාජා Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1257
රු.1,000,000
ෂන්මුගම් පුනිදුරාජා
සිදම්බරම්පුර
එස්.ඩී.දිසානායක Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1059
රු.1,000,000
එස්.ඩී.දිසානායක
මොරවක
 එස් එම් සී ඩී තෙන්නකෝන් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1061
රු.1,000,000
එස් එම් සී ඩී තෙන්නකෝන්
පරකඩුව
පී ඒ  ප්‍රේමදාස Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1062
රු.1,000,000
පී ඒ ප්‍රේමදාස
මැදවච්චිය
පී.ජී.පී.අයිරාංගනී Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0448
රු.1,000,000
පී.ජී.පී.අයිරාංගනී
මාතලේ
වයි.අයි.මධුරංගි Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0456
රු.1,000,000
වයි.අයි.මධුරංගි
හික්කඩුව
එම්.ඩී.එන්.කුලසූරිය Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1043
රු.1,000,000
එම්.ඩී.එන්.කුලසූරිය
‍බෝයග‍නේ
  රුහුණු  කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩී.පී.කුමාරගේ Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3080
රු.2,000,000
රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩී.පී.කුමාරගේ
 
එස්.ඒ.පී.ඒ.ශාන්ත Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1202
රු.1,000,000
එස්.ඒ.පී.ඒ.ශාන්ත
රාජගිරිය
 එන්.ඒ.ඒන්.යු.ශාන්ත Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1170
රු.1,000,000
එන්.ඒ.ඒන්.යු.ශාන්ත
අනුරාධපුර 

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ඩි.එස්.පි.බන්දුල Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1197
යතුරු පැදිය
ඩි.එස්.පි.බන්දුල
  නාවලපිටිය
ඩි.එම්.ඩී.පී.ප්‍රදීප් Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1197
යතුරු පැදිය
ඩි.එම්.ඩී.පී.ප්‍රදීප්
  මැදකටුනේරිය
Best Web 2019 Logo