ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2015 අගෝස්තු

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

පී.කේ.දීපිකා
සුපිරි වාසනා 1033
රු.1,000,000
පී.කේ.දීපිකා
ඒකල
E.A.L Gunarathne
සම්පත් රේඛා 0420
රු.1,000,000
E.A.L Gunarathne
Puwakpitiya
ඩි.සී.ඩි.අබේවර්ධන
වාසනා සම්පත 1229
රු.1,000,000
ඩි.සී.ඩි.අබේවර්ධන
දෙනගම
එම්.කේ.පී.ඩී.පෙරේරා
සම්පත් රේඛා 0415
රු.1,000,000
එම්.කේ.පී.ඩී.පෙරේරා
ත්‍රීකුණාමලය
එම්.එස්.ඒ.ඩී.චාන්දනී
මහජන සම්පත 3034
රු.2,000,000
එම්.එස්.ඒ.ඩී.චාන්දනී
වේයන්ගොඩ
A.H.D.G Rathnasiri/td>
මහජන සම්පත 3035
රු.2,000,000
A.H.D.G Rathnasiri/td>
Polgasovita
K.D.B Sirilal
මහජන සම්පත 3035
රු.2,000,000
K.D.B Sirilal
Malsiripura