ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන් : 2015 ජූලි

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

K.D.T.R Kangkanamge Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0403
සුපිරි ත්‍යාගය
K.D.T.R Kangkanamge
Dodangoda
K.P.S. Jayalath Lotteries Logos
වාසනා සම්පත 1224
සුපිරි ත්‍යාගය
K.P.S. Jayalath
Colombo 08
P.G. Gunasinghe Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3019
සුපිරි ත්‍යාගය
P.G. Gunasinghe
Mathale

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

G. Dilshan Madusanka Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3020
රු.1,000,000
G. Dilshan Madusanka
Kahawatta
Best Web 2019 Logo