ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2023

ජයග්‍රාහකයන්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ටී.ජී.ජස්ටින් මහතා
මෙගා පවර් 1541

ටී.ජී.ජස්ටින් මහතා
තුත්තිරිපිටිගම
අරුණගිරි සූර්යා මහතා
ලකී 7 0006
සුපිරි ත්‍යාගය
අරුණගිරි සූර්යා මහතා
නාවලපිටිය
වල්ලක්ක ලියනගේ රත්න මහතා
මහජන සම්පත 5171
සුපිරි ත්‍යාගය
වල්ලක්ක ලියනගේ රත්න මහතා
පිටබැද්දර
කේ.චන්ද්‍රසිරි පෙරේරා මයා
මහජන සම්පත 5151
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.චන්ද්‍රසිරි පෙරේරා මයා
හොරණ
යූ.ජී.එන්.කරුණාතිලක මයා
මහජන සම්පත 5150
සුපිරි ත්‍යාගය
යූ.ජී.එන්.කරුණාතිලක මයා
ගාල්ල
එච්.පී.අයි.එස්.පතිරණ මිය
මහජන සම්පත 5150
සුපිරි ත්‍යාගය
එච්.පී.අයි.එස්.පතිරණ මිය
පන්නල
යූ.එම්.එච්.චතුරංග මයා
ගොවි සෙත 3374
සුපිරි ත්‍යාගය
යූ.එම්.එච්.චතුරංග මයා
අනුරාධපුර
එම්.එල්.රූපසිංහ මයා
මහජන සම්පත 5125
සුපිරි ත්‍යාගය
එම්.එල්.රූපසිංහ මයා
කැබිතිගොල්ලෑව
බී.ඒ.ජේ.සුරංග සමරසිංහ මයා
මහජන සම්පත 5124

බී.ඒ.ජේ.සුරංග සමරසිංහ මයා
දේවහූව
අලෙවි නියෝජිත - සුනේත්‍රා ජයලත් මිය
මහජන සම්පත 5124

අලෙවි නියෝජිත - සුනේත්‍රා ජයලත් මිය
ගලේවෙල
ආර්.පී.සිරිසේන මයා
හඳහන 0427

ආර්.පී.සිරිසේන මයා
කඩවත
අලෙවි නියෝජිත  - සමන් කුමාර මයා
මහජන සම්පත 5117

අලෙවි නියෝජිත - සමන් කුමාර මයා
හග්ගල්ල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

මහගම ගෙදර ජිනදාස මහතා
මහජන සම්පත 4928
රු.2,000,000
මහගම ගෙදර ජිනදාස මහතා
පුස්සැල්ලාව
ඩී.පී.එම්.චන්දන කුමාර මහතා
මහජන සම්පත 4930
රු.2,000,000
ඩී.පී.එම්.චන්දන කුමාර මහතා
ආනමඩුව
ක්‍රිෂ්ණමුර්ති සට්චුරුවෙනු මහතා
මෙගා පවර් 1273
රු.1,000,000
ක්‍රිෂ්ණමුර්ති සට්චුරුවෙනු මහතා
වවුනියාව
එම්.ජී.ජී.එස්.රවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා
මහජන සම්පත 4923
රු.2,000,000
එම්.ජී.ජී.එස්.රවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා
නුවරඑළිය
එම්.අනුර මුතුමාල මහතා
මෙගා පවර් 1265
රු.1,000,000
එම්.අනුර මුතුමාල මහතා
නාකුළුගම
වයි.එම්.රංජිත් සේනාරත්න මහතා
මහජන සම්පත 4908
රු.2,000,000
වයි.එම්.රංජිත් සේනාරත්න මහතා
මොරගහහේන
අයි.ටී.සී නාමල් ආරියතිලක
ගොවි සෙත 3142
රු.1,000,000
අයි.ටී.සී නාමල් ආරියතිලක
සුරියවැව
එස්.ඩී.කේ.ඩී.දනිදු දිසානායක
ගොවි සෙත 3139
රු.1,000,000
එස්.ඩී.කේ.ඩී.දනිදු දිසානායක
මැදවච්චිය
ඩබ්.මතීස්වරන්
මහජන සම්පත 4895
රු.2,000,000
ඩබ්.මතීස්වරන්
යාපනය
යු.එන්.අමරසිංහ
මහජන සම්පත 4894
රු.2,000,000
යු.එන්.අමරසිංහ
පාදෙනිය
එන්.නන්දකුමාර්
මහජන සම්පත 4892
රු.2,000,000
එන්.නන්දකුමාර්
මනිපායි
කේ.බී රුවන් සෝමරත්න
මහජන සම්පත 4891
රු.2,000,000
කේ.බී රුවන් සෝමරත්න
ගැටහැත්ත

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

අයි.වී.ලාල් මයා
මහජන සම්පත 5189
යතුරු පැදිය
අයි.වී.ලාල් මයා
ගෙලිඔය
බී.ඒ.සුගත් ආනන්ද
ලකී 7 0001
මෝටර් රථය
බී.ඒ.සුගත් ආනන්ද
හිගුරාන
දේවිකා රත්නකුමාරි මහත්මිය
ගොවි සෙත 2675
මෝටර් රථය
දේවිකා රත්නකුමාරි මහත්මිය
කොළඹගේ ආර
 K.A.M. කරුණානායක මහතා
සෙවණ 0314
මෝටර් රථය
K.A.M. කරුණානායක මහතා
කිරලෝගම
ටී. ප්‍රසන්ත් මහතා
මෙගා පවර් 0500
මෝටර් රථය
ටී. ප්‍රසන්ත් මහතා
වව්නියාව
ආර්. එම්. එන්. ආර්. රත්නායක මහතා
දරු දිරි සම්පත 0001
මෝටර් රථය
ආර්. එම්. එන්. ආර්. රත්නායක මහතා
නුවර
එම්.අයි. ජුනයිදීන් මහතා
ගොවි සෙත 2347
මෝටර් රථය
එම්.අයි. ජුනයිදීන් මහතා
වාලච්චේන
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
සෙවණ 0227
මෝටර් රථය
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
නිට්ටඹුව
ටී. ගනේෂ් මහතා
ජාතික සම්පත 1000
මෝටර් රථය
ටී. ගනේෂ් මහතා
යාපනය
ඒ.ඒ.යූ. දිල්ෂාන් පෙරේරා මහතා
මහජන සම්පත 4000
යතුරු පැදිය
ඒ.ඒ.යූ. දිල්ෂාන් පෙරේරා මහතා
දංකොටුව
ඩබ්.එච්.එම්.ඒ. විජේනන්ද
මහජන සම්පත 4000
යතුරු පැදිය
ඩබ්.එච්.එම්.ඒ. විජේනන්ද
හලාවත
අයි.ජී.ජේ. රත්නායක මහතා
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
අයි.ජී.ජේ. රත්නායක මහතා
රත්මලාන
NLB 60th Anniversary Logo