ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

ජයග්‍රාහකයන්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

M.M.G.K.බන්දුල සෙනරත් මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3636

M.M.G.K.බන්දුල සෙනරත් මහතා
රජවැල්ල
B.M. කිරිබණ්ඩා මහතා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0832

B.M. කිරිබණ්ඩා මහතා
කුරුණෑගල
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0772
සුපිරි ත්‍යාගය
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න
කළුතර
එම් පී මෙනේරිපිටිය Lotteries Logos
නීරෝගා 0311
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් පී මෙනේරිපිටිය
අරුගොඩ
එම් කේ අයි ඩී ගුණදාස Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3524
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් කේ අයි ඩී ගුණදාස
කැස්බෑව
එල් එච් ප්‍රේමචන්ද්‍ර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3522
සුපිරි ත්‍යාගය
එල් එච් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
කහවත්ත
K.V. Priyankara Jayarathne Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3502
සුපිරි ත්‍යාගය
K.V. Priyankara Jayarathne
Yatiyanthota
J Prabash Thennakoon Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3497
සුපිරි ත්‍යාගය
J Prabash Thennakoon
Medawachchiya
U.R Sampath Silva Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1254
සුපිරි ත්‍යාගය
U.R Sampath Silva
Wadduwa
ජේ.පී  අමල් රසික Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0729
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ.පී අමල් රසික
ගාල්ල
බී ඒ ජේ එච් එස් කේ ඩයස් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1229
සුපිරි ත්‍යාගය
බී ඒ ජේ එච් එස් කේ ඩයස්
හෙට්ටිපොල
එම් අමිල සම්පත් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0706
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් අමිල සම්පත්
තණමල්විල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1989
රු.1,000,000
එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය
කෝට්ටේ
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0906
රු.2,000,000
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා
ගම්පොළ
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3823
රු.2,000,000
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා
මඩකලපුව
ඩබ්.ප්‍රදීප් මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0325
රු.1,000,000
ඩබ්.ප්‍රදීප් මහතා
ගාල්ල
කේ.ඩබ්.එස්.ජයසුන්දර මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1994
රු.1,000,000
කේ.ඩබ්.එස්.ජයසුන්දර මහතා
මහනුවර
සමන්ත සිරිවර්ධන මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3826
රු.2,000,000
සමන්ත සිරිවර්ධන මහතා
අකුරැස්ස
එල්.සී.නෙත්සර මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3810
රු.2,000,000
එල්.සී.නෙත්සර මහතා
ගාල්ල
සමන් ප්‍රදීප් සේනාධීර මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3824
රු.2,000,000
සමන් ප්‍රදීප් සේනාධීර මහතා
කුරුණෑගල
ඩබ්.ආර්.ඒ.ස්වර්ණකාන්ති මිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3825
රු.2,000,000
ඩබ්.ආර්.ඒ.ස්වර්ණකාන්ති මිය
කුරුණෑගල
ඒ.ඒ.එස් දිල්රැක්ෂි මහත්ම්ය Lotteries Logos
නීරෝගා 0493
රු.1,000,000
ඒ.ඒ.එස් දිල්රැක්ෂි මහත්ම්ය
මොරටුව
පී.එම්.රොෂාන් ජානක Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3822
රු.2,000,000
පී.එම්.රොෂාන් ජානක
ඇඹිලිපිටිය
කේ.එන්.තමරංගනී මිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 1990
රු.1,000,000
කේ.එන්.තමරංගනී මිය
කොළඹ

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

R.P,sS.රූපස්සර මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 0005
මෝටර් රථය
R.P,sS.රූපස්සර මහතා
මැණික්දිවෙල
R.M.ප්‍රේමවතී මහත්මිය Lotteries Logos
ස්පෙශල් 100 0005
මෝටර් රථය
R.M.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
බත්තරමුල්ල
කේ.බී රත්නපාල Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0074
මෝටර් රථය
කේ.බී රත්නපාල
බුත්තල
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0063
මෝටර් රථය
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
වැල්ලවාය
ඩබ්.ඒ.අජිත් කුමාර Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0071
මෝටර් රථය
ඩබ්.ඒ.අජිත් කුමාර
අංගොඩ
පී.ඩබ්.රත්න වීරසිංහ Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0067
මෝටර් රථය
පී.ඩබ්.රත්න වීරසිංහ
අක්මීමන
R.M Indrani Chandralatha Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
යතුරු පැදිය
R.M Indrani Chandralatha
Pussalithanna
H.M.A Tikiri Banda Herath Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
යතුරු පැදිය
H.M.A Tikiri Banda Herath
Matale
M.A Chandana Kusumjith Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
යතුරු පැදිය
M.A Chandana Kusumjith
Gatahatta
P Susantha Priyanath Fernando Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
මෝටර් රථය
P Susantha Priyanath Fernando
Moratuwa
S.S Rohan Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
යතුරු පැදිය
S.S Rohan
Talawakelle
ඩී.එම්.ආර්.ඩබ්.පී උදය කුමාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0250
මෝටර් රථය
ඩී.එම්.ආර්.ඩබ්.පී උදය කුමාර
කන්දෙගෙදර