ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එම්.එම්.ජී.කේ..බන්දුල සෙනරත් මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3636

එම්.එම්.ජී.කේ..බන්දුල සෙනරත් මහතා
රජවැල්ල
බී.එම්. කිරිබණ්ඩා මහතා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0832

බී.එම්. කිරිබණ්ඩා මහතා
කුරුණෑගල
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0772
සුපිරි ත්‍යාගය
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න
කළුතර
එම් පී මෙනේරිපිටිය Lotteries Logos
නීරෝගා 0311
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් පී මෙනේරිපිටිය
අරුගොඩ
එම් කේ අයි ඩී ගුණදාස Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3524
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් කේ අයි ඩී ගුණදාස
කැස්බෑව
එල් එච් ප්‍රේමචන්ද්‍ර Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3522
සුපිරි ත්‍යාගය
එල් එච් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
කහවත්ත
කේ.වී. ප්‍රියංකර ජයරත්න Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3502
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.වී. ප්‍රියංකර ජයරත්න
යටියන්තොට
ජේ . ප්‍රභාශ් තෙන්නකෝන් Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3497
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ . ප්‍රභාශ් තෙන්නකෝන්
මැදවච්චිය
යූ.ආර් සම්පත් ද සිල්වා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1254
සුපිරි ත්‍යාගය
යූ.ආර් සම්පත් ද සිල්වා
වාද්දුව
ජේ.පී  අමල් රසික Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0729
සුපිරි ත්‍යාගය
ජේ.පී අමල් රසික
ගාල්ල
බී ඒ ජේ එච් එස් කේ ඩයස් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1229
සුපිරි ත්‍යාගය
බී ඒ ජේ එච් එස් කේ ඩයස්
හෙට්ටිපොල
එම් අමිල සම්පත් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0706
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් අමිල සම්පත්
තණමල්විල

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

D.M. ලීලාවතී මිය Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0466
රු.1,000,000
D.M. ලීලාවතී මිය
මහියංගනය
K.G. කරුණාවතී මිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4060
රු.2,000,000
K.G. කරුණාවතී මිය
අංගොඩ
R.M. රවීන්ද්‍ර ජයතිස්ස මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 2310
රු.1,000,000
R.M. රවීන්ද්‍ර ජයතිස්ස මහතා
ගල්ගමුව
N.M.M. ඉබ්‍රාහිම් මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 2306
රු.1,000,000
N.M.M. ඉබ්‍රාහිම් මහතා
කොළඹ 01
K. ආනන්ද රාජා මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0239
රු.1,000,000
K. ආනන්ද රාජා මහතා
බදුල්ල
A.G. චන්ද්‍රලතා මැණිකේ මිය Lotteries Logos
ගොවි සෙත 2311
රු.1,000,000
A.G. චන්ද්‍රලතා මැණිකේ මිය
මැදිරිගිරිය
A.M. ප්‍රදීප් ජයශාන්ත දයානන්ද මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4057
රු.2,000,000
A.M. ප්‍රදීප් ජයශාන්ත දයානන්ද මහතා
කොලඹ 10
K.G. කල්යානි රූපිකා මිය Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0463
රු.1,000,000
K.G. කල්යානි රූපිකා මිය
කැළණිය
B. ධම්මික ලාල් කුමාර මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 2308
රු.1,000,000
B. ධම්මික ලාල් කුමාර මහතා
නාවලපිටිය
M. සුරේෂ් ජීවන් විජේතිලක මහතා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1481
රු.1,000,000
M. සුරේෂ් ජීවන් විජේතිලක මහතා
බලංගොඩ
ජේ.ඒ. තරංග රොෂාන් චන්ද්‍රසේන මහතා Lotteries Logos
ධන නිධානය 0225
රු.1,000,000
ජේ.ඒ. තරංග රොෂාන් චන්ද්‍රසේන මහතා
මාවතගම
S.H. දිනේෂ් කුමාර ජයසේන මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4056
රු.2,000,000
S.H. දිනේෂ් කුමාර ජයසේන මහතා
අනුරාධපුර

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

ආර්.පී.එස්.රූපස්සර මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 0005
මෝටර් රථය
ආර්.පී.එස්.රූපස්සර මහතා
මැණික්දිවෙල
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය Lotteries Logos
ස්පෙශල් 100 0005
මෝටර් රථය
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
බත්තරමුල්ල
කේ.බී රත්නපාල Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0074
මෝටර් රථය
කේ.බී රත්නපාල
බුත්තල
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0063
මෝටර් රථය
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
වැල්ලවාය
ඩබ්.ඒ.අජිත් කුමාර Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0071
මෝටර් රථය
ඩබ්.ඒ.අජිත් කුමාර
අංගොඩ
පී.ඩබ්.රත්න වීරසිංහ Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0067
මෝටර් රථය
පී.ඩබ්.රත්න වීරසිංහ
අක්මීමන
ආර්. එම්.ඉන්ද්‍රානි චන්ද්‍රලතා Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
යතුරු පැදිය
ආර්. එම්.ඉන්ද්‍රානි චන්ද්‍රලතා
පුස්ලිතාන
එච්.එම්.ඒ ටිකිරි බණ්ඩා හේරත් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
යතුරු පැදිය
එච්.එම්.ඒ ටිකිරි බණ්ඩා හේරත්
මාතලේ
එම්.ඒ චන්දන කුසුම්ජිත් Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0762
යතුරු පැදිය
එම්.ඒ චන්දන කුසුම්ජිත්
ගාටහත්ත
පී.සුසන්ත ප්‍රියන්ත  ප්‍රනාන්දු Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
මෝටර් රථය
පී.සුසන්ත ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු
මොරටුව
එස්.එස් රොහාන් Lotteries Logos
සුපිරි වාසනා 1252
යතුරු පැදිය
එස්.එස් රොහාන්
තලවකැලේ
ඩී.එම්.ආර්.ඩබ්.පී උදය කුමාර Lotteries Logos
නීරෝගා 0250
මෝටර් රථය
ඩී.එම්.ආර්.ඩබ්.පී උදය කුමාර
කන්දෙගෙදර
Best Web 2019 Logo