ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2020

ජයග්‍රාහකයන්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එස්. සංජීවන් මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4044
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්. සංජීවන් මහතා
මහනුවර
ටී. ජී. හේමචන්ද්‍ර මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4046
සුපිරි ත්‍යාගය
ටී. ජී. හේමචන්ද්‍ර මහතා
මාතර
සුනිල් රත්නවීර මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4056
සුපිරි ත්‍යාගය
සුනිල් රත්නවීර මහතා
වේවැල්දෙනිය
ඇන්තනී පෙරෙරා මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4077
සුපිරි ත්‍යාගය
ඇන්තනී පෙරෙරා මහතා
රාගම
ඊ. කේ. එස්. ආරියරත්න මහතා Lotteries Logos
නීරෝගා 0629
සුපිරි ත්‍යාගය
ඊ. කේ. එස්. ආරියරත්න මහතා
කඩුවෙල
එල්. ඒ. එම්. ප්‍රසන්න මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0456
සුපිරි ත්‍යාගය
එල්. ඒ. එම්. ප්‍රසන්න මහතා
පිළියන්දල
එන්. ශ්‍රීරාම් මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0467
සුපිරි ත්‍යාගය
එන්. ශ්‍රීරාම් මහතා
ඒරාවුර්
එල්. එල්. හේවාමානගේ මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0251
සුපිරි ත්‍යාගය
එල්. එල්. හේවාමානගේ මහතා
ගාල්ල
එම්.එම්.ජී.කේ..බන්දුල සෙනරත් මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3636

එම්.එම්.ජී.කේ..බන්දුල සෙනරත් මහතා
රජවැල්ල
බී.එම්. කිරිබණ්ඩා මහතා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 0832

බී.එම්. කිරිබණ්ඩා මහතා
කුරුණෑගල
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0772
සුපිරි ත්‍යාගය
ඩබ් එම් තිසර ප්‍රසන්න
කළුතර
එම් පී මෙනේරිපිටිය Lotteries Logos
නීරෝගා 0311
සුපිරි ත්‍යාගය
එම් පී මෙනේරිපිටිය
අරුගොඩ

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එස්. එම්. ඩග්ලස් මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4065
රු.2,000,000
එස්. එම්. ඩග්ලස් මහතා
බටපොල
කේ. ඒ. කපිල කුමාර මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4067
රු.2,000,000
කේ. ඒ. කපිල කුමාර මහතා
බෙන්තොට
ආර්. ඩී. ශ්‍යාමලී ජයලත් මිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4068
රු.2,000,000
ආර්. ඩී. ශ්‍යාමලී ජයලත් මිය
කුරුණෑගල
පී. උබයවර්න මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4069
රු.2,000,000
පී. උබයවර්න මහතා
ඇතුල්කෝට්ටේ
පී.ඒ. දයානන්ද මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4070
රු.2,000,000
පී.ඒ. දයානන්ද මහතා
මාතලේ
එච්.ජී. චන්ද්‍රිකා මිය Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4071
රු.2,000,000
එච්.ජී. චන්ද්‍රිකා මිය
රජවැල්ල
ඩී.එම්.එස්.එන්. දිසානායක මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4072
රු.2,000,000
ඩී.එම්.එස්.එන්. දිසානායක මහතා
බඩල්කුඹුර
කේ.ඒ. ලීලදාස මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4075
රු.2,000,000
කේ.ඒ. ලීලදාස මයා
පමුණුවිල
එන්. ශිවකාන්තන් මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4076
රු.2,000,000
එන්. ශිවකාන්තන් මයා
කොළඹ 15
ඩී.එම්.ඊ.ජී. කරුණාතිලක මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4078
රු.2,000,000
ඩී.එම්.ඊ.ජී. කරුණාතිලක මයා
දොම්පෙ
කේ.යූ.ඒ. ප්‍රසන්න ඩයස් මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4079
රු.2,000,000
කේ.යූ.ඒ. ප්‍රසන්න ඩයස් මයා
දෙවනගල
කේ. කේ. සරනේලිස් මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4080
රු.2,000,000
කේ. කේ. සරනේලිස් මයා
කඩුගන්නාව

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

එම්.අයි. ජුනයිදීන් මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 2347
මෝටර් රථය
එම්.අයි. ජුනයිදීන් මහතා
වාලච්චේන
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0227
මෝටර් රථය
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
නිට්ටඹුව
ටී. ගනේෂ් මහතා Lotteries Logos
ජාතික සම්පත 1000
මෝටර් රථය
ටී. ගනේෂ් මහතා
යාපනය
ඒ.ඒ.යූ. දිල්ෂාන් පෙරේරා මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4000
යතුරු පැදිය
ඒ.ඒ.යූ. දිල්ෂාන් පෙරේරා මහතා
දංකොටුව
ඩබ්.එච්.එම්.ඒ. විජේනන්ද Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4000
යතුරු පැදිය
ඩබ්.එච්.එම්.ඒ. විජේනන්ද
හලාවත
අයි.ජී.ජේ. රත්නායක මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
අයි.ජී.ජේ. රත්නායක මහතා
රත්මලාන
ආර්.එම්. දිනේෂ් රත්නායක මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
ආර්.එම්. දිනේෂ් රත්නායක මහතා
වීරකොඩියාන
අයි. නවරත්නම් මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
අයි. නවරත්නම් මහතා
පුත්තූර්
එස්.ඒ.පී.කේ. කුමාර මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0398
යතුරු පැදිය
එස්.ඒ.පී.කේ. කුමාර මහතා
හෝමාගම
ජී.ඒ. සුනිල් මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 2347
ත්‍රී රෝද රථය
ජී.ඒ. සුනිල් මහතා
බිබිල
ආර්.පී.එස්.රූපස්සර මහතා Lotteries Logos
ගොවි සෙත 0005
මෝටර් රථය
ආර්.පී.එස්.රූපස්සර මහතා
මැණික්දිවෙල
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය Lotteries Logos
ස්පෙශල් 100 0005
මෝටර් රථය
ආර්.එම්.ප්‍රේමවතී මහත්මිය
බත්තරමුල්ල
Best Web 2019 Logo