ජයග්‍රාහකයන්
000000000000

In 2023

ජයග්‍රාහකයන්

සුපිරි ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

මුතුගල් පේඩිගේ ජයසිංහ මයා
ධන නිධානය 1080
සුපිරි ත්‍යාගය
මුතුගල් පේඩිගේ ජයසිංහ මයා
අත්තනගල්ල
ආර්.එම්.මුතුබණ්ඩා මයා
මහජන සම්පත 5055
සුපිරි ත්‍යාගය
ආර්.එම්.මුතුබණ්ඩා මයා
බදුල්ල
ඩබ්.එම්.සී.සෙව්වන්දි මිය
මහජන සම්පත 5055
සුපිරි ත්‍යාගය
ඩබ්.එම්.සී.සෙව්වන්දි මිය
දඹුල්ල
එච්.එම්.චාමර හර්ෂ මයා
මහජන සම්පත 5053
සුපිරි ත්‍යාගය
එච්.එම්.චාමර හර්ෂ මයා
කාක්කපල්ලිය
ආර්.එම්.ප්‍රේමසිංහ මයා
මහජන සම්පත 5053
සුපිරි ත්‍යාගය
ආර්.එම්.ප්‍රේමසිංහ මයා
දඹුල්ල
එම්.ඒ.ලලිත් සමන්ත මයා
මහජන සම්පත 5052
සුපිරි ත්‍යාගය
එම්.ඒ.ලලිත් සමන්ත මයා
අකුරැස්ස
කේ.ජී.අජිත් මයා
මහජන සම්පත 5052
සුපිරි ත්‍යාගය
කේ.ජී.අජිත් මයා
අකුරැස්ස
එස්.ටී.කුසුම් චන්ද්‍රලාල් මයා
මහජන සම්පත 5050
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්.ටී.කුසුම් චන්ද්‍රලාල් මයා
අම්බලන්ගොඩ
ලයනල් ද සිල්වා මයා
මහජන සම්පත 5050
සුපිරි ත්‍යාගය
ලයනල් ද සිල්වා මයා
ඌරාවත්ත
පී.එම්.චතුරිකා සෙව්වන්දි මිය
මහජන සම්පත 5047
සුපිරි ත්‍යාගය
පී.එම්.චතුරිකා සෙව්වන්දි මිය
යටියන්තොට
කේ.ජී.එස්.ජයතිලක මයා
මහජන සම්පත 5047

කේ.ජී.එස්.ජයතිලක මයා
යටියන්තොට
ජී.පී.දුලානි චන්ද්‍රිකා මහත්මිය
හඳහන 0232
සුපිරි ත්‍යාගය
ජී.පී.දුලානි චන්ද්‍රිකා මහත්මිය
මල්වාන

මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

මහගම ගෙදර ජිනදාස මහතා
මහජන සම්පත 4928
රු.2,000,000
මහගම ගෙදර ජිනදාස මහතා
පුස්සැල්ලාව
ඩී.පී.එම්.චන්දන කුමාර මහතා
මහජන සම්පත 4930
රු.2,000,000
ඩී.පී.එම්.චන්දන කුමාර මහතා
ආනමඩුව
ක්‍රිෂ්ණමුර්ති සට්චුරුවෙනු මහතා
මෙගා පවර් 1273
රු.1,000,000
ක්‍රිෂ්ණමුර්ති සට්චුරුවෙනු මහතා
වවුනියාව
එම්.ජී.ජී.එස්.රවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා
මහජන සම්පත 4923
රු.2,000,000
එම්.ජී.ජී.එස්.රවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා
නුවරඑළිය
එම්.අනුර මුතුමාල මහතා
මෙගා පවර් 1265
රු.1,000,000
එම්.අනුර මුතුමාල මහතා
නාකුළුගම
වයි.එම්.රංජිත් සේනාරත්න මහතා
මහජන සම්පත 4908
රු.2,000,000
වයි.එම්.රංජිත් සේනාරත්න මහතා
මොරගහහේන
අයි.ටී.සී නාමල් ආරියතිලක
ගොවි සෙත 3142
රු.1,000,000
අයි.ටී.සී නාමල් ආරියතිලක
සුරියවැව
එස්.ඩී.කේ.ඩී.දනිදු දිසානායක
ගොවි සෙත 3139
රු.1,000,000
එස්.ඩී.කේ.ඩී.දනිදු දිසානායක
මැදවච්චිය
ඩබ්.මතීස්වරන්
මහජන සම්පත 4895
රු.2,000,000
ඩබ්.මතීස්වරන්
යාපනය
යු.එන්.අමරසිංහ
මහජන සම්පත 4894
රු.2,000,000
යු.එන්.අමරසිංහ
පාදෙනිය
එන්.නන්දකුමාර්
මහජන සම්පත 4892
රු.2,000,000
එන්.නන්දකුමාර්
මනිපායි
කේ.බී රුවන් සෝමරත්න
මහජන සම්පත 4891
රු.2,000,000
කේ.බී රුවන් සෝමරත්න
ගැටහැත්ත

විශේෂ ත්‍යාග ජයග්‍රාහකයින්

දේවිකා රත්නකුමාරි මහත්මිය
ගොවි සෙත 2675
මෝටර් රථය
දේවිකා රත්නකුමාරි මහත්මිය
කොළඹගේ ආර
 K.A.M. කරුණානායක මහතා
සෙවණ 0314
මෝටර් රථය
K.A.M. කරුණානායක මහතා
කිරලෝගම
ටී. ප්‍රසන්ත් මහතා
මෙගා පවර් 0500
මෝටර් රථය
ටී. ප්‍රසන්ත් මහතා
වව්නියාව
ආර්. එම්. එන්. ආර්. රත්නායක මහතා
දරු දිරි සම්පත 0001
මෝටර් රථය
ආර්. එම්. එන්. ආර්. රත්නායක මහතා
නුවර
එම්.අයි. ජුනයිදීන් මහතා
ගොවි සෙත 2347
මෝටර් රථය
එම්.අයි. ජුනයිදීන් මහතා
වාලච්චේන
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
සෙවණ 0227
මෝටර් රථය
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
නිට්ටඹුව
ටී. ගනේෂ් මහතා
ජාතික සම්පත 1000
මෝටර් රථය
ටී. ගනේෂ් මහතා
යාපනය
ඒ.ඒ.යූ. දිල්ෂාන් පෙරේරා මහතා
මහජන සම්පත 4000
යතුරු පැදිය
ඒ.ඒ.යූ. දිල්ෂාන් පෙරේරා මහතා
දංකොටුව
ඩබ්.එච්.එම්.ඒ. විජේනන්ද
මහජන සම්පත 4000
යතුරු පැදිය
ඩබ්.එච්.එම්.ඒ. විජේනන්ද
හලාවත
අයි.ජී.ජේ. රත්නායක මහතා
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
අයි.ජී.ජේ. රත්නායක මහතා
රත්මලාන
ආර්.එම්. දිනේෂ් රත්නායක මහතා
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
ආර්.එම්. දිනේෂ් රත්නායක මහතා
වීරකොඩියාන
අයි. නවරත්නම් මහතා
සෙවණ 0227
යතුරු පැදිය
අයි. නවරත්නම් මහතා
පුත්තූර්