සභාපතිවරු

 • රිචඩ් අළුවිහාරේ මහතා රිචඩ් අළුවිහාරේ මහතා 1963
 • ඒ.අයි. ඉසෙඩ් නවරත්න මහතා ඒ.අයි. ඉසෙඩ් නවරත්න මහතා 1964
 • සිංහ වීරසේකර මහතා සිංහ වීරසේකර මහතා 1964 to 1965
 • සී.එම්.බී. බෝගොල්ලාගම මහතා සී.එම්.බී. බෝගොල්ලාගම මහතා 1965 to 1970
 • එස්.ඩී.සී. සමරතුංග මහතා එස්.ඩී.සී. සමරතුංග මහතා 1970 to 1977
 • එච්. ආර්. පියසිරි මහතා එච්. ආර්. පියසිරි මහතා 1977 to 1962
 • ආර්.ජේ ද සිල්වා මහතා ආර්.ජේ ද සිල්වා මහතා 1982 to 1989
 • එඩ්වඩ් ගුණවර්ධන මහතා එඩ්වඩ් ගුණවර්ධන මහතා 1989 to 1991
 • ඒ.සී.ඒ. ජබර් මහතා ඒ.සී.ඒ. ජබර් මහතා 1991 to 1993
 • එච්.එම්. නවරත්න මහතා එච්.එම්. නවරත්න මහතා 1993 to 1994
 • කේ. බාලපටබැඳි මහතා කේ. බාලපටබැඳි මහතා 1994 to 1999
 • ගාමිණී ගුණවර්ධන මහතා ගාමිණී ගුණවර්ධන මහතා 1999 to 2001
 • කේසරලාල් ගුණසේකර මහතා කේසරලාල් ගුණසේකර මහතා 2001
 • උපාලි ලියනගේ මහතා උපාලි ලියනගේ මහතා 2001 to 2002
 • ඒ.අයි. ඉස්මයිල් මහතා ඒ.අයි. ඉස්මයිල් මහතා 2002 to 2003
 • දීපාල් ගුණරත්න මහතා දීපාල් ගුණරත්න මහතා 2003 to 2004
 • දයා ලියනගේ මහතා දයා ලියනගේ මහතා 2004
 • සිරිල් ගුණපාල මහතා සිරිල් ගුණපාල මහතා 2004 to 2005
 • වසන්ත සේනානායක මහතා වසන්ත සේනානායක මහතා 2005
 • ප්‍රියන්ත කරියප්පෙරුම මහතා ප්‍රියන්ත කරියප්පෙරුම මහතා 2005 to 2008
 • වාස් ගුණවර්ධන මහතා වාස් ගුණවර්ධන මහතා 2008
 • චමින්ද අතුළුවගේ මහතා චමින්ද අතුළුවගේ මහතා 2008 to 2015
 • ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය 2015 to 2019
 • ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතා ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතා 2019 to Date