2019

  • 2019

    • අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන් හා විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන්ගේ සුභ සාධනය හා ඔවුන්ගේ අනාගත සුරක්ෂිතතාවය සඳහා අතදීමට 'දරුවන් සුරකිමු - ජාතික භාර අරමුදල' ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර 2019 ඔක්තෝබර් 01 වන දින නිළ වශයෙන් එම අරමුදල හදුන්වාදෙන ලදි.
    • එම අරමුදල ශක්තිමත්ව අඛන්ඩව පවත්වා ගැනීමට මුදල් සපයා ගැනීම සඳහා 'දරු දිරි සම්පත' නමින් නව ලොතරැයියක් වෙළඳපොලට හදුන්වා දෙන ලදි.
    • 2020.01.30 වන දින එහි පළමු දිනුම් ඇදීම පවත්වන ලදි. 

     

Best Web 2019 Logo