2015

 • 2015

  ලොතරැයි අලෙවිකරුවන් සඳහා "දිසසරණ" රක්ෂණ ක්‍රමය ආරම්භ කිරීම (2015 ජූනි)
  • නීරෝගා (2015.07.25) නමින් නව ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී
  • 31 වන ගුවන්තොටුපල සුපිරි දිනුම් ඇදීම පැවැත්විණි (2015.08.15)
  • එක් දිනක් තුලදී ලොකෑම ලොතරැයි දින තුනක් ඇඳීම ආරම්භ කිරීම (2015.09.01 දින සිට)
  • "මහත්මා" යනුවෙන් නම් කරන ලද පළමු වරට ඩයලොග් සම්මේලන සම්මාන උළෙල (2015 දෙසැම්බර්)
   
    
  
   

Best Web 2019 Logo