2013

  • 2013

    ගෝවිසෙත ලොතරැයියේ සුපිරි ත්‍යාගය රුපියල් මිලියන 10 සිට රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කරන ලදී.
    • සම්පත් රේඛා ලොතරැයියේ සුපිරි ත්‍යාගය රුපියල් මිලියන 5 සිට රුපියල් මිලියන දක්වා වැඩි කරන ලදී.
    • එන්එල්බී 50 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් මෙගා 50 ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.